ობიექტების წლებით 2018

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | G | K | M | O | S | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 56.

B

Beridze, Tamar (2018) DNA identification of sturgeon species available in Georgian markets. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

G

Gabelashvili, Sophio და Mumladze, Levan და Bikashvili, Ani და Sroka, Pavel და Godunko, Roman და Japoshvili, Bella (2018) The first annotated checklist of mayflies (Ephemeroptera: Insecta) of Georgia with new distribution data and a new record for the country. Turkish Journal of Zoology.

K

Khimkova, Nana (2018) Irrational Decision Making During Times of High Market Volatility. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Kuljanishvili, Tatia და Japoshvili, Bella და Mumladze, Levan და Kalous, Lukáš (2018) Preliminary information about the occurrence of Prussian carp Carassius gibelio (Bloch 1782) in mountainous Lake Devdoraki (Caucasus, Georgia). In: 9th workshop on biodiversity, 2018 January, Jevany.

Kuljanishvili, Tatia და Mumladze, Levan და Kalous, Lukáš და Japoshvili, Bella (2018) Fish species composition, sex ratio and growth parameters in Saghamo Lake (Southern Georgia). Biologia.

M

Murvanidze, Maka და Todria, Nino და Mumladze, Levan და Kalatozishvili, Levan (2018) Diversity of soil mite communities in different habitats of Saskhori quarries, Georgia. Persian Journal of Acarology.

O

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Chang, Yu-Han და Gagnidze, Nona და Boichenko, Giorgi და Gogoladze, Salome (2018) Zircons U-Pb Geochronology of the Ore-Bearing Plutons of Adjara-Trialeti Folded Zone, Lesser Caucasus and Analysis of the Magmatic Processes. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (2). С. 90-99. ISSN 0132 - 1447

S

Skhiladze, Irakli და Okrostsvaridze, Avtandil (2018) Late Miocene Goderdzi Volcanic Formation, Lesser Caucasus, Georgia:Evidences of the Presence of a Caldera(Poster). In: European Geosciences General Assembly, 11-13 September, 2013, Vienna, Austria.

Skhirtladze, Irakli და Okrostsvaridze, Avtandil (2018) Late Miocene Goderdzi Volcanic Formation, Lesser Caucasus, Georgia:Evidences of the Presence of a Caldera. In: European Geosciences Union General Assembly 2018, 2018, Vena, Austria.

V

Verulava, Tengiz (2018) Health Financing Policy in the Ukraine and Georgia: Problems and Perspectives. In: Ukraine and Georgia: the century of diplomatic relations. International Scientific Conference Dedicated to the Century of the Establishment of the Ukrainian-Georgian Diplomatic Relations, March 27 - 29, 2018, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Verulava, Tengiz (2018) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (1). С. 168-174. ISSN 0132 - 1447

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1). С. 81-87. ISSN 1675-0306

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka (2018) The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Med News, 274 (1). С. 178-182. ISSN 1512-0112

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka და Leila, Karimi (2018) Nurses’ work environment characteristics and job satisfaction: evidence from Georgia. Gazi Medical Journal, 29 (1). С. 12-16. ISSN 2147-2092

ბალაევა, გულბენიზ (2018) პოლისის რელიგიის კრიტიკა სოკრატეს მიერ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარდაძე, ნინო (2018) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მშობლების ცხოვრებით კმაყოფილებასთან დაკავშირებული ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურჯანაძე, ზაზა (2018) ნინოწმინდის ისტორიული ძეგლის მაგალითზე, ძეგლის საინჟინრო - გეოლოგიური პირობებისა და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების შესწავლა თანამედროვე მეთოდებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხრაშვილი, პაატა და Tuite, Kevin და წერედიანი, ნინო (2018) Women as Bread-Bakers and Ritual-Makers Gender, Visibility and Sacred Space in Upper Svaneti. Sacred Places, Emerging Spaces.

გეგეჭკორი, თამარ (2018) დაძლევის სტრატეგიები და კონტროლის ლოკუსი აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების მშობლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუნდაძე, თამარ (2018) მინდობილობის გაცემის რისკი და თავდაცვითი მექანიზმები ქართული და უნიფიცირებული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლაბერიძე, დავით (2018) შულავერ ‐ შომუ თეფეს კულტურის ახალი ქვის მასლა მარნეულის ველიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვადაჭკორია, ნინო (2018) წინასწარი დასწავლის გავლენა “კამინის ეფექტზე” ვირთაგვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი. ეკონომისტი, XIII (4). С. 142-154. ISSN 1987-6890

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა უკრაინასა და საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. In: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უკრაინა და საქართველო: დიპლომატიური ურთიერთობების ასი წელი", 27-29 მარტი, 2018 წ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის "ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები" შრომების კრებული IV. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2587-4896

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ზაზაძე, რევაზ (2018) Ras-ცილის S-ნიტროზილირების გავლენა ნერვული უჯრედების მიტოქონდრიების ჟანგვით მეტაბოლიზმზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, მაია (2018) გენდერული სტერეოტიპები და ენაში მათი გამოხატვის კომუნიკაციური სტრატეგიები. „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1 (17). С. 116-120. ISSN 1987-9377

თევზაძე, მაია (2018) ფრაზეოლოგიზმები, როგორც სტერეოტიპული აღქმის მარკერები ენაში. „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1 (17). С. 121-124. ISSN 1987-9377

თევზაძე, ქეთევან (2018) კვებითი აშლილობა და ოჯახური მდგომარეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კანაშვილი, თენგიზ (2018) აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის გაუდაბნოების ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ლია (2018) შრომითი მიგრაციის ფემინიზაციის გავლენა შვილების სოციალიზაციისა და რეალიზაციის პროცესებზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭარავა, გოჩა (2018) ბორჯომის ხეობის ტყის ხანძრების ანალიზი დისტანციური ზონდირების საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაბერი, დავით (2018) “პოსტ-ტრავმული სტრესული აშლილობა აივ დადებით მსმ ქცევის მამაკაცებში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირკიტაძე, მამუკა (2018) კიბერსივრციდან მომდინარე საფრთხეები - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თანამედროვე გამოწვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, ნინო (2018) იდენტობის გავლენა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, სალომე (2018) საქართველოს გეოგრაფიის სწავლების მნიშვნელობა და მოტივაცია არაქართულენოვან სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისაშვილი, ნანა (2018) „მომვლელის ტვირთი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, სანდრო (2018) დემოკრატიის დეკონსოლიდაციის გამომწვევი ფაქტორები (Case Study - უნგრეთი, ვენესუელა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, მერაბ (2018) იადიგარ დაუდი და ისლამური მედიცინა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონიაშვილი, გიორგი (2018) საქართველოს მიერ გატარებული საგარეო პოლიტიკური კურსი ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში (ინგუშეთი, ჩეჩნეთი, დაღესტანი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოშხერელი, ოშხერელი (2018) ბრაზის გამოხატვის ფორმების კავშირი მსჯავრდებულებში მარტოობის განცდასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიტაშვილი, ვენერა (2018) უცხოს თვალით დანახული ქართული სტუმარმასპინძლობა (მშვიდობის კორპუსის მოხალისეების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რატიაშვილი, ელენე (2018) მარკეტინგული ტერმინოლოგიის თარგმნის სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამურაძე, ნინო (2018) აუტიზმის მქონე პირების მიმართ დამოკიდებულებას და ემპათიის უნარს შორის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სერგია, მარიამ (2018) მარტვილის სამონასტრო საგანძური, როგორც კოლექტიური მეხსირების ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულხანიშვილი, თამარ (2018) დაცულ ტერიტორიებზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ტენდეციების შეფასება და რეკომენდაციები მდგრადი განვითარებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სხილაძე, თამარ (2018) ფილმი, როგორც მედიასაშუალება მოსმენა-ყურების უნარ-ჩვევის გასავითარებლად გერმანული ენის გაკვეთილზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიშვილი, ნათია (2018) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა რეინტეგრაცია/რესოციალიზაციის საკითხები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიქაძე, ნინო (2018) ფლავონოიდი ნობილეტინის გავლენა მიტოქონდრიების ენერგეტიკულ ცვლაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილინდრიშვილი, ლაშა (2018) მცირე საზოგადოების კაპიტალის ფორმები ვირტუალურ ქსელში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცირეკიძე, ქრისტინე (2018) დონ ჟუანის თემა ლიტერატურასა და მუსიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიპაშვილი, ქეთევან (2018) სეკულარიზაციის და დესეკულარიზაციის დიქოტომია საქართველოს მაგალითზე (2003-2017 წლები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაბეიშვილი, თათია (2018) სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა გამოყენების თავისებურებანი საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჟალია, თამუნა (2018) წარსულის ინტერპრეტაციისა და აქტუალიზაციის პროცესი საქართველოს პრეზიდენტების საინაუგურაციო სიტყვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელაძე, ლაშა (2018) რუსეთ–უკრაინის ომი - “პოლიტიკის გაგრძელება” ჰიბრიდული ომის საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Aug 17 00:10:37 2018 PDT.