ობიექტები თემით "Q Science > QD Chemistry"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: C | G | K | L | M | S | T | V | Z | А | Б | Г | К | Л | М | Н | Р | С | Т | Ц | Ч | Э |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 93.

C

Cverdtsiteli, M და Kupatadze, Ketevan (2006) Classification and Enumeration of Alkanes within the Scope of Mathematical Chemistry. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 174 (2). С. 279-282. ISSN 0132-1447

G

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transport System in the Spinal Cord: New Mechanistic Targets for Pharmacological Modulation of Excitatory Signalling. The FEBS Journal, 284 (Sp1). С. 151-152.

K

Kokalis, P. და Mamouri, R.E. და Todua, M. და Didebulidze, G.G. და Papayanis, A. და Amiridis, V. და Basart, S. და Perez, C. და Baldasano, J.M. (2012) Ground-, satellite- and simulationbased analysis of a strong dust event over Abastumani, Georgia, during May 2009. International Journal of Remote Sensing, 33 (16).

Kupatadze, Ketevan (2017) ХИМИЯ В НАУЧНО- ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЬЯХ. In: ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ: ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА; МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

Kupatadze, Ketevan (2017) "Aluminibus et Salibus" არ გაამხილოთ. Publishing house Triasi. ISBN 978-9941-9445-9-8

Kupatadze, Ketevan (2017) Cornell University online course-Climat Change Science, Communication, and Action. Cornell Institute for Climate smart solutions.

Kupatadze, Ketevan (2017) ECOLOGICAL CHEMISTRY THROUGH�POPULAR SCIENTIFIC ARTICLES. In: The 6 th International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY-2017, March 2-3, 2017, Chisinau, Republic of Moldova.

Kupatadze, Ketevan (2014) The Legislative Framework and Present Status on Wastewater Treatment in the Black Sea Basin. In: Workshop: “Maximizing the Impact of Territorial Co-operation: Alternative Solutions to Waste-water Management in the wider Black Sea Basin Region”, 1-5 July, 2014, Yerevan . (არ გამოქვეყნებულა)

Kupatadze, Ketevan (2017) Popular Science Articles for Chemistry Teaching. Orbital - The Electronic Journal of Chemistry, 9 (3). С. 197-203. ISSN e-ISSN 1984-6428

Kupatadze, Ketevan (2017) The Quimica Journal_Editorial board member. The Quimica Group.

Kupatadze, Ketevan (2017) Water in the representation  of some alchemists  and in the middle ages of Georgia. In: Water is Life 5th Summer School of the Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation.

Kupatadze, Ketevan (2013) The history of chemistry in the service of chemistry education. In: iCHSTM 2013, 21-28 ივლისი, 2013, მანჩესტერი, ინგლისი.

Kupatadze, Ketevan და Begadze, Giorgi და Gverdtsiteli, Mikhael (2014) HISTORY OF CHEMISTRY AND SCIENTIFIC TOURISM AS A MEANS TO INCREASE STUDENTS MOTIVATION TO LEARN CHEMISTRY. Tchê-Quimica, 11 (22). С. 24-32. ISSN 2179-0302

Kupatadze, Ketevan და Elizbarashvili, Elizbar (2014) ENVIRONMENTALLY FRIENDLY NAPHTOINDOLE CONTAINING AZO DYES. Tchê Química, 10/11 (20/21). С. 47-54. ISSN 2179-0302

Kupatadze, Ketevan და Gakhokidze , R.A. და Gvertsiteli , M.I. (2011) Theoretical investigation of the isomerization of glucose into fructose within the scope of mathematical and quantum chemistry. Journal of Biological Physics and Chemistry, 11 (2). ISSN ISSN 1512-0856

Kupatadze, Ketevan და Gverdtsiteli, Mikhael (2013) Mathematical-Chemical Investigation of Arsenic (III)Halides Within The Scope Of ANB-Matrices Method. მაცნე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ქიმიის სერია, 39 (3-4). ISSN 0132-6074

Kupatadze, Ketevan და Gverdtsiteli, Mikhael (2008) Mathematical-Chemical investigation of Tetrahydrofuran derivatives of Ferrocene within the scope of Quasi-ANB-Matrices Method. ”მაცნე”-ქიმიის სერია, 34 (4). ISSN 0132-6074

Kupatadze, Ketevan და Gverdtsiteli, Mikhael (2014) Mathematical-chemical investigation of redox reactions [Co(NH3)5Hal]2++V2+ Within the scope of Block-Matrioces Method. ”მაცნე”-ქიმიის სერია, 40 (2-3). С. 189-200. ISSN 0132-6074

Kupatadze, Ketevan და Gvertsiteli , M.I. (2009) Mathematical-Chemical investigation of Halogen derivatives of Germanocyclopentanes. Georgian Engineering News, 49 (1). С. 142-144. ISSN 1512-0287

Kupatadze, Ketevan და Gvertsiteli , M.I. (2009) Theoretical investigation of correlation "structure-properties" within the scope of ANB-, Quasi-ANB- and EP-matrices methods. Успехи Прикладной Физики (6). ISSN 1996-0948

Kupatadze, Ketevan და Kiziloz, Burak (2014) Dogal Aritma Teknolojileri Natural Treatment Technologies. ImoKocaeli, 1 (2). С. 59-64.

Kupatadze, Ketevan და Kiziloz, Burak (2015) THE IMPACT OF "WASTENET PROJECT" ON THE ECOLOGY OF TURKEY AND GEORGIA. PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA (23). С. 39-47. ISSN ISSN 1806-0374

Kupatadze, Ketevan და Kiziloz, Burak (2016) NATURAL TREATMENT SYSTEMS FROM THE POINT OF DIDACTIC. Tch-Quimica, 13 (26). С. 68-77. ISSN 2179-0302

Kupatadze, Ketevan და Malazonia, David (2017) OVERVIEW OF PECULIARITIES Of NATURAL SCIENCE AND CHEMISTRY TEACHING IN THE SECOND HALF OF NINETEENTH AND IN EARLY TWENTIETH CENTURY IN GEORGIA. SOUTHERN BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 14 (28). С. 113-120. ISSN ISSN 2179-0302

Kupatadze, Ketevan და Malazonia, David და Gverdtsiteli, Mikhael (2016) The Overview of Chemical Knowledge in Eighteenth Century Georgia According to the Chemistry Book by King Vakhtang VI. Orbital - The Electronic Journal of Chemistry, 8 (3). С. 204-210. ISSN e-ISSN 1984-6428

karchkhadze, Marina და Kupatadze, Ketevan და Gverdtsiteli, Mikhael (2016) Mathematic-Chemical investigation of the reaction of transformation of pheniylalanine into tirosine. ”მაცნე”-ქიმიის სერია, 42 (1). С. 55-57. ISSN 0132-6074

L

Lekishvili, N და Kupatadze, Ketevan (2006) Siliconorganic oligoepoxides: synthesis and study. Georgia Chemical Journal, 6 (3). С. 262-265. ISSN 1512-0686

M

Markarashvili, E და Mukbaniani , O და Kupatadze, Ketevan (2005) Biologically active thienyl-containing diethoxysilanes (oligosiloxanes) and card pilymers on their base. Georgian Engineering News, 2 (4). С. 162-165. ISSN 1512-0287

Mитайшвили, Т.И. (1998) метаболизм карбоциклических ароматических ксенобиотиков в растенях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

S

Samakashvili, Sh და Kupatadze, Ketevan (2006) Functional synthetic materials and organosilicon covers based on epoxy and mathacrylic oligomers and water glass. In: International Conference "Advanced Materials and Technologies". (არ გამოქვეყნებულა)

T

Todua, M და Didebulidze, G.G. (2013) Cosmic Factors Influence on the Inter-Annual Variations of the Green 557.7 Nm Line and Red 630.0 Nm Line Nightglow Intensities and their Possible Coupling with Cloud Covering at Abastumani (41.75°N, 42.82°E). Acta Geophysica, 62 (2). С. 381-399.

V

Vadachkoria, D. და Tkhilava, N. და Gabunia, L. და Kupatadze, Ketevan (2006) Comparative analysis of abstinence developed after withdrawal of heroin and subutex. Biological Series, 32 (1). С. 13-18. ISSN 0321-1665

Z

Zhvania, Mzia G (2004) The discovery of the molecular mechanism of cellular secretion. Journal of Biological Physics and Chemistry, 4. С. 43-45. ISSN ISSN 1512-0856

Zhvania, Mzia G და Japaridze, N.J. და Ksovreli, M და Kiladze, Maia და Okuneva, VG და Surmava, AG და Lordkipanidze, Tamar და Kotaria, Nato (2012) Effect of chronic hypokinetic stress on the structure of axo-dendritic synapses in the central nucleus of the amygdala of the rat: an electron microscopic investigation. Journal of Biological Physics and Chemistry, 12 (4). С. 148-152. ISSN ISSN 1512-0856

А

Абесадзе, Инесса (1973) Синтез некоторых биологическии активных веществ на основе 3-арилбромбутанов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Алексидзе, Н.В. (1972) Эпимеризация моноз и дисахаридов на глинах грузинской сср. Фрунзе. (არ გამოქვეყნებულა)

Ахобадзе, Дали (1973) Исследование реакции синтеза органосилилированных лактамов и их полимеризация. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бочоришвили, Ш.К. (1973) Хидкофазное окисление этилбензола и распад гидроперекиси a-фанилетила на гетерогенных серебряных катализаторах. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Горджоладзе, Ламара (1973) Синтез и некоторые своиства тиоселеи Индия и Герьания. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кемулариа, Ж.Л. (1974) Учебно-воспитательное значение химических задач в подготовке учащихся к практической деятельности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Киквидзе, В.Я. (1962) Изучение периодического закона и периодической системы элементов Д. И. менделеева в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лоладзе, Нина (1973) Синтез 2-фенилнафталина и некоторых его производных на основе 1, 4-бутиндиола. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мхеидзе, Н.П. (1990) Синтез азокрасителей и азопигментов на поверхности кремнезема. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Набиев, А.А. (1993) Биохимические основы хранения винограда. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рамишвили, М.А. (1968) Синтез новых душистых веществ на основе некоторых арилалканолов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Садунишвили, Т.А. (1995) Основные метоболические пути ассимиляции аммония в высших растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сопромадзе, А.Н. (1995) Биохимическое исследование фенолкарбоновых кислот, катехинов, проантоцианидинов и антоцианов виноградной лозы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Схиртладзе, Л.И. (1991) Координационные соединения метталов с 2-амидопиридином и его метилпроизводными. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тамух, А.Х. (1990) Фото-и радиационно-химические свойства новых азосоединений, содержащих фенилокси-или фенил-1,2-диоксисилановые группы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цинцхаладзе, З.П. (1973) Каталитические свойства водородных и декатионированных форм синтетических цеолитов типа X и Y. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чантурия, М.Д. (1972) Синтз и некоторые химические превращения нафтолсодержащих ацетиленовых J- гликолей. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Элисашвили, В.И. (1993) Биосинтез и свойства лигноцеллюлолитических ферментов высших базидиальных грибов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) კურსის ვიდეო ლექცია "ზოგადი ბიოქიმია". [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი "ქიმიის ისტორია", ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ქიმიის ისტორია” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ქიმიის ისტორია”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ქიმიის ისტორია”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2006) ზოგადი ბიოქიმისს ლაბორატორიული სახელმძღვანელო. მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი, მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა ”იოტა”.

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2014) ”სიყვარული ქიმიაა?!”. უნივერსალი, თბილისი. ISBN 978-9941-22-236-8

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) Using a Computer Program to Illustrate the Lessons of Chemistry. The Result- Motivated Pupils. Fall 2012 CCCE Newsletter.

კუპატაძე, ქეთევან და გვერდწითელი, მიხეილ (2013) საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. Georgia Chemical Journal, 13 (2). С. 38-40. ISSN 1512-0686

კუპატაძე, ქეთევან და გვერდწითელი, მიხეილ (2013) V A ჯგუფის ელემენტების ჰიდრიდების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა. Georgia Chemical Journal, 13 (2). С. 40-42. ISSN 1512-0686

კუპატაძე, ქეთევან და მალაზონია, დავით და გვერდწითელი, მიხეილ (2016) The Overview of Chemical Knowledge in Eighteenth Century Georgia According to the Chemistry Book by King Vakhtang VI. Orbital - The Electronic Journal of Chemistry, (8 (3)). С. 204-2010. ISSN 1984-6428

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 10:18:33 2019 PST.