აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1994

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Б | Г | К | С | Ч | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 17.

Б

Бериашвили, Т.В. (1994) Метаболизм некоторых эндогенных и экзогенных веществ в растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гаджиев, Г.А. (1994) Некоторые вопросы многопараметрических краевых задач на собственные значения для линейных и нелинейных дифференциальных операторов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Квеситадзе, Э.Г. (1994) Эндоглюканазы мезофильных и термофильных мицелиальных грибов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Санакоева, Л.М. (1994) Феномен терминологической полисемии в научном стиле речи (методические принципы и приемы обучения студентов неязыковых вузов). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чубинидзе, В.В. (1994) Вещества вторичного происхождения высших растений Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბაცანაძე, მაია (1994) ნასესხებ სიტყვათა ტიპოლოგიური სტატუსი თანამედროვე ფრანგულ ენაში (თანამედროვე ანგლო-ამერიკანიზმები 90-იანი წლების ფრანგულ პრესაში). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბენაშვილი, ცაცა (1994) ინგლისური რომანტიკული პოეზია და XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ევგენიძე, იუზა (1994) ვაჟა-ფშაველა: (ცხოვრებისა და შემოქმედების ისტორიის საკითხები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თხილავა, ნატო (1994) გვიანდელი ფონტანეს პროზის პოეტიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კოპალიანი, თენგიზ (1994) ზოგიერთი ფუნქციონალური ბანახის სივრცის სტრუქტურული თვისებების შესახებ. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მინაშვილი, ვლადიმერ (1994) ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებითი ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ოძელი, მარიკა (1994) ქართულ-ინგლისური ლიტერატურული კონტაქტები და რეცეფციები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფირცხალავა, ნინო (1994) სამყაროს მოდელი თომას მანის შემოქმედებაში მისი კულტურულ-ფილოსოფიური იდეების შუქზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქაჯაია, ნინო (1994) ბასილი კესარელის თხზულებათა ძველი ქართული თარგმანები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქუთათელაძე, გულნარა (1994) ქართული და რუსული ენების შეპირისპირებითი ლექსიკოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩხარტიშვილი, როენა (1994) განპირობებულობის მიმართებათა გამომხატველი პროსოდიული მახასიათებლები ქართულ და ინგლისურ მეტყველებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩხიკვაძე, ნესტანი (1994) "ავგაროზის ეპისტოლის" ძველი ქართული რედაქციები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 06:12:17 2018 PDT.