აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2005

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 43.

არაბული, თამარ (2005) ბილინგვიზმი და ბავშვის ენა (ინგლისურ და ქართულ მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერიძე, მერაბ (2005) მესხური ტოპონიმიის სტრუქტურული და ისტორიული ანალიზის პრობლემები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გიგაშვილი, ქეთევან (2005) ზმნის უღლების სისტემა საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოგია, ხათუნა (2005) აგიოგრაფიული ტრადიციები და სამეგრელოს ქრისტიანული რეალიები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გორგილაძე, გულნარა (2005) პრობლემური მიდგომა უცხოური ენის პროფესიული სწავლების პროცესში (ინგლისური ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გრიგალაშვილი, თამარ (2005) კოგნიტური მეტაფორა ინგლისურ და ქართულ ენებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გუბელაძე, ნანა (2005) ავტორი, მთხრობელი და თხრობის პერსპექტივები უილიამ ფოლკნერის რომანებში ("ხმაური და მძვინვარება", "აგვისტოს ნათელი", "აბესალომ, აბესალომ"). ქუთაისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დოლიძე, ნინო (2005) მაკამის ჟანრი არაბულ ლიტერატურაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თვალაძე, თამარ (2005) საგაზეთო ტექსტზე მუშაობის მეთოდიკა ენობრივ ფაკულტეტებზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ივანიშვილი, მარინე (2005) ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი და სემანტიკური რეკონსტრუქციები (მცენარეთა სახელები ქართველურში). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კობახიძე, ირინე (2005) სომხური ლიტერატურის (XXს. 20-30-იანი წლები) საკითხები ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლალიაშვილი, ნიკოლოზ (2005) საკრალური და პროფანული ქართულ ფოლკლორში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მარტაშვილი, ნატო (2005) ფრანგული მხატვრული პროზაული ტექსტის სათაურის როგორც ლინგვოსემიოტიკური ფენომენის ტექსტთან მიმართების სინტაქსური, სემანტიკური და პრაგმატიკული ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მატარაძე, ნინო (2005) მხატვრული დეტალი როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და ქვეტექსტური სემანტიკა მეოცესაუკუნოვან მხატვრულ ციკლში: (ერნესტ ჰემინგუეის "მცირე პროზის" მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაცაბერიძე, იზოლდა (2005) ზოგადმიმოხილვითი თემების სწავლების პრინციპები და ორგანიზაცია ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასკოლო კურსის ეტაპზე : (IX-XI კლასები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მახარობლიძე, თამარ (2005) ქართული და ბასკური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მახაური, ლელა (2005) არაბული მარსია და მისი პარალელები კავკასიურ ფოლკლორში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მენაბდე, დარეჯან (2005) რუსული თემატიკა ქართულ სამოგზაურო-მემუარულ ლიტერატურაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მკერვალიშვილი, ვლადიმერ (2005) უმარ იბნ ალ-ფარადის ხამრია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნათაძე, მაკა (2005) ნასახელარი ზმნების წარმოება ტრანსპოზიციური კონვერსიის მეთოდით სპარსულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნინუა, ეთერ (2005) მხატვრული ტექსტის პოლიფონიური პოეტიკის ლინგვისტური ასპექტი: (ერვინ შტრიტმატერის რომან "ოლე ბინკოპის" მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ოდიკაძე, რობინზონ (2005) სამაჩაბლოს ლიტერატურულ-კულტურული ცხოვრება და პრესა (1990-2005). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ოჩიგავა, მადლენა (2005) გოდერძი ჩოხელის მხატვრულ ნაწარმოებთა ენისა და სტილის თავისებურებანი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჟორჟოლიანი, ეკატერინე (2005) ნუმერატიული კომპონენტების შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულები (ფრანგული და ქართული ენების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რიჟვაძე, მედეა (2005) საკუთარი სახელი საშუალ ქართულში : (სულთა მატიანეებისა და სიგელ-გუჯრების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სარია, ზეინაბ (2005) გალაკტიონ ტაბიძის ინტიმურ-მედიტაციური და სამოქალაქო-პუბლიცისტური ლირიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტორაძე, მაია (2005) თანამედროვე ქართული პრესა და არჩევნების პრობლემა: (ჟურნალისტური ასპექტები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ტყემალაძე, ინგა (2005) ზეპირმეტყველების დიალოგური ფორმის სწავლების მეთოდიკა (სპეც. უმაღლ. სასწ. ფრანგ. ენ. ფაკ. I-II კურს. ენობრივ მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

უგლავა, ნინო (2005) ტექსტის მოდალობა სხვადასხვა სისტემის ენებში (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

უკლება, თამარ (2005) ინფინიტიური კონსტრუქცია საშუალ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფეიქრიშვილი, სოფიო (2005) უნამუნოს "პერსონალიზმი" და პროტაგონისტის პრობლემა მის მხატვრულ პროზაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფირცხალავა, ლეილა (2005) ტრაგიზმის ძირი იუჯინ ო'ნილის დრამაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფხალაძე, თამარ (2005) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ქართული ენის საკითხი XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქაცანაშვილი, თამარ (2005) პრედიკატის სივრცე თანამედროვე ფრანგულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქვრივიშვილი, მაია (2005) ქართული კულტურა 1921-1941 წლებში: ძირითადი მიმართულებების ფორმირება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ღარიბაშვილი, მანანა (2005) ვიდეომასალების შედგენისა და გამოყენების მეთოდიკა მეორე უცხოური ენის სწავლებისას უმაღლეს სასწავლებლებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ყიფიანი, ირმა (2005) ფრაზეოლოგიზმთა სტრუქტურის ლინგვოკულტუროლოგიური კომპონენტი თანამედროვე გერმანულ ენაში (შინაური ცხოველების ნომინაციის შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულების მაგალითზე ზოგადგერმანულისა და ავსტრიული გერმანულის ლექსიკურ-სემანტიკურ სისტემაში). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შაბაშვილი, გიული (2005) პერფექტისა და უნახაობის კატეგორია ძველ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩიგოგიძე, ერეკლე (2005) სიმბოლური ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და სიმბოლურ-სემანტიკური ველი მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში : (ნეორომანტიკული ზღაპრული ნარატივის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩიკოიძე, გიორგი (2005) "შინაარსი - ტექსტი" მოდელის მორფოლოგიური დონის ქსელური წარმოდგენა (ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენათა მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩხიკვაძე, ზურაბ (2005) ინგლისურენოვანი ტერმინოლოგიის სწავლება არაენობრივ ფაკულტეტებზე (ტექნიკური და ეკონომიკური ტერმინების მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭილაია, რამაზ (2005) ავტორი და სინამდვილის მხატვრული ათვისების პრობლემები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯოხაძე, ლალი (2005) სიტყვის ინფორმატულობა როგორც მხატვრული ტექსტის წარმოქმნისა და ორგანიზების ლინგვისტური საფუძველი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 20:04:43 2018 PDT.