აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1994

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Б | Г | К | С | Ч | |
ობიექტების რაოდენობა: 7.

Б

Бериашвили, Т.В. (1994) Метаболизм некоторых эндогенных и экзогенных веществ в растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гаджиев, Г.А. (1994) Некоторые вопросы многопараметрических краевых задач на собственные значения для линейных и нелинейных дифференциальных операторов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Квеситадзе, Э.Г. (1994) Эндоглюканазы мезофильных и термофильных мицелиальных грибов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Санакоева, Л.М. (1994) Феномен терминологической полисемии в научном стиле речи (методические принципы и приемы обучения студентов неязыковых вузов). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чубинидзе, В.В. (1994) Вещества вторичного происхождения высших растений Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

კოპალიანი, თენგიზ (1994) ზოგიერთი ფუნქციონალური ბანახის სივრცის სტრუქტურული თვისებების შესახებ. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

მინაშვილი, ვლადიმერ (1994) ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებითი ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Nov 22 21:13:33 2017 PST.