ობიექტების წლებით 1976

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 19.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) List of probable long-period variables of M type revealed in red light by means of spectral features / ნათელ სხივებში სპექტრული თვისებების მიხედვით გამოვლენილი M კლასის შესაძლო გრძელპერიოდიანი ცვალებადი ვარსკვლავების სია / Списки возможных долгопериодических переменных класса , выявленных в красных лучах с помощью спектральных признако. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 171-204.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) On peculiarities of apparent distribution of emission star possible groupings / ემისიური ვარსკვლავების დაჯგუფებების ხილული განაწილების თავისებურებანი / Особенности видимого распределения групировок эмиссионных звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 205-215.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) The list of S, C, MS stars and emission objects revealed in red light observations / წითელ სხივებში დაკვირვებით გამოვლინებული S, C, MS ვარსკვლავებისა და ემისიური ობიექტების სიები / Списки S, C, MS звёзд и эмиссионных объектов, выявленных наблюдениями в красных лучах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 3-144.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) The list of emission line star groupings / ემისიურ ვარსკვლავთა შეჯგუფების სიები / Списки групировок эмиссионных звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 145-170.

Амиранашвили, Шота (1976) Внеклассная работа пр биологии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Боцвадзе, Зураб (1976) Грузинская детская литературная критика в периодической печати п половины XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гугунава, Елизавета (1976) К проблеме полисемии при обучении второму языку. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дограшвили, Автандил (1976) Формирование у учащихся умений и навыков решения комбинаторных и вероятностных задач при обучении математике в восьмилетней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Жгенти, Диана (1976) Языка Бесики. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кикабидзе, Натела (1976) Рациональное исползование технических средств обучения на уроках физики и его эффективность (VI класс). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Корганашвили, Ушанги (1976) Отглагольное имя в грузинском языке и его преподавание в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нанобашвили, Натела (1976) Словосочетания с наречием в системе обучения русской речи учащихся грузинской восьмилетней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Николайшвили, Ламара (1976) Информационное и библиографическое обеспечение научных исследований по сельскому хозяйству. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Рамишвили, К.К. (1976) Эффективность работы народных университетов педагогических знаний для родителей. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Рокетлишвили, Михаил (1976) Роль стройбанка в кредитовании кооперативного и индивидуального жилищного строительства. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сгурская, Л.В. (1976) Проблема формирования научного мировоззрения и атеистическог воспитания учащихся в педагогическом наследии А.В.Луначарского. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Шалимов, Ю.А. (1976) Революционные, боевые и трудовые традиции как средство военно-патриотического воспитания старшеклассников. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Январашвили, Л.С. (1976) Деятельность и педагогические взгляды И.П. Ростомашвили. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 03:54:18 2019 PDT.