ობიექტები თემით "R Medicine > R Medicine (General)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | V | W | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 63.

B

Bandi, S და Joseph, B და Berishvili, E და Singhania, R და Wu, YM და Cheng, K და Gupta, S (2011) Perturbations in ataxia telangiectasia mutant signaling pathways after drug-induced acute liver failure and their reversal during rescue of animals by cell therapy. American Journal of Pathology, 178 (1). С. 161-174.

Beradze, Guram G. და Shanshiashvili, Lali და Chogovadze, Isolda S. და Kalandadze, Irina V. და Oniani, Nikoloz T. და Ramsden, J.J. და Mikeladze, David (2010) Toluene induced changes in excitatory amino acid metabolism during the sleep– wakefulness cycle. Journal of Biological Physics and Chemistry, 10. С. 96-101. ISSN 1512-0856

Berishvili, E (2013) Novel extrahepatic sites for islet transplantation. In: 2nd Joint AIDPIT and EPITA Winter Symposium & 31st AIDPIT Workshop , 29th – 31st January, 2012, Igls, Austria.

Berishvili, E და Kakabadze, Zurab (2012) Islet transplantation for the treatment of diabetes: Progress and Challenges. In: VII Georgian Congress of Allergology and Immunology, October 5–8, 2012, Batumi.

Berishvili, E და Kakabadze, Zurab და Ricordi, C და Shapiro, AM და Gupta, S და Shanava, K (2013) An isolated venous sac as a suitable place for pancreatic islet transplantation. In: 12th Congress of the Cell Transplant Society , July 7 -11, 2013, Milan, Italy.

Berishvili, E და Kakabadze, Zurab და Shatirishvili, G და Loladze, G და Mardaleishvili, K და Amiranashvili, I (2013) CORRECTION OF DIABETES BY SYNGENIC MINIMAL MASS ISLET TRANSPLANTATION INTO THE SMALL INTESTINAL SUBMUCOSA. In: 16th Congress of the European Society for Organ Transplantation, September 8 - 11, 2013, Vienna, Austria.

Berishvili, E და Kipshidze, N და Kakabadze, Zurab და Mardaleishvili, K და Shatirishvili, G და Loladze, G და Archvadze, A და Janelidze, M (2013) Autologous transplantation of bone marrow mononuclear cells in patients with decompensated cirrhosis. In: 12th Congress of the Cell Transplant Society, July 7 to 11, 2013, Milan, Italy.

Berishvili, E და Liponava , E და Kochlavashvili, N და Kalandarishvili, K და Benashvili, L და Gupta, S და Kakabadze, Zurab (2003) Heterotopic auxiliary liver in an isolated and vascularized segment of the small intestine in rats. Transplantation, 75 (11). С. 1827-1832.

C

Chkhikvishvili, Marina და QOBELASHVILI, DAREJAN (2010) Подвижность кардио-респираторной системы в условиях утомления у спринтеров и стайеров идентичной квалификации. Georgian Med News, 182 (5). С. 21-25. ISSN 1512-0112

Chkhikvishvili, Marina და QOBELASHVILI, DAREJAN (2010) Indices of immune reactivity of sportsmen organism one time physical load of different intensity and duration. Georgian Med News, 179 (2). С. 30-33. ISSN 1512-0112

D

De Oliveira, Tiago და Abiatari, Ivane და Raulefs, Susanne და Sauliunaite, Danguole და Erkan, Mert და Kong, Bo და Friess, Helmut და Michalski, Christoph W და Kleeff, Jörg (2012) Syndecan-2 promotes perineural invasion and cooperates with K-ras to induce an invasive pancreatic cancer cell phenotype. Molecular cancer, 11. р. 19. ISSN 1476-4598

H

Harris, AD და Kotetishvili, M და Shurland , S და Johnson, JA და Morris , JG და Nemoy, LL და Johnson, JK (2007) How important is patient-to-patient transmission in extended-spectrum beta-lactamase Escherichia coli acquisition. Am J Infect Control.

I

Inada, M და Benten, D და Cheng, K და Joseph, B და Berishvili, E და Badve, S და Logdberg, L და Dabeva, M და Gupta, S (2008) Stage-specific regulation of adhesion molecule expression segregates epithelial stem/progenitor cells in fetal and adult human livers. Hepatology International, 2 (1). С. 50-62.

J

Joseph, B და Berishvili, E და Benten, D და Kumaran, V და Liponava, E და Bhargava, K და Palestro, Ch და Kakabadze, Zurab და Gupta, S (2004) Isolated small intestinal segments support auxiliary livers with maintenance of hepatic functions. Nature Medicine (10). С. 749-753.

Joseph, B და Kumaran, V და Berishvili, E და Bhargava, KK და Palestro, CJ და Gupta, S (2006) Monocrotaline promotes transplanted cell engraftment and advances liver repopulation in rats via liver conditioning. Hepatology, 44 (6). С. 1411-1420.

K

Kakabadze, Zurab და Gupta, S და Brandhorst, D და Korsgren, O და Berishvili, E (2011) Long-term engraftment and function of transplanted pancreatic islets in vascularized segments of small intestine. Transpl International, 24 (2). С. 175-183.

Kakabadze, Zurab და Gupta, S და Pileggi, A და Molano, RD და Ricordi, C და Shatirishvili, G და Loladze, G და Mardaleishvili, K და Kakabadze, M და Berishvili, E (2013) Correction of diabetes mellitus by transplanting minimal mass of syngeneic islets into vascularized small intestinal segment. American Journal of Transplantation, 13 (10). С. 2550-2557.

Kakabadze, Zurab და Shanava, K და Ricordi, C და Shapiro, AM და Gupta, S და Berishvili, E (2012) An isolated venous sac as a novel site for cell therapy in diabetes mellitus. Transplantation, 94 (4). С. 319-324.

Kotetishvili, M და Stine, OC და Kreger, A და Morris, JG Jr და Sulakvelidze, A (2002) Multilocus sequence typing for characterization of clinical and environmental salmonella strains. J Clin Microbiol.

Kotetishvili, M და Stine , OC და Chen , Y და Kreger, A და Sulakvelidze, A და Sozhamannan, S და Morris, JG Jr (2003) Multilocus sequence typing has better discriminatory ability for typing Vibrio cholerae than does pulsed-field gel electrophoresis and provides a measure of phylogenetic relatedness. J Clin Microbiol.

Kotetishvili , M და Kreger, A და Wauters, G და Morris, JG Jr და Sulakvelidze, A და Stine, OC (2005) Multilocus sequence typing for studying genetic relationships among Yersinia species. J Clin Microbiol.

L

Li, Junsheng და Kleeff, Jörg და Abiatari, Ivane და Kayed, Hany და Giese, Nathalia A და Felix, Klaus და Giese, Thomas და Büchler, Markus W და Friess, Helmut (2005) Enhanced levels of Hsulf-1 interfere with heparin-binding growth factor signaling in pancreatic cancer. Molecular cancer, 4 (1). р. 14. ISSN 1476-4598

Li, M და Kotetishvili, M და Chen , Y და Sozhamannan, S (2003) Comparative genomic analyses of the vibrio pathogenicity island and cholera toxin prophage regions in nonepidemic serogroup strains of Vibrio cholerae. Appl Environ Microbiol.

M

Michalski, C. W. და Herner, A. და Sauliunaite, D. და Erkan, M. და Oliveira, T. De და Abiatari, Ivane და Esposito, I. და Friess, H. და Kleeff, J. (2008) AMPA RECEPTOR ANTAGONISM INHIBITS PANCREATIC CANCER GROWTH. Pancreas, 37 (4). р. 485. ISSN 0885-3177

N

Nemoy, LL და Kotetishvili, M და Tigno, J და Keefer-Norris, A და Harris, AD და Perencevich, EN და Johnson , JA და Torpey, D და Sulakvelidze, A და Morris, JG Jr და Stine, OC (2005) Multilocus sequence typing versus pulsed-field gel electrophoresis for characterization of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli isolates. J Clin Microbiol.

R

Revazishvili, T და Kotetishvili, M და Stine, OC და Kreger , AC და Morris, JG Jr და Sulakvelidze, A (2004) Comparative analysis of multilocus sequence typing and pulsed-field gel electrophoresis for characterizing Listeria monocytogenes strains isolated from environmental and clinical sources. J Clin Microbiol.

S

Shanshiashvili, Lali და Sekoyan, E. და Mikeladze, David (2004) Manumycin restores the levels of cortical homocysteine, methionine and cysteine changed in ischaemia-evoked animals. Journal of Biological Physics and Chemistry, 4. С. 197-200.

T

Turabelidze, D და Kotetishvili, M და Kreger, A და Morris, JG Jr და Sulakvelidze , A (2000) Improved pulsed-field gel electrophoresis for typing vancomycin-resistant enterococci. J Clin Microbiol.

V

Verulava, Tengiz და Gabuldani, Maka (2015) Accessibility of Urgent Neurosurgery Diseases by the State Universal Healthcare Program in Georgia (country). Gazi Medical Journal, Vol 26 (2). С. 42-45. ISSN 2147-2092

Verulava, Tengiz და Maglakelidze, Tamar და Jorbenadze, Revaz (2017) Hospitalization Timeliness of Patients with Myocardial Infarction. Eastern Journal of Medicine, 22 (3). С. 103-109. ISSN 1339-3886

W

Wu, YM და Joseph, B და Berishvili, E და Kumaran, V და Gupta, S (2008) Hepatocyte transplantation and drug-induced perturbations in liver cell compartments. Hepatology, 47 (1). С. 279-287.

ვერულავა, თენგიზ (2012) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების მეთოდების კომპლექსური შეფასება. სადოქტორო thesis, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2014) ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, მიზნები, ამოცანები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვა სისტემის საძირკველია. ლიბერალი (1). ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2012) ჯანდაცვის ბევერიჯის მოდელი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2015) ერთი მითის განჯადოება, ანუ დაუზღვეველების პრობლემა აშშ-ში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2016) ადამიანის ჯანმრთელობა - ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე). „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. С. 224-229. ISSN 978-9941-22-884-1

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პრეოპერაციულ პერიოდში. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა წინასაოპერაციო პერიოდში. In: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, 25 სექტემბერი, 2017 წ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ და ბეჭვაია, ჯაბა (2015) სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო - ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში. სამართალი და ეკონომიკა (6). С. 74-86. ISSN 1987-8303

ვერულავა, თენგიზ და გაბულდანი, მაკა (2015) გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი, VIII (1). С. 75-87. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ და გიორგაძე, გურანდა (2015) საკეისრო კვეთების ზრდის პრობლემა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ესაკია, რუსუდან (2015) რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და თორთლაძე, ირაკლი (2015) რენტგენო-რადიოლოგიური სამედიცინო მომსახურების ხარისხის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ (2000) სოციალური და ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებანი ნიდერლანდებში. სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, თბილისი, С. 1-80.

ვერულავა, თენგიზ და კიკვიძე, ზურაბ (2015) ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო დახმარების ხარისხით კმაყოფილება. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ნონიკაშვილი, ანა (2015) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით ბენეფიციართა მიმართვიანობის დინამიკა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ობგაიძე , ნატალია (2015) აგროდაზღვევის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ოზაშვილი, დავით (2015) კარდიოქირურგიულ ოპერაციებზე ხელმისაწვდომობა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ომანაძე, ქეთევან (2015) პენიტენციური სისტემის პირველადი ჯანდაცვის რეფორმების შედეგები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და წივწივაძე, დავით (2015) მედდების საქმიანობის გარემოს მახასიათებლები და სამუშაოთი კმაყოფილება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ხაბეიშვილი, მარიამ (2015) უშვილობის მკურნალობა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ჯინჭარაძე, ანა და ჯორბენაძე, რევაზ (2015) კარდიოლოგიურ პაციენტთა რეჰოსპიტალიზაცია და პირველადი ჯანდაცვის როლი. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). С. 20-28. ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ჯორბენაძე, რევაზ და ქაცანაშვილი, თამარ (2015) მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის დროულობა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

კაკაბაძე, ანა (2016) ყბა–სახის ძვლების დეფექტების აღდგენა სამგანზომილებიანი ძვლოვანი მატრიქსის და ბარიერული მემბრანის გამოყენებით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კომლაძე, ანა და ვერულავა, თენგიზ და ასათიანი, მაგდა (2016) ჯანდაცვის ომბუდსმენის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-2469

მეგრელიშვილი, მარიკა (2016) ეფედრონული ენცეფალოპათია და მანგანუმური პარკინსონიზმი, მისი სამედიცინო და სოციალური ასპექტები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიტაშვილი, ნატალია (2016) უჯრედული თერაპიის ფონზე მიმდინარე ეპითელიზაციის თავისებურებანი პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ქიმიური და მექანიკური დაზიანებების დროს. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქობელაშვილი , დარეჯან და ჩხიკვიშვილი, მარინე და ზუბიტაშვილი, გიორგი და ვაშაკიძე, ნანა (2014) ”Реакция организма на различных фазах стресса, вызванного физической нагрузкой”. Лечебная физкультура и спортивная медицина (№ 2 ). С. 40-43. ISSN 2072-4136

ჩუტკერაშვილი, გოჩა (2017) აუტოლოგიური ძვლის ტვინის მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია ხერხემლის და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანების დროს. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sat Nov 18 15:10:01 2017 PST.