ობიექტები თემით "B Philosophy. Psychology. Religion > BE Social Psychology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: Б | К | М | О | С | Х | Ч | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 44.

Б

Балиашвили, Марина (1978) Формирование - смена социальной установки в процессе активности личности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кабулов, Руслан (1980) К вопросу о путях формирования школьного коллектива. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кекелия, М.И. (1985) Соревнование и его влияние на активность личности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кипиани, Г.Г. (1985) Формирование социальных установок в условиях различной мотивации. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кукосян, Ованес (1982) Профессиональные оссобенности межличностного познания. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мшвидобадзе, Русудан (1984) Распознавание социальных установок через Грамматические параметры речи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

О

Овакимян, Артавазд (1980) Взаимосвязь успеваемости и некотопых социально-психологических характеристик учащихся. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сванидзе, Л.Г. (1982) Социально-психологические климат и его воздействие на функционирование трудовых коллективов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Харшиладзе, Маквала (1979) Влиание мехличностных отношении на групповую деятельность. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чавчавадзе, Н.Н. (1987) Социадьное подкрепление как один из вактов формирования установки. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чарквиани, Д.А. (1973) Роль коммуникаторного противоречия в смене социальнной установки. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Читашвили, М.Д. (1985) Действие установки в психологическом эксперименте. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхейдзе, Т.Б. (1985) Сознание и разрешение противоречиея мехжду социальными установками. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ანდღულაძე, ელისაბედ (2017) ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ნაადრევი ეაკულაციის მკურნალობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, მარი (2015) კრეატულობისა და ლოკუს კონტროლის კვლევა თბილისის , ქუთაისის და თელავის სკოლების , საშუალო სასკოლო ასაკის მოსწავლეებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაწელაშვილი, ლილე (2018) კონტროლის ლოკუსის კავშირი ექიმების სამუშაოთი კმაყოფილებასთან და სამსახურებრივ გარემოსთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერაძე, თამარ (2017) ტრანსცენდენტური ღირებულებების გავლენა გარემოსდაცვით ქცევაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაია, ნინო (2018) მემარჯვენე სოციალურ მოძრაობებში გაწევრიანების ფსიქოლოგიური და სოციალური მიზეზები ქართული მარშის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუწაშვილი, ნინო (2017) კავშირი მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერას, ცხოვრებით კმაყოფილებასა და თვითშეფასებას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოხია, დოდო (2018) რელიგიური სასკოლო გარემოს გავლენა სოციალურ ქცევაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითაშვილი, მარიამ (2015) კომპიუტერზე დამოკიდებულებისა და სოციალური უნარების კავშირის კვლევა უმცროს მოზარდებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათუაშვილი, დავით (2018) პიროვნული თავისებურებების კვლევა სამხედრო მოსამსახურებში (იუნკერებსა და ოფიცრებში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშალომიძე, ანა (2015) კავშირი ოჯახში ძალადობის (ფიზიკური, ვერბალური, ეკონომიკური, და სექსუალური ფორმები) გამოცდილებასა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პრეოპერაციულ პერიოდში. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ზაქარეიშვილი, ანა (2015) ლიდერობის სტილი და თანამშრომელთა პროდუქტიულობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, ნინო (2015) კავშირი ოჯახში ძალადობის (ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ვერბალურიფორმები) გამოცდილებასა და ცხოვრებით კმაყოფილებას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, ქეთევან (2018) კვებითი აშლილობა და ოჯახური მდგომარეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაშვილი, ნინო (2018) არსებობს თუ არა კავშირი გარემოსდაცვით ცოდნასა და გარემოსდაცვით ქცევას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ითონიშვილი, გიორგი (2018) სიღარიბის კულტურა საქართველოში: ქუჩაში მყოფი ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირებასთან დაკავშირებული სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკალიშვილი, თინათინ (2015) ლიდერის ემოციური ინტელექტი და თანამშრომლის შრომითი კმაყოფილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოტრიკაძე, ნინო (2017) უცხო ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლის სოციალური ისტორიის გავლენა აკულტურაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურტანიძე, მარიამ (2016) საზღვარგარეთ გამგზავრების საწყისი მიზანი და აკულტურაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუხიანიძე, თინა (2015) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და შრომით კმაყოფილებას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაზარიაშვილი, ანა (2018) ორგანიზაციული იდენტობა და მოტივაცია სამუშაო სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, სალომე (2015) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და ავთენტურ ლიდერობას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამხარაძე, შოთა (2015) პიროვნების რელიგიურობის როლი წინარწმენების ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საყვარელიძე, ია (2018) იდენტობის პროცესები და თვითშეფასება ქართველ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უჯმაჯურიძე, ბექა (2015) ახალგაზრდა ადამიანისემოციურ სფეროზე ძალადობრივი ვიდეო-თამაშების ზეგავლენის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, ხატია (2015) კავშირი ოჯახში ძალადობის (ფიზიკური,ფსიქოლოგიური და ვერბალური ფორმები) გამოცდილებასა და დეპრესიას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვადაგიანი, ნათია (2017) სტერეოტიპის შინაარსის მოდელი და ასაკობრივი ჯგუფები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხიზანეიშვილი, სალომე (2018) რელიგიურობა და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუნდაძე, სალომე (2017) გარემოსდაცვითი ქცევა და სხვისი პერსპექტივის გაზიარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაკობია, ოლღა (2018) განსხვავებული საზომების გავლენა რელიგიას და წინარწმენას შორის კავშირზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯორბენაძე, გიორგი (2017) სახიფათო მეთოდები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 17:13:46 2019 PST.