ობიექტები თემით "P Language and Literature > PO General Linguistics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: C | M | А | Б | Г | Д | И | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Х | Ц | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 148.

C

Cheshmaritashvili, Marita (2011) Motiv der Heimat im W. Borcherts Werk. სამაგისტრო thesis, Ilia state university.

M

Makharoblidze, Tamar (2013) BASIC GEORGIAN (2nd Edition). LINCOM. EUROPA Germany.

Makharoblidze, Tamar (2012) Breve Gramática de la Lengua Georgiana. LINCOM EUROPA, Germany.

Makharoblidze, Tamar (2013) The Category of Version in Georgian Sign Language. ვერსიის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში. . კადმოსი ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი. (5.2013).

Makharoblidze, Tamar (2017) Concerning Some Issues of Imperfective Modality in Spoken and Signed Georgian. Historical Linguistics of the Caucasus.. С. 132-136.

Makharoblidze, Tamar (2005) A Few Questions About Basque Noun Morphology. “Moambe”, Bulletin of The Academy of Sciences, vol.172, number 1. July-August 2005 (172.n1). ISSN ISSN 0132-1447

Makharoblidze, Tamar (2008) Общий обзор грузинской баскологии. Gaur Gungo Baskologia Kartveliarraren Emaitzak Eta Erspektibak; - The Results and Perspectives of Kartvelian Bascology. Spain. Gernica (2).

Makharoblidze, Tamar (2013) The Georgian Dactyl Alphabet. Disability studies Quarterly.DSQ, Vol. 33, No.3 2013 (33 N.3).

Makharoblidze, Tamar (2012) The Georgian Verb. LINCOM EUROPA, Germany. ISBN 9783862882960.

Makharoblidze, Tamar (2015) Indirect object markers in Georgian Sign Language. Sign Language & Linguistics. (#18 (2). ISSN ISSN 1387-9316 | E-ISSN 1569-996X (პროცესშია)

Makharoblidze, Tamar (2011) Inertia and Asymmetries. Scholarly Journals.JSRE-020 .

Makharoblidze, Tamar (2018) Modality in Spoken and Signed Georgian. Languages of the Caucasus.. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Makharoblidze, Tamar (2018) On Georgian Preverbs. Open linguistics. С. 163-184.

Makharoblidze, Tamar (2012) On the Category of Version in Georgian. ვერსიის კატეგორიის შესახებ ქართულში. კადმოსი. ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი.

Makharoblidze, Tamar (2014) Polypersonal verbal categories in Georgian sign language. Polypersonal verbal categories in Georgian sign language. (არ გამოქვეყნებულა)

Makharoblidze, Tamar (2009) A Short Grammar of Georgian. სახელმძღვანელო. LINCOM EUROPA, Germany.

Makharoblidze, Tamar (2017) Technologies of Teaching Spoken Georgian to Deaf Children. Teaching and Learning with Technology. Proceedings of the Global Conference on Teaching and Learning with Technology (CTLT 2016).. С. 231-240.

Makharoblidze, Tamar (2018) Verbal Temporal Categories in Georgian Sign Language (GESL). Moambe, 12 (1). С. 125-129.

Makharoblidze, Tamar (2018) The theory of Neutral Signs (TNS). Moambe, 12 (3). С. 122-128.

Makharoblidze, Tamar და Mirianashvili, George (2016) GESL Vocabulary and Innovation Technologies. The XVII EURALEX International Congress..

Makharoblidze, Tamar და Pfau, Roland (2018) A negation-tense interaction in Georgian Sign Language. Sign Language & Linguistics, 21:1. С. 135-149.

А

Ага - Заде, Г.М. (1986) Формироваение профессионально обусловленного речевого поведения студентов - русистов на занятиях по практическому курсу русского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Азимова, Т.З. (1986) Отбор и классификация лексико - семантических групп глаголов русского языка в учкбных целях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Амирбекова, С.Т. (1986) Развитие русской речи студентов - словесников национальных групп педагогических вузов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Амичба, С.А. (1969) Лексика тапантского диалекта по сравнению с лексикой абжуйского и бзыбского диалектов абхазского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Артаманов, Сергеи (1981) История зарубежнои литературы 17-18 веков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ахундова, М.Б. (1988) Общий лексический фонд и совершенствование навыков его употребления в русской речи студентов азербайджанских групп педвуза. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бабунашвили, Е.А. (1971) Антоний и вопросы грузинской грамматики. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Барнова, Н.А. (1971) Дисстрибутивный анализ консонантных комплексов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бендукидзе, Г.П. (1988) Принципы составления Давидом Яубинашвили "Русско-грузинского словаря" издания 1886г. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Беридзе, Н.З. (1960) Методика изучения значений падежей русского языка в 5-7 классах грузинской общеобразовательной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Буачидзе, Д.О. (1991) Грузино-литовские литературные взаимосвязи 40-80-х годов ХХ века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Буракова, Е.В. (1986) Языковые элементы народнопесенного происхождания в стихотворном переводе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гвилава, Р.С. (1983) Теория сонорности и фонетическая и фонологическая интерпретация сонантов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гелдиашвили, Н.В. (1988) Образование форм первой серии глагола по памятникам среднегрузинского языка раннего периода. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гигинеишвили, Б.К. (1973) Обшедагестанский консонантизм на русском языке. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Глонти, Медея (1984) Типологические исследования Баскои календарнои лексики (Терминология недели). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Деисадзе, О.Г. (1973) Залог глагола в грузинском языке и его преподавание в восмилетней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джанджанидзе, Н.П. (1972) Обучение начальному курсу морфологии грузинского языка и связанным с ним практическим вопросам. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джейранашвили, Т.С. (1970) Сравнение в произведениях К.Г. Паустовского. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джолборди, Изолда (1978) Антон Шифнер и основные вопросы фонетики и лексиколографии цова-тушинского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джорбенадзе, В.А. (1970) К вопросу образования и формирования глагольной категории залога в грузинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Долаберидзе, М.М. (1986) Методика обучения сложноподчиненному предложению русского языка в связи с развитием речи учащихся в VIII классе грузинской школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Долгих, Н.Г. (1970) Семантическое поле глаголов эмоций в современном английском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Долидзе, Н.Н. (1973) Суффиксальное образование имен в современно Англииском языке. Mецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Имнаишвили, В.И. (1970) Композиты в древнегрузинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Калдани, М.М. (1968) Фонетика Сванского языка. Система умлаута в сванском. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Камушадзе, Л.П. (1983) Обучение русской фразеологии в 4-8 классах национальной школы. Москва. (არ გამოქვეყნებულა)

Капанадзе, О.Г. (1991) Принципы анализа трансфера и синтеза в стратификационной модели машинного перевода. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кахиани, С.П. (1968) Глагольные метафорические фразеологизмы в современном английском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Квиркелия, М.П. (1968) Лексика английского языка и ее изучение в VII-VIII классах грузинской школы. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кедишвили, В.Т. (1987) Психолингвистический аспект роли родного языка при освоении семантических трудностей иностранного языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кешикашвили, И.Д. (1970) Граматические и лексические особенности языка произведений Т.Разикашвили и Бачаны. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кизириа, Н.А. (1970) Звуковой состав чанского диалекта занского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Киладзе, Н.В. (1970) Ал-Газали и его "Тахафут Ал-Фаласифа". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кокеладзе, Р.Г. (1970) Грамматическо-семантические разпяды сочетаний существительных с родительным падехом в русском яыке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Корганашвили, Ушанги (1976) Отглагольное имя в грузинском языке и его преподавание в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Корсаков, А.К. (1970) Категория вида в современном английском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Котетишвили, Т.П. (1970) Архаические фразеологизмы в немецком историческом романе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кочои, Илона (2008) Курды как национальное меньшинство современной грузии. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Л

Лежава, В.Г. (1970) Семантическая структура предлогов пространственного значесгия в современом немецком языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Лекиашвили, В.А. (1992) Ориентализмы в Грузинском языке (арабская лексика). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Лемонджава, Н.А. (1970) Изучение языка художественных произвидений в IX-X классах грузинской средней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Лордкипанидзе, П.Г. (1965) Дополнение в Грузинском языке и его изучение в восмьмилетней школе. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Магеррамова, Т.Д. (1986) Система работы над общественно - политической лексикой при обучен. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамулия, Л.И. (1970) "Ал-Идах" Абу ' Али ал-Фариси. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Марсагишвили, Р.Г. (1991) Выражение отрицательного эмоционального отношения ("грубости") в лексической системе грузинского, английского и русского языков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мачавариани, М.Т. (1970) Глагол в его взаимоотношении с видовыми наречиями и их эквивалентами во французском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мачарашвили, К.Ш. (1959) Основные принципы составления первоначапьного учеиника русского языка для грузинскои школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мегрелишвили, Л.В. (1962) Обучение орфографии в связи с развитием речи при изучении систематического курса русской грамматики в грузинской школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Медзелия, М.C. (1986) Вопросы грузинского правописания в начальных классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мерабишвили, Инеса (1978) Семантические параметры окказиональных словосочетаний. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Метревели, Т.Д. (1970) Сопоставление категорий спряжения английского и грузинского глаголов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Микаилов, Э.Ш. (1968) Кутишинская группа говоров аварского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Микеладзе, Маквала (1978) Интерферентные процессы в бацбийском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мосидзе, Ю.Л. (1970) Процесс ассимиляции французскогопроисхождения в современом немецком языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мусаева, Ф.М. (1968) Методика обучения русскому предложному управлению учащихся V-VII классов азербайджанской школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Налбандян, Г.М. (1971) Армянские личные имена иранского происхождения. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Нуриев, А.Г. (1983) лексическое взаимоотношение азербайджанского и грузинского языков. Баку. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Панахи, М.А. (1972) Сложные слова и устойчивые словосочетания изафетного типа в арабском литературном языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Панджикидзе, Д.А. (1970) Вопросы сопоставительной стилистики немецкого и грузинского языков и прблема художественного перевда. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рагимова, Л.С. (1984) Отражение фонетической и грамматической интерференции в русской письменной речи студентов - азербайджанцев и пути ее преодоления. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Рассулова, Э.Ю. (1987) Система работы обучению чтению стилистическому использованию синонимических конструкций русского языка в старших классах азербайджанской школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Рухадзе, Нелли (1978) Обучение основным мотивам "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели и его роль в формировании мировоззрения учащихся. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сафарян, Р.Д. (1985) Развитие речевых умении и навыков в процессе изучения причинно - следственных конструкций в армянских группах факультетов общественно - гуманитарного профиля. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сомхишвили, В.В. (1970) Грузинский говор населения Ксанского ущелья. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Стуруа, Н.Н. (1991) Баскский полиперсональный глагол. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сулаберидзе, Т.К. (1966) Работа над лексикой учащихся в начальных классах грузинской школы. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Сулейманов, С.М. (1987) Формирование и развитие русской устной речи детей - шестилеток азербайджанской школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тедеева, З.К. (1987) Работа над словосочетаниями с глоголами движения в процессе развития русской речи учащихся осетинской начальной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хайдаков, С.М. (1970) Основные вопросы лексики и грамматического строя лакского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Харабадзе, Этери (1983) Вопроси развития устнои речи в связи с работои над текстом в начальных классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цагарейшвили, Е.М. (1970) Обучение грамматике немецкого языка в целях развития устной речи на I-II курсах неспециальных факультетов грузинских вузов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цибахашвили, Г.И. (1970) Морфологическая и синтаксическая аббревиация в русском и грузинском языках. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Цкитишвили, Т.К. (1970) Дрквнегрузинские версии пророчества Езекииля. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цуцкиридзе, Р.Л. (1970) Вопросы правописания в грузинской грамматике. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბოგვერაძე, დიანა (2010) უპირობის მოვლენა მხატვრულ ტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადახაბაძე, ანა (2011) ადრეული ბილინგვიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გველესიანი, ნინო (2011) სოციალური ინტერაქციის სოციოკულტურული დონე და ლინგვისტური მანიფესტაცია გერმანულსა და ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაშვილი, თინათინ (2016) ინგლისურენოვანი ფილმების ქართულად დუბლირების თავისებურებები (ფილმების „სიამაყე და ცრურწმენა“, „ჯეინ ეარი“ და „დიდი გეტსბი” მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიუტაშვილი, ნელი (2011) ”ექსპრესიული სინტაქსი ვ. ბორხერტის მოთხრობებში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოლობიანი, სალომე (2016) კუდიანების თემის ერთი ეპიზოდისათვის ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაში ( რობერტ ბერნსი, ვაშინგტონ ირვინგი, ნათანიელ ჰოთორნი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესაკია, მერი (1990) კომუნიკაციური ლინგვისტიკა და ექსპრესიული სინტაქსის პრობლემები (ინგლისური და ქართული ენების მასალის მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ვაშალომიძე, სოფიკო (2011) ნასესხები ლექსიკური ერთეულები ეკონომიკური დოკუმენტების ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კამლაძე, ბელა (2019) ინტერკულტურული კომუნიკაციის თანამედროვე თეორიული მოდელი და მისი ტიპოლოგია იტალიურ და ქართულ მაგალითებზე დაყრდნობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეჟავა, ლუიზა (2011) გენდერლინგვისტური ტენდენციები ინგლისურენოვან სოციუმში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, თამარ (2001) ქალაქური მეტყველების თავისებურებები (ქ. ქუთაისის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მახარობლიძე, თამარი (2012) ქართული ჟესტური ენა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children International. , Tbilisi.

მახარობლიძე, თამარი (2015) ზე- პრეფიქსის შესახებ ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები (XIII).

მახარობლიძე, თამარი (2014) დროის სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში. ენათმეცნიერების საკითხები. ეძღვნება ი. მელიქიშვილის ხსოვნას. . ISSN ISSN 1512-0673.

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტურის ენის საარჩევნო ლექსიკონი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ საელჩო. თბილისი. , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. .

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტურის ენის ლექსიკონი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. . ISBN ISBN 978-9941-16-225

მახარობლიძე, თამარი (2007) ქართული – როგორც მეორე ენა. სახელთა სწავლებისათვის არაქართულ სკოლებში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. . ISBN ISSN 978- 99940-911-4-0.

მახარობლიძე, თამარი (2005) ბასკური ზმნის ადრესატობის კატეგორიის ტიპოლოგიური ანალიზი. თსუ, თსუ თბილისი. ISBN ISSN 99940-0-685-1

მახარობლიძე, თამარი (2005) დესტინაციურ სისტემათა ტიპოლოგია (ქართული და ბასკური მასალა). თსუ, თსუ. თბილისი. ISBN ISSN 99940-850-6-9

მახარობლიძე, თამარი (2012) პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისთვის. თავი „კომუნიკაცია“. In: პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისთვის. TPDC -მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს განათლების სამინისტრო. , თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2005) პირიანობა და ვალენტობა. „საენათმეცნიერო ძიებანი“ (XVIII). ISSN ISSN 1987-6653;

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტური ენის დოკუმენტირება. ენათმეცნიერების საკითხები.. (პროცესშია)

მახარობლიძე, თამარი (2014) საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემის იდენტობის საკითხები. “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“ .

მახარობლიძე, თამარი (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, გზამკვლევი ტრენერისათვის. სახელმძღვანელო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children International. თბილისი , თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, რვეული ტრენინგის მონაწილეებისათვის. სახელმძღვანელო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children International. , თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2017) ბრუნვათა სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში. იკე - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (45). С. 123-134.

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის შესახებ. იკე - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 43. С. 116-145.

მახარობლიძე, თამარი (2016) ქართველური ზმნისწინების შესახებ. იკე - ინერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 44. С. 91-101.

მახარობლიძე, თამარი (2017) შორისდებულის შესახებ - თავისუფლება შორისდებულს! ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, 17. С. 112-117.

მახარობლიძე, თამარი (2016) ქართული დაქტილური ანბანი. კავკასიოლოგიური ძიებანი, 8. С. 105-146.

მახარობლიძე, თამარი (2017) ქართული ენობრივი სირცე. ენა და კულტურა, ფილოლოგიური სერია. С. 261-266. ISSN 1512-1364

მახარობლიძე, თამარი (2017) მათემატიკურ ნიშნებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართულ ჟესტურ ენაში. ენა და კულტურა, ფილოლოგიური სერია, 18. С. 51-59. ISSN 1512-1364

მახარობლიძე, თამარი (2017) ობიექტის ალტერნაციის შესახებ. ენათმეცნიერების საკითხები.. С. 192-199.

მახარობლიძე, თამარი (2017) მოდალობის ზოგი საკითხისათვის ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, 14. (პროცესშია)

მახარობლიძე, თამარი (2018) კომპიუტერული თარჯიმანი ჟესტურიდან სამეტყველო ენაზე. “ენა და კულტურა “. С. 60-65.

მახარობლიძე, თამარი (2009) ლინგვისტური წერილები -I. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. , თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-404-50-4

მახარობლიძე, თამარი (2010) ლინგვისტური წერილები --II. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი. . ISBN ISBN 978-9941-416-21-7

მახარობლიძე, თამარი (2016) ლინგვისტური წერილები - III. თსუ, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2007) ბასკური და ქართველური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISBN 978-99940-911-5-7, 225 gv. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი., თბილისი. ISBN ISBN 978-99940-911-5-7,

მახარობლიძე, თამარი (2018) ლინგვისტური წერილები - IV. წიგნის ფაბრიკა, თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2018) პარადიგმულად ფუნქციონირებადი მორფოლოგია (PFM) და ქართული პოლიპერსონალური ზმნის სისტემა. ენათმეცნიერების საკითხები.. (პროცესშია)

მახარობლიძე, თამარი და ვაშაკიძე, თამარი (2016) რამდენიმე უცხო ტერმინისათვის თანამედროვე ქართულში. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, 16. С. 19-26.

მახარობლიძე, თამარი და ვაშაკიძე, თამარი და მაღრაძე, ვახტანგ და ჯორბენაძე, ნინო და ბურჭულაძე, თეა და ლაპარტყავა, მაკა (2016) მართლწერის ლექსიკონი მედიისათვის. თსუ, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი..

მშვიდობაძე, თამთა (2011) თავაზიანობა როგორც სოციოკულტურული კატეგორია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლაშვილი, ნინო (2010) ინტერკულტურული ფაქტორი უცხო ენის შესწავლის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაცაცია, ნინო (2011) ინგლისური ეკონომიკური ლიტერატურის ენა და მისი თარგმნის თავისებურება ქართულ ენაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქანთარია, თეო (2011) ,,ამერიკის თანამედროვე პოლიტიკური რიტორიკის ენობრივ-სტილისტური თავისებურებები’’. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქინქლაძე, თამარ (2011) ეკონომიკური დოკუმენტების ენობრივი თავისებურებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, ნინო (2016) ინგლისური ენის პრონომინალური სისტემით გამოხატული რეფერენციები პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შონია, გიორგი (2017) მე-20 საუკუნის დასასრულისა და 21-ე საუკუნის დასაწყისის ქართული სოციალური პოეზია და ამერიკული სოციალური პოეზიის ტრადიციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩეჩელაშვილი, გურამ (2016) ჯონ სტაინბეკის რომანი ,,ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა'', როგორც უილიამ შექსპირის ,,რიჩარდ მესამის'' ანალოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯებისაშვილი, ანა (2009) სამხრეთ აფრიკული ლიტერატურის ევოლუცია ინგლისურ ენოვანი მწერლის დორის ლესინგის პროზის კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Mar 17 22:24:51 2019 PDT.