ობიექტები თემით "D History General and Old World > DK Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | D | M | S | T | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 36.

A

Adler, Daniel და Bar-Oz, Guy და Vekua, Abesalom და Tushabramishvili, Nikoloz (2004) PALAEOLITHIC HUNTING PRACTICES ОХОТНИКИ ПАЛЕОЛИТА. Caucasus Environment, Природа Кавказа , 2 (7). С. 52-55. ISSN 1512-424X

Adler, Daniel და Tushabramishvili, Nikoloz (2004) MIDDLE PALAEOLITHIC PATTERNS OF SETTLEMENT AND SUBSISTENCE IN THE SOUTHERN CAUCASUS. In: Settlement Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. Kerns Verlag, Tubingen, С. 91-132. ISBN 3-935751-01-X

Anchabadze, George (2012) Historical aspects of the North Caucasus factor in relation to modern Georgia (up to 2008). The North Caucasus factor in the Georgian-Abkhaz conflict context. С. 49-59.

B

Bar-Oz, Guy და Adler, Daniel და Vekua, Abesalom და Meshvelian, Tengiz და Tushabramishvili, Nikoloz და Belfer-Cohen, Anna და Bar-Yosef, Ofer (2004) Faunal Exploitation Patterns along the Slopes of the Caucasus during the Late and Early Upper Paleolithic. In: Colonization, Migration and Marginal Areas. A Zoooarchaeological approach. ICAZ . Oxbow Books, Oxford, С. 46-54. ISBN 1 84217 114 3

Blauvelt, Timothy (2007) "Abkhazia: Patronage and Power in the Stalin Era". Nationalities Papers, 35 (2). С. 203-232. ISSN 0090-5992

Blauvelt, Timothy (2014) The Establishment of Soviet Power in Abkhazia: Ethnicity, Contestation and Clientalism in the Revolutionary Periphery. Revolutionary Russia, 27 (1). С. 22-46. ISSN 0954-6545

Blauvelt, Timothy (2014) From Words to Action! Nationality Policy in Soviet Abkhazia, 1921-38. In: The Making of Modern Georgia, 1918-2012. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series . Routledge, 2014, С. 233-262. ISBN 0415592380

Blauvelt, Timothy (2011) "March of the Chekists: Beria's Secret Police Patronage Network and Soviet Crypto-Politics. Communist and Post-Communist Studies, 44 (1). С. 73-88. ISSN 0967067X

Blauvelt, Timothy (2003) Military Mobilization and National Identity in the Soviet Union. War & Society , 21 (1). С. 41-62. ISSN 2042-4345

Blauvelt, Timothy (2010) Military-Civil Administration and Islam in the North Caucasus, 1858-1883. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 11 (2). С. 221-255. ISSN 0023-4826

Blauvelt, Timothy (2014) The ‘Mingrelian Question’: Institutional Resources and the Limits of Soviet Nationality Policy. Europe-Asia Studies, 66 (6). С. 993-1013. ISSN 0966-8136

Blauvelt, Timothy (2008) Patronage and Betrayal in the Post-Stalin Succession: The Case of Kruglov and Serov. Communist and Post-Communist Studies, 41 (1). С. 105-120. ISSN 0967067X

Blauvelt, Timothy (2012) Resistance and Accommodation in the Stalinist Periphery: A Peasant Uprising in Abkhazia. Ab Imperio, 2012 (3). С. 78-108. ISSN 2166-4072

Blauvelt, Timothy (2015) Resistance, Discourse and Nationalism in the March 1956 Events in Georgia. In: Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power. BASEES/Routledge Series of Russian and East European Studies . Routledge, London, С. 116-128. ISBN 978-1-94523-4

Blauvelt, Timothy (2009) Status Shift and Ethnic Mobilization in the March 1956 Events in Georgia. Europe-Asia Studies, 61 (4). С. 651-668. ISSN 0966-8136

Blauvelt, Timothy (2013) Sukhum(i): Multi-Ethnic Capital of the Soviet Riviera. Religion und Gesellschaft in Ost und West, 41 (7/8 En). С. 36-37. ISSN 2253-2465

Blauvelt, Timothy და Berglund, Christofer (2016) Armenians in the Making of Modern Georgia. In: Armenians in Post-Socialist Europe. Armenier im östlichen Europa (3). Böhlau-Verlag. ISBN 3412501557

Blauvelt, Timothy და Khatiashvili, Giorgi (2016) The Muslim Uprising in Ajara and the Stalinist Revolution in the Periphery. Nationalities Papers. ISSN 0090-5992

Blauvelt, Timothy და Kube, Stephan (2013) Suchum(i): Multiethnische Haupststadt der sowjetischen Riviera. Religion und Gesellschaft in Ost und West, 41 (7/8). С. 36-37. ISSN 2253-2465

Blauvelt, Timothy და Smith, Jeremy (2015) Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies . Routledge, London. ISBN 1138945234

D

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) კომუნიზმის შავი წიგნი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

M

MEIGNEN, Liliane და Tushabramishvili, Nikoloz (2006) PALÉOLITHIQUE MOYENLAMINAIRE SUR LES FLANCS SUD DUCAUCASE : PRODUCTIONS LITHIQUES ET FONCTIONNEMENT DU SITE DE DJRUCHULA(GÉORGIE). Paléorient, 32 (2). С. 81-104. ISSN 0513-9345

Meignen, Liliane და Tushabramishvili, Nikoloz (2010) Djruchula Cave, on the Southern Slopes of the Great Caucasus: An Extension of the Near Eastern Middle Paleolithic Blady Phenomenon to the North. Paléorient,, p. , 32 (2). С. 81-104. ISSN 0513-9345

Mercier, Norbert და Valladas, Helene და Meignen , Liliane და Joron, Jean-Louis და Tushabramishvili, Nikoloz და Adler, Daniel და Bar-Yosef, Ofer (2010) Dating the early Middle Palaeolithic Laminar Industry from Djruchula cave, Republic of Georgia. Paleorient, 36 (2). С. 163-173. ISSN 0153-9345

S

Sanikidze, George (2008) A Historical Survey of the Georgian–Iranian Relations in the Nineteenth Century. Journal of Persianate Studies, 1 (2). С. 148-173. ISSN 1874-7094: e-ISNN: 1874-7167

Sanikidze, George (2011) Turkey, Iran and the South Caucasus: Challenges for Regional Policy after the 2008 August War. Electronic Journal of Political Science Studies, 2 (1). С. 78-89. ISSN 1309-7008

Sanikidze, George და Walker, Edward W. (2004) Islam and Islamic Practices in Georgia. პროექტის ანგარიში. Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, Berkeley.

T

Tushabramishvili, Nikoloz (2013) Evolution, CulturalI nfluences or the Migrationsin in Paleolithic of Georgia. European Society for the study of Human Evolution (ESHE) 3rd Annual Meeting, 3. р. 232. ISSN ISSN 2195-0776 (Print), 2195-0784 (Online)

Tushabramishvili, Nikoloz (2013) Paleolithic of Georgia. IGCP 610 "From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary. С. 144-145. ISSN 0267-8179

Tushabramishvili, Nikoloz (2013) The Role of the Western Georgian Refuge Zone on Expansion of Neanderthals and Anatomically Modern Humans: Impact of Tectonic and Volcanic Processes on Human Beings During the Middle and Upper Paleolithic. THE ROLE OF CULTURE IN EARLY EXPANSIONS OF HUMANS. The role of the Southern Caucasus on early human evolution and expansion – refuge, hub or source area? . ISSN ISSN pp. 1939-5825

Tushabramishvili, Nikoloz (2013) The Role of the Western Georgian Refuge zone on expansion of Neanderthals and Anatomically Modern Humans. Impact of Tectonic and Volcanic Processes on Human being in Middle and Upper Paleolithic. THE ROLE OF CULTURE IN EARLY EXPANSIONS OF HUMANS. The role of the Southern Caucasus on early human evolution and expansion – refuge, hub or source area? . р. 93. ISSN ISSN pp. 1939-5825

Tushabramishvili, Nikoloz და Elashvili, Mikheil (2013) Impact of Seismic and Volcanic Processes on Humans in Palelithic. JGCP 610, From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary. ISSN 0267-8179

ანჩაბაძე, გიორგი (2012) თანამედროვე საქართველოსათვის ჩრდილოკავკასიური ფაქტორის ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობები (2008 წლამდე). ჩრდილო კავკასია და საქართველო. С. 18-34.

თუშაბრამიშვილი, ნიკოლოზ ზემო იმერეთის მღვიმეები და ზედა პალეოლითელ ადამიანთა სამეურნეო საქმიანობა. საქართველოს ერoვნული მუზეუმის მოამბე, I (46B). С. 23-41. ISSN ISSN 1512-1895

თუშაბრამიშვილი, ნიკოლოზ (2002) საქართველოს ლევალუაური ინდუსტრიები. აკადემია., 4. С. 25-36. ISSN 1512-0899

თუშაბრამიშვილი, ნიკოლოზ და ბახტაძე, ნოდარ და სუხიშვილი, ლაშა (2013) zemo imereTi. gzebi, kldis Zeglebi da komunikaciis sakiTxebi. სემიოტიკა, XII . С. 27-38. ISSN 1512-2409

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 20:57:47 2019 PST.