ობიექტები თემით "B Philosophy. Psychology. Religion > BG Clinical Psychology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 81.

აბულაძე, რუსუდან (2015) საქმიანობის რესურსების კვლევა შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებში, როგორც სოზიალიზაციის და ჩართულობის პირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბულაძე, ქეთევან (2016) შფოთვისა და სუიციდური ტენდენციების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აზარაშვილი, მარიამ (2017) მასწავლებლის პროფესიული გადაწვა და ინკლუზიური განათლების ორგანიზების საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალუდაური, თინათინ (2016) შეფასების შიში როგორც დაბალი აკადემიური მოსწრების და სოციალური შფოთვის რისკ-ფაქტორი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფხაიძე, თინათინ (2016) ფსიქოლოგიური დაძლევის სტილისა და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის კავშირი 18-29 წლის საშუალო და ზრდასრულ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახვლედიანი, რუსუდან (2018) იდენტობის პროცესების კავშირი აღზრდის განზომილებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახმეტელაშვილი, ანა (2016) ასაკის გავლენა კვებითი აშლილობების ჩამოყალიბების რისკზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარდაძე, ნინო (2018) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მშობლების ცხოვრებით კმაყოფილებასთან დაკავშირებული ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაჩიაშვილი, ელენე (2016) ცხოვრების უნარები და მორალური მსჯელობები როგორც დევიაციური ქცევის ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერულავა, შოთა (2017) აღსარების გავლენა თვითშეფასებაზე, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგნლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, თინათინ (2016) თამაშის თავისებურებები აუტისტური სპექტრის აშლილობისა და დაუნის სინდრომის მქონე პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბლადაძე, თინათინ (2018) ADHD და თამაშდამოკიდებულება : ინტერნეტ და ვიდეო თამაშდამოკიდებულის კავშირი ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის ნიშნებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურკიაშვილი, ეკატერინე (2016) სტრესოგენული ფაქტორების ზეგავლენა შფოთვის მქონე ადამიანებზე - ფსიქოლოგიური და ნეიროფიზიოლოგიური მიდგომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხაიძე, თინათინ (2017) დესტრუქციულ - ჰორიზონტალური ურთიერთობის ფორმები და მათი მიმართება პიროვნულ მედეგობასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაძე, სალომე (2016) დასწავლის სტრატეგიის გავლენა დასახელების უნარის ბუნებრივ გარემოში გენერალიზაციაზე აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბისონია, მარიამ (2016) ბავშვის აგრესიულობისა და აღზრდის სტილის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაფრინდაშვილი, სალომე (2016) ემოციური გადაწვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაღვევის მქონე პირებთან მომუშავე პროფესიონალებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახუტიშვილი, მარიამ (2016) მშობლების ფსიქოლოგიური კონტროლი და მიჯაჭვულობა-განრიდების ტენდენციები გარდამავალი ასაკის მოზარდების რომანტიულ ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგეჭკორი, თამარ (2018) დაძლევის სტრატეგიები და კონტროლის ლოკუსი აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების მშობლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვარამაძე, გვანცა (2017) სოციალური და ემოციური ადაპტაციის დონე სმენადაქვეითებულ მოზარდებში და მისი კავშირი მიჯაჭვულობის განზომილებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვენეტაძე, თამარ (2016) სენსორული ინტეგრაციის პროგრამის გავლენა დასწავლის პროდუქტულობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგუაძე, ლევან (2017) ემოციასა და მორალურ განსჯას შორის დამოკიდებულების შესახებ ახდენენ თუ არა გავლენას პრობლემასთან დაუკავშირებელი ემოციები მორალურ განსჯაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გომურაშვილი, ნინო (2018) რთული ქცევა და აუტიზმი: განმეორებადი ქცევისა და კომუნიკაციური უნარების კავშირი რთულ ქცევასთან, აუტისტური სპექტრის აშლილობების მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩაძე, მარიამ (2016) აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების არაადეკვატური ქცევის შესამცირებლად თანატოლთა რესურსის გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუბიანური, თეონა (2018) ადამიანის მიერ ტკივილის შეფასებაზე ტკივილის მოლოდინის, სიტუაციური შფოთვისა და შუბლის წილის ფუნქციური მდგომარეობის ზეგავლენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, მარიამი (2015) კავშირი ლიდერის ემოციურინტელექტსა და ორგანიზაციისადმი თანამშრომელთა მიკუთვნებულობას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალინკევიჩ, ქეთევან (2016) ტემპერამენტისა და სტრესის დაძლევის სტრატეგიების ურთიერთკავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, სოსო (2016) სახელმწიფო კანონების და კრიმინალური სუბკულტურის თანაარსებობა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარდოსანიძე, ნაზი (2018) სტრესის დაძლევის სტრატეგიებსა და ცხოვრებით კმაყოფილებას შორის კავშირი, შეზღუდული შესაძლებლობების/სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და არ მქონე პროფესიულ სტუდენტებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაზარაშვილი, სოფიო (2017) სპეციალური მასწავლებლების დისტანციური წვრთნა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა დავალებაში ჩართულობის დრის გაზრდის მიზნით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, ნინო (2018) სირცხვილისა და დანაშაულის გრძნობა მალადაპტაციური კვებითი ქცევების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაკობიძე, ზაალ (2015) კომპლექსების თავისებურებები ჰომოსექსუალ მამაკაცებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭარავა, მერი (2018) აღზრდის სტილის კავშირი შფოთვასთან ქართველ სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვაჭაძე, ანნა (2018) სპორტული შფოთვის და მწვრთნელის მოლოდინის გავლენა მოთამაშის სპორტულ შედეგზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვერნაძე, ლარტყა (2018) გამონათქვამის საშუალო სიგრძისა და ტექნიკასთან გატარებული დროის კავშირი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორკელია, მარიკა (2018) კონტროლის ლოკუსის და დაძლევის სტრატეგიების როლი კარიერულ წინსვლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუხალეიშვილი, ნათია (2018) ფსიქოლოგიური კონტროლის, ქცევის კონტროლის, ავტონომიის მხარდაჭერისა და მხარდაჭერის კავშირი მოზარდების ქცევითი რეაგირების ფორმებთან, თვითდეტერმინაციის თეორიის ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცაბიძე, მარიამ (2016) დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მუშა მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის გავლენა აკადემიური მოსწრებასა და წერა-კითხვის უნარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზიაშვილი, ნათია (2016) ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოფუნქცია და პიროვნული თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამაცაშვილი, თორნიკე (2017) ძილის გავლენა ვერბალურ დასწავლაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღლაკელიძე, თამარ (2017) სტერეოტიპის შინაარსის მოდელი და მისი შემოწმება ქალებსა და მამაკაცებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მემანიშვილი, გიორგი (2015) გონების თეორიის (ToM) დეფიციტი შიზოფრენიის დაშორებული სინდრომების ეპიზოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, გულნარა (2016) პრაგმატული ენის განვითარების თავისებურებები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიდელაშვილი, ანა (2016) დედის ემოციური მდგომარეობა და სოციალურ-ემოციური განვითარება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მილორავა, სალომე (2016) სოციალური მხარდაჭერის გავლენა დეპრესიის სიმპტომებზე ხანდაზმულ ინდივიდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მინდორაშვილი, სალომე (2016) სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა და განმეორებადი ქცევები დაუნის სინდრომისა და აუტიზმის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაძე, სოფიო (2015) თვითშეფასებისა და დაძლევის სტრატეგიების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურღულია, სალომე (2015) შფოთვა, დეპრესია და სტრესის დაძლევის სტრატეგიები სიმსივნით დაავადებულებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურჯიკნელი, ლანა (2015) გვიანი მოზარდობის პერიოდში აგრესიის ფორმების სოციალურ -კოგნიტური და ფსიქოდინამიური მახასიათებლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაროუშვილი, ვახტანგ (2017) უცხო ენის გავლენა სტრესული მოვლენის შეფასებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასყიდაშვილი, მარიტა (2017) მშობელთა (დედა) ემოციური ინტელექტის კავშირი მოზარდთა შფოთვასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოშხერელი, ოშხერელი (2018) ბრაზის გამოხატვის ფორმების კავშირი მსჯავრდებულებში მარტოობის განცდასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟღენტი, ბელა (2018) აღზრდის სტილის განზომილებებისა და ბულინგის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამადაშვილი, ნატო (2018) კონფორმულობის გავლენა მონაცემთა გაყალბებაზე ქცევითი თერაპიის ჩატარების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამურაძე, ნინო (2018) აუტიზმის მქონე პირების მიმართ დამოკიდებულებას და ემპათიის უნარს შორის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სოსელია, გვანცა (2017) ქართული ანბანის სხვადასხვა მეთოდით დასწავლა აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტურუა, რუსუდან (2017) მშობლის მხრიდან ბავშვის ემოციური და ფუნქციური გათვალისწინება და ბავშვის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის ძლიერი და სუსტი მხარეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტურუა, სოფიო (2018) კავშირი ვიდეო თამაშებსა და აგრესიულ ქცევას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელოიანი, როზა (2015) ემოციური ინტელექტის, პროფესიული წარმატებულობისა და ტემპერამენტის ურთიერთკავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უსენაშვილი, ნინო (2017) ემპათიის, მზრუნველობის პრინციპისა და რეზილიენსის ურთიერთმიმართება ქართველ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაცაცია, თამარ (2015) თვითშეფასების კვლევა ქართველ ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფეიქრიშვილი, ნათია (2018) სქესობრივი განათლების ეფექტურობა ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირებში: ერთი შემთხვევის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარჩავა, მარი (2016) კავშირი მშობლის პერფექციონიზმსა, მოზარდის პერფექციონიზმსა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარჩავა, ოლია (2018) საგანმანათლებლო გარემოს გავლენა აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეთა სწავლების ეფექტურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტესაშვილი, გიორგი (2015) სტრესის დაძლევის სტრატეგიებისა და კონტროლის ლოკუსის კავშირი მკერდის კიბოს მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყურაშვილი, სალომე (2016) ცხოვრების უნარები მსხვერპლ-ბულერ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შავგულიძე, ანა (2018) ტრანსფორმაციული გამოცდილება და გენერაციულობა: ერთი შემთხვევის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუკაკიძე, მარიამ (2018) ძილის ხარისხის კავშირი განმეორებით ქცევასა და აკადემიურ მოსწრებასთან აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩარგაზია, მელანია (2015) სენსორული ინტეგრაციის დარრვევა და განმეორებადი ქცევები აუტიზმის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილინდრიშვილი, თორნიკე (2018) განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებთან ABA თერაპიის დროს დადებითი და უარყოფითი განმტკიცების ეფექტურობა გაქცევის ქცევის შესამცირებლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტიაშვილი, თეონა (2016) ძალადობა განცდილი და ძალადობა განუცდელი ბავშვების თვითშეფასება და მასთან დაკავშირებული ქცევითი და ემოციური დარღვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიჩუა, მარიამ (2017) პარტნიორის მიმართ მიჯაჭვულობა ზრდასრულობაში და მასში მონაწილე ცვლადები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, ნინო (2018) ფსიქოლოგიური კონტროლის, მიღწევაზე ორიენტირებული ფსიქოლოგიური კონტროლის და დამოკიდებულებაზე ორიენტირებული ფსიქოლოგიური კონტროლის კავშირის კვლევა იდენტობის პროცესებსა და ქცევის კონტროლთან ქართველ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცქვიტიშვილი, ნინო (2016) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსისა და სქესის გავლენა მედეგობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაძამია, ნატა (2015) მშობლების ემოციური ინტელექტი და აუტიზმის მქონე ბავშვის ქცევითი მახასიათებლების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკუასელი, ბარბარე (2016) ცვლილების პოტენციალი აუტიზმის მახასიათებლების მქონე ჯანმრთელ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარაიშვილი, გიორგი (2018) თვითპატივისცემისა და თვითშეფასების მიმართება და მათი კავშირი ღირებულებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩიძე, თამარ (2015) შვილოსნობისადმი დამოკიდებულება და ანტიციპაციური ტენდენციები ორსულთა აღქმაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანჯღავა, მარიამ (2015) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯახველაძე, მარიამ (2017) ADHD-ის სიმპტომები და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის ხარისხი სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯვარიძე, თამილა (2019) ემოციური ინტელექტის თავისებურება ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Mar 17 21:47:18 2019 PDT.