აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2010

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 37.

Aprasidze, David (2010) Georgia, Country Report 2010. In: Nations in Transit 2010. Freedom House, С. 211-230. ISBN 978-0-932088-72-7

Aprasidze, David და Siroky, David (2010) Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, Or What Went Wrong in Georgia? Yale Journal of International Affairs, 5 (2). С. 121-136.

Bukhrashvili, Paata (2010) The Russian Perception and the Ethno-Political Reality in the Transcaucasia. History and Identity: The South Caucasus and Other Gedions in Rransition. . С. 256-269.

Bukhrashvili, Paata (2010) Towards Undestanding of the Georgian-Armenian Relations. History and Identity: The South Caucasus and Other Gedions in Rransition. . С. 267-284.

Datukishvili, Nelly / N. და Gabriadze, Inga / I. და Kutateladze, Tamara / T. და Karseladze, Marina / M. და Vishnepolsky, Boris / B. (2010) Comparative evaluation of DNA extraction methods for food crops. International Journal of Food Science and Technology, 45 (6). С. 1316-1320. ISSN 1365-2621

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) კომუნიზმის შავი წიგნი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) « La politique scientifique de l’Université d’Etat Ilia : quelles stratégies pour la promotion de la coopération interuniversitaire dans le domaine de la recherche ? ». http://www.arts.uottawa.ca/afelsh/archives.html.

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) La symbolique des couleurs et leur fonction stylistique dans l'oeuvre de Corinna Bille. In: XXIVe Congrès du Conseil International d'Etudes francophones, 27.06.2010 – 04.07.2010, კანადა, მონრეალი. (არ გამოქვეყნებულა)

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) « Les approches didactiques « plurielles » et l’enseignement des langues/cultures romanes en Géorgie ». « Quelle linguistique romane au XXIe siècle ». Langue & Parole . С. 119-135.

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2010) Relations transtextuelles dans l’œuvre de Georges Perec. Hypertexte lipogrammatique ». In: შედარებითი ლიტერატურის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია : ”ლიტერატურა და კულტურა. ინტერდისციპლინარული და ინტერტექსტუალური დიალოგი”, 29.04.2010-01.05.2010, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

Gigineishvili, Levan (2010) Ioane Petritzi, Kommentar zur Elementatio theological des Proklos (Book Reviews). International Journal for Platonic Studies, 4, 2010.

Lobzhanidze, Sofiko (2010) ზნეობრივი აღზრდის სარაინდო მატრიცა. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი (7-8). ISSN 1512-1593

Lobzhanidze, Sofiko (2010) Die Schule als Inspiratorin des interkulturellen Dialogs in Georgien. Fragestellung-Projekte-Lösungsvorschläge. In: Religion-Ethik-Schule, Schulfach Religion. Schulfach Religion, 29 (1-2). Lit.Verlag, Vienna, С. 49-58. ISBN 978-3-643-999 18-4

Lobzhanidze, Sofiko (2010) Religiöse Bildung in Georgien. Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, II (3). 157-169 . ISSN 2065-5940

Lobzhanidze , Sofiko (2010) Für die Begründung des dichotomischen Prinzips in der Theorie der ethischen Erziehung (Göttliche Konvention : Zivile Konventionen). Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik (Heft 2). 251-265 . ISSN 0507-7230

Loughna, Sean და Bregvadze, Tamar და Partskhaladze, Nino (2010) Not displaced, out-of-space Education of IDP children in Georgia. NRC, Tbilisi, Georgia.

Luarsabishvili, Vladimer (2010) La posibilidad de la pérdida de la lengua materna en caso del exilio literario español y ruso. Cuadernos Republicanos (72). С. 79-93. ISSN 1131-7744

Luarsabishvili, Vladimer (2010) Sobre la traducción del poema de Gabriel Aresti «La casa de mi padre. 452ºF. Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada, 2, 96-111. ISSN 2013-3294

Mtchedlishvili, Zakaria და Lepsveridze, Eka და Xu, H და Kharlamov, Elena და Lu, Bo და Kelly , Kevin (2010) Increase of GABAA receptor-mediated tonic inhibition in dentate granule cells after traumatic brain injury. Neurobiol Dis. , 38 (3). С. 464-475.

Solomonia, Revaz და Mikautadze, Eka და Nozadze, Maia და Kutchiashvili, Nino და Lepsveridze, Eka და Kiguradze, Tamar (2010) Myo-inositol treatment prevents biochemical changes triggered by kainate-induced status epilepticus. Neurosci Lett., 468 (3). С. 277-281.

ვერულავა, თენგიზ (2010) ლუდვიგ ფონ მიზესი “ბარბაროსული გადმონაშთის დასაცავად”: რატომ გასვარეს კაპიტალიზმის მტრებმა ოქროს სტანდარტი. მთარგმნელი თენგიზ ვერულავა. თავისუფლების ბიბლიოთეკა, 7. ISSN ISBN 99940-68-05-9

ვერულავა, თენგიზ (2010) იმედის დასასრულით იწყება სიმშვიდე (მიქელანჯელო ანტონიონის “წითელი უდაბნო”). ბლოგი "ბურუსი".

ვერულავა, თენგიზ (2010) "ალისა აქ უკვე აღარ ცხოვრობს", ანუ ლიბერალური ეკონომიკის ქართული სინამდვილე. რეზონანსი (N165). р. 8.

თევდორაძე, ნინო (2010) მხატვრული ტექსტის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის საფუძვლები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-9117-9-8

კირვალიძე, ნინო (2010) პოლიტიკური დისკურსი, როგორც ინტერდისციპლინური და ინტერპარადიგმული კვლევის საგანი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 1 (36). С. 109-115. ISSN 1512–0333

კირვალიძე, ნინო (2010) მეტაფორული ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი როლი მხატვრული ტექსტის კონცეპტუალიზაციაში (ინგლისური ენის მასალაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ . შრომები. . С. 199-207. ISSN 1987-7323.

მახარობლიძე, თამარი (2010) ლინგვისტური წერილები --II. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი. . ISBN ISBN 978-9941-416-21-7

ტალიაშვილი, თამარ (2010) ტექსტის გაგების სტრატეგიები. სემიოტიკა (10). 7 გვ.. ISSN 1512-2409

ცაგარელი, ლევან (2010) ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2010) ლიტერატურა და კინოხელოვნება. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ჯაში, მარინა (2010) უპირობის ფენომენი ენაში. Scripta manent, Scientific magazin, 1 (5). ISSN 1987-7390

ჯაში, მარინა (2010) საგაზეთო კომუნიკაცია-სულიერი კულტურის ძირითადი ელემენტი. Scripta manent, Scientific magazin, 4 (8). ISSN 1987-7390

ჯაში, მარინა (2010) Norm und Normverletzung im Komplexunterricht der Grammatik und der Lexik. მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-0-2550-1

ჯაში, ქეთევანი (2010) რომანული ისტორიული ენათმეცნიერება. მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, თბილისი. ISBN 978-9941-9122-9-0

ჯაში, ქეთევანი (2010) La profession - traducteur et l’interculturel. Scripta manent, Scientific magazin, 3 (7). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და აბაშიძე, ნათია (2010) პარონიმია როგორც განსაკუთრებული სტილისტური ფიგურა. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (6). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და გურგენიძე, ნინო (2010) ოიკონიმების ნომინაციაში ისტორიულ-გეოგრაფიული კომპონენტი და მათი ეტიმოლოგიური კვლევა. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (6). ISSN 1987-7390

ეს სია შეიქმნა: Mon Jul 23 07:00:13 2018 PDT.