აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2006

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 38.

აბრალავა, ნინო (2006) უცხოურ ენაზე წერის სწავლების დიდაქტიკურ-მეთოდური საფუძვლები ქართულენოვანი უმაღლესი სასწავლებლების ენობრივ ფაკულტეტებზე: (გერმანული ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ალფენიძე, თამარ (2006) ორჰან ფამუქის "შავი წიგნის" იდეურ-ესთეტიკური ანალიზი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბალანჩივაძე, ნინო (2006) თორნთონ უაილდერის დრამატურგიის მითოპოეტიკური ელემენტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბალასანიანი, მარიანა (2006) სინონიმის სემიოტიკური ასპექტი (ბგერადობის აღმნიშვნელ ზმნათა მასალაზე მიხაილ ბულგაკოვის ნაწარმოებებში). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბაქრაძე, მანანა (2006) ემოციის ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი თანამედროვე გერმანულ ენაში : ("სიხარულის" ლოგოკონცეპტის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერიძე, თალიკო (2006) კომპოზიტები საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გაფრინდაშვილი, ქეთევან (2006) მეუდაბნოეობა და სამონასტრო აღმშენებლობა IX-XI საუკუნეების ქართულ აგიოგრაფიაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოლიაძე, ოლეგ (2006) შუა საუკუნეების ლიტერატურული პრინციპები ქართულ მწერლობაში (V-XVIII სს.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოქსაძე, ლია (2006) ასპექტის ზოგიერთი სემანტიკური და პრაგმატიკული მახასიათებელი (ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენათა მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დანელია, ირა (2006) ინგლისურენოვან მხატვრულ ტექსტზე მუშაობის მეთოდიკა უმაღლესი სასწავლებლების ენობრივ ფაკულტეტებზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ზურაბაშვილი, მერაბ (2006) ისტორიული სინამდვილის ასახვა ჯურჯი ზაიდანის რომანებში ("კურაიშელი ქალწული," "ღასანიანი გოგონა", "ალ-ამინი და ალ-მამუნი"). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კაჭარავა, ნანული (2006) კორპორალური ლექსიკა თურქულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კაჭარავა, ნანული (2006) კორპოლარული ლექსიკა თურქულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუპრაშვილი, ნათია (2006) ინტერნეტი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუჭვა, ელეონორა (2006) გაბრიელ გარსია მარკესის XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პუბლიცისტიკის ზოგიერთი მიმართულება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომთაძე, ნაზი (2006) დუტუ მეგრელის (დიმიტრი ხოშტარია) ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მეფარიშვილი, ანა (2006) მიმღეობა საშუალი ქართულის ადრეულ ძეგლებში: (ფორმობრივი და ფუნქციური ანალიზი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნიჟარაძე, თეონა (2006) მეტაფორა მე-20 საუკუნის II ნახევრის გერმანულენოვან მხატვრულ პროზაში (მეტაფორების კოგნიტიური კლასიფიკაცია). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რუხაძე, ნინო (2006) მიმართვის ფორმები და მათი თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფარულავა, თამთა (2006) ადამიანის პრობლემისათვის გორგანის "ვის ო რამინში". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფხაკაძე, ნინო (2006) მეთუნეობის ტერმინოლოგია ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქავთარია, ოლღა (2006) ბიპოლარულობის იდეა ჰერმან ჰესეს პროზაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქველიძე, ლეილა (2006) ქალის სახე სუად ალ-საბაჰის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქრისტინაშვილი, ეკატერინე (2006) რიტორიკული ტროპების ლინგვოკულტურული და ეთნოსემანტიკური პარამეტრები ირონია: (გერმანული და ქართული ენობრივი მასალის მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შავლაძე, თეა (2006) სინესთეტური აღქმის ვერბალური გამოხატულება როგორც კულტურული ფენომენი : (ინგლისური, ქართული, რუსული, გერმანული და იტალიური ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შარაშენიძე, ნინო (2006) ტექსტის ღიაობა და დახურულობა თანამედროვე გერმანულ ენაში : (XX-XXI საუკუნეების პრესისა და მხატვრული პროზაული ტექსტების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შელია, მანანა (2006) სიტყვაწარმოების თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურ ენაში და მათი სწავლება სპეციალურ უმაღლეს სასწავლებლებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩიქოვანი, მარიამ (2006) შინაგანი მეტყველების გამოხატვის ფორმები მხატვრულ ტექსტში (XVIII-XX ს.ს. ინგლისური ეპიკური პროზის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩომახიძე, მაია (2006) პიროვნების გაუცხოების პრობლემა აირის მერდოკის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩხიკვაძე, მზიური (2006) ანტონ ფურცელაძის პუბლიცისტიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

წიკლაური, ხათუნა (2006) "აბსურდის ციკლი" ალბერ კამიუს შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭილაშვილი, ნატა (2006) თემატური ეპითეტი როგორც რეტროსპექტული მოდალობის ინდექსი ავტოპორტრეტში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხალვაში, რამაზ (2006) ტბელ აბუსერისძის ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხაჟალია, ირინე (2006) ზმნა-პრედიკატის სუბიექტურ-ობიექტური ორიენტაცია და მისი როლი ტექსტის კოჰეზიურ და ინფორმაციულ სტრუქტურაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხეთაგური, თამუნა (2006) ლექსიკური უნარ-ჩვევების კონტროლი პროფილური სკოლის სპეციფიკის გათვალისწინებით. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯაფარიძე, სოფიო (2006) გროტესკი ქართულ ფოლკლორში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯიშკარიანი, ირინა (2006) პიროვნების კონცეფცია ვ. კოროლენკოს ავტობიოგრაფიულ პროზასა და პუბლიცისტიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯორბენაძე, ნინო (2006) საშუალი გვარის ზმნათა უღლების სისტემა თანამედროვე ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 19:26:04 2018 PDT.