აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1999

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: L | А | Д | К | М | Н | Х | Ч | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 25.

L

Lomtadze, Amiran (1999) Phonetic modifications of Spirants and Affricates in Kartvelian languages. Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

А

Аракелян, А.А. (1999) Вопросы функциональной отнесенности единиц класса в литературном арабском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джамирзаев, С.М. (1999) Проблемы древней этнической истории Грузии и Кавказа (к древней истории нахских племен III-I тысячелетия до нашей эры). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Карапетян, В.С. (1999) Экспериментально- психологическое исследование процесса овладения знако-символической деятельностью при восприятии и понимании учебного материала. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Махарадзе, Ш.И. (1999) Полугруппы бинарных отношений с правыми единицами. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Николеишвили, А.О. (1999) Культура в Демократической Республике Грузия (май 1918 г. - февраль 1921 г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Халидов, А.И. (1999) Общее и типическое в структуре и семантике Чеченского простого предложения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хатисашвили, Г. (1999) Растительные монооксигеназы: детоксикация ксенобиотиков и внутриклеточная энергетика. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чочия, В.Г. (1999) Бисмарк и внешняя политика Германии 1871-1882 годов и Грузинская пресса. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბარამიძე, მაია (1999) ზოსიმეს "სწავლაის" ქართული თარგმანები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოჩიტაშვილი, ქეთევან (1999) თანდებული საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გუმაშვილი, სულეიმან (1999) ვაინახების ტრადიციების ასახვა ალექსანდრე ყაზბეგისა და ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუჭუხიძე, გოჩა (1999) გრიგორ განმანათლებლის ცხოვრების ერთი არაბული ვერსია და ქართველთა მოქცევის საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუხიანიძე, დარეჯან (1999) "უსწორო კარაბადინის" XIII საუკუნის ხელნაწერი და მისი მნიშვნელობა ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომიძე, გაგა (1999) გაუცხოების პრობლემა 20-იანი წლების ქართულ პროზაში: (კ. გამსახურდიას შემოქმედების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაჭავარიანი, მაია (1999) გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა დავით ტბელისეული თარგმანები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნემსაძე, ლალი (1999) გრაალის ქართული სიმბოლიკა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნეფარიძე, მარინე (1999) ლექსიკურ-სემანტიკური ველი "ადამიანის ხასიათის ნებელობითი თვისებები": (რუსული ენის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნინიძე, მაია (1999) ილია ჭავჭავაძის ქრისტიანული მრწამსი და მხატვრული შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჟორდანია, ნატალი (1999) პროზაული თარგმანი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პერიოდიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შოშიაშვილი, ქეთევან (1999) გმირული ხასიათის კონცეფცია ნ. ა. ნეკრასოვის პოეტურ სისტემაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

წოწორია, თამილა (1999) გალაკტიონ ტაბიძის რითმის ევფონიურ-სემანტიკური ფუნქცია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭანტურაია, მამუკა (1999) ვაჟა-ფშაველას 900-იანი წლების ეპოსი - "ძაღლიკა ხიმიკაურის" პრობლემატიკა და მხატვრული სტრუქტურა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭითანავა, ლალი (1999) დავით გიორგის ძე დადიანის-ნოღელის ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭრელაშვილი, ილია (1999) სახვითი ხელოვნების ტერმინოლოგია ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Nov 22 21:46:21 2017 PST.