აკად. ერთეულების დათვალიერება წლებით "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis"

დონით მაღლა
გთხოვთ, აირჩიოთ დათვალიერების სასურველი მნიშვნელობა ქვემოთ მოყვანილი სიიდან.