სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო - ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში

ვერულავა, თენგიზ and ბეჭვაია, ჯაბა (2015) სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო - ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში. სამართალი და ეკონომიკა (6). pp. 74-86. ISSN 1987-8303

This is the latest version of this item.

[img] Text
სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო - ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში.pdf - Published Version

Download (445kB)
[img] Text (ჟურნალი "სამართალი და ეკონომიკა")
ჟურნალი სამართალი და ეკონომიკა. 2015_N6.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

შესავალი: მედიცინა მეცნიერების ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი სფეროა და მოითხოვს განათლების უწყვეტ თვითამაღლებას. საინფორმაციო უზრუნველყოფა წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების სათანადო მართვისა და ხარისხით უზრუნველყოფის ერთ-ერთ საჭირო პირობას. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა პირველადი ჯანდაცვის მენეჯერებისა და სპეციალისტების საინფორმაციო მოთხოვნების შესწავლა, სამეცნიერო-სამედიცინო ინფორმაციის წყაროების და პირველადი ჯანდაცვის თემატიკაზე არსებული თანამედროვე სამეცნიერო პუბლიკაციების საინფორმაციო ნაკადის ანალიზის ჩატარება. მეთოდოლოგია: თვისებრივი კვლევის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუ პირველადი ჯანდაცვის მენეჯერებთან და სამედიცინო პერსონალთან. ხოლო რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუირება სპეციალური სტრუქტურირებული კითხვარების მეშვეობით სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯერებთან და სამედიცინო პერსონალთან. კვლევის არეალს წარმოადგენდა ქ. თბილისისა და ზუგდიდის რაიონის (დასავლეთ საქართველო) პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო დაწესებულებები. შედეგები: პირველადი ჯანდაცვის ხელმძღვანელების და სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო-ინფორმაციული უზრუნველყოფა მიმდინარეობს უსისტემოდ და სტიქიურად. ნაკლები ყურადღება ექცევა სამეცნიერო ხასიათის ინფორმაციას, უპირატესობა ენიჭება შესაბამისი პროფესიის ხელმისაწვდომ საინფორმაციო წყაროებს. საქართველოში ძალიან მცირეა პროფილური ჟურნალების რაოდენობა, ან ზოგიერთი განხრით საერთოდ არ არსებობს, მიღებული სამეცნიერო ინფორმაცია არასაკმარისი მოცულობისაა. სიძნელეს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, რადგან უმეტესობამ არ იცის, თუ როგორ მოიძიონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია, გარკვეულ როლს თამაშობს ენობრივი ბარიერი, დროის სიმწირე და ფინანსური სირთულეები. შესაბამისად, დაბალია საინფორმაციო სისტემის მიმართ კმაყოფილება. საჭირო ინფორმაციის მოპოვება უმთავრესად ხდება ინტერნეტის დახმარებით. თუმცა, დაბალია მოპოვებული ინფორმაციისადმი ნდობა. დისკუსია, დასკვნა: დღეისთვის მწვავედ დადგა პირველადი ჯანდაცვის სისტემის საინფორმაციო-სამეცნიერო უზრუნველყოფის ობიექტური მოთხოვნილება, მისი თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით აღჭურვის საჭიროება. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით პირველადი ჯანდაცვის მუშაკები შეძლებენ განავითარონ ცოდნა, ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება, გაეცნონ დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკის ინოვაციურ მეთოდებს. ამ მხრივ, საჭიროა ინფორმაციული უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავება, რომელიც აამაღლებს სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას და ხარისხს, რაც დადებით გავლენას იქონიებს ჯანდაცვის სისტემის მთავარი მიზნის - მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიღწევაში. Challenges in Scientific - Information Provision of Primary Health Care Personnel in Georgia Tengiz Verulava, Jaba Bechvaia. Abstract Background: Medicine is one of the rapidly developing field and it requires continuous education process. Information management and quality assurance is one of the necessary conditions for the provision of adequate medical services. The purpose of research was to study the information needs for primary health managers and specialists, to analyse the scientific and medical information sources and the modern scientific publications on the topic of primary health care. Methodology: Within the qualitative research component in-depth interviews was conducted among of primary health care management and medical staff. As for the quantitative research component face-to-face interviewing by using of special questionnaire has been conducted among managers of medical institutions and medical staff. The wide range of primary health care institutions presented those located in Tbilisi (capital town of Georgia) and Zugdidi region (Western Georgia). Results: Primary health care management and medical personnel are unsystematicly and spontaneously provided with scientific and medical information. Less attention is paid to scientific information, preference is given to the relevant sources of information available to the profession. Very few profiled journals are issued in Georgia, even do not exist in some of the fields, so the amount of scientific information is insufficient. Difficulty presents in finding appopriate sources, because many professionals do not know how to search the necessary information. A significaln role plays the language barrier, lack of time and financial difficulties. Accordingly, the satisfaction toward the information system is on low level. Information collection is mainly conducted by usage of Internet. However, information obtained in confidence is low. Discussion, conclusion: At present, objective demand in ensuring of the primary health care system with scientific information, the need for modern information technologies are critical issues. By applying of modern information technology the primary health care workers will be able to develop their knowladge and professional skills, to share experiences, learn about the diagnosis, treatment, innovative methods of prevention. In this regard, it is necessary to develop information security mechanisms, which will increase accessibility and quality of information, and this will have positive impact on the health care system's main goal - to achieve improvement for the population health. Défis dans la science - Information Prestation de soins de santé primaires du personnel en Géorgie Tengiz Verulava, Jaba Bechvaia. Résumé Contexte: La médecine est l'un des domaine en développement rapide et il nécessite processus de formation continue. Gestion de l'information et de l'assurance de la qualité est une des conditions nécessaires pour la fourniture de services médicaux adéquats. Le but de la recherche était d'étudier les besoins d'information pour les gestionnaires et spécialistes de soins de santé primaires, d'analyser les sources d'information scientifiques et médicaux et les publications scientifiques modernes sur le thème des soins de santé primaires. Méthodologie: Dans le volet de la recherche qualitative des entrevues en profondeur a été menée auprès de la gestion des soins de santé primaires et le personnel médical. Quant à la composante de la recherche quantitative en face-à-face en utilisant des entrevues questionnaire spécial a été menée auprès de gestionnaires d'établissements médicaux et le personnel médical. Le large éventail d'institutions de soins de santé primaires a présenté ceux situés à Tbilissi (capitale de la Géorgie) et la région de Zougdidi (Géorgie occidentale). Résultats: la gestion des soins de santé primaires et le personnel médical sont unsystematicly et spontanément fourni des informations scientifiques et médicales. Moins d'attention est accordée à l'information scientifique, la préférence est donnée aux sources d'information pertinentes disponibles à la profession. Très peu de revues profilées sont émis en Géorgie, même ne existent pas dans certains domaines, de sorte que la quantité d'informations scientifiques sont insuffisantes. Difficulté à trouver des sources présente appopriate, parce que beaucoup de professionnels ne savent pas comment rechercher les informations nécessaires. Un rôle de significaln joue la barrière de la langue, le manque de temps et les difficultés financières. En conséquence, la satisfaction envers le système d'information est en faible niveau. La collecte d'informations est principalement menée par l'utilisation d'Internet. Toutefois, les informations obtenues en toute confiance est faible. Discussion, conclusion: À l'heure actuelle, la demande pour assurer objectif du système de soins de santé primaires de l'information scientifique, la nécessité pour les technologies modernes de l'information sont des questions critiques. En appliquant des technologies de l'information moderne, les travailleurs des soins de santé primaires seront en mesure de développer leurs compétences professionnelles et knowladge, de partager des expériences, en apprendre davantage sur le diagnostic, le traitement, les méthodes novatrices de prévention. À cet égard, il est nécessaire de développer des mécanismes de sécurité de l'information, ce qui augmentera l'accessibilité et la qualité de l'information, et cela aura un impact positif sur objectif principal du système de soins de santé - pour obtenir une amélioration de la santé de la population.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: პირველადი ჯანდაცვა, სამეცნიერო-ინფორმაციული უზრუნველყოფა
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions: Centres > Insurance and Public Health Center
Depositing User: Professor Tengiz Verulava
Date Deposited: 01 Sep 2016 09:39
Last Modified: 01 Sep 2016 09:39
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/5110

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item