ობიექტები თემით "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: D | K | L | А | Б | В | Г | Д | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 363.

D

Doborjginidze, Nino (2010) Die Übersetzungen der Werke des Gregor von Nazianz und die Entwicklung der georgischen Begriffssprache. Corpus Christianorum.

Dokhtourichvili, Mzagve (2009) « Didactique des langues/cultures face à la globalisation ». Actes du XIIe Congrès mondial de la FIPF « Faire vivres les identités francophones. Enjeux pédagogiques et didactiques », III (55). С. 1337-1345. ISSN 0226-6881

Dokhtourichvili, Mzagve (2009) « La logique argumentative et différentes manifestations du dialogisme dans le discours épistolaire ». "Kadmos" published by "Ilia Stqte University" , 1. С. 146-183. ISSN 1987-8788

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) « La politique scientifique de l’Université d’Etat Ilia : quelles stratégies pour la promotion de la coopération interuniversitaire dans le domaine de la recherche ? ». http://www.arts.uottawa.ca/afelsh/archives.html.

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) La symbolique des couleurs et leur fonction stylistique dans l'oeuvre de Corinna Bille. In: XXIVe Congrès du Conseil International d'Etudes francophones, 27.06.2010 – 04.07.2010, კანადა, მონრეალი. (არ გამოქვეყნებულა)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2004) კულტურული პარადიგმები და დისკურსის ტიპოლოგია (პრობლემის დასმისათვის). გამომც. ”ენა და კულტურა”. ფილოლოგიური სერია , 1.

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2012) Deux femmes peintres géorgiens en France. Deux passages. Deux destins. In: XXVIe Congrès mondial du Conseil International d’Etudes Francophones: Le passage, un thème littéraire et culturel à redéfinir ? , 10.06.2012-17.06.2012, Thessalonique, Grèce. (არ გამოქვეყნებულა)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2013) Ecriture au féminin/Ecriture au masculin » ou ECRITURE : « Vibration de DEUX au centre de UN". In: XXVII Congrès mondial du CIEF (Conseil international d’Etudes Francophones): Karay de l'inter/transculturel : heurts et bonheurs, 09.06.2013-16.06.2013, Ile Maurice. (არ გამოქვეყნებულა)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve L'expression des repères identitaires dans les oeuvres littéraires. Actes du 2e colloque "L'Europe et le Caucase. Relations interrégionales et la question de l'identité. (პროცესშია)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2014) La poétique de la révolte et le roman documentaire. Littérature et totalitarisme. Ecrire pour témoigner. С. 95-119.

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2016) Le rôle des langues romanes - français, espagnol, italien - dans l’enrichissement du vocabulaire géorgien. Mélanges Henri Boyer. (პროცესშია)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2011) Lorsque les écrivains s’interrogent sur le phénomène de l’écriture. In: XXVe Congrès mondial du Conseil International d’Etudes Francophones: , 29.05.2011-05.06.2011, Aix-en-Provence, France. (არ გამოქვეყნებულა)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2014) L’Esthétique de la réception et la triade auteur-œuvre-lecteur. Le rôle des éléments paratextuels dans la formation de l’horizon d’attente du lecteur. In: შედარებითი ლიტერატურის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია: პარალელური და ურთიერთგადამკვეთი თემები დასავლურ და აღმოსავლურ ლიტერატურაში, 29-30 სექტემბერი, 2014, თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2014) L’esthétique de la réception et le rôle de la littérature dans le développement de la rationalité. Les sciences sociales et la société. Nouvelles approches de la rationalité .

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2015) L’expression des repères identitaires dans les œuvres littéraires. L'Europe et le Caucase. Les relations interrégionales et la question de l'identité. (პროცესშია)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2015) Patrick Modiano en quête de l'identité. De "La Place de l'Etoile" au Prix Nobel. Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines (2). С. 225-251. (პროცესშია)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2010) Relations transtextuelles dans l’œuvre de Georges Perec. Hypertexte lipogrammatique ». In: შედარებითი ლიტერატურის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია : ”ლიტერატურა და კულტურა. ინტერდისციპლინარული და ინტერტექსტუალური დიალოგი”, 29.04.2010-01.05.2010, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

K

Kirvalidze, Nino (2006) The Author’s Modality and Stratificational Structure of a Literary Text in Modern English. International Refereed Multidisciplinary Scientific Journal of International Black Sea University, 1. С. 195-200. ISSN 1512-3731

Kirvalidze, Nino (2017) LINGUO-CULTURAL AND PRAGMATIC PECULIARITIES OF THE PHENOMENON OF ANGLICISATION IN GEORGIA. Journal of Teaching and Education, 06 (02). С. 269-280. ISSN 2165 - 6266

Kirvalidze, Nino (2012) Linguocultural and Pragmatic Fundamentals of Teaching Political Discourse at Higher Schools. Proceedings of ICERI2012 - 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain). С. 5171-5176. ISSN 978-84-616-0763-1

Kirvalidze, Nino (2007) Modern Trends in Language Teaching: Discourse Approach to Text Interpretation. NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION. С. 210-218. ISSN 1512-3731

Kirvalidze, Nino (1988) Pragmatic aspect of deictic means of language (In Russian). Philological Sciences (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. МОСКВА) , 6. С. 58-64. ISSN 0130-9730

Kirvalidze, Nino (2013) Syntactic-Stylistic Aspect of Teaching English Narrative Texts at Higher Schools. Proceedings of EDULEARN13 - 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain). С. 4027-4033. ISSN 978-84-616-3822-2

Kirvalidze, Nino (2013) Theoretical Course of English Grammar. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

Kirvalidze, Nino (2014) Three-Dimensional World of Similes in English Fictional Writing. Sino-US English Teaching, 11 (1). С. 25-39. ISSN 1539-8072(Print), ISSN 1935-9675(Online)

Kirvalidze, Nino (2008) A University Course in Text Linguistics. Ilia Chavchavadze State University, Tbilisi, С. 1-158. ISBN 978-9941-0-0528-2

Kirvalidze, Nino და Davitishvili, Natia (2012) Blake’s Romantic Discourse and the "Introduction" to "Songs of Innocence" as a Megametaphor. Us-China Foreign Language, 10 (9). С. 1577-1586. ISSN 1539-8080(Print), 1935-9667(Online)

Kirvalidze, Nino და Inauri, Nana (1997) Object-Logical Typology of Anthroponyms in the English Language. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 155 (2). С. 307-309. ISSN 0132-1447

Kirvalidze, Nino და Inauri, Nana (1999) Semiological Typology of Anthroponyms in Modern English. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 160 (3). С. 586-591. ISSN 0132-1447

Kirvalidze, Nino და Samnidze, Nino (2018) Aesthetic Morality and Intertextuality of Oscar Wilde's THE HAPPY PRINCE AND OTHER TALES. International Journal of Arts and Sciences, 11 (01). С. 343-356. ISSN 1944-6934

Kirvalidze, Nino და Samnidze, Nino (2014) LINGUISTIC BASIS OF TEACHING COMPLEX SYNTACTIC ENGLISH STRUCTURES AT HIGHER SCHOOLS. Journal of Teaching and Education, 03 (03). С. 143-151. ISSN ISSN: 2165-6266

Kirvalidze, Nino და Samnidze, Nino (2016) Political Discourse as a Subject of Interdisciplinary Studies. Journal of Teaching and Education, 5 (1). С. 161-170. ISSN 2165 - 6266

Kochlamazashvili, Ekvtime (2009) ერთი ფსევდოოქროპირისეული ჰომილიის ატრიბუციისათვის. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (2). ISSN 1512-1879

Kochlamazashvili, Ekvtime (2010) სასწაული სარწმუნოებისაჲ ანუ სარწმუნოების სიმბოლო ძველ ქართულ თარგმანებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (3). ISSN 1512-1879

Kochlamazashvili, Ekvtime (2010) კათაკმევლობისა და ნათლისღების წეს-განგებანი "კურთხევათა" უძველეს ქართულ კრებულებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (3). ISSN 1512-1879

Kochlamazashvili, Ekvtime (2010) წმ. იოვანე ოქროპირის საკითხავი „წმიდისა ჟამისწირვისათჳს“ და მისი ძველი ქართული თარგმანი. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი (3). ISSN 1512-1879

Kochlamazashvili, Ekvtime (2009) წმ. გრიგოლ ნოსელის "დიდი კატექეტური სიტყვის" ქართული თარგმანის ატრიბუციისათვის. Kadmos (1). ISSN 1987-8788

L

Lobzhandize, Irina (2012) To the Pecularities of Grammatical and Lexical Aspects in Idioms (in Georgian). In: International Symposium in Lexicography, 14-16 May, Batumi.

Lobzhanidze, Irina (2006) About the Computer Analysis of Some Vowels in Udi Language. Journal of the International Caucasological Research Institute, XIV-XV. С. 256-263. ISSN 1512-0449

Lobzhanidze, Irina (2006) About the Method of Spectral Analysis (in Georgian). Caucasian Messenger, Special Issue dedicated to the 75th Birthday of Vaclav A.Cerny, 1. ISSN 1512-0619

Lobzhanidze, Irina (2009) A Cross-Cultural View of Idioms in Modern Greek, Russian and Georgian (in Greek). Proceedings of the 5th Athens Postgraduate Conference of the Faculty of Philology, National and Kapodistrian University of Athens, 5. ISSN 978-960-466-056-8

Lobzhanidze, Irina (2011) Dative Alternation of Idioms (Modern Greek VS Modern Georgian) (in Georgian). Kadmos (3). С. 117-206. ISSN 1987-8788

Lobzhanidze, Irina (2011) Modern Georgian – Modern Greek Dictionary of Idioms (in Georgian). In: Georgian Language and Modern Technologies, 7-8 July, Tbilisi.

Lobzhanidze, Irina (2013) Morphological Analyzer and Generator of Modern Georgian Language. In: Georgian Language and Modern Technologies, 4-5 September, Tbilisi.

Lobzhanidze, Irina (2010) On the Lexical-Grammatical Synonymy (Cohesion). In: International Symposium in Lexicography, 18-20 May, Batumi.

Lobzhanidze, Irina (2011) Similar Ways of Forming Idioms in Georgian, Russian and Udi. Language and Cultures in the Caucasus (SLCCEE), 16. С. 431-438. ISSN 1868-2936

Lobzhanidze, Irina (2006) Some Aspects of Pharyngeal Vowels in Udi Language (in Georgian). Proceedings of the 4-th Conference of the Young Scientists, 1. ISSN 99940-61-51-8

Lobzhanidze, Irina (2009) To the Equivalent Translation of Idiomatic Expressions (in Russian). Languages and Cultures in the New Europe: Contacts and Identity, 1. ISSN 978-966-489-040-0

Lobzhanidze, Irina (2012) To the Problem of compilation of the Modern Georgian – Modern Greek Dictionary of Idioms (in Greek). Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics. С. 1-619. ISSN 978-960-99486-7-8

Lobzhanidze, Irina და Berikashvili, Sv. (2008) Comparative Analysis of Greek and Georgian Idiomatic Expressions. PHASIS, 11. ISSN 1512-1046

Luarsabishvili, Vladimer (2010) Sobre la traducción del poema de Gabriel Aresti «La casa de mi padre. 452ºF. Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada, 2, 96-111. ISSN 2013-3294

А

Абрегов, А.Н. (1971) Именные композиты в адыгейском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Абуладзе, Т. (1986) Литературно - филологическая деятельность Вахтанга VI. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Авалиани, Ю.Ю. (1969) Исследование в области сложного глагола и глагольной фразеологии курдского языка. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Айдаев, Ю.А. (1989) Проблемы развития чечено-ингушской советской драматургии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Акопян, А.Ц. (1987) Проблемы исследования морфологических категории глагольных фразеологизмов в сопоставительно - типологическом плане. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Амичба, В.А. (1971) Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Арабули, Автандил (1980) Образование и значение форм третьей серии времен и наклонений глаголов в древнегрузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Басилая, Н.А. (1989) Аспекты признаковых отношений в языке. Слово, словосочетание, предложение. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бгажба, Х.С. (1969) Фонетико-морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта абхазского языка. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Бибилейшвили, Ц.В. (1987) Типологическое сопоставление французской и грузинской фразеологии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бурчуладзе, Геннадий (1980) Становление личного спряжения в лакском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вагапова, Т.М. (1987) Образование и склонение числительных в чеченском языке с учетом диалектных данных. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Вардишвили, А.А. (1969) Становление именной суффиксации в истории немецкого языка (на материале -tum и -hait). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Вашакидзе, Т.В. (1987) Образование имен бывшего состояния в картвельских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Габараев, Николаи (1981) Морфологическая структура слова и словообразование в современном Осетинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гаджиева, Фирангиз (1982) Варианти интеррогативного интонационного контура в немецком и азербпйджанском языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гамбашидзе, Р.Б. (1987) Грузинская научная терминология и основные принципы терминологичества. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ганиева, Фаида (1980) Джабинский диалект лезгинского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гасратов, Гасрат (1980) Отраслевая лексика и топонимика в ингилоиском диалекте грузинского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвенцадзе, Ц.А. (1987) Диахроническая фонотактика и проблемы романского консонатизма в типологическом аспекте. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвинджилия, Леон (1979) Образования множественого числа имен сушествительных в даргинском и лакском языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Геленидзе, Л.Ш. (1971) Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в древнегрузинском с учетом данных других картвельских языков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гоголашвили, Г.В. (1991) Система спряжения грузинского глагола. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гоциридзе, Давид (1981) Общие и частные закономерости структурного и функционального развития русских и Грузинских заглавии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гублиа, Р.К. (1971) Превербы направления в глаголе Абхазского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гугушвили, К.А. (1973) Важа Пшавела и грузинский литературный языка. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гукетлова, Ф.Н. (1989) Семантическая неоднородность французской каузативной конструкции FAIRE + инфинитив и ее параллели в русском и кабардино-чеченском языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гумашвили, С.Э. (1983) Особенности распределения имеи существительных по грамматическим классам в кисгинском диалекте чеченского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гургенидзе, Т.Н. (1987) Категория множественности в личных местоимениях и ее выражение в глагольной и именной структурах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Давитиани, А.А. (1969) Структура простого предложения в новогрузинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Дагиров, М.Ш. (1988) Немецкие текстовые эквиваленты форм прошедшего времени чеченского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джамирзаев, Салман (1981) Ножаи-Юртовская речь в ёе отношении к Чеченскому языку (историко-сравнительыи аспект). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джанелидзе, Наталья (1981) Соматическая фразещлогия в современном немецком языке в сопоставлении с Грузинском. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джинджихадзе, Д.М. (1988) О Щестеричном счете в прошлом и настоящемязыков мира. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джоглидзе, Лариса (1979) Новые слова в современном русском языке /На материале газеты "Правда" за 1971-1975/. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джураев, Г. (1969) Говоры таджикоязычных арабов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Имнадзе, Н.Е. (1971) Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. Мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Каджаиа, Л.Р. (1969) Пунктуация в грузинских рукописях V-XII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Какабадзе, Л.В. (1986) Лексико - семантическое поле понятия "любви" в современном французском и грузинском языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Какитадзе, К.Ш. (1987) Лечхумский диалект грузинского языка (в совоставлении с рачинским и имеретинским диалектами). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Калашян, В.Ю. (1989) Результативные способы глагольного действия русского языка и их армянские соответствия. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Канчавели, Н.Г. (1971) Арабоязычные документы дагестанского происхождения сороковых годов XIX столетия : (Письма Агалар-хана М.З. Аргутинскому-Долгорукому). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Карбелашвили, С.О. (1973) сементические отношения между близкими по значению единицами языка и анализ сложных существительных в современном немецком языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кахадзе, Ц.Д. (1971) Семантическая и словообразовательная структура сложных химических терминов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квезерели - копадзе, М.А. (1987) Количественные и порядковые числительные в Картвельских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Керкадзе, И.К. (1971) Лексика, обозначающая животных в древнегрузинском литературном языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кирвалидзе, Нино (1989) Семантика и текстообразующие функции английских дейктических слов. Тбилисский Государственный Университет, Тбилиси. ISBN 5-511-00361-1

Кирвалидзе, Нино (1991) Дейктические средства в системе современного английского языка и их роль в организации текста. Автореферат дис.... д-а филол. наук (HABILITATION THESIS). Московский государственный лингвистический университет, Москва.

Клочкова, И.М. (1990) Лингвистический аспект механизма действия аллозии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Конджария, В.Х. (1969) Лексика ашхарского диалекта по сравнению с лекмикой абжуйского и бзыбского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кулиев, Б.Б. (1980) Типологическое исследование синтаксической структуры языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Курдадзе, Р.Ш. (1987) Речь ущелий рек Лиахви Проне Картлийского диалекта грузинского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лалаян, С.А. (1986) Семантико - грамматическая структура предложений с творительным агенса/каузатора. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Макалатиа, П.Н. (1971) Топонимика Пшави-Арагвского ущелья : (Ч.1-лингвистическое исслед.; Ч.2-словарь топонимов). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Маклер, Р.С. (1969) Присубстантивно-относительныеконструкции в произведении И.Т.Посошкова "Книга о скудости и богатстве". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамиев, Г.А. (1962) Принципы составления первоначального учебника осетского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамулия, Э.В. (1971) Идиоматические выражения в турецком (в сопоставлении с грузинским). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Маргвелашвили, Магули (1983) Образование рядов (скрив) в мегрельском. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Махароблидзе, Г.А. (1971) Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Меликишвили, И.Г. (1972) Отношение маркированности в фонологии (Условия маркированности в классе шумных фонем). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Меликишвили, Н.Г. (1989) Иосиф Флавий - "Иудейские древности" (исследование и текст грузинского перевода). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мемишиши, О.Х. (1989) Атрибутивное словосочетание в чанском. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Микиашвили, Отар (1982) Вопросы смешенния диалектов грузинского язика и ентерференции. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мирианашвили, Натела (1983) Цветообозначающся лексика в Грузинском в русском языке (По данным переводных словареи). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Модебадзе, М.С. (1969) Иранские заимствования в языке Хинди. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Никифорова, В.С. (1980) Развитие сочиненных рядов существительных в английском языке (IX-XY В.В. ). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

О

Овхадов, М.Р. (1988) Исследование процесса трансформации триглоссии в условиях развития чеченско-русского двузычия. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Оздоева, Фируса (1983) Сдужебныу части речи в нахских языков (Синхронно-диахронныи анализ). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Панджикидзе, Д.А. (1992) Лингвистические и экстралингвистические аспекты эквивалентности стиля в художественном переводе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Папидзе, А.В. (1987) Категория наклонения и функции сослагательных форм в современом грузинском литературном языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Партенадзе, Моедин (1987) Статус диалектнои лексики словаре литературного язика (На материале словареи Русского и Грузннского язика). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Прокофьева, И.В. (1990) Модальность как выражение концепции автора. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Путкарадзе, Т.А. (1987) Особенности формирования имени в юго - западных диалектах грузинского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Пхакадзе, И.Г. (1991) Семантика возможного и языковая относительность. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Самушиа, Ш.Д. (1969) Музыкальная терминология в современном русском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Саникидзе, Л.К. (1969) Редупликаци яв картвельских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Силагадзе, Дж.В. (1971) Причастие в латышском и грузинском языках (Сопоставительный анализ). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Симонишвили, Е.Д. (1989) Распознаваемость и частотность грузинских речевых звуков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Соселия, Этери (1981) Анализ систем терминов родства (На материале картвельских языков). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сухишвили, М.С. (1971) Статические глаголы в грузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Таборидзе, Елена (1981) Простые атрибутивные словосочетания в современном грузинском и русском языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Теймурова, С.С. (1986) Лексикографическая разработка имен существительных на - СТВ/о/. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Текеев, Ханапи (1981) Структурно-семантическая предлогов немецкого и послелогов Карачаево-Балкарского языка /На материале современного немецкого и Карачаево-Балкарского языков/. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Топурия, Г.В. (1987) Морфология склонения в дагестанских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Турашвили, Иван (1980) Особнности языка бертского четвероглава. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Турманидзе, Д.К. (1989) Адъективная антонимия в немецком и грузинском языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тушмалишвили, Г.В. (1972) Особенности говора азербайджанцев гардабанского района. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ф

Фенрих, Х. (1971) Критерии для доказательства генетического родства языков и некоторые вопросы структуры корневых морфем в раннем общекартвельском языке-основе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хагба, Л.Р. (1987) Коррелятивные конструкции с обстоятельственными элементами при глаголах абхазского и абазинского языков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хакимов, Абдушароф (1981) Фразеологизмы-символы в произведениях современнои Англискои и Американскои худежественнои прзы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Халидов, А.И. (1999) Общее и типическое в структуре и семантике Чеченского простого предложения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хоферия, Манана (1983) Аффиксальная номинализация во Французском и Грузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цхададзе, Бадри (1980) Особенности образования масдара в древнегрузинском языке и его значение для истории основы настоящего времени. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чартолани, Нелли (1981) Системы указутельных местоимении в Грузинском языке в сравнении с систеьаьи других картвельских языков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чкадуа, Амбако (1979) Об основнных принципах топонимических соответстствии и этиолого-этимологические разыскания топонимов картвельскоязычных територии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чохонелидзе, Н.С. (1987) Коррелятивные изменения древнегрузинских основ. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чохонелидзе, Н.С. (1969) Лексические средства эмоциональной оценки в руской поэзии периода Великой Отеческтвенной войны. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ш

Шавишвили, Бедиса (1980) Ядгар Xвека с крюковыми нотными знаками (А-596) и его значение для истории грузинского литературного языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Шукурова, Алиса (1980) Фразеология романов П.И. Мельникова-Печерского "в лесах" и "на горах". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

აბულაძე, ელენე (2009) ინტერტექსტუალურობის ცნება და ალუზია, როგორც მისი რეალიზების ძირითადი საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ათუაშვილი, ანა (2011) ინგლისური საბანკო-საფინანსო ტერმინოლოგია და მისი ქართულ ენაზე თარგმნის სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არაბული, თამარ (2005) ბილინგვიზმი და ბავშვის ენა (ინგლისურ და ქართულ მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ახვლედიანი, ც. და ჯავახიძე, მ. (2011) იტალიური ენის ისტორია, STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (სალექციო კურსი). In: იტალიური ენის ისტორია, STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (სალექციო კურსი). ,,მერიდიანი“, თბილისი, С. 1-219. ISBN 978-9941-10-373-5

ბაზერაშვილი, თამთა (2016) მეტაფორები მილიტარისტულ ნარატივში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, ცირა (2009) პოეზიის სემიოტიკა. სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-12-742-7

ბარბაქაძე, ცირა (2009) სემიოტიკა #6. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. ISBN ISSN 1512-2409

ბერიძე, თალიკო (2006) კომპოზიტები საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერულავა, თამარ (2019) მაძიებლობის მითოლოგემა ტომას ელიოტისა და გრიგოლ რობაქიძის ნაწარმოებებში „უნაყოფო მიწა“ და „მცველნი გრაალისა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუსხრიკიძე, თეონა (2009) რეკლამები და იმპლიკაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბუნია, დავით (2019) დრამატული კონფიგურაციის გენდერული ასპექტები (ავგუსტ სტრინდბერგის მამასა და დავით კლდიაშვილის დარისპანის გასაჭირში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიასამიძე, ასმათ (1992) ინტელექტის თვისებების ადიექტიური ნომინაცია ქართულსა და გერმანულ ენებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დოლიძე, ხათუნა (2011) კომერციული ორგანიზაციების სახელწოდებების კლასიფიკაცია და თარგმანის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2001) "მუსიკა უპირველეს ყოვლისა”: დევიზი თუ მანიფესტი?”. ”ენა, თaრგმანი, ლიტერატურა.” .

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2005) არგუმენტაცია როგორც ფენომენი და კონცეპტი ძველ და ახალ რიტორიკაში. ”ენა და კულტურა”. ფილოლოგიური სერია , 2.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2013) ღვთიური და სამოქალაქო სამართლის კონცეპტები უმბერტო ეკოს რომანში „ვარდის სახელი“. შედარებითი ლიტერატურის კრებული (1). С. 523-541.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2013) ღვთიური და საერო სამართალი უმბერტო ეკოს რომანში ”ვარდის სახელი”. შედარებითი ლიტერატურის კრებული 1. С. 523-542.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2013) ლიტერარურული ნაწარმოები და მწერლის იდენტობა. In: შედარებითი ლიტერატურის IV საერთაშორისო კონფერენცია: ”იდენტობების ტრანსფორმირება : კულტურული იდენტობები და თანამედროვე ევროპა”, 2013, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2009) Ou Li Po - მწერლები და მათემატიკოსები ახალი ლიტერატურული ფორმების ძიებაში ენობრივი ავანტიურა. ლიპოგრამატიკული ინტერტექსტი / ჰიპერტექსტი. In: შედარებითი ლიტერატურის სემინარი, 2009 წლის 11 თებერვალი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ელიეშვილი, ჟანა (2009) ფორმალურ-შინაარსობრივი განსხვავებების სოციოკულტურული განპირობებულობის ხარისხი იდენტური პრაგმატული (საინფორმაციო) ტექსტების თარგმანების შემთხვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესაკია, ნიკოლოზ (2008) თანამედროვე იტალიური ჟარგონები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თამლიანი, ტატიანა (2008) კულტურა, ცივილიზაცია და თანამედროვე მასობრივი კულტურა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევდორაძე, ნინო (2011) ტექსტის ლინგვისტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978-99419085-7-6

თევდორაძე, ნინო (2002) "ცნობიერების ნაკადი" როგორც ტექსტი: სინტაქტიკური პრობლემები. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, VII (5/4-13). С. 65-76. ISSN 99928-865-4-4

თევდორაძე, ნინო (2001) ფსიქიკის ფსიქოანალიტიკური მოდელი და ცნობიერების ნაკადის როგორც მეტყველების ტიპის პრობლემა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, VI (5/4-13). С. 49-56. ISSN 999928-830-5-2

თევდორაძე, ნინო (2000) რეფერენტული სივრცის ცნება და ცნობიერების ნაკადის როგორც ტექსტის პრობლემა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, V. С. 9-16. ISSN 99928-830-4-9

თევდორაძე, ნინო (2004) ინტერსუბიექტურობის პრინციპი და შინაგანი მეტყველების ტიპოლოგიზაცია. ენა და კულტურა, ფილოლოგიური სერია, 1. С. 53-56. ISSN 1512-1364

თევდორაძე, ნინო (2004) მხატვრული სიმბოლო და ტექსტის რეფერენტული სივრცე. ენა და კულტურა, ფილოლოგიური სერია, 1. С. 57-61. ISSN 1512-1364

თევდორაძე, ნინო (2005) შინაგანი მეტყველება როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი ტიპოლოგიზაციის პრობლემა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, X. С. 71-83. ISSN 99940-23-51-9

თევდორაძე, ნინო (2005) მხატვრული კომუნიკაციის დონეებრივი სტრუქტურა და შინაგანი მეტყველება. ენა და კულტურა, ფილოლოგიური სერია, 2. С. 62-67. ISSN 1512-1364

თევდორაძე, ნინო (2012) ემოციური ლექსიკა შინაგან მეტყველებაში და მხატვრული ტექსტის ემოციური სივრცე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი (2 (43)). С. 196-199. ISSN 1512-0333

თევდორაძე, ნინო (2004) ცნობიერების ნაკადი. უაკ (UDC) 809.463.1 თ 401 . თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 0128, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ., 14. ISBN 99940-20-23-4

თევდორაძე, ნინო (2009) ინგლისურენოვანი ტექსტის ანალიზური კითხვა (რიდერი). [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, ნინო (2010) მხატვრული ტექსტის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის საფუძვლები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-9117-9-8

თევდორაძე, ნინო (2014) მხატვრული ტექსტი როგორც ინტერდისციპლინარული კვლევის ობიექტი და ტექსტის მნიშვნელობის კვლევის ორიენტირები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი (2 (49)). С. 94-97. ISSN 1512-0333

თევდორაძე, ნინო (2016) ენათმეცნიერების შესავალი. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, ნინო (2016) ენათმეცნიერების შესავალი. საგამომცემლო სახლი "სწავლანი". ISBN 978-9941-9417-4-0

თევდორაძე, ნინო (2009) Analytical Reading. უაკ (UDC) 811.111-8 (075) . "მერიდიანი". ISBN 978-9941-10-166-3

თევდორაძე, ნინო (2009) English Lexicology (რიდერი). [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, ნინო (2009) English Stylistics ("რიდერი"). [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, ნინო (2013) Stream of Consciousness as a Narrative Text: Linguistic Aspects and the Problems of Interpretation. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი (2 (46)). С. 174-177. ISSN 1512-0333

თევზაძე, მაია (2016) კომუნიკაციური მნიშვნელობის ლინგვოპრაგმატიკული ხასიათი. „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1 (13). С. 150-154. ISSN 1987-9377

თოლორდავა, ირინა (2011) ინგლისურ _ ქართული საქმიანი მიმოწერის ენის ეროვნულ_კულტურული თავისებურებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იორდანიშვილი, ნატა (2009) მეცხრამეტე-მეოცე საუკუნეების რეალობა ამერიკელ ნოველისტ ქალთა შემოქმედებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, თათია (2011) ინდივიდუალური და სოციო-კულტურული ფაქტორების გავლენა თარგმნის პროცესზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკილაშვილი, ვლადიმერი (2013) საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული კავკასიოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა.

კიკილაშვილი, ვლადიმერი (2002) იბერიულ კავკასიური ენების კომპიუტერული ენციკლოპედია. სახელმძღვანელო. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა.

კიკილაშვილი, ვლადიმერი და ალექსეევი, მიეხეილი (2013) კავკასიურ ენათა ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. კავკასიოლოგია . საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა, თბილისი.

კიკილაშვილი, ვლადიმერი და ხუნდაძე , გოჩა (2012) სააქართველო-პოლონეთის ურთიერთობის ისტორიიდან. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა.

კილაძე, ლანა (2013) თანამედროვე მედია-ტექნოლოგიების როლი ქართულ პოპ-რომანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილაძე, ნინო (2011) პოლიტიკური ლინგვისტიკა: პოლიტიკური ტექსტის რიტორიკული ანალიზი (ინვენცია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირვალიძე, ნინო (2011) გაგება პირისპირ დისკურსში: კიდევ ერთხელ კონვერსაციულ მაქსიმებზე. "ენა და კულტურა" (5). С. 98-103. ISSN 1987–7323

კირვალიძე, ნინო (2010) პოლიტიკური დისკურსი, როგორც ინტერდისციპლინური და ინტერპარადიგმული კვლევის საგანი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 1 (36). С. 109-115. ISSN 1512–0333

კირვალიძე, ნინო (2009) მეტაფორული კონცეპტუალური პარალელიზმები ამერიკულ და ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში. “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში.” საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 1. С. 177-181. ISSN 1987; ISBN 987-9941-409-91-2.

კირვალიძე, ნინო (2009) პოლიტიკური დისკურსი და კოგნიტური მეტაფორები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", 3 (35). С. 121-125. ISSN 1512-0333

კირვალიძე, ნინო (2008) გრამატიკის თანამედროვე თეორიები. ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, С. 1-146. ISBN 978-9941-0-0774-3

კირვალიძე, ნინო (1995) მეტყველი სუბიექტის დეიქტური რეპრეზენტაციის ლინგვოპრაგმატიკული თავისებურებები ინგლისურ ენაში (რუსულ ენაზე). არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 3. С. 57-67.

კირვალიძე, ნინო (1994) სამეტყველო პოსტულატების შესახებ თანამედროვე ინგლისურ ენაში. არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 1. С. 73-78.

კირვალიძე, ნინო (1989) ინგლისურ დეიქტურ სიტყვათა სემანტიკა და ტექსტის წარმომქმნელი ფუნქციები (რუსულ ენაზე). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

კირვალიძე, ნინო (2010) მეტაფორული ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი როლი მხატვრული ტექსტის კონცეპტუალიზაციაში (ინგლისური ენის მასალაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ . შრომები. . С. 199-207. ISSN 1987-7323.

კირვალიძე, ნინო (2007) საკუთარ სახელთა იდენტიფიკატორული თავისებურებანი და მათი ფუნქციონირება ინგლისურენოვან ტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", 1 (27). С. 70-74. ISSN 1512-0333

კირვალიძე, ნინო (2007) ნომინაციის კოგნიტური ასპექტი და არსებით სახელთა ტიპოლოგიის პრობლემა თანამედროვე ინგლისურ ენაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი "საენათმეცნიერო ძიებანი", XXV. С. 97-110.

კირვალიძე, ნინო (2006) კვანტორულ ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური და რეფერენტული თავისებურებანი ინგლისურენოვან ტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", 3 (26). С. 114-117. ISSN 1512-0333

კირვალიძე, ნინო (2006) განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორიის პრაგმატიკულ-ტექსტობრივი არსი დისკურსის ანალიზში. თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი "ენა და კულტურა". ფილოლოგიური სერია , № 3. С. 100-106. ISSN 1512-1364

კირვალიძე, ნინო (2005) ნომინალიზაცია როგორც ავტორისეული მოდალობის სინტაქსურ-სტილისტური გამოხატულების საშუალება ინგლისურენოვან ნარატიულ ტექსტში. თბილისის ი. ჭავჭვაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "ენა, თარგმანი, ლიტერატურა" , X. С. 101-114. ISSN 99940–23–51–9

კირვალიძე, ნინო (2005) ანთროპონიმთა მეტაფორიზაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მათი ინფორმატულობა ტექსტში. თბილისის ი. ჭავჭვაძის სახელობის ენისა და კულტური სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი "ენა და კულტურა", ფილოლოგიური სერია, № 2. С. 187-190. ISSN 1512–1364

კირვალიძე, ნინო (2001) კორეფერენციისა და სუბსტიტუციის ტექსტის წარმომქმნელი თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურში. თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "ენა, თარგმანი, ლიტერატურა" , VI. С. 56-62. ISSN 99928-830–5–2

კირვალიძე, ნინო (2016) კოგნიტური ლინგვისტიკის ანგლო-ამერიკული სკოლა (სკრიპტი), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

კირვალიძე, ნინო და კობახიძე, შორენა (2006) მეტაფორული აზროვნება და ხატოვანი შედარებები. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა "ენა და კულტურა", თბილისი.

კირთაზე, ეკა (2008) რომანტიზმის ესთეტიკა და ინგლისური რომანტიზმის თავისებურებანი ბაირონის ნაწარმოებების "ჩაილდ ჰაროლდის მოგზაურობა", "მანფრედი", "კაენი" მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოჭლამაზაშვილი, ექვთიმე (თამაზ) (2008) წმ. გრიგოლ ნოსელის „დიდი კატექეტური სიტყვა“ და მისი ძველი ქართული თარგმანი. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 1. С. 7-204. ISSN 1512-1879

კოჭლამაზაშვილი, ექვთიმე (თამაზ) (2008) წინდობისა და ქორწილის საეკლესიო რიტუალი უძველეს ქართულ „კურთხევათა“ კრებულებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 1. С. 350-369. ISSN 1512-1879

კუკავა, ნუნუ (2009) მხატვრული ნარატივის სტილისტური ფუნქციები (ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის მასალის საფუძველძე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეთოდიანი, თამარ (2010) მხატვრული ტექსტის სათაური, როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი, და მისი ტიპოლოგიური დინამიკა ბრიტანულ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჯანიძე, ივლიტა (2008) ქართული თეატრალური ტერმინოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომაძე, თამარ (2009) აწმყო დროის ფორმები ინგლისურში და მხატვრული ტექსტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, თამარ (2013) მახვილი ძველ ქართულში და „ვეფხისტყაოსნის“ რითმის პრობლემა. შედარებითი ლიტერატურის კრებული , 1. ISSN 978-9941-18-185-6

მამადაშვილი, ნინო (2009) ფერთა სიმბოლიკა მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში (ვ. ბორჰერტის მცირე პროზაზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამარდაშვილი, თამარ (2004) მიმღეობის პარალელური წარმოება ახალ ქართულში (ფორმობრივ-ფუნქციური ანალიზი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაღლაკელიძე, მარი (2008) ოკაზიონალური კომპოზიტების სტილისტური ფუნქციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახვილაძე, ნატო (2009) გერმანული ენის სიტყვაწარმოების სისტემური და კომუნიკაციურ-პრაგმატული ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოსაშვილი, ლინა (2009) სიყვარულის მეტაფორული კონცეპტუალიზაცია და მისი ენობრივი გამოხატულების თავისებურებები ჯონ გოლზუორთის რომანში "მესაკუთრე". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნეფარიძე, მარინე (1999) ლექსიკურ-სემანტიკური ველი "ადამიანის ხასიათის ნებელობითი თვისებები": (რუსული ენის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ოქროპირიძე, ელისაბედი (2007) ფრანგულ-ქართული ლექსიკონის II ტომი. ”განათლება”, თბილისი.

პაპავა, ირმა (2011) პოლიტიკური დისკურსის ენობრივი თავისებურებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟორჟოლიანი, ეკატერინე (2005) ნუმერატიული კომპონენტების შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულები (ფრანგული და ქართული ენების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რატიაშვილი, ელენე (2018) მარკეტინგული ტერმინოლოგიის თარგმნის სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სადუნიშვილი, ია (2011) მთარგმნელობითი გადაწყვეტილებების სპეციფიკა მხატვრული, საინფორმაციო და აპელაციური ტექსტების თარგმნისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვანიძე, ხათუნა (2009) გამოცანის სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი ფრანგულ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიბოშვილი, ლელა (2008) კლიშე თანამედროვე ფრანგულ ენაში და მისი როლი მხატვრულ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიფრაშვილი, მანანა და ტაბატაძე, ციცინო (2007) MANUALE DELLA LINGUA ITALIANA, (იტალიური ენის სახელმღვანელო), მეორე გადამუშავებული გამოცემა. In: MANUALE DELLA LINGUA ITALIANA, (იტალიური ენის სახელმღვანელო), მეორე გადამუშავებული გამოცემა. გამოცემლობა "ლეგა", თბილისი, С. 1-400. ISBN 99928-840-6-1

სკანგალე, ვია (2009) სიმბოლოს როლი XIX საუკუნის ამერიკულ პროზაში (ნ. ჰოტორნის და ს. კრეინის ნოველების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყემალაძე, რუსუდან (1992) წარმომშობი ფონოლოგიის ისტორიული საფუძვლები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქათამაძე, მაია (2008) აბსურდის დრამა თანამედროვე ამერიკულ თეატრში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქველაძე, თეკლე (2017) ლირიკული გმირის ტრანსფორმაციები ქართულ ფემინისტურ პოეზიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქოჩიაშვილი, ლენა (2011) სარეკლამო ტექსტების ნომინაციური ასპექტი და მათი გამოხატვის ხერხები ინგლისურ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შერვაშიძე, მარიამ (2008) პერსონაჟების ანალიზი მხატვრულ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ნინო (2006) იტალიური ენის სწავლებისას კულტურათა შორის ლინგვისტურ და ექსტრალინგვისტურ განსხვავებათა თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, Linguistic Papers, XXII. С. 351-363. ISSN 81.2 800 ს 157

ცერცვაძე, ნინო (1999) ფატიკური კომუნიკაცია და ფატიკური ყოფითი ფორმების მსგავსება-განსხვავებანი იტალიურ და ქართულ ენებში. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები 334 (1) Труды Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили PROCEDINGS OF IV.JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY (334(1)). С. 126-147. ISSN 1512-1496

ცერცვაძე, ნინო (2006) ,,წერის ხელოვნება“-ეპისტოლარული ჟანრის მივიწყება თუ მისი მეტამორფოზი? საენათმეცნიერო ძიებანი, Linguistic Papers, XXIII. С. 389-395. ISSN 81.2 800 ს 157

ცერცვაძე, ნინო (2001) ფატიკური ფუნქციის როლი საკომუნიკაციო არხის ეფექტურობაში. დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა, Западноевропейские языки и литература, Western European Languages and Literature (339(2)). С. 272-276. ISSN 1512-1496

ცერცვაძე, ნინო (2001) ენის ფატიკურ და ემოციურ ფუნქციათა ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა, Западноевропейские языки и литература, Western European Languages and Literature (339(2)). С. 277-280. ISSN 1512-1496

ცერცვაძე, ნინო (2007) ფატიკური კომუნიკაცია და მისი ტიპოლოგია იტალიურ ენაში. In: ფატიკური კომუნიკაცია და მისი ტიპოლოგია იტალიურ ენაში. "გამომცემლობა თბილისი", 1-დან.

ცერცვაძე, ნინო (2004) ფატიკური კომუნიკაცია და მისი ტიპოლოგია იტალიურ ენაში (ხელნაწერის უფლებით). სადოქტორო thesis, ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის P 10. 01. N1 სადისერტაციო საბჭო.

ცერცვაძე, ნინო და დებიაზი, კლაუდიო და ახმეტელი, თინათინ (2006) DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (A–Z), II edizione riveduta e aggiornata, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (A –Z), II შევსებული და შესწორებული გამოცემა. In: DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (A–Z), II edizione riveduta e aggiornata, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (A –Z), II შევსებული და შესწორებული გამოცემა. 805.0-3=9.463.1 (ი 913). ,,ოაზისი", თბილისი, 1-დან. ISBN 99928-894-8-9

ცერცვაძე, ნინო და დებიაზი, კლაუდიო და ახმეტელი, თინათინ (2004) DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (M-Z), I edizione, II volume, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (M-Z) , გამოცემა I, ტომი -II. In: DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (L-M), I edizione, II volume, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (L-M) , გამოცემა I, ტომი -II. 805.0-3=9.463.1, II (ი 913). ,,ოაზისი", თბილისი, С. 1-1034. ISBN 99928-894-3-8

ცერცვაძე, ნინო და დებიაზი, კლაუდიო და ახმეტელი, თინათინ (1999) DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO A-L VOLUME I იტალიურ-ქართული ლექსიკონი A-L ტომი I, გამოცემა I. In: DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO A- L, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი A-L. 805.0-3+9.463.1, I (ი 913). ,,ოაზისი", თბილისი, С. 1-428. ISBN 99928-807-2-4

ცხადაია, პაატა (2002) საკუთარი სახელი კოლხურ (ზანურ) ენაში (მეგრული ტოპონიმის, ანთროპონიმისა და ზოონიმიის მასალების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ძიძიგური, თამარ (2009) ნათესაობის აღმნიშვნელ სახელთა სემანტიკური და ეთნოკულტურული თავისებურებანი ქართულ და ინგლისურ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭილაშვილი, ნატა (2006) თემატური ეპითეტი როგორც რეტროსპექტული მოდალობის ინდექსი ავტოპორტრეტში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხარაიშვილი, გვანცა (2018) ემილი დიკინსონი და ტრანსცენდენტალური პოეზია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხმიადაშვილი, სოფიო (2010) „ ქალის მდგომარეობა ვიქტორიანული პერიოდის ინგლისში ჯეინ ოსტინის და ემილი ბრონტეს პროტაგონისტი ქალები: ელიზაბეტ ბენეტი და კეტრინ ერნშოუ“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუბერაშვილი, ნინო (2009) მაკავშირებელი სიტყვების სემანტიკა და პრაგმატიკა სასაუბრო ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, სოფო (2019) "დორიან გრეის პორტრეტის" ტელეეკრანიზაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაში, მარინა (2010) უპირობის ფენომენი ენაში. Scripta manent, Scientific magazin, 1 (5). ISSN 1987-7390

ჯაში, მარინა (2011) სიმრავლის ველი გერმანულ და ქართულ ენებში. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (10). ISSN 1987-7390

ჯაში, მარინა (2010) საგაზეთო კომუნიკაცია-სულიერი კულტურის ძირითადი ელემენტი. Scripta manent, Scientific magazin, 4 (8). ISSN 1987-7390

ჯაში, მარინა (1999) ოკაზიონალური კომპოზიტების სტილისტური ფუნქციები ტექსტში. ენა,თარგმანი, ლიტერატურა, თბილისი, III. ISSN რეგისტრაციის N 5/4-1349

ჯაში, მარინა (1988) ნეოლოგიზმების სტილისტური ფუნქციები თანამედროვე გერმანულ ენაში. ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომათა კრებული. ISSN УДК 803.0-316.1

ჯაში, მარინა (2012) კომპოზიტების პრობლემისათვის გერმანულ და ქართულ ენებში. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (14). ISSN 1987-7390

ჯაში, მარინა (2002) კომენტარის როგორც საგაზეთო ჟანრის აზრობრივ-ენობრივი სტრუქტურა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა (VIII). ISSN 81.2+83.3.Гр. 800+82.0+82.035(082) ე65

ჯაში, მარინა (1999) გერმანული საგაზეთო ტექსტების ჟანრობრივი დახასიათება. ენა,თარგმანი, ლიტერატურა (III). ISSN 81.2+83.3 Гр. 800+82.0+82.035(082) ე 65

ჯაში, მარინა (2014) პერსუაზიული ტექსტის ტიპები საგაზეთო კომუნიკაციაში (კომენტარი და გლოსე). ვიოლა ფურცელაძის 85 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი რეგიონალური კონფერენცია, . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, მარინა (1990) პირის კატეგორიის ფუნქციები ტექსტში. უცხოური ენები სკოლაში, 89 (1). ISSN 0206-2135

ჯაში, მარინა (1989) ზმნის პირის კატეგორიის სტატუსი გერმანულში. უცხოური ენები სკოლაში (1). ISSN 0206-2135

ჯაში, მარინა (1989) უპირობის მოვლენა თანამედროვე გერმანულში. მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია (2). ISSN 0132-6066

ჯაში, მარინა (1999) კომუნიკაციური ლინგვისტიკა და ტრადიციულ ლინგვისტურ ცნებათა გადააზრება. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული (IV). ISSN 81.2+83.3. Гp. 800+82.0+82.035(082) ე 65

ჯაში, მარინა (1999) გერმანული საგაზეთო ტექსტების ჟანრობრივი დახასიათება. ენა,თარგმანი, ლიტერატურა, თბილისი, III. ISSN 81.2+83.3 Гp. 800+82.0+82.035(082)

ჯაში, მარინა (2009) ფონეტიკური სიმბოლიზმის საკითხისათვის, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. ISBN 987-9941-409-91-2, ISSN 1987-7625

ჯაში, მარინა (2008) გერმანული ფრაზეოლოგიზმები. წარმოშობა, მნიშვნელობა, გამოყენება. "გოჩა დალაქიშვილი", თბილისი. ISBN 978-9941-0-0636-4

ჯაში, მარინა (2013) Die politische Fachsprache in der Dolmetscherausbildung. საერთაშორისო კონფერენცია „გერმანული დარგობრივი ენების თეორია და პრაქტიკა საქართველოში“. С. 248-253. ISSN ISBN 97844450420

ჯაში, მარინა (2010) Norm und Normverletzung im Komplexunterricht der Grammatik und der Lexik. მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-0-2550-1

ჯაში, მარინა (2009) Zur Unterrichtsmethodik der Fachsprachen in der Dolmetscherausbildung. Universali. ISBN ISSN 1512-3251

ჯაში, მარინა და თაბუკაშვილი, რუსუდანი (2002) გერმანულ-ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ სიტყვათა ლექსიკონი. შ.პ.ს. "ლეგა", თბილისი. ISBN УДК 32(038)+80 3. 0-316.4=9.463.1:32

ჯაში, ქეთევანი (1984) ანდაზა როგორც ფრაზეოლოგიური ერთეული. უცხოური ენები სკოლაში (3). ISSN 0206-2135

ჯაში, ქეთევანი (1988) ლინგვისტური პარემიოლოგია: საგნისა და მეთოდის პრობლემა. ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომათა კრებული.

ჯაში, ქეთევანი (1990) თემატური ფორმულა "შინაარსი-ფორმულა" და მისი რეალიზაცია ფრანგულ და ქართულ ენათა ანდაზურ სისტემებში". მაცნე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ენისა და ლიტერატურის სერია (1). ISSN 0132-6066

ჯაში, ქეთევანი (1999) ფრაზოლოგიურ არგოტიზმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ტიპები თანამედროვე ფრანგულ სასკოლო არგოში. დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა. ISSN 334(1)

ჯაში, ქეთევანი (1999) თემატური ჯგუფი "სასწავლო ნივთი" და მასში გაერთიანებული სასკოლო არგოს სტრუქტურულ-სემანტიკური ტიპები. დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა. ISSN 334(1)

ჯაში, ქეთევანი (1999) ფრანგული არგო ლიტერატურაში და მისი ლინგვისტური დახასიათება. შრომები, V. ISSN 1512-021X

ჯაში, ქეთევანი (1999) გარეუბნის ენა როგორც თანამედროვე სასკოლო არგოს სახესხვაობა და მისი სოციოლინგვისტური დახასიათება. შრომები, V. ISSN 1512--021X

ჯაში, ქეთევანი (2003) ფრანგული არგო. ენა და კულტურა, С. 3-14. ISBN 99940-23-00-4

ჯაში, ქეთევანი (2003) ფრანგული და ქართული ენების შეპირისპირებითი ტიპოლოგია. ლინგვა პლუსი, . ISBN 9928-981-8-6

ჯაში, ქეთევანი (2008) რომანული და ქართული ენების შეპირისპირებითი ტიპოლოგია. ხირონი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, თბილისი. ISBN 978-99940-974-4-9

ჯაში, ქეთევანი (2010) რომანული ისტორიული ენათმეცნიერება. მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, თბილისი. ISBN 978-9941-9122-9-0

ჯაში, ქეთევანი (2006) თარგმნის პრაქტიკული კურსი. ლინგვა პლუსი, თბილისი. ISBN 9940-23-71-3

ჯაში, ქეთევანი (2005) სქესი და კომუნიკაციის პროცესი(თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად)-მთარგმნელი ჯაში. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული (X). ISSN 99940-23-51-9

ჯაში, ქეთევანი (2002) თანამედროვე ფრანგული სასკოლო არგო და მისი სტილისტურ-საკომუნიკაციო ფუნქციები. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული (VIII). ISSN 99928-865-4-4

ჯაში, ქეთევანი (1999) არგო საფრანგეთის სოციალურ ისტორიაში. ენა,თარგმანი, ლიტერატურა. ISSN რეგისტრაციის N 5/4-1349

ჯაში, ქეთევანი (1999) არგოს ეტიმოლოგია და მისი ადგილი თანამედროვე საფრანგეთის სოციოლინგვისტურ სინამდვილეში. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა (2). ISSN რეგისტრაციის ნომერი N 5/4-1349

ჯაში, ქეთევანი (1999) არგო და სოციოლიგვისტიკა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა (III). ISSN რეგისტრაციის ნომერი N 5/4-1349

ჯაში, ქეთევანი (1999) სტუდენტური არგო თანამედროვე ფრანგულ ენაში. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა (III). ISSN რეგისტრაციის ნომერი N5/4-1349

ჯაში, ქეთევანი (1999) არგოს ზოგადი ტიპოლოგია. ენა,თარგმანი, ლიტერატურა (IV). ISSN რეგისტრაციის N 5/4-1349

ჯაში, ქეთევანი (1999) თანამედროვე ფრანგული სასკოლო არგო და მისი ადგილი ფრანგულ არგოთა სისტემაში. ენა,თარგმანი, ლიტერატურა (IV). ISSN რეგისტრაციის N 5/4-1349

ჯაში, ქეთევანი (2008) ინტერკულტურული კომუნიკაცია და თარგმანი. ფრანკოფონია როგორც კულტურათა დიალოგი, ქუთაისის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები . აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი.

ჯაში, ქეთევანი (2009) აზრის ცვალებადობა თარგმანში. Humanities in The Information Society . შ.რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბათუმი, ბათუმი. ISBN 987-9941-409-91-2

ჯაში, ქეთევანი (2006) ტატიანა გოჟენმოსი,როგორც სრულვყოთ ფრანგული ენა, როგორც უცხო ენა საფრანგეთში ყოფნის დროს, თარგმანი ფრანგულიდან, მთარგმნელი ქეთევან ჯაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, Linguistic Papers (XXI). ISSN 81.2 800 ს 157

ჯაში, ქეთევანი (2006) ფრასუაზ გადე, ვასწავლოთ სტილი, თარგმანი ფრანგულიდან მთარგმნელი ქეთევან ჯაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, Linguistic Papers (XXI). ISSN 81.2 800 ს 157

ჯაში, ქეთევანი (2008) დანიცა სელესკოვიჩი, მარიან ლედერერი,თარგმნის ხელოვნება და სწავლების მეთოდი, თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად,მთარგმნელი ქეთევან ჯაში. ხირონი, წიგნის ნახვა შესაძლებელია ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 978-99440-974-7-0

ჯაში, ქეთევანი (2011) ალფონს დოდე,ორშაბათობით ნაამბობი მოთხრობები, ფრანგულიდან ქართულად თარგმანი. მთარგმნელი ქეთევან ჯაში. მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 978-9941-424-23-6

ჯაში, ქეთევანი (2009) სასკოლო არგოს ფრანგულ-ქართული ლექსიკონი. მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 978-9941-9122-1-4

ჯაში, ქეთევანი (2015) Bienvenue en Ovalie, (Etude comparative du lexique des rugbymans Français et Géorgiens). Revue d'études françaises, Parlures argotiques et pratiques sportives et corporelles, Budapest, Hongrie (20). С. 67-73. ISSN 1416-6399

ჯაში, ქეთევანი (2013) Contes géorgiens, თარგმანი ფრანგულ ენაზე. Le Linguiste (5). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2012) Faisons l'éloge à notre diversité linguistique. ელექტრონული ვერსია. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2002) L'argot franco-géorgien en milieu scolaire. Le français dans le monde (319). ISSN 0015-9395

ჯაში, ქეთევანი (2011) L'argot scolaire français dans le contexte des registres de langue. Sprache-Kultur-Gesellschaft (9). Martin Meidenbauer, München. ISBN 978-3-89975-281-6

ჯაში, ქეთევანი (2011) L'étude sémiotique et linguistique des proverbes français. L'étude des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes . Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Lodz. ISBN 978-83-60178-95-9

ჯაში, ქეთევანი (2015) საფრანგეთი-La France. მწიგნობარი, თბილისი. ISBN 978-9941-450-96-9

ჯაში, ქეთევანი (2009) La Structure Sémantique des Devinettes Françaises. Scripta manent , scientific magazin (4). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი (2013) La Traduction d’une théorie du français vers le géorgien. Le Linguiste (5). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2012) La logique des devinettes -structure, sens, texte. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage (1). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2010) La profession - traducteur et l’interculturel. Scripta manent, Scientific magazin, 3 (7). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი (2015) La typologie comparée de la terminologie pénale en français et en géorgien. Lingua d’Europa e del Mediteraneo. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2012) La typologie comparée du nom en français et en géorgien. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage, Hors/s ( 1). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2013) La typologie des argots français et géorgien. Le Linguiste (6). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2015) Le multilinguisme est l’avenir de l’Europe. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage, Iran, 16. ISSN 2251-970X (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2012) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage ჟურნალის ფრანგული ნაწილის რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2014) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2012) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2015) Le concept «argent » en argot et l’analyse étymologique de ses dénominations. Actes du Colloque d'Alicante. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2012) Le lieu du sens dans le texte litteraire. Le Linguiste (2). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le rôle de la TIT en Traductologie. Le Linguiste (4). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2014) Les techniques de la traduction d’un ouvrage sur la TIT en géorgien. Baeza, Spain. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2015) Les aspects culturel et pragmatique de l’argot géorgien. რუმინული ჟურნალი. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2012) Les difficultés de la traduction du texte juridique et l'interculturel. QuitEdit, Verona, Italy, 2012. ISBN 978-88-6464-159-1

ჯაში, ქეთევანი (2014) Les problèmes de la traduction en géorgien : «Le voyage au bout de la nuit» de Céline. Fonctions identitaires en situations diglossiques: argots - dialectes - patois . Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ლოძი, პოლონეთი. ISBN 978-83-7969-493-8

ჯაში, ქეთევანი (2014) L’ARGOT DANS LE ROMAN DE ROBERT MERLE : « DERRIÈRE LA VITRE ». Argot(s ) et variations, InnTrans Insbrucker Beiträge zu Sprache, Kultur und Translation, 6 . Frankfurt/M/et all. :Peter Lang Edition, ინსბრუკი, ავსტრია. ISBN 978-3-631-62565-1

ჯაში, ქეთევანი (2014) L’aspect pragmatique de la phraséologie littéraire en français et en géorgien. Editions Honoré Champion, Paris, France. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2013) მარიან ლედერერი,თარგმანი-ინტერპრეტაციული მოდელი, თარგმანი ფრანგულიდან, მთარგმნელი ქეთევან ჯაში Marianne Lederer, La traduction aujourd'hui-Le modèle interprétatif, traductrice-Ketevan Djachy. მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, თბილისი. ISBN 978-9941-424-93-9

ჯაში, ქეთევანი (2015) Traduire le droit civil français en géorgien : texte et sens. ესპანური ჟურნალი Revista Academica liLETRAD. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2011) Traduire la cohérence, კრიტიკული შეფასება ჟურნალზე "Palimpsestes", 2010, n 23, Paris, 173 გვ. AUF, Le français à l'Université, საფრანგეთი.

ჯაში, ქეთევანი (2016) A contrastive study of the semantic content of the adjectives in French and Georgian languages. TPLS-Theory and Practice in language studies, 6 (1). С. 11-20. ISSN 1799-2591

ჯაში, ქეთევანი (2011) The economic terminology in French and its problems of translation into Georgian. SCOLIA, revue de linguistique, (25).

ჯაში, ქეთევანი და აბაშიძე, ნათია (2010) პარონიმია როგორც განსაკუთრებული სტილისტური ფიგურა. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (6). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და აბაშიძე, ნათია (2011) სინონიმურ პარონიმთა ტიპები თანამედროვე ფრანგულ ენაში. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (10). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და აბაშიძე, ნათია (2011) პარონიმული ატრაქცია და ხალხური ეტიმოლოგია. Scripta manent, Scientific magazin, 4 (12). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და გურგენიძე, ნინო (2011) ცრუ ოიკონიმები და მათი ეტიმოლოგიური კვლევა ფრანგულსა და ქართულ ენებში. Scripta manent, Scientific magazin, 1 (9). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და გურგენიძე, ნინო (2010) ოიკონიმების ნომინაციაში ისტორიულ-გეოგრაფიული კომპონენტი და მათი ეტიმოლოგიური კვლევა. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (6). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და ლომია, ნანა (2011) არავერბალური კომუნიკაციის თავისებურებანი იტალიურ ენაში. Scripta manent, Scientific magazin, 1 (9). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და ლომია, ნანა (2012) Characteristics of Expression of Basic Emotions in Italian Literary Texts of 20th Century. Us-China Foreign Language, 10 (3). ISSN 1539-8080(Print), 1935-9667(Online)

ჯაში, ქეთევანი და ლომია, ნანა (2013) Interjection as Inseparable Part of Discourse and a Method of Expression of Emotions (იტალიურ ენაზე). Settentrione, 25. С. 109-117. ISSN 1237-9964

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2011) მთარგმნელის კულტურულ-ენობრივი როლი მთარგმნელობითი სტრატეგიის შერჩევის თვალსაზრისით. Scripta manent, Scientific magazin, 3 (11). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2014) ფრანგული პოლიტიკური ენა და მისი ქართულად თარგმნის სპეციფიკა. Proceedings of International Conference "Humanities in the Information Society-II", II. С. 329-334. ISSN ISBN 978-9941-434-94-5

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2014) LA CONTRIBUTION DES TECHNOLOGIES A L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS À L'ECOLE PRIMAIRE GEORGIENNE. Revue Da Investigação às Práticas en ligne, 4 (2). С. 62-71. ISSN 2182-1372, revista en lihna, Lisbonne

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2015) L’étude comparée du lexique politique en français et en géorgien. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage, Iran (14). С. 51-64. ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2014) Realia As Carriers of National And Historical Overtones. TPLS, 4 (1). ISSN 1799-2591

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2012) The Terms of Translation of Political Newspaper Articles’ Headlines from French to Georgian. Us-China Foreign Language, 10 (2). ISSN 1539-8080(Print), 1935-9667(Online)

ჯაში, ქეთევანი და ჯაში, მარინა (2003) თარგმნის ტექნიკა. ლინგვა პლუსი, დაიბეჭდა "ღია საზოგადოება-საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 99940-722-0-X

ჯაში, ქეთევანი (2005) XX საუკუნე და ლექსიკური ცვლილებები თანამედროვე ფრანგულ ენაში. ენა და კულტურა (2). ISSN 1512-1364

ეს სია შეიქმნა: Wed Mar 20 08:18:38 2019 PDT.