ობიექტები თემით "L Education > LB Theory and practice of education"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: D | K | L | S | Б | В | Г | Д | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ш | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 47.

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2012) Les stratégies régionales pour la formation à la recherche en français des jeunes des universités d'Europe centrale et orientale. Actes du colloque international « Francophonie(s) et société(s), hier et aujourd’hui – Balkans, Levant, Mer Noire ». (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

K

Kupatadze, Ketevan (2017) ECOLOGYCAL CHEMISTRY FROM THE POINT OF VIEW OF DIDACTICS. Education Science, 1 (1).

L

Lobzhanidze, Sofiko (2010) Die Schule als Inspiratorin des interkulturellen Dialogs in Georgien. Fragestellung-Projekte-Lösungsvorschläge. In: Religion-Ethik-Schule, Schulfach Religion. Schulfach Religion, 29 (1-2). Lit.Verlag, Vienna, С. 49-58. ISBN 978-3-643-999 18-4

Lobzhanidze, Sofiko (2010) Religiöse Bildung in Georgien. Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, II (3). 157-169 . ISSN 2065-5940

Lobzhanidze , Sofiko (2004) Das georgische Schulwesen. Zeitschrift Päd Forum (2). 106-110 . ISSN 1611-406X E20312

Lobzhanidze , Sofiko (2013) The traditional tolerance, its recovery efforts and resources. In: Proceedings Of III International Congress Of Caucasiologists. Tbilisi State University. ISBN 978-9941-13-309-1

Lobzhanidze , Sofiko და Böhm, Uwe (2004) Werterziehung in der Schule. Zeitschrift Lehren und lernen (6). С. 17-27. ISSN 0341ß8294

S

Schneider, Vincent და Kapanadze, Marika და Bolte, Claus და Slovinsky, Ekaterine (2013) Project PROFILES and Development of In-service Teachers’ “Stages of Concerns” Regarding IBSE in the Context of the Implementation of PROFILES Modules in Georgia. In: The International Conference on Physics Education, August 5-9, Prague, Czech Republic.

Shaverdashvili, Ekaterine (2013) Das Bild der deutschsprachigen Laender in Lehrplaenen und Lehrwerken fuer DaF in Georgien. Das Bild der deutschsprachigen Laender in Lehrplaenen und Lehrwerken fuer DaF in Georgien. In: DACH-Landeskunde – Theorie-Geschichte-Praxis. Demmig, S./Hägi, S./Schweiger, H. (Hrsg.). С. 141-153. ISSN 978-3-86205-304-9

Б

Башинджагова, М.Г. (1971) Работа классного руководителя по нравственному воспитанию учащихся. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Варданян, Эдуард (1980) Деятельность специальных детских учреждений армянской ССР по воспитанию несовершеннолетних (1921-1970 гг). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гагуа, В.В. (1971) Народное образование в Грузии в послереформенный период XIX столетия. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гамцемлидзе, М.Г. (1990) координация деятельности учителя и воспитателя в школе продленного для(III-IV класе). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гогитидзе, Н.М. (1972) Вопросы школы и народного образования на страницах газеты "Новое образование". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гусейнова, Т.М. (1986) Педагогическая деятельность и педагогические мысли С.Рагимова. Баку. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Дегоев, В.М. (1975) Педагогические проблемы руководства внеклассной воспитательной работой восьмилетней школы-интернета. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джанелидзе, Д.П. (1972) Реформа системы образования и проблемы воспитания в Западной Африке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Иманов, Э.Н. (1986) Использование производственного опыта учащихся вечерних (сменных) и заочных школ как средство улучшения качества обучения и профессиональной ориентации. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Казишвили, Ю.В. (1971) Воспитание товарищества и дружбы в начальных классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Качмазов, Е.Я. (1971) Осетинская малокомплектная школа и трехлетнее начальное обучение. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кашибадзе, П.Г. (1968) Общеобразовательная средняя школа в Грузии в годы великой отечественной войны. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Курбанова, С.М. (1986) Педагогические основы подготовки учащихся к труду по сельскохозяйственным профессиям в условиях ученических производственных бригад. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лордкипанидзе, Э.К. (1970) Очерки грузинской педагогической мысли эпохи возрождения. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Малазония, Ш.Е. (1973) Чередование методов обучения как средство повышения эффективности учебного процесса. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Меджидова, З.С. (1986) Идейно-политическое воспитание студентов педвузов в процессе преподавания педагогических дисциплин. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Меквибишвили, Н.Я. (1970) Педагогические основы соединения обучения с производительным трудом. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Миресашвили, Ц.И. (1970) Общественно-политическое воспитание старшеклассников в системе внешкольной работы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нанобашвили-Глигвашвили, Т.В. (1975) Работа по развитию русской речи нерусских учащихся III-IV классов в группе продленного дня. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

О

Овдиенко, Галина (1981) Учет знаний как средство активизации познавательной деятельности учащихся-заочников. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Пашаев, А.Х. (1974) Возникнование и развитие русско-азербайджанских школ в дореволюционной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сакварелидзе, Г.А. (1970) У истоков русской марксистской мысли-педагогические взгляды Г.В.Плеханова. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Самкурашвили, Н.О. (1972) Пути и средства рационализации самостоятельности работы учащихся в группах и школах продленного дня. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Самхарадзе, Н.И. (1970) Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста и вопросы его организации. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сгурская, Л.В. (1976) Проблема формирования научного мировоззрения и атеистическог воспитания учащихся в педагогическом наследии А.В.Луначарского. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Симонишвили, Л.Л. (1970) Роль педагогического коллектива в учебно-воспитательной работе школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сулава, С.Н. (1972) Общеобразовательная средняя школа в Советской Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тайчинов, М.Г. (1985) Педагогические основы формирования нравственного сознания и социально активного поведения учащихся в процессе общественно полезной деятельности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хитири, М.А. (1990) Воспитание уважительного и заботливого отношения к родителям в младших школьниках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ш

Шадури, Р.С. (1971) Развитие науки и теоретические проблемы образования. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერიძე, მაია (1992) ბუნებისადმი სიყვარულის აღზრდის საკითხები ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე სკოლისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლობჟანიძე, სოფიკო და ინასარიძე, მაია და მამუკიძე, შორენა (2009) მასწავლებლის ეთიკის სახელმძღვანელო (სიტუაციები სასკოლო ცხოვრებიდან). "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი", თბილისი. ISBN 978-9941-0-1998-2

მალაზონია, დავით და ჭიაბრიშვილი, ნინო და მაღლაკელიძე, შორენა (2015) Aspects of intercultural education at the primary level of Georgian general education school. Institute of Education Sciences (ERIC).

მაყაშვილი, მალხაზი (2009) On the advantage of integrated science education in the middle school years. ERIC.

ტალიაშვილი, თამარ (2010) ტექსტის გაგების სტრატეგიები. სემიოტიკა (10). 7 გვ.. ISSN 1512-2409

შავერდაშვილი, ეკატერინე (2013) სახელმძღვანელოს როლი უცხო ენის გაკვეთილზე. მასწავლებელი (5/2013). С. 24-32. ISSN 1987-6149

შავერდაშვილი, ეკატერინე (2014) მოსმენის უნარ-ჩვევაზე მუშაობის სავარჯიშოთა ტიპოლოგია. მასწავლებელი (6/2013). С. 24-27. ISSN 1987-6149

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2014) LE ROLE DES MOYENS AUDIOVISUELS A L'ECOLE PRIMAIRE GEORGIENNE. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage (8). С. 17-26. ISSN 2251-970X

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 16:10:20 2019 PDT.