ობიექტების წლებით 1973

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: C | K | M | T | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Э | Ю | Я |
ობიექტების რაოდენობა: 111.

C

Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of stars in eight Kapteyn selected areas / კაპტეინის 8 შერჩეულ არეში ვარსკვლავის ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости звёзд В восьми избранных Площадках Каптейна. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 105-174.

K

Kazanasmas, M.S. და კაზანასმასი, მ. და Казанасмас, М.С. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of stars in Orion / ორიონის თანავარსკვლავედის ვარსკვლავთ ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости звёзд в Созвездии Ориона. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 175-230.

Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1973) The Catalogue of spectral classes of faint stars around NGC 6835 and NGC 7654 / 6835 და 7654 გროვების გარშემო სუსტი ვარსკვლავების სპექტრების კატალოგი / Каталог спектров слабых звёзд вокруг скоплений 6834 и 7654. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 281-290.

M

Miskin, N.A. და მისკინი, ნ. და Миськин, Н.А. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of stars in Andromeda / ანდრომედას თანავარსკვლავედის ვარსკვლავთ ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости звёзд в Созвездии Андромеды. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 231-280.

T

Tchipashvili, D.G. და ჩიპაშვილი, დ. და Чипашвили, Д. და Zaytseva, E.I. და ზაიცევა, ე. და Зайцева, Е.И. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Kazanasmas, M.S. და კაზანასმასი, მ. და Казанасмас, М.С. და Miskin, N.A. და მისკინი, ნ. და Миськин, Н.А. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1973) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Z

Zaytseva, E.I. და ზაიცევა, ე. და Зайцева, Е.И. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of 4268 stars near the North Galactic Pole / ჩრდილო გალაქტიკური პილუსის ახლო 4268 ვარსკვლავის ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости 4268 звёзд вблизи Северного Галактического полюса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 55-104.

А

Абесадзе, Инесса (1973) Синтез некоторых биологическии активных веществ на основе 3-арилбромбутанов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Агладзе, Т.К. (1973) Синтаксическая сочетаемость словопроизводственной группы <<Брать>>. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Андроникашвили, Николаи (1973) Творчество Александра Казбеги 70-ых годов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Арвеладзе, Натела (1973) Квопрсу о применении метода деиственного анализа в грузинском театре. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Аргун, Х.Ш. (1973) Борьба большевистскои партии за союз рабочего класса и крестьянства в период буржуазно-демократических революции (1903-февраль 1917 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ахобадзе, Дали (1973) Исследование реакции синтеза органосилилированных лактамов и их полимеризация. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бакрадзе, Арчил (1973) Проблема человека в философии Вл. С. Соловьёва (Критическии анализ). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Балуашвили, В.И. (1973) Некоторые проблемы идейно-эстетического взаимообогощения национальных литератур (Тициан Табидзе и Русская поэзия). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Барамидзе, Л.А. (1973) Модальные глаголы в немецком языке и методы их преподавания в усиленных груннах I и II курсов грузинских вузов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бенашвили, Г.Д. (1973) Творческии путь Валериана Гафриндашвили. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Бердзнишвили, И.З. (1973) Народническое движение в грузии и общественно-политические взгляды нико ломоури. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Беридзе, Д.К. (1973) Эстетический принцип в практике поетического перевода. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бочоришвили, Ш.К. (1973) Хидкофазное окисление этилбензола и распад гидроперекиси a-фанилетила на гетерогенных серебряных катализаторах. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вахания, В.А. (1973) Грузинские шестидесятники и вопросы релизма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Вахания, Н.В. (1973) Обучение пониманию специальной лексики немецкого языка при чтении литературы по специальности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Вердзадзе, Нури (1973) Вопросы передачи языковых и стилистических особенностеи Грузинскои поезии на Украинскии язык. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гагнидзе, Джумбер (1973) Венгерские переводчики и переводы "витяза в тигровои шкуре". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гамсахурдиа, З.К. (1973) Вопросы мироззрения Руставели. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гачечиладзе, З.Г. (1973) Поэзия Дилана Томаса. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвритишвилли, Луиза (1973) Церковнно-монастерское хозяиства Грузии 11-13 в. В. (На грузинском язвке). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гигинеишвили, Б.К. (1973) Обшедагестанский консонантизм на русском языке. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Гиголов, Г.М. (1973) Драматургия М.Горького эпохи первой русской революции в свете современной ей критики и публицистики. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гордадзе, Э.Г. (1973) О Сингулярных интегралах и сингулярных интегральных уравнениях на некоторых негладких линиях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Горджоладзе, Ламара (1973) Синтез и некоторые своиства тиоселеи Индия и Герьания. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гугушвили, К.А. (1973) Важа Пшавела и грузинский литературный языка. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Деисадзе, О.Г. (1973) Залог глагола в грузинском языке и его преподавание в восмилетней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Деисадзе , Отар (1973) Залог глагола в грузинскщм языке и его преподавание в восьмилетнеи школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Деканозишвили, К.Д. (1973) Двоякое влияние русского языка на обучение грамматике немецкого языка в грузинской восьмилетней школе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Денисова, Зоя (1973) Сингулярные интегральные и интегро-диференциональные уравнения на бесконечных линиях. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Джангвеладзе, Гигла (1973) Борьба коммунистическои партии грузии по идеиному и организационному разгрому буржуазных и мелькобуржуазных партии (1903-1923 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джапаридзе, М.А. (1973) Особенности фиксированной установки в далекозашедших случаях шизофрении. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джгаркава, И.A. (1973) Педагогические взгляды Сулхан-Саба Орбелиани. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джологуа, Н.В. (1973) Абхазкая организация компартии грузии в период великой отечественной войны советского союза. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джохадзе, Г.К. (1973) Влияние одновременного деиствия микроэлементов и ризобиума на фотосинтез и некоторые другие физиологические показатели сои. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джугели, Э.П. (1973) Системный подход к теоретическим вопросам дидактики. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Дзаттиаты, Г.П. (1973) Александр Тибилов как литературныи критик. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Доборджгинидзе, И. Б. (1973) Творческая история романа Г. Церетели "Гулкан". мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Долидзе, Н.Н. (1973) Суффиксальное образование имен в современно Англииском языке. Mецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Е

Еркомаишвили, В.И. (1973) критика основних принципов логического позитивизма. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Ж

Жгенти, Вахтанг (1973) Некоторые задачи для тонких упругих оболочек постояннои и переменнои толщины. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Замбахидзе, Л.Г. (1973) Об одном обобщении индуктивних размерностей. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Звиададзе, К.В. (1973) Изучениие графиков функций на современов обучения математики в восьмилетней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Зосидзе, Реваз (1973) Бентофауна рек Аджарскои АССР. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Ибрагимова, Халиде (1973) Разговорная фразещлогия в произведениях Анны Зегерс. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Имедашвили, К.И. (1973) Герои грузинчкои советскои прозы (1921-1941). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Иобашвили, Г.В. (1973) Города западной грузии в первой половинне ХIХ века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Исраелян, С.Д. (1973) Преподавание физики в школах Армянской ССР (1920-1970 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Карбелашвили, С.О. (1973) сементические отношения между близкими по значению единицами языка и анализ сложных существительных в современном немецком языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кахадзе, О.И. (1973) Арчибский язык и его место среди родственных дагестанских языков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кацарава, М.С. (1973) Язык Нико Лордкипанидзе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кацитадзе, Анзор (1973) Квопросу взаимоотношении эстетических и религиозных моментов в мировоззрении Льев Толстого. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кварцхава, Аполон (1973) Борьба Абхазскои организации КП Грузии за развитие субтропического хозиство. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квачадзе, В.В. (1973) Праславянские элементы в русском и других славянских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квачантирадзе, Г.А. (1973) руководство коммунистическо партии грузии партийно-советской прессой. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квачантирадзе, К.К. (1973) Из истории грузино-белорусских литературных связей. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кецба, Л.Н. (1973) Опыт лингвостилистической интерпретации литературных писем томаса манна и райнера марии рильке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Киасашвили, Н.А. (1973) Традиция Шекспира и некоторые проблемы Ангшлииского литературы. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Киланава, Бежан (1973) К атрибуции кименовских редакции Грузинскои Агиографии ("Мученичества" Шушаники, Евстафия и Або. "Житие Иллариона Грузина"). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Клопотовская, Н.Б. (1973) Основные закономерности формирования спорово-пыльцевых спектров в горных районах Кавказа. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Кокашвили, К.Г. (1973) Грузинская детская литература и журнал ,,джеджили,,(нива). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кулов, Ростислав (1973) О некоторых теоремах вложения и продолжения для пространств со сыешаннои нормои. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Куридзе, Р.В. (1973) Исследование углового распределения космических мюонов болших энегий. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лашхи, А.А. (1973) Структурные изоморфизмы некоторых классов алгебр ли. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Лернер, Константин (1973) Статистические методы в историческом языкознании. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Лоладзе, Нина (1973) Синтез 2-фенилнафталина и некоторых его производных на основе 1, 4-бутиндиола. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Малазония, Ш.Е. (1973) Чередование методов обучения как средство повышения эффективности учебного процесса. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Мирианашвили, М.Г. (1973) Модификация интонационной структуры предложения под влиянием коммуникативного задания. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мосашвили, Н.Т. (1973) процесс возникновенния стилистических антонимов и их сементическая структура. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Небиеридзе, Антон (1973) Очерки из истщрии народного обрфзования в Месхети. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нозадзe, Прокофии (1973) Деятельность коммунистическои партии Грузии по дальнеишему подъему сельского хозяиства в семилетке 91959-1965). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

О

Ониани, Алекспндр (1973) Вопросы диахностическои морфологии картвельских языков (Категории глагола-лицо, число, инклюзив-экслюзив). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Папаскири, А.Л. (1973) Абхазия в русской литература. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Папиашвили, Ламара (1973) Снежныи покров на територии грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Пеикришвили, Ж.П. (1973) Конъюгационные основы 3серии в новогрузинском литературном языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Плиев, Г.Г. (1973) Драматургия Давида Туаева. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Потапов, М.К. (1973) Конструктивные характеристики и теоремы вложения для некоторых классов функций. Mецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Поцхишвили, Александр (1973) Пути развития Грузинскои граматическои мысли в первои половине 19 века. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рогачева, Т.А. (1973) Общественно-политическое воспитание учащихся V-VIII классов на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Роинишвили, Р.В. (1973) Вопросы взаимоотношения воспитания навыков правопорядка и культурного поведения в школе и в семье. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Самсония, Н.М. (1973) Научная организация труда-важный фактор увеличения эффективности производства. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сванидзe, Д.С. (1973) Борьба болшевиков грузии за осуществление ленинских идей союза равочего класса и крестьянства в 1902-1907. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Сихарулидзе, Г.Б. (1973) Атрибутивное обособление,выраженное прылагательным, в современном немецком языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Схиртладзе, Н.В. (1973) Роль родного языка в процесе обечения русскому языку во п и ш классах грузинскои школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Топурия, Сергеи (1973) Некоторые вопросы теории рядов фурье-лапласа, кратных тригонометрических рядов фурье и граничных своиств гармонических функции. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Ф

Физицкий, М.Я. (1973) Грузинское провинциальное книгоиздательство. Москва. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Харадзе, К.П. (1973) история географических знаний в древней грузии (Х-ХУШ вв.). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Хубецова, З.Р. (1973) Составное сказуемое в современном осетинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цебоева, Н.Б. (1973) Некоторые вопросы перевода русскои диалектной лексики на английский язык. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цинцхаладзе, З.П. (1973) Каталитические свойства водородных и декатионированных форм синтетических цеолитов типа X и Y. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Цховребов, В.К. (1973) Скотоводческая терминология в осетинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чавлеишвили, Т.И. (1973) Творческая история романа Александра Казбеги "Элгуджа". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чалидзе, А.К. (1973) О задаче коши для некоторых сингулярных интегро-дифференциальных уравнений. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чантладзе, Р.А. (1973) Проблема творчества в философии николая бердяева. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чануквадзе, Владимер (1973) Деятелность коммунистическои партии советского союза по осуществлению ленинских идеи о коммунистическом труде в условиях развитого социализма (На материалах Грузинскои ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чарквиани, Д.А. (1973) Роль коммуникаторного противоречия в смене социальнной установки. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чеповская, О.И. (1973) Условия интенсивных градобитий на северном кавказе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чикадзе, Р.В. (1973) Лексика сочинений георгия леонидзе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чуцков, В.М. (1973) Методика решения задач по физике в средней школе с применением алгоритмических прелписаний. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхаидзе, Г.А. (1973) О Суммируемости рядов по системи. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхартишвмли, Р.Ч. (1973) Основные принципы изображения персонажеи в творчестве М. Джавахи швили. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхенкели, Т.В. (1973) Мифологические корни преображения личности в поемах Важа-Пшавела. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Эгутия, Александр (1973) Сценическая деятель ность, пуилицистика, драматургия. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ю

Юстинская, Генриета (1973) Современая Грузиеская чеканная пластика. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Я

Яков, К.П. (1973) Психологические особенности технической диагностики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩიპაშვილი, დ. და Tchipashvili, D.G. და Чипашвили, Д. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of 6353 stars near the North Galactic Pole / ჩრდილო გაკაქტიკური პოლუსის ახლო 6353 ვარსკვლავის ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობაა კატალოგი / Каталог звездных влихин показателей цвета, спектральных классов и слассов светимости 6353 звёзд вблизи Северного галактического полюса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 3-53.

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 22:55:09 2019 PST.