ობიექტები თემით "B Philosophy. Psychology. Religion > BG Clinical Psychology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 42.

აბულაძე, რუსუდან (2015) საქმიანობის რესურსების კვლევა შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებში, როგორც სოზიალიზაციის და ჩართულობის პირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბულაძე, ქეთევან (2016) შფოთვისა და სუიციდური ტენდენციების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალუდაური, თინათინ (2016) შეფასების შიში როგორც დაბალი აკადემიური მოსწრების და სოციალური შფოთვის რისკ-ფაქტორი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფხაიძე, თინათინ (2016) ფსიქოლოგიური დაძლევის სტილისა და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის კავშირი 18-29 წლის საშუალო და ზრდასრულ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახმეტელაშვილი, ანა (2016) ასაკის გავლენა კვებითი აშლილობების ჩამოყალიბების რისკზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაჩიაშვილი, ელენე (2016) ცხოვრების უნარები და მორალური მსჯელობები როგორც დევიაციური ქცევის ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, თინათინ (2016) თამაშის თავისებურებები აუტისტური სპექტრის აშლილობისა და დაუნის სინდრომის მქონე პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურკიაშვილი, ეკატერინე (2016) სტრესოგენული ფაქტორების ზეგავლენა შფოთვის მქონე ადამიანებზე - ფსიქოლოგიური და ნეიროფიზიოლოგიური მიდგომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაძე, სალომე (2016) დასწავლის სტრატეგიის გავლენა დასახელების უნარის ბუნებრივ გარემოში გენერალიზაციაზე აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბისონია, მარიამ (2016) ბავშვის აგრესიულობისა და აღზრდის სტილის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაფრინდაშვილი, სალომე (2016) ემოციური გადაწვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაღვევის მქონე პირებთან მომუშავე პროფესიონალებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახუტიშვილი, მარიამ (2016) მშობლების ფსიქოლოგიური კონტროლი და მიჯაჭვულობა-განრიდების ტენდენციები გარდამავალი ასაკის მოზარდების რომანტიულ ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვენეტაძე, თამარ (2016) სენსორული ინტეგრაციის პროგრამის გავლენა დასწავლის პროდუქტულობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩაძე, მარიამ (2016) აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების არაადეკვატური ქცევის შესამცირებლად თანატოლთა რესურსის გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, მარიამი (2015) კავშირი ლიდერის ემოციურინტელექტსა და ორგანიზაციისადმი თანამშრომელთა მიკუთვნებულობას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალინკევიჩ, ქეთევან (2016) ტემპერამენტისა და სტრესის დაძლევის სტრატეგიების ურთიერთკავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, სოსო (2016) სახელმწიფო კანონების და კრიმინალური სუბკულტურის თანაარსებობა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაკობიძე, ზაალ (2015) კომპლექსების თავისებურებები ჰომოსექსუალ მამაკაცებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცაბიძე, მარიამ (2016) დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მუშა მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის გავლენა აკადემიური მოსწრებასა და წერა-კითხვის უნარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზიაშვილი, ნათია (2016) ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოფუნქცია და პიროვნული თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მემანიშვილი, გიორგი (2015) გონების თეორიის (ToM) დეფიციტი შიზოფრენიის დაშორებული სინდრომების ეპიზოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, გულნარა (2016) პრაგმატული ენის განვითარების თავისებურებები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიდელაშვილი, ანა (2016) დედის ემოციური მდგომარეობა და სოციალურ-ემოციური განვითარება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მილორავა, სალომე (2016) სოციალური მხარდაჭერის გავლენა დეპრესიის სიმპტომებზე ხანდაზმულ ინდივიდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მინდორაშვილი, სალომე (2016) სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა და განმეორებადი ქცევები დაუნის სინდრომისა და აუტიზმის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაძე, სოფიო (2015) თვითშეფასებისა და დაძლევის სტრატეგიების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურღულია, სალომე (2015) შფოთვა, დეპრესია და სტრესის დაძლევის სტრატეგიები სიმსივნით დაავადებულებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურჯიკნელი, ლანა (2015) გვიანი მოზარდობის პერიოდში აგრესიის ფორმების სოციალურ -კოგნიტური და ფსიქოდინამიური მახასიათებლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასყიდაშვილი, მარიტა (2017) მშობელთა (დედა) ემოციური ინტელექტის კავშირი მოზარდთა შფოთვასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელოიანი, როზა (2015) ემოციური ინტელექტის, პროფესიული წარმატებულობისა და ტემპერამენტის ურთიერთკავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უსენაშვილი, ნინო (2017) ემპათიის, მზრუნველობის პრინციპისა და რეზილიენსის ურთიერთმიმართება ქართველ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაცაცია, თამარ (2015) თვითშეფასების კვლევა ქართველ ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარჩავა, მარი (2016) კავშირი მშობლის პერფექციონიზმსა, მოზარდის პერფექციონიზმსა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტესაშვილი, გიორგი (2015) სტრესის დაძლევის სტრატეგიებისა და კონტროლის ლოკუსის კავშირი მკერდის კიბოს მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყურაშვილი, სალომე (2016) ცხოვრების უნარები მსხვერპლ-ბულერ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩარგაზია, მელანია (2015) სენსორული ინტეგრაციის დარრვევა და განმეორებადი ქცევები აუტიზმის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტიაშვილი, თეონა (2016) ძალადობა განცდილი და ძალადობა განუცდელი ბავშვების თვითშეფასება და მასთან დაკავშირებული ქცევითი და ემოციური დარღვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცქვიტიშვილი, ნინო (2016) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსისა და სქესის გავლენა მედეგობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაძამია, ნატა (2015) მშობლების ემოციური ინტელექტი და აუტიზმის მქონე ბავშვის ქცევითი მახასიათებლების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკუასელი, ბარბარე (2016) ცვლილების პოტენციალი აუტიზმის მახასიათებლების მქონე ჯანმრთელ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩიძე, თამარ (2015) შვილოსნობისადმი დამოკიდებულება და ანტიციპაციური ტენდენციები ორსულთა აღქმაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანჯღავა, მარიამ (2015) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Sep 21 02:19:12 2017 PDT.