ობიექტების წლებით 1956

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Г | К | М | Н | П | Р | Т | Х |
ობიექტების რაოდენობა: 17.

Г

Гамкрелидзе, Т.В. (1956) Неиндоевропейские элементы хеттского (неситского) языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гаприндашвили, Ш.Г. (1956) Фонетика даргинского языка: (по данным диалектов). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Канделаки, К.Л. (1956) Английские метафорические идиомы и их грузинские эквиваленты. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Колхидашвили, М.Г. და კოლხიდაშვილი, მ. და Kolkhidashvili, M.G. (1956) Исследование средних лучевых и тангенциальных скоростей звёзд и опыт оценки точности каталожных значениЙ параллаксов / ვარსკვლავთ საშუალო სხივური და ტანგენციალური სიჩქარეების გამოკვლევა და კატალოგში მოცემული პარალაქსების მნიშვნელობების სიზუსტის შეფასების ცდა / An investigation on mean radial and tangential star velocities and an attempt of evaluation the accuracy of catalogue values of parallaxes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 65-165.

Кучеров, Н.И. და Kutcherov, N.J. (1956) Визуальные наблюдения Марса при противостоянии 1954 года. Visual observations of Mars in 1954 opposition. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 29-40.

М

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Размадзе, Н.А. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. (1956) Электрофотометрия спектрально-двойной звезды BD+39°811. Photoelectic oservations of spectroscopic binary BD+39°811. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 11-15.

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. (1956) О колебаниях блеска и цвета звезды Р лебедя / On the light-and colour variation of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტინი, Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 3-10.

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Харадзе, Е.К. და ხარაძე, ე.კ. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Размадзе, Н.А. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Кучеров, Н.И. და Kutcherov, N.J. და Торонджадзе, А.Ф. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Кочлашвили, Т.А. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Колхидашвили, М.Г. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. (1956) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Н

Намичеишвиди, Г.И. (1956) Ознакщмление с сельскохозиаиственнои техникои в процессе преподавания физики всреднеи шкоде. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Натадзе, Н.Р. (1956) Образование времен и наклонений в древнегрузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Петрова, И.В. (1956) Некоторые вопросы теории перевода (На материале новой попытки перевода "Словa о полку Игореве" на английский язык). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Разикашвили, Н.М. (1956) Сравнительный анализ систем спряжения английского и грузинского глаголов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. (1956) Исследование функции распределения скоростей звезд на основе анализа составляющих собственных движений / ვარსკვლავთ სიჩქარება განაწილების ფუნქციის გამოკვლევა საკუთარ მოძრაობათა მდგენელების ანალიზის საფუძველზე / Research on star velocities distribution function on the base of the analysis of proper motions components. "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი" / "Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin", 20. С. 55-64.

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. (1956) К вопросу о кинематике Местной системы / ადგილობრივი სისტემის კინებატიკის საკითხისათვის / on the problem of the Local system kinematics. "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი" / "Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin", 20. С. 45-53.

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. და Кочлашвили, Т.А. და კოჭლაშვილი, თ. და Kotchlashvili, T.A. (1956) К вопросу об определении плоскости симметрии поглощающей материи в Галактике на основе наблюденных данных о межзвёздном поглощении / ვარსკვლავთშორისი შთანთქმის დაკვირვებითი მონაცემების საფუძველზე გალაქტიკის შთანმთქმელი მატერიის სიმეტრიის სიბრტყის განსაღვრის საკითხისათვის / Determination of a plane of symmetry for the absorbing matter in the Galaxy on the base of the interstellar absorption observational data. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 41-43.

Х

Хухуни, Э.И. (1956) Средства выражения медиатного контакта в современном французском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. (1956) მზის გვირგვინის რადიომეტრული დაკვირვება 1954 წლის 30 ივნისის მზის სრული დაბნელების დროს. Радиометрическое наблюдение солнечной короны при полном солнечном затмении 30 июня 1954 года. A radiometric study of the solar Corona at the total solar eclipse, June 30, 1954. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 17-27.

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 22:28:31 2019 PST.