Items where Division is "Student Thesis > Synopsis of the Phd Thesis" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Number of items: 43.

არაბული, თამარ (2005) ბილინგვიზმი და ბავშვის ენა (ინგლისურ და ქართულ მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

ბერიძე, მერაბ (2005) მესხური ტოპონიმიის სტრუქტურული და ისტორიული ანალიზის პრობლემები. თბილისი. (Unpublished)

გიგაშვილი, ქეთევან (2005) ზმნის უღლების სისტემა საშუალ ქართულში. თბილისი. (Unpublished)

გოგია, ხათუნა (2005) აგიოგრაფიული ტრადიციები და სამეგრელოს ქრისტიანული რეალიები. თბილისი. (Unpublished)

გორგილაძე, გულნარა (2005) პრობლემური მიდგომა უცხოური ენის პროფესიული სწავლების პროცესში (ინგლისური ენის მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

გრიგალაშვილი, თამარ (2005) კოგნიტური მეტაფორა ინგლისურ და ქართულ ენებში. თბილისი. (Unpublished)

გუბელაძე, ნანა (2005) ავტორი, მთხრობელი და თხრობის პერსპექტივები უილიამ ფოლკნერის რომანებში ("ხმაური და მძვინვარება", "აგვისტოს ნათელი", "აბესალომ, აბესალომ"). ქუთაისი. (Unpublished)

დოლიძე, ნინო (2005) მაკამის ჟანრი არაბულ ლიტერატურაში. თბილისი. (Unpublished)

თვალაძე, თამარ (2005) საგაზეთო ტექსტზე მუშაობის მეთოდიკა ენობრივ ფაკულტეტებზე. თბილისი. (Unpublished)

ივანიშვილი, მარინე (2005) ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი და სემანტიკური რეკონსტრუქციები (მცენარეთა სახელები ქართველურში). თბილისი. (Unpublished)

კობახიძე, ირინე (2005) სომხური ლიტერატურის (XXს. 20-30-იანი წლები) საკითხები ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში. თბილისი. (Unpublished)

ლალიაშვილი, ნიკოლოზ (2005) საკრალური და პროფანული ქართულ ფოლკლორში. თბილისი. (Unpublished)

მარტაშვილი, ნატო (2005) ფრანგული მხატვრული პროზაული ტექსტის სათაურის როგორც ლინგვოსემიოტიკური ფენომენის ტექსტთან მიმართების სინტაქსური, სემანტიკური და პრაგმატიკული ასპექტები. თბილისი. (Unpublished)

მატარაძე, ნინო (2005) მხატვრული დეტალი როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და ქვეტექსტური სემანტიკა მეოცესაუკუნოვან მხატვრულ ციკლში: (ერნესტ ჰემინგუეის "მცირე პროზის" მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

მაცაბერიძე, იზოლდა (2005) ზოგადმიმოხილვითი თემების სწავლების პრინციპები და ორგანიზაცია ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასკოლო კურსის ეტაპზე : (IX-XI კლასები). თბილისი. (Unpublished)

მახარობლიძე, თამარ (2005) ქართული და ბასკური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია. თბილისი. (Unpublished)

მახაური, ლელა (2005) არაბული მარსია და მისი პარალელები კავკასიურ ფოლკლორში. თბილისი. (Unpublished)

მენაბდე, დარეჯან (2005) რუსული თემატიკა ქართულ სამოგზაურო-მემუარულ ლიტერატურაში. თბილისი. (Unpublished)

მკერვალიშვილი, ვლადიმერ (2005) უმარ იბნ ალ-ფარადის ხამრია. თბილისი. (Unpublished)

ნათაძე, მაკა (2005) ნასახელარი ზმნების წარმოება ტრანსპოზიციური კონვერსიის მეთოდით სპარსულ ენაში. თბილისი. (Unpublished)

ნინუა, ეთერ (2005) მხატვრული ტექსტის პოლიფონიური პოეტიკის ლინგვისტური ასპექტი: (ერვინ შტრიტმატერის რომან "ოლე ბინკოპის" მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

ოდიკაძე, რობინზონ (2005) სამაჩაბლოს ლიტერატურულ-კულტურული ცხოვრება და პრესა (1990-2005). თბილისი. (Unpublished)

ოჩიგავა, მადლენა (2005) გოდერძი ჩოხელის მხატვრულ ნაწარმოებთა ენისა და სტილის თავისებურებანი. თბილისი. (Unpublished)

ჟორჟოლიანი, ეკატერინე (2005) ნუმერატიული კომპონენტების შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულები (ფრანგული და ქართული ენების მიხედვით). თბილისი. (Unpublished)

რიჟვაძე, მედეა (2005) საკუთარი სახელი საშუალ ქართულში : (სულთა მატიანეებისა და სიგელ-გუჯრების მიხედვით). თბილისი. (Unpublished)

სარია, ზეინაბ (2005) გალაკტიონ ტაბიძის ინტიმურ-მედიტაციური და სამოქალაქო-პუბლიცისტური ლირიკა. თბილისი. (Unpublished)

ტორაძე, მაია (2005) თანამედროვე ქართული პრესა და არჩევნების პრობლემა: (ჟურნალისტური ასპექტები). თბილისი. (Unpublished)

ტყემალაძე, ინგა (2005) ზეპირმეტყველების დიალოგური ფორმის სწავლების მეთოდიკა (სპეც. უმაღლ. სასწ. ფრანგ. ენ. ფაკ. I-II კურს. ენობრივ მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

უგლავა, ნინო (2005) ტექსტის მოდალობა სხვადასხვა სისტემის ენებში (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

უკლება, თამარ (2005) ინფინიტიური კონსტრუქცია საშუალ ქართულში. თბილისი. (Unpublished)

ფეიქრიშვილი, სოფიო (2005) უნამუნოს "პერსონალიზმი" და პროტაგონისტის პრობლემა მის მხატვრულ პროზაში. თბილისი. (Unpublished)

ფირცხალავა, ლეილა (2005) ტრაგიზმის ძირი იუჯინ ო'ნილის დრამაში. თბილისი. (Unpublished)

ფხალაძე, თამარ (2005) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ქართული ენის საკითხი XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. თბილისი. (Unpublished)

ქაცანაშვილი, თამარ (2005) პრედიკატის სივრცე თანამედროვე ფრანგულ ენაში. თბილისი. (Unpublished)

ქვრივიშვილი, მაია (2005) ქართული კულტურა 1921-1941 წლებში: ძირითადი მიმართულებების ფორმირება. თბილისი. (Unpublished)

ღარიბაშვილი, მანანა (2005) ვიდეომასალების შედგენისა და გამოყენების მეთოდიკა მეორე უცხოური ენის სწავლებისას უმაღლეს სასწავლებლებში. თბილისი. (Unpublished)

ყიფიანი, ირმა (2005) ფრაზეოლოგიზმთა სტრუქტურის ლინგვოკულტუროლოგიური კომპონენტი თანამედროვე გერმანულ ენაში (შინაური ცხოველების ნომინაციის შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულების მაგალითზე ზოგადგერმანულისა და ავსტრიული გერმანულის ლექსიკურ-სემანტიკურ სისტემაში). თბილისი. (Unpublished)

შაბაშვილი, გიული (2005) პერფექტისა და უნახაობის კატეგორია ძველ ქართულში. თბილისი. (Unpublished)

ჩიგოგიძე, ერეკლე (2005) სიმბოლური ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და სიმბოლურ-სემანტიკური ველი მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში : (ნეორომანტიკული ზღაპრული ნარატივის მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

ჩიკოიძე, გიორგი (2005) "შინაარსი - ტექსტი" მოდელის მორფოლოგიური დონის ქსელური წარმოდგენა (ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენათა მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

ჩხიკვაძე, ზურაბ (2005) ინგლისურენოვანი ტერმინოლოგიის სწავლება არაენობრივ ფაკულტეტებზე (ტექნიკური და ეკონომიკური ტერმინების მასალაზე). თბილისი. (Unpublished)

ჭილაია, რამაზ (2005) ავტორი და სინამდვილის მხატვრული ათვისების პრობლემები. თბილისი. (Unpublished)

ჯოხაძე, ლალი (2005) სიტყვის ინფორმატულობა როგორც მხატვრული ტექსტის წარმოქმნისა და ორგანიზების ლინგვისტური საფუძველი. თბილისი. (Unpublished)

This list was generated on Fri Jul 19 06:02:11 2024 PDT.