ობიექტები თემით "B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: G | L | S | T | Z | А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | Т | Ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 130.

G

Gigineishvili, Levan (2013) Eros in Theology of Ioane Petritsi and Shota Rustaveli. STUDIA PATRISTICA VOL. LVIII.

Gigineishvili, Levan (2014) Ioane Petritsi's Preface to His Commented Translation of the Book of Psalms. Georgian Christian Thought and Its Cultural Context, Brill..

Gigineishvili, Levan (2010) Ioane Petritzi, Kommentar zur Elementatio theological des Proklos (Book Reviews). International Journal for Platonic Studies, 4, 2010.

Gigineishvili, Levan (2011) Rescuing Socrates from Hell: Personal agency in Shota Rustaveli’s “Knight in Panther’s Skin”. AFP Working Papers, vol. 1..

L

Lashkhia, Maka/M (2014) Eros et Logos. Thought in Science and Fiction. (პროცესშია)

Lashkhia, Maka/M (2013) From the consciousness of the imagination to the consciousness of the freedom (Jean-Paul Sartre, Imagination-1936; Situation X, 1976). Les actes du colloque "Première œuvre". (პროცესშია)

Lashkhia, Maka/M და Beriashvili, Mamuka/M (2014) Die Stufen der Erkenntnis in Platons Philosophie. Bochumer Philosophische Jahrbuch für Antike und Mittelalter. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

S

Shekriladze, Ia (2017) Immigration to West, Acculturation, and Disordered Eating Patterns. სადოქტორო thesis, Ilia State University.

T

Tevzadze, Gigi (2009) The Birth of the Georgian Nation Identity and Ideology. Politetal and Societal Identities. Nationality and Religiosity. Identity Studies, 1 (1). С. 5-21.

Tevzadze, Gigi (2013) Institutionalizing Self-reflection: from cross-cultural cooperation to cross-cultural synergy. In: The Annual Conference on Cultural Diplomacy 2013; "Cultural Diplomacy & Cross Continental Cooperation: Building Bridges for a United Global Community", December 17th - 20th, 2013, Berlin, Germany. (არ გამოქვეყნებულა)

Tevzadze, Gigi (2013) ‘KPS?’: In the final analysis, what is this ‘Knight in the Panther’s Skin’? კრებული 'ზურაბ კიკნაზე - 80". (პროცესშია)

Tevzadze, Gigi (2012) "Political Theology": a deconstruction of methodology. Identity studies, 2011 (3).

Tevzadze, Gigi (1999) Question Story (The last story of XX-th century). (არ გამოქვეყნებულა)

Tevzadze, Gigi (2013) Scholarly and literary reconstructions of the second part of Aristotle’s ‘Poetics’, the chance discovery by Umberto Eco of a trace of a medieval debate hitherto unknown to him, and issues of the Christian tradition of translation. კადმოსი. (პროცესშია)

Tevzadze, Gigi (2001) Socio-physical parallelism (On the absolute primacy of the social). (არ გამოქვეყნებულა)

Tevzadze, Gigi (2010) secularization and the birth of a nation. Identity Studies, 2.

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ფსევდო-ბოდრიარი. მეხუთე რიგის სიმულაკრი. ჟან ბოდრიარი. სიმულაკრები და სიმულაციები..

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ჰომოსექსუალური კულტურის წარმოშობა: შამანები და მათი მემკვიდრეობა. The origins of homosexual culture: the evolution of shamans and their legacy. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". განუსაზღვრელია, თბილისი.

Z

Zedania, Giga (2012) ფუკო და კანტი: ერთი შეხვედრის ისტორია. ი. კანტი / მ. ფუკო - რა არის განმანათლებლობა.

Zedania, Giga (2003) ლ. ვიგტენშტაინის "ფილოსოფიური გამოკვლევები": შესავალი. ლუდვიგ ვიგენშტაინი. ფილოსოფიური გამოკვლევები.

Zedania, Giga (2003) არა-სხვის კუზელისეული ცნება. ფილოსოფიური რეფლექსიები, 2.

Zedania, Giga (2009) Derrida. Philosophenlexikon.

Zedania, Giga (2005) Ein Dilemma der Cusanus-Forschung. Georgica. Zeitschrift für Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens , 28. С. 222-230.

Zedania, Giga (2011) "Stimme des Freundes". Freiheitsbegriff in Martin Heideggers Sein und Zeit“. Die Idee der Freiheit in Philosophie und Sozialtheorie.

Zedania, Giga და Tevzadze, Gigi და Andronikashvili, Zaal და Ratiani, Sergo (2012) პოლიტიკური თეოლოგია: მოდერნულობამდე და მოდერნულობის შემდეგ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

А

Амброладзе, Л.В. (1972) Проблема начала и причинности в новой философии. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Арвеладзе, С.В. (1972) К проблеме свободы творчества. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бакрадзе, Арчил (1973) Проблема человека в философии Вл. С. Соловьёва (Критическии анализ). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гадагатль, Асиет (1978) Всестороннее сближение и взаимообращение национальных культур в условиях развитого социалистического общества. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гигаури, Шалва (1990) Проблема непрерывности революции и концепция перестройки. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джандиери, Н.К. (1991) Проблема эстетической потребности в современной западном эстетике. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джаошвили, Г.Г. (1984) Социальная активность рабочей молодежи и управление ее развитием в трудовом произодственном коллективе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джохадзе, А.Г. (1981) Рост трудовой и общественной активности рабочей молодежи в условиях развитого социализма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дзагкоев, Казбег (1981) Закономерности формирования социально и национально смешанныу браков и семы в условиях тазвитого социализма )На материалах Северо-Осетинскои АССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Зумбадзе, Дениза (1975) Дионисий ареопагит и данте алигьери. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кацитадзе, Анзор (1973) Квопросу взаимоотношении эстетических и религиозных моментов в мировоззрении Льев Толстого. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лаперашвили, В.А. (1990) Онтологические принципы истории и современная теория перестройки. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мачавариани, Марина (1984) Философское мировоззрение боэция. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Ниорадзе, О.Я. (1972) Научное мировоззрение - идейно - теоретическая основа формирования новрго человека. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Нониашвили, Коба (1990) Трудовое воспитание рабочей молодежи (На прим. ГССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тевзадзе, Гиги და Tevzadze, Gigi (1999) Парадигма и Чудовище (расследование философского разума). "философский поиск" Минск.

Тевзадзе, Гиги და Tevzadze, Gigi (1999) История одного вопроса. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чантладзе, Р.А. (1973) Проблема творчества в философии николая бердяева. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чануквадзе, Владимер (1979) Основные тенденции изменения социалистического и условия становления коммунистического труда в период зрелого социализма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чачия, А.A. (1985) Социальная роль коммунистического воспитания студенческой молодежи в условиях совершенствования развитого социаизма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

აბესაძე, ნინო (2016) ცენზურა და ლიბერალური ტრადიცია: სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული რამდენიმე პრობლემის განხილვა კლასიკური და თანამედროვე ლიბერალური ტრადიციის გადმოსახედიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აზიკური, შოთა (2018) მოდერნულობიდან არამოდერნულობისკენ: ბრუნო ლატურის კოპერნიკისებური კონტრრევოლუცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაიდაშვილი, ბაქარ (2016) მორალის გენეალოგია, როგორც ფრიდრიხ ნიცშეს პოლიტიკური ტრაქტატი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალაევა, გულბენიზ (2018) პოლისის რელიგიის კრიტიკა სოკრატეს მიერ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, დავით (2015) ანტიკური ეთიკისა და განმანათლებლური მორალური თეორიების შედარების შუქზე ქართული ცნობიერების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიაშვილი, მამუკა/მ და ლაშხია, მაკა/მ (2011) არისტოტელე. თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით.

ბერიკელაშვილი, რომან (2016) ერაზმ როტერდამელის, მშვიდობის ჩივილის ანალიზი და მისი გავლენა თანამედროვე სამყაროზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გონაშვილი, გიგლა (2015) ინტერსუბიექტურობის დაფუძნება ედმუნდ ჰუსერლის ფენომენოლოგიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალაქიშვილი, სალომე (2017) ემოციების როლი ფემინისტურ ეპისტემოლოგიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დორეული, ლექსო (2017) ენა როგორც „უნივერსალური არქეოლოგიის“ სისტემა მიშელ ფუკოს „სიტყვებსა და საგნებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესებუა, სალომე (2017) იესო ქრისტეს სახე ისლამში ყურანისა და ჰადისების ანალიზის შუქზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2014) მოვალეობასა და უფლებას შორის ბალანსი - დასავლეთი და აღმოსავლეთი. ტაბულა.

ვერულავა, თენგიზ (2014) „უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი. სემიოტიკა (XIV). С. 46-66. ISSN 1512-2409

ვერულავა, თენგიზ (2015) ფრიდრიხ ჰაიეკი - თავისუფლების კონსტიტუცია. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ფრიდრიხ ჰაიეკი და სოციალური დაცვის პრობლემები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ფრიდრიხ ჰაიეკის გზა ბატონყმობისაკენ. [ვიდეო]

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1993) ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონი ისარი. მერიდიანი, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1995) მომავლის ნიშნები. მერიდიანი, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1999) საქართველო: ძალაუფლების სიმულაციები. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2003) ძალაუფლების დაბრუნება. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2010) დიდი იდენტობა. სოლიდარობა.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2001) სოციალ-ფიზიკური პარალელიზმი (სოციალურის აბსოლუტური პირველადობის შესახებ). კრებული: საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტთა შრომები, 1.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2013) "რა არის განმანათლებლობა?". რა არის განმანათლებლობა? იმანუელ კანტი, მიშელ ფუკო, 1. С. 1-18.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1999) მედიაციის ისტორია. ეპიზოდი 1. სალონი. პრეზიდენტის სტიპენდიანტთა შრომები. , 1.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2013) ქრისტიანობის, როგორც მსოფლიო რელიგიის მდგრადობის და გავრცელების ტექნოლოგია. The Technology of the Spread and Stability of Christianity as a World Religion. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2002) ერთი შეკითხვის ისტორია (XX საუკუნის ბოლო ამბავი). ჟურნალი "აფრა".

თოხაძე, თამაზ (2014) პერცეფტული გამოცდილების მეტაფიზიკა ჰიუმის ნაშრომის „ტრაქტატი ადამიანის ბუნების შესახებ“ ნაწილის - „სკეპტიკური და სხვა ფილოსოფიური სისტემების შესახებ“ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, გიორგი (2015) რიჩარდ რორტი ნეოპრაგმატიზმი და ჰერმანევტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაშიბაძე, გიორგი (2018) დასწრებულობის მეტაფიზიკა და “დიფერანსი”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერესელიძე, ირაკლი (2016) ლოგოსი, როგორც დიალოგის კონცეპტი, იუსტინე მარტილის რელიგიურ ფილოსოფიაში და თანამედროვეოება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაველიძე, მარიამ (2017) დიონისეს ხელახალი დაბადების საკითხი ადრეული ნიცშეს პერსპექტივიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, ქეთევან (2018) „დაბადების“ რელიგიური მეტაფორა და საკრალური მითოსის ნიშნები სუპერგმირების კულტურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა (2012) ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა/მ (2013) ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა/მ (2011) ადამიანის უფლებები: გენეზისი, ღირებულებადობა და აწმყო. ჟურნალი კადმოსი (3). С. 492-501.

ლაშხია, მაკა/მ (2015) პლატონის კვლევა საქართველოში. კადმოსი, 6 (6). (პროცესშია)

ლაშხია, მაკა/მ (2015) სიყვარულის თეორია: სხვის სიყვარული და ღმერთის სიყვარული. შედარებითი ლიტერატურის კრებული 2. (პროცესშია)

ლაშხია, მაკა/მ (2013) თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით. კადმოსი, 5. С. 313-331.

ლაშხია, მაკა/მ (2014) მე და სხვა და ჩვენს შორის არსებული ეთიკური მაქსიმები. In: შედარებითი ლიტერატურის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია: პარალელური და ურთიერთგადამკვეთი თემები დასავლურ და აღმოსავლურ ლიტერატურაში, 29-30 სექტემბერი, 2014, თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლაშხია, მაკა/მ (2013) ადამიანის არსებობა: არჩევანი და თავისუფლება. შდარებითი ლიტერატურის კრებული.

ლაშხია, მაკა/მ (2011) ეროსის ბუნების განსაზღვრება პლატონის ფილოსოფიაში. ჟურნალი სემიოტიკა (11).

ლაშხია, მაკა/მ (2012) წარმოსახვის ცნობიერებიდან თავისუფლების ცნობიერებამდე. ჟურნალი სემიოტიკა (12).

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. I ლექცია. I ნაწილი. სოკრატემდელი ფილოსოფია: მილეთის სკოლა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. I ლექცია. II ნაწილი. სოკრატემდელი ფილოსოფია: პითაგორა და ჰერაკლიტე. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2013) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. I ლექცია. III ნაწილი. სოკრატემდელი ფილოსოფია: ელეატური მეტაფიზიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. II ლექცია. I ნაწილი. ანაქსაგორას ნუსი. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. II ლექცია. II ნაწილი. პროტაგორა და გორგია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. II ლექცია. III ნაწილი. დემოკრიტეს მატერიალიზმი. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. III ლექცია. I ნაწილი. სოკრატეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. III ლექცია. II ნაწილი. სოკრატეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. III ლექცია. III ნაწილი. სოკრატეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. I ნაწილი. პლატონის ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. I ნაწილი. პლატონის ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. II ნაწილი. მითი პლატონის ფილოსოფიაში. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. III ნაწილი. პლატონის “ტიმეოსი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. V ლექცია. I ნაწილი. პლატონის “სახელმწიფო”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. V ლექცია. II ნაწილი. პლატონის “სახელმწიფო”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. V ლექცია. III ნაწილი. პლატონის “სახელმწიფო”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. I ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. II ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. III ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. IV ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VII ლექცია. I ნაწილი. არისტოტელეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VII ლექცია. II ნაწილი. არისტოტელეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VII ლექცია. III ნაწილი. არისტოტელეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VIII ლექცია. I ნაწილი. არისტოტელეს ეთიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VIII ლექცია. II ნაწილი. არისტოტელეს ეთიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VIII ლექცია. III ნაწილი. არისტოტელეს ეთიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ და ბერიაშვილი, მამუკა/მ (2014) 1.სოკრატე -- ანტიკურობის განმანათლებელი. რელიგიურობა და რელიგიის თავისუფლება. С. 27-43.

ლომაძე, ანა (2016) დასრულებულობისა და გახსნილობის მაკონსტრუირებელი სტრუქტურების ურთიერთმიმართების ინტერპრეტაცია მარტინ ჰაიდეგერის ლექციის "დროის ცნებისა" და ნაშრომის "ყოფიერებისა და დროის" მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაკალათია, დიანა (2016) სემუელ ბეკეტის ტექსტების ფილოსოფიური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, თინათინ (2011) დემოკრატია და ისლამი ახლო აღმოსავლეთში:ირანის და ეგვიპტის მაგალითები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოთხოზორია, ვალერი (2017) ხელოვანი და ხელოვნების ქმნილება - ფსიქოანალიზში (ფროიდის „ლეონარდო და ვინჩის“ მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაკაცოშვილი, ჯულიეტა (2015) საქართველოს დემოკრატიული ტრანზიცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟვანია, სალომე (2015) „რჩეულზე“ დაკისრებული ვალდებულებებიდა თავისუფალი ნების როლი „ჰარი პოტერში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როდონაია, ნინო (2011) გერმანული იდეალიზმის კრიზისი შელინგის ნაშრომში “სამყაროს ეპოქები”. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარცხალაძე, დავით (2015) პარტიკულარულ საგანთა იდეების თეორია პლოტინის ფილოსოფიის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქვილითაია, ელეონორა (2016) კონსტანტინე კაპანელის ორგანოტროპისტული ფილოსოფია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შანიძე, ნინო (2015) სიკვდილი მარტინ ჰაიდეგერის „ყოფიერება და დრო“-სა და ლევ ტოლსტოის „ივან ილიჩის სიკვდილი“-ს მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შატბერაშვილი, ლევან (2011) ინტერსუბიექტურობა ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცისკარიშვილი, ნიკოლოზ (2017) სამყაროს შექმნის პლატონური და ნეოპლატონური კონცეფციის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერეთელი, დავით (2017) წარმოდგენა და ფინალობის ანალიტიკა ფუკოს ეპისტემოლოგიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წითლიძე, ვლადიმერ (2016) ჰიუმის ეთიკის ანალიზი ინტელექტიალიზმთან მიმართებაში და მისი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულუკიძე, სალომე (2016) ხელოვნების არსის გადააზრებისათვის ფრანკფურტის სკოლის ესთეტური თეორიის წიაღში (ვ. ბენიამინი, მ. ჰორკჰაიმერი, თ.ვ. ადორნო). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარატიშვილი, რატი (2018) განმანათლებლობის კრიტიკა ჰორკჰაიმერისა და ადორნოს მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 08:24:27 2019 PST.