აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1999

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: L | А | Д | К | М | Н | Х | Ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 84.

L

Lomtadze, Amiran (1999) Phonetic modifications of Spirants and Affricates in Kartvelian languages. Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

А

Аракелян, А.А. (1999) Вопросы функциональной отнесенности единиц класса в литературном арабском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джамирзаев, С.М. (1999) Проблемы древней этнической истории Грузии и Кавказа (к древней истории нахских племен III-I тысячелетия до нашей эры). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Карапетян, В.С. (1999) Экспериментально- психологическое исследование процесса овладения знако-символической деятельностью при восприятии и понимании учебного материала. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Махарадзе, Ш.И. (1999) Полугруппы бинарных отношений с правыми единицами. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Николеишвили, А.О. (1999) Культура в Демократической Республике Грузия (май 1918 г. - февраль 1921 г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Халидов, А.И. (1999) Общее и типическое в структуре и семантике Чеченского простого предложения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хатисашвили, Г. (1999) Растительные монооксигеназы: детоксикация ксенобиотиков и внутриклеточная энергетика. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чочия, В.Г. (1999) Бисмарк и внешняя политика Германии 1871-1882 годов и Грузинская пресса. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ალიბეგაშვილი, გიორგი (1999) "მოქცევაი ქართლისაი" და პატრისტიკული ეგზეგეტიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ამირანაშვილი, ალექსანდრე (1999) ნოდარ დუმბაძის შემოქმედება რუსულ ლიტერატურულ კრიტიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

არახამია, ნანა (1999) ილია ჭავჭავაძის "განდეგილი" ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

არველაძე, მაია (1999) აკაკი წერეთლის "პატარა კახის" შემოქმედებითი ისტორია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ახალაია, ვიანორ (1999) ზანური ჰიპოტაქსის ძირითადი საკითხები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბალანჩივაძე, ნინო (1999) ღვთაებრივი ძალმოსილების გამომხატველი სახე-სიმბოლოები "ღვთიშვილთ დაბადების" მიხედვით ქართულ თეოგონიაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბარამიძე, მაია (1999) ზოსიმეს "სწავლაის" ქართული თარგმანები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბარკალაია, შორენა (1999) მოსწავლეთა წერითი მეტყველების განვითარებაზე მუშაობის სისტემა ქართული სკოლის მეხუთე-მეექვსე კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბიბილეიშვილი, იური (1999) აჭარაში მოღვაწე მწერალთა შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბოლქვაძე, ნანა (1999) ექსპრესიულობის გაძლიერება გერმანული ენის ფრაზეოლოგიურ სისტემაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გაბადაძე, მარეხ (1999) თეიმურაზ პირველის მცირე ჟანრის ნაწარმოებების "ვარდ-ბულბულიანისა" და "შამი-ფარვანიანის" ლიტერატურული წყაროები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოფოძე, ირინე (1999) მოსე ჯანაშვილი - ძველი ქართული ლიტერატურის მკვლევარი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოჩიტაშვილი, ქეთევან (1999) თანდებული საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გუმაშვილი, სულეიმან (1999) ვაინახების ტრადიციების ასახვა ალექსანდრე ყაზბეგისა და ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გურჩიანი, ქეთევან (1999) დიონისეს მისტერიები და მათი ასახვა ევრიპიდეს "ბაკხ ქალებში". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დვალიშვილი, ლუკა (1999) ილია ჭყონიას ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დოღონაძე, მერაბ (1999) სწავლების ტექნიკური საშუალებანი რუსული ორთოგრაფიის სწავლებისას ქართულ აუდიტორიაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ენუქიძე, ნინო (1999) ბიბლია როგორც ლიტერატურული პირველწყარო. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზარიძე, ნინო (1999) ტრანსლიტერაციის წესები და პაოლინ-ირბახის "ქართული და იტალიური ლექსიკონი" (რომი, 1629 წელი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზაქარაია, ირმა (1999) გიორგი ერისთავი ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში (1832-1917 წ.წ.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზოიძე, შოთა (1999) ანა კალანდაძის შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თამაზაშვილი, მზია (1999) ХХ საუკუნის ქართული ნოველის კომპოზიციური თავისებურებანი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თევზაძე, გურამ (1999) ვერსიფიკაციულ და ტიპოლოგიურ პრობლემათა გადაწყვეტა ქართულ ლექსში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თურნავა, რუსუდან (1999) პიერ-ჟან დე ბერანჟე ქართულ ლიტერატურაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

იმერლიშვილი, ივანე (1999) ქართულ-უნგრული ლიტერატურული ურთიერთობანი XIX საუკუნეში და XX საუკუნის დასაწყისში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ინანეიშვილი, ირინე (1999) აკაკი პაპავას ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ინაური, ნანა (1999) ანთროპონიმთა სისტემა თანამედროვე ინგლისურ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

იოსავა, ნელი (1999) მარი ბროსე და ქართული გრამატიკის საკითხები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კაკაჩია, მარინე (1999) შემასმენლისა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხების სწავლება სკოლაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კაპანაძე, ირინა (1999) რელიგიური ტერმინოლოგია სლავურ-რუსულ და ქართულ ბიბლიურ წიგნებში: (განსაზღვრული ლექსიკურ-სემანტიკური ჯგუფების საფუძველზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კაჟაშვილი, გულნაზ (1999) ქართული ხალხური პოეტური ტრადიციები და შოთა რუსთაველის "ვეფხისტყაოსანი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კაშია, ხათუნა (1999) 40-50-იანი წლების იდეოლოგიური კრიტიკა და ქართული ლიტერატურა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუნცევა-გაბაშვილი, ნინო (1999) "ინგმარ ბერგმანი და ფეოდორ დოსტოევსკი: ბუნტისა და სულის გაორების პრობლემა". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუჭუხიძე, გოჩა (1999) გრიგორ განმანათლებლის ცხოვრების ერთი არაბული ვერსია და ქართველთა მოქცევის საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუხიანიძე, დარეჯან (1999) "უსწორო კარაბადინის" XIII საუკუნის ხელნაწერი და მისი მნიშვნელობა ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომიძე, გაგა (1999) გაუცხოების პრობლემა 20-იანი წლების ქართულ პროზაში: (კ. გამსახურდიას შემოქმედების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაჭავარიანი, მაია (1999) გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა დავით ტბელისეული თარგმანები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მეგრელიშვილი, ქეთევან (1999) ფიტონიმები და მათი სიმბოლიკა "ვის ო რამინსა" და "ვისრამიანში". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მირესაშვილი, მარიამ (1999) თანამედროვე ქართული ისტორიული რომანის ჟანრული თავისებურებანი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მოროშკინა, ლალი (1999) მხატვრულ ნაწარმოებთა აგებულების პრობლემები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნანობაშვილი, მარიამ (1999) "შვიდი ეფესელი ყრმის წამების" ქართული ვერსიები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნემსაძე, ლალი (1999) გრაალის ქართული სიმბოლიკა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნეფარიძე, მარინე (1999) ლექსიკურ-სემანტიკური ველი "ადამიანის ხასიათის ნებელობითი თვისებები": (რუსული ენის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნინიძე, მაია (1999) ილია ჭავჭავაძის ქრისტიანული მრწამსი და მხატვრული შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

პატაშური, ხათუნა (1999) ქრისტიანული მოტივები გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჟორდანია, ალექსი (1999) აფრიკის არამაღრიბული ტიპის აღმოსავლეთ-არაბული დიალექტების შეპირისპირებითი ანალიზი: (ეგვიპტის, ჩადის, სუდანის დიალექტები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჟორდანია, ნატალი (1999) პროზაული თარგმანი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პერიოდიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რობაქიძე, მერაბ (1999) "შუშანიკის წამების" ანთროპოლოგიურ ცნებათა ინტერპრეტაციისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რუსიეშვილი, მანანა (1999) ანდაზა-სემანტიკური სტრუქტურა პრაგმატული პარამეტრები, ფუნქციური არსი (ინგლისურ და ქართულ მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სახურია, მაკა (1999) კონსტანტინე გამსახურდიას "დიონისოს ღიმილი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სიხარულიძე, ტარიელ (1999) ენობრივი სიტუაციის, ბილინგვიზმისა და დიგლოსიის დინამიკა რუსული და კავკასიური ენების მასალაზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოსელია, ეთერ (1999) სემანტიკური უნივერსალიები და ქართველური ენები: ფერთა კატეგორიზაციის მოდელები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტალახაძე, ნანა (1999) ენობრივი განვითარების პროცესების ასახვა სატელევიზიო სარეკლამო ტექსტში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტრაპაიძე, ქეთევან (1999) ბიბლიური მოტივები და სახეები არჩილ მეფის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტურავა, მარინე (1999) პერსონიფიკაციის მსოფლმხედველობრივი საფუძველი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

უთურგაიძე, მაია (1999) დაწყებით კლასებში ქართული ენის (მორფოლოგიისა და სინტაქსის) სწავლების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური ანალიზი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფრუიძე, ნანა (1999) აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზის პრობლემატიკისა და მხატვრული სტრუქტურისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფურცელაძე, ვიოლეტა (1999) ტექსტი როგორც ენობრივი მოღვაწეობის წერილობითი გაცხადება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქორიძე, ეკატერინე (1999) "ვეფხისტყაოსნის" ხალხური ვარიანტები: ("ვეფხისტყაოსნისა" და "ტარიელიანის" ურთიერთმიმართება). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქორიძე, ლაშა (1999) მარკეტინგის ჟურნალისტიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ღლონტი, რუსუდან (1999) "დავითიანის" მიმართება "დავითნთან". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შამუგია, ნაზი (1999) ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური სავარჯიშოთა სისტემა VI-VIII კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შოშიაშვილი, ქეთევან (1999) გმირული ხასიათის კონცეფცია ნ. ა. ნეკრასოვის პოეტურ სისტემაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩიხლაძე, ნინო (1999) რუსული ენათმეცნიერების კლასიკური პერიოდის წინარე ტექსტლინგვისტური იდეები: (XIX ს-ის ბოლო-XX ს-ის პირველი მესამედი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ციხელაშვილი, ლელა (1999) კაუზატივის წარმოება საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცქიტიშვილი, ნელი (1999) სანდრო შანშიაშვილის შემოქმედების ფოლკლორული წყაროები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცქიტიშვილი, ნინო (1999) ვოკალურშენაერთებიან სიტყვათა აქცენტური ორგანიზაცია: (ესპანურ ენაზე ყურადღების გამახვილებით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

წოწორია, თამილა (1999) გალაკტიონ ტაბიძის რითმის ევფონიურ-სემანტიკური ფუნქცია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭანტურაია, მამუკა (1999) ვაჟა-ფშაველას 900-იანი წლების ეპოსი - "ძაღლიკა ხიმიკაურის" პრობლემატიკა და მხატვრული სტრუქტურა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭითანავა, ლალი (1999) დავით გიორგის ძე დადიანის-ნოღელის ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭრელაშვილი, ილია (1999) სახვითი ხელოვნების ტერმინოლოგია ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხეცურიანი, ნანა (1999) უარყოფის ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია: (ქართული, ინგლისური და ესპანური ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯალიაშვილი, მაია (1999) ქართული მოდერნისტული რომანი: (XX საუკუნის 20-იანი წლები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯიბლაძე, ალექსანდრე (1999) მამია ვარშანიძის შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯოლოგუა, თამაზ (1999) დიმიტრი ყიფიანის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სალიტერატურო და ჟურნალისტური მოღვაწეობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 04:24:39 2018 PDT.