აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1998

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: M | Г | Д | Л | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 60.

M

Mитайшвили, Т.И. (1998) метаболизм карбоциклических ароматических ксенобиотиков в растенях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гумашвили, З.Э. (1998) Из истории чеченской и ингушской республик в конце XIX - начале XX веков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Давиташвили, Е.С. (1998) Получение,биохимическая характеристика и изучение функций галктоза-специфического лектина из растения coriandrum sativum. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лебанидзе, Г.Ш. (1998) Антропоцентризм и коммуникативная лингвистика (теоретический синтез). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Патиев, С.У. (1998) Структурно-семантическая характера устойчивых сочетаний ингушского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ამირიძე, ნინო (1998) კონცეპტუალური არქეტიპები და მათი ასახვა მორფოსინტაქსში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

არაბული, ამირან (1998) ქართული ხალხური სამგლოვიარო პოეზია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბადრიაშვილი, მერი (1998) ჯალათისა და მსხვერპლის მეტაფორა XX საუკუნის ქართულ პროზაში. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბარბაქაძე, თამარ (1998) სონეტი ქართულ მწერლობაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბარნოვი, ნინო (1998) თანხმოვანთა დისტრიბუციისა და ფუძის აგებულების სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური ანალიზის პრინციპები (დაღესტნური ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბაქრაძე, ეკატერინე (1998) პერსონა როგორც ლინგვისტური რეალობა რუსულ ენაში (ზედსართავ სახელთა მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერაია, გივი (1998) ტარიელ ჭანტურიას პოეზია: (ლირიკა, პოეტური ეპოსი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბოკუჩავა, მარინა (1998) ლესინგი ქართულ ლიტერატურაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუცხრიკიძე, მარიკა (1998) ფიქსირებული მახვილის ტიპოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გულედანი, ლია (1998) სვანური ანდაზების ენის ფონოლოგიურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

გულორდავა, ინგა (1998) გემოს აღმნიშვნელი ლექსიკა რუსულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დოღონაძე, ნათელა (1998) უცხოური ენების სასწავლო-მეთოდიკური კომპლექსის (სმკ) შედგენისა და გამოყენების პრობლემა მოზრდილთა სწავლებაში (ინგლისური ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ელაშვილი, ქეთევან (1998) ხეთა სიმბოლიკა ძველ ქართულ პროზაში (V-XIII სს-ის ძეგლების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზვიადაძე, თამილა (1998) დავით კლდიაშვილის თხზულებათა ენობრივი სტილის ძირითადი საკითხები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თათარაიძე, ეთერ (1998) დემონოლოგიური თქმულებები აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, მაია (1998) კონსტანტინე გამსახურდიას 10-20-იანი წლების პუბლიცისტიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თორდია, თამაზ (1998) ომისდროინდელი სოფელი თანამედროვე ქართულ პროზაში: (რ. ჯაფარიძე, ო. იოსელიანი, ნ. დუმბაძე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თოხაძე, ნინო (1998) კომიკურის ზოგიერთი მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალება თანამედროვე პროზაში: (ქართული და ამერიკული პროზის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კალანდია, თეა (1998) XX საუკუნის ქართული სალიტერატურო კრიტიკა (900-იანი წლები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კვანტრე, ვერა (1998) XVIII საუკუნის რუსული ლიტერატურის პუბლიცისტურობის შესახებ. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კულიშოვა, ეველინა (1998) სიტყვა იოსებ ბროდსკის პოეზიაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუცია, ნანა (1998) XX საუკუნის ოთხმოციანი წლების ქართული ნოველისტიკის ზოგიერთი პრობლემა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომია, მაია (1998) ჰიპოტაქსის საკითხები მეგრულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომიძე, მარინე (1998) სტატიის ძირითადი ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მალუტაშვილი, გიული (1998) კომპიუტერის გამოყენების ძირითადი ფორმები და საშუალებები სკოლაში უცხოური (ინგლისური) ენის სწავლებისას. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მელიქიძე, მაია (1998) ობიექტის მრავლობითობის გამოხატვის პრინციპები საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მერაბიშვილი, ინესა (1998) პოეტური ტექსტი და მისი თარგმანი როგორც ლინგვისტური კვლევის ობიექტი (ინგლისური, ქართული და რუსული ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მეტრეველი, ფირუზ (1998) მხატვრული სიტყვის ფუნქციისათვის ადრეულ ქართულ აგიოგრაფიაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მეფარიშვილი, თეა (1998) გრიგოლ რობაქიძის ესეები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნაჭყებია, მაია (1998) ქეთევან წამებული XVII-XVIII სს ქართულ და ევროპულ მწერლობაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნიკოლაძე, ნორა (1998) ფოლკლორის აღმზრდელობითი ფუნქცია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ომიაძე, თამარ (1998) პარალინგვისტიკა და მეტყველების თანმხლებ საშუალებათა აღწერა ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

პაპუაშვილი, ნუგზარ (1998) კოდიკოლოგიურ-არქეოგრაფიული ძიებანი გაზეთ "დროების" მასალების მიხედვით. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რევიშვილი, მარინე (1998) ბასილ მელიქიშვილის ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სანაკოევა, ლარისა (1998) სიტყვა და სიმბოლო-მეტყველების მეცნიერული სტილის ტერმინოლოგიურ სისტემებში ბუნებრივი და სიმბოლური ენების კოორდინაციული და სუბორდინაციული კავშირების დიალექტიკისათვის (თეორიული ასპექტი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სანიკიძე, იოსებ (1998) მემედ აბაშიძის ლიტერატურულ-პუბლიცისტური მემკვიდრეობა. ბათუმი. (არ გამოქვეყნებულა)

სახოკია, მაია (1998) დიაქრონიული ტიპოლოგია მორფოსინტაქსში: ინდოევროპული/ქართველური (სპარსული, სომხური, სანსკრიტი, რუსული, ლიტვური, ქართული). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტყებუჩავა, დიანა (1998) პუბლიცისტური ტექსტის შინაარსობრივი ელემენტები: (ფუნქციურ-ტიპოლოგიური ანალიზი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფანცხავა, ელისო (1998) სტივენ დედალოსის მხატვრული სახის ინტერპრეტაციისათვის ჯეიმზ ჯოისის შემოქმედებაში. ქუთაისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფილიშვილი, ეკა (1998) ნიკო ლორთქიფანიძის მინიატურული პროზა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქუთათელაძე, ქეთევან (1998) ქვემო ქართლის სოციალურ-პოლიტიკური ისტორია: (IX საუკუნის ბოლო-XIII საუკუნის დასაწყისი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ღუტიძე, ინგა (1998) ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ფორმაწარმოების საკითხები ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შავთვალაძე, ნანა (1998) ქართულში თავისებურ ზმნათა შესწავლის ისტორიის, კლასიფიკაციის, კონსტრუქციისა და სწავლების საკითხები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შამანაძე, ნოდარ (1998) ქართული ხალხური ლეგენდა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შარაშენიძე, ნინო (1998) პირველი სერიის მწკრივთა ფორმობრივი და ფუნქციური ცვლილებების დათარიღებისათვის ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩოლოყაშვილი, რუსუდან (1998) უძველეს რწმენა-წარმოდგენათა კვალი ქართულ ხალხურ ზღაპრულ ეპოსში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩხაიძე, თინა (1998) ფოლკლორი დემნა შენგელაიას შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცერცვაძე, მზია (1998) სუბიექტური მოდალობის გამოხატვის საშუალებანი რუსულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცოტნიაშვილი, ზაზა (1998) XX საუკუნის 90-იანი წლების ქართული ნოველა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხადაძე, ეკა (1998) გრიგოლ რობაქიძის დრამატურგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

წიკლაური, მაია (1998) ქართული ენობრივი სამყარო ევგენი ბოლხოვიტინოვის შრომებსა და თარგმანებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭილაია, რამაზ (1998) ლიტერატურული გმირის პრობლემა (ი. ჭავჭავაძის, ა. წერეთლის, ა. ყაზბეგის შემოქმედების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხალვაში, რამაზ (1998) ტბელ აბუსერისძის "სასწაულნი წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგისნი" და ქართული ლიტერატურული ტრადიცია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხუფენია, თეონა (1998) განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები მეგრულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხუციშვილი, მარინე (1998) ბიბლიური ნაკადი გიორგი მცირის "გიორგი მთაწმიდლის ცხორების" სახისმეტყველებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 22 18:41:58 2018 PST.