ენობრიბი ცნობიერება და მისი ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკა

თევზაძე, მაია (2021) ენობრიბი ცნობიერება და მისი ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", 1 (68). ISSN 1512-0333 (In Press)

[img] Text
მაია თევზაძე-სტატია 2021.pdf

Download (158kB)

Abstract

enobrivi cnobiereba warmoadgens cnobierebis iseT dones, romelzec xatebi, warmodgenebi, azrobrivi struqturebi formdebian enobrivi saSualebebis daxmarebiT. metyveleba, rogorc enis daxmarebiT azris formirebisa da formulirebis saSualeba, ganpirobebulia eTnokulturuli faqtorebiT. adamianis cnobiereba yovel jerze axdens garemomcveli samyaros realiebis erTgvar konceptualizacias erovnuli, geo-, socio-, fsiqo- da sxva tipis faqtorebis gavleniT. erTi da igive sagnis idealuri xatebis (mniSvnelobebis) gansxvaveba gansxvavebul erovnul kulturebSi enaTa gansxvavebebze bevrad ufro metad ganpirobebulia maTi erovnul-kulturuli TaviseburebebiT. ენობრივი ცნობიერება წარმოადგენს ცნობიერების ისეთ დონეს, რომელზეც ხატები, წარმოდგენები, აზრობრივი სტრუქტურები ფორმდებიან ენობრივი საშუალებების დახმარებით. მეტყველება, როგორც ენის დახმარებით აზრის ფორმირებისა და ფორმულირების საშუალება, განპირობებულია ეთნოკულტურული ფაქტორებით. ადამიანის ცნობიერება ყოველ ჯერზე ახდენს გარემომცველი სამყაროს რეალობის ერთგვარ კონცეპტუალიზაციას ეროვნული, გეო-, სოციო-, ფსიქო- და სხვა ტიპის ფაქტორების გავლენით. ერთი და იგივე საგნის იდეალური ხატების (მნიშვნელობების) განსხვავება განსხვავებულ ეროვნულ კულტურებში ენათა განსხვავებებზე ბევრად უფრო მეტად განპირობებულია მათი ეროვნულ-კულტურული თავისებურებებით.

Item Type: Article
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PW Philology (General)
Depositing User: პროფესორი მაია თევზაძე
Date Deposited: 19 May 2021 12:08
Last Modified: 19 May 2021 12:08
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/10380

Actions (login required)

View Item View Item