აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1995

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Г | К | Р | С | Х | Ц | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 27.

Г

Гогоберидзе, М.К. (1995) Биосинтез стероидных гликозидов культурой клеток и ткани Yucca glorioza L. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гуриелидзе, К.Г. (1995) Метаболизм олигофуростанозидов в некоторых сапониносодержащих растениях и в культуре клеток диоскореи дельтовидной. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Киртадзе, Э.Г. (1995) Основные метоболические пути при вторичном спиртовом брожении. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рухадзе, Г.Г. (1995) Рота- и коронавирусные инфекции свиней: биология возбудителей и создание средств экспресс-диогностики и специфической профилактики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Садунишвили, Т.А. (1995) Основные метоболические пути ассимиляции аммония в высших растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сопромадзе, А.Н. (1995) Биохимическое исследование фенолкарбоновых кислот, катехинов, проантоцианидинов и антоцианов виноградной лозы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хорнаули, Г.И. (1995) Вопросы грузинской ономастики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Худа, Аль-Мурад (1995) Некоторые вопросы относящиеся к линейным операторам в Гильбертовом пространстве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Циклаури, Г.Ч. (1995) Флавоноидные соединения вечнозеленных (лавровишня, цитрусы) растений. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერიაშვილი, დარეჯან (1995) ბერტოლდ ბრეხტის დრამის "ეპიკური" გადამუშავების პრინციპი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბოლქვაძე, თინათინ (1995) პოეტური პარალელიზმი "ვეფხისტყაოსანში". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუღულაშვილი, მარინა (1995) ქართული საბავშვო მწერლობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დოლიძე, რუსუდან (1995) სამეცნიერო სტატიის კომპოზიციურ-აზრობრივი ორგანიზაცია (ინგლისური და ქართული ენების მასალის მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ვარდოშვილი, ეკა (1995) რელიგიური ნაკადი ილია ჭავჭავაძის ლირიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კალანდია, ლანა (1995) ბესიკ ხარანაულის პოეზია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუტივაძე, ნესტან (1995) შიო არაგვისპირელის ნოველები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლორია, ზიზი (1995) ილო მოსაშვილის შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ომიაძე, სალომე (1995) სიტყვათა სემანტიკური ჯგუფები და "შეუძლებელი შეხამებანი" თანამედროვე პოეზიის ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

საგინაშვილი, ნელი (1995) კონიექტურები "ვეფხისტყაოსნის" გამოცემებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სანიკიძე, ინგა (1995) ასპექტის კატეგორია ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოხაძე, ნათელა (1995) გრიგოლ დიდის "დიალოღონი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სულაბერიძე, მაია (1995) ლია სტურუას პოეზია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სურგულაძე, რევაზ (1995) ჟურნალისტიკის მმართველობითი ბუნება და მისი გამოვლენის თავისებურებანი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სუხიტაშვილი, ნანა (1995) მიხეილ ჯავახიშვილი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩალახეშაშვილი, ნანა (1995) სამიჯნურო სიმბოლიკა X-XI საუკუნეების კლასიკურ სპარსულ პოეზიაში (გორგანი და აბუ საიდი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ძნელაძე, რევაზ (1995) გურიის ტოპონიმიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხუციშვილი, რევაზ (1995) უნგრულ-კავკასიური პრობლემა (უნგრული ტომები ჩრდ. კავკასიაში V-IX სს.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 00:00:17 2018 PDT.