ობიექტები თემით "K Law > K Law (General)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: M | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 37.

M

Meladze, Giorgi (2004) გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტები. თავისუფლების ინსტიტუტი.

Meladze, Giorgi (2005) რელიგიის თავისუფლება. თავისუფლების ინსტიტუტი.

Meladze, Giorgi (2009) ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში. Oxford University Press. ISBN 978-9941-9085-9-0

Meladze, Giorgi (2016) რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში. Constitutional Law Review, 9. С. 72-90. ISSN 19878540

Meladze, Giorgi (2015) Constitution for “All” or for “Chosen Few” – problems of constitution-making in Georgia. Constitutional Law Review . ISSN ISSN 19878540 (პროცესშია)

Meladze, Giorgi (2016) Constitutional Agreement: History, Public Discussions and Impact on the Protection of the Rights of Minorities in Georgia. Constitutional Law Review, 10. С. 72-95. ISSN 19878540

Meladze, Giorgi (2014) Instrumentalization of the Constitution: Story of Post-Revolutionary Constitution-Making. Journal of Law and Criminal Justice. ISSN 2374-2674

Meladze, Giorgi (2010) Lautsi v. Italy. Constitutional Law Review. ISSN 19878540

Meladze, Giorgi (2007) Law and Revolution: Formation of new legal tradition in Georgia. Turkish Policy Quarterly.

Meladze, Giorgi და Mytton, Elisabeth (2006) Legal education in transition: A study from Georgia. Web Journal of Current Legal Issues.

გაჩეჩილაძე, ზვიად (2015) საქმიანი რეპუტაციის შელახვის შედეგად წარმოშობილი მორალური ზიანის ანაზღაურების პრობლემები ქართული კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2004) საქორწინო კონტრაქტის წარმოშობა და განვითარება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, იურიდიული მეცნიერებანი, 2 (5). С. 41-45. ISSN 1512-181X

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2010) საქორწინო კონტრაქტი. სხვა. გამომცემლობა ,,უნივერსალი'', თბილისი.

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2009) სამართლის პროფესიები. [საგანმანათლებლო რესურსები]

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2010) შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში, ნაწილი I. [საგანმანათლებლო რესურსები]

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2010) შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში, ნაწილი II. [საგანმანათლებლო რესურსები]

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2003) საქორწინო კონტრაქტი, როგორც მეუღლეთა შორის არსებული ქონებრივი ურთიერთობის რეგულირების ერთ-ერთი საფუძველი Marriage contract, as one of the Regulating Bases of Property Relation Existing Between Spouses. სამართალი (4-5). С. 46-52. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) გიორგი გ. თუმანიშვილი საჯარო ლექცია: სამართალი, ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანთა მიერ შექმნილი სსტემა. ნაწილი 1. [ვიდეო]

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) გიორგი გ თუმანიშვილის ინტერდისციპლინარული საჯარო ლექცია თემაზე: სამართალი, ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა. ნაწილი 2. [ვიდეო]

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) About Some Issues Related to Contract of Marriage (International Aspect and Domestic Law of Several Foreign Countries საქორწინო კონტრაქტის ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით საეთაშორისო და რამდენიმე უცხო ქვეყნის შიდასახელმწიფოებრივ სივრცეში. სამართალი (8). С. 35-41. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) „მეუღლეთა საერთო თანაზიარი საკუთრება და საქორწინო კონტრაქტი სახელმწიფო მიწის გასხვისების წესთან მიმართებაში /საერთაშორისო კერძო სამართლის ასპექტი/ “Common Property of Spouses and Nuptial Contract in connection with Alienation of State Land” (Aspect of International Private Law). სამართალი (6-7). С. 39-42. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2002) Concept ,,ქორწინება’’ (,,kortsineba-marriage’’) as a Legal Aspect to the Legal Term Definition ცნების ,,ქორწინება'', როგორც იურიდიული ტერმინის განმარტების არსობრივი და სამართლებრივი ასპექტი. სამართალი (7-8). С. 78-79. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2002) ქართული სამართლის ძეგლების ტექსტებში სიტყვა ,,ოჯახი''-ს პირველად გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით Concerning the Issue on Using for the First Time the Word ,,ოჯახი’’ (family) in Georgian Legal Monuments. სამართალი (5-6). ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2002) საქორწინო კონტრაქტი და საერთო თანაზიარი საკუთრება ამხანაგობის ტიპის კომერციულ საზოგადოებებში მეუღლეთა მონაწილეობის ასპექტში Conjugal contract and common property in the aspect of the spouses’ participation in commercial communities such as companies. სამართალი (9-10). С. 50-53. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა და ვალდებულებით-სამართლებრივი ნორმატიული რეგულირება Contract Drafting Technique and Legal Liability Normative Regulation. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-113-9

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) გარიგებები(სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება) Deals (Legal Nature and Normative Regulation). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-110-8

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში Introduction to Private Law of Georgia. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-112-2

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) საქორწინო კონტრაქტი, როგორც მეუღლეთა შორის არსებული ქონებრივი ურთიერთობის რეგულირების ერთ-ერთი საფუძცელი Marriage Contract, as one of the Regulating Bases of Property Relation Existing Between Spouses 1. სამართალი (4-5). С. 46-52. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) The Problem of Consolidation Marriage Contract Institute in Georgia საქორწინო კონტრაქტის ინსტიტუტის დამკვიდრების პრობლემა საქართველოში. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი. Soros Educational Journal (3). С. 4-11.

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება Property as the security of claim. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-111-5

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) Reservation about the matrimonial treason as the part of marriage contract დათქმა ცოლ-ქმრული ღალატის შესახებ, როგორც საქორწინო ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი. სამართალი (3). С. 36-38. ISSN 0868-4537

კალანდაძე, ადა (2015) ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების მნიშვნელობა სახელშეკრულებო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაშვილი, ნატო (2015) გამჭოლი პასუხისმგებლობის საკითხი ქართულ საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაში, ქეთევანი (2015) La typologie comparée de la terminologie pénale en français et en géorgien. Lingua d’Europa e del Mediteraneo. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2015) Traduire le droit civil français en géorgien : texte et sens. ესპანური ჟურნალი Revista Academica liLETRAD. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი და გომელაური, მზია და ჯუღელი, ფატი და ლევიძე, მაკა და დეგრავე, ინგრიდი და ღუტიძე, ინგა და ფხაკაძე, ნინო (2008) ქართულ ფრანგულ ინგლისურ რუსულ ნიდერლანდური იურიდიული ლექსიკა. წიგნის პუბლიკაცია მოხდა TEMPUS-ის პროექტის დაფინანსებით . მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 978-9941-9079-5-1

ჯაში, ქეთევანი და ჯაში, მარინა (2002) ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ-გერმანულ-რუსული იურიდიული ტერმინოლოგიის ლექსიკონი. ლინგვა პლუსი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN УДК 008(1-17) ჯ-234

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 15:52:20 2019 PDT.