აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > Other MA Theses" წლიდან 2009

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 12.

აბულაძე, ელენე (2009) ინტერტექსტუალურობის ცნება და ალუზია, როგორც მისი რეალიზების ძირითადი საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუსხრიკიძე, თეონა (2009) რეკლამები და იმპლიკაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელიეშვილი, ჟანა (2009) ფორმალურ-შინაარსობრივი განსხვავებების სოციოკულტურული განპირობებულობის ხარისხი იდენტური პრაგმატული (საინფორმაციო) ტექსტების თარგმანების შემთხვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იორდანიშვილი, ნატა (2009) მეცხრამეტე-მეოცე საუკუნეების რეალობა ამერიკელ ნოველისტ ქალთა შემოქმედებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, გვანცა (2009) ჯეინ ოსტინის პერსონაჟთა სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუკავა, ნუნუ (2009) მხატვრული ნარატივის სტილისტური ფუნქციები (ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის მასალის საფუძველძე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომაძე, თამარ (2009) აწმყო დროის ფორმები ინგლისურში და მხატვრული ტექსტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახვილაძე, ნატო (2009) გერმანული ენის სიტყვაწარმოების სისტემური და კომუნიკაციურ-პრაგმატული ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოსაშვილი, ლინა (2009) სიყვარულის მეტაფორული კონცეპტუალიზაცია და მისი ენობრივი გამოხატულების თავისებურებები ჯონ გოლზუორთის რომანში "მესაკუთრე". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ორდინიძე, ნანა (2009) განცდილი მეტყველება, როგორც პერსონაჟის ექსპრესიულ-ფსიქოლოგიური დახასიათების საშუალება (თ.მანის "ბუდენბროკების" მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვანიძე, ხათუნა (2009) გამოცანის სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი ფრანგულ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯებისაშვილი, ანა (2009) სამხრეთ აფრიკული ლიტერატურის ევოლუცია ინგლისურ ენოვანი მწერლის დორის ლესინგის პროზის კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Sep 26 07:22:16 2017 PDT.