აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1956

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Г | К | Н | П | Р | Х
ობიექტების რაოდენობა: 8.

Г

Гамкрелидзе, Т.В. (1956) Неиндоевропейские элементы хеттского (неситского) языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гаприндашвили, Ш.Г. (1956) Фонетика даргинского языка: (по данным диалектов). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Канделаки, К.Л. (1956) Английские метафорические идиомы и их грузинские эквиваленты. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Намичеишвиди, Г.И. (1956) Ознакщмление с сельскохозиаиственнои техникои в процессе преподавания физики всреднеи шкоде. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Натадзе, Н.Р. (1956) Образование времен и наклонений в древнегрузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Петрова, И.В. (1956) Некоторые вопросы теории перевода (На материале новой попытки перевода "Словa о полку Игореве" на английский язык). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Разикашвили, Н.М. (1956) Сравнительный анализ систем спряжения английского и грузинского глаголов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хухуни, Э.И. (1956) Средства выражения медиатного контакта в современном французском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 04:13:48 2018 PDT.