აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2003

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 19.

ავალიანი, თემურ (2003) მოტივირებისა და ეკვივალენტობის პრობლემები არამონათესავე ენებში (ქართული და რუსული ფიტონიმიის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბაბუხადია, მერაბ (2003) ნ.ი. მარის ლინგვისტური მოძღვრება და ენათა ტიპოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბაყაშვილი, მზია (2003) დევ-კერპები აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მითოლოგიურ გადმოცემებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გარდავაძე, დარეჯან (2003) უზრიული ღაზალი და გადმოცემები უზრიელ პოეტთა შესახებ. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოცირიძე, რუსუდან (2003) სპეციალური ტექსტების დამოუკიდებელი კითხვის უნარ-ჩვევათა სრულყოფა კომპიუტერის საშუალებით ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში (ინგლისური ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზარიძე, ხვთისო (2003) "ვეფხისტყაოსნის" კომპოზიცია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კალანდაძე, ნინო (2003) ლირიკა ნიზამის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლორთქიფანიძე, ლია (2003) გრიგოლ რობაქიძის მხატვრული აზროვნების საკითხები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მარტაშვილი, ქეთევან (2003) ბიბლიურ ალუზიათა ლინგვო-სტილისტური ფუნქციები ინგლისურენოვან მხატვრულ პროზაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

პეტრიაშვილი, იზაბელა (2003) ავტორისეული წიაღსვლების ზოგიერთი პრაგმატული თავისებურება (ინგლისური რომანის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სიხარულიძე, ტარიელ (2003) ფრანკოფონიის სოციოლინგვისტური ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოსელია, მიმოზა (2003) სასწავლო-შემეცნებითი აქტივობის განვითარება ქართული ლიტერატურის სწავლებისას ჰუმანიტარული ორიენტაციის კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ყრუაშვილი, ირინა (2003) ზედსართაული სიტყვაწარმოებითი კონსტრუქციები გერმანულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შამილიშვილი, ინგა (2003) ეროვნული თემატიკა რევაზ მიშველაძის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შტააძე, ხათუნა (2003) ქართული ენის სტილისტიკის ელემენტების სწავლება ქართული ელემენტარული სკოლის III-IV კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შურღაია, თეა (2003) სპარსული პარემიოგრაფია და სპარსული ანდაზის აზრობრივი სტრუქტურა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხადაია, თაია (2003) აბსტრაქტული და მსგავსება-ნაირობის გამომხატველი სახელები მეგრულსა და ძველ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯანაშია, თეა (2003) "შერე ნოუ" და ფორუყ ფაროხზადის ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯოჯუა, თამარ (2003) უცხოური ენის გრამატიკის სწავლება უმაღლესი სასწავლებლის სპეციალურ ფაკულტეტზე (ინგლისური ზმნის პირიანი ფორმების მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 21:18:03 2018 PDT.