ობიექტები თემით "Q Science > QA Mathematics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | K | M | S | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Т | У | Х | Ч | Ю | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 75.

A

Akhalaia, George და Makatsaria, George და Manjavidze, Nino (2010) On some qualitative issues of first order elliptic systems on the plane. Progress in Analysis and its Applications. 67-73.

Akhalaia, George და Manjavidze, Nino (2010) Boundary Value Problems with Shift for Generalized Analytic Vectors. Ann. Univ. Paed. Cracov. Stud. Math., 9. С. 123-132.

Akhalaia, George და Manjavidze, Nino (2009) THE CAUCHY-LEBESGUE TYPE INTEGRALS FOR THE GENERALIZED BELTRAMI SYSTEMS. Reports of Seminar of I.Vekua Institute of Applied Mathematics, v.35,. С. 52-55.

K

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2004) Tectonic sources of caucasus strong earthquakes. Natural Hazards and Earth System Science, 4 (1). С. 53-58.

M

Manjavidze, George და Manjavidze, Nino (2009) Boundary value problems of analytic and generalized analytic functions. Journal of Math. Sci., 160 (6). С. 745-821.

Manjavidze, Nino (2004) Boundary value problems for analytic and generalized analytic functions on a cut plane. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, 33. С. 121-154.

Manjavidze, Nino (2001) Differential boundary value problem of the theory of analytic functions on a cut plane. Complex Variables, Theory and Application,, 46 (3). С. 265-276.

Manjavidze, Nino (2003) On the Riemann - Hilbert-Poincare Problem for Analytic Functions on a cut plane. Bull. Georg. Acad. Sci., 168 (3). С. 441-444.

Manjavidze, Nino (2003) The Riemann - Hilbert boundary value problem on a cut plane. Topics in Analysis and its Application, 187. С. 83-90.

Manjavidze, Nino (2001) Some boundary value problems with shift for analytic functions on a cut plane. Progress in Analysis,Edited by H.Begehr, R. Gilbert, 2. С. 763-769.

Manjavidze, Nino და Akhalaia, George (2008) Boundary value problems for analytic and generalized analytic functions. Part 3 . Science Press , Beijing, China.

Manjavidze, Nino და Akhalaia, George (2011) Functional classes for generalized Beltrami systems. Recent Developments in Generalized Analytic Functions and Theirr Applications, . С. 9-13.

Manjavidze, Nino და Akhalaia, George და Makatsaria, George (2007) Elliptic systems on the plane. Proceedings of International ISAAC Conference dedicated to I.Vekua centenary, 23-27 April, 2007, 12. С. 1-12.

Manjavidze, Nino და Giorgadze, Grigori (2013) On some constructive methods for the matrix Riemann-Hilbert boundary value problem. Journal of Mathematical Sciences., 195 (2). С. 146-174.

S

Svanadze, M. (2007) Potential method in the theory of thermoelasticity of binary mixtures. Proceedings of The Seventh International Congress on Thermal Stresses, TS2007 4-7 June, 2007 . National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan. ISBN 978-986-00-9556-2

Svanadze, M. და Giordano, P. და Tibullo, V. (2006) Basic properties of the fundamental solution in the theory of micropolar thermoelasticity without energy dissipation. Applied Mathematics, Informatics and Mechanics, 11 (1). С. 49-63.

Г

Гаджиев, Г.А. (1994) Некоторые вопросы многопараметрических краевых задач на собственные значения для линейных и нелинейных дифференциальных операторов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гордадзе, Э.Г. (1973) О Сингулярных интегралах и сингулярных интегральных уравнениях на некоторых негладких линиях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Денисова, Зоя (1973) Сингулярные интегральные и интегро-диференциональные уравнения на бесконечных линиях. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Джваршеишвили, Илья (1980) О поведении аналитических функций вблизи границы облачти. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джишкариани, А.В. (1972) Некоторые вопросы приближенного решения линейных и нелинейных операторных уравнений. Мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Дихаминджия, Годердзи (1979) Некоторие вопросы спектральнои теории одномерного оператора дирака. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ж

Жгенти, Вахтанг (1973) Некоторые задачи для тонких упругих оболочек постояннои и переменнои толщины. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Замбахидзе, Л.Г. (1973) Об одном обобщении индуктивних размерностей. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кадеишвили, Торнике (1980) К теории гомологии расслоенных пространств. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кигурадзе, И.Т. (1972) Некоторые сингулярные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кипиани, Тебро (1979) Некоторие классы дифферцируемых функции несколбких переменных. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кулов, Ростислав (1973) О некоторых теоремах вложения и продолжения для пространств со сыешаннои нормои. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лашхи, А.А. (1973) Структурные изоморфизмы некоторых классов алгебр ли. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Махарадзе, Ш.И. (1999) Полугруппы бинарных отношений с правыми единицами. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мдзинаришвили, Леонид (1979) Бифункторное исследование гомологии и гомотопии функциональные гомологии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мецхваришвили, Я.Г. (1971) О некоторих вопросах, связанных с функциями ломмеля и применение метода параметра в теории аналитических функций. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Немсадзе, Б.Г. (1969) Тауберовы теоремы винеровского типа для функции многих переменных и некоторые вопросы суммирования кратных интегралов и рядов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Николайшвили, В.В. (1968) О взаимосвязи некоторых законов двойственности и классификации векторных полей в пространстве банаха. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

О

Ониани, Гигла (1978) Интегральные представления и граничные свойства аналитических функций класса H1p. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Паркадзе, В.Д. (1964) Роль русских физиков в развитии физики в Грузии за последние два века (1757-1957). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Потапов, М.К. (1973) Конструктивные характеристики и теоремы вложения для некоторых классов функций. Mецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Топурия, Сергеи (1973) Некоторые вопросы теории рядов фурье-лапласа, кратных тригонометрических рядов фурье и граничных своиств гармонических функции. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Тхелидзе, М.Г. (1972) Решение некоторых краевых задач дифференциалыных уравнений эллитического типа методом шварца. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

У

Урушадзе, Г.И. (1988) Распространение ультразука в туннельных диодах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Харазишвили, Александр (1978) Об инвариантных продолжениях меры лебега. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Худа, Аль-Мурад (1995) Некоторые вопросы относящиеся к линейным операторам в Гильбертовом пространстве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чалидзе, А.К. (1973) О задаче коши для некоторых сингулярных интегро-дифференциальных уравнений. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхаидзе, Г.А. (1973) О Суммируемости рядов по системи. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ю

Юркин, Г.И. (1970) К теории площади поверхости вида z=w(x,y). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

ამბროლაძე, მარიამ (2014) უმაღლესი ხარისხის განტოლებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბეგიაშვილი, თეონა (2011) თერმოდრეკადობის განზოგადოებული თეორიის მოდელები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერდეხელია, ვერა (2011) დრეკადობის თეორიის ამოცანები ფოროვანი სხეულებისთვის სიცარიელით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, კახა (2002) ჰაარის სისტემისა და ჰაარის ვეივლეტის მიმართ ფურიეს მწკრივების განშლადობისა და კრებადობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბიწაძე, მაკა (2011) ამოზნექილი სიმრავლეები და ფუნქციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგოშიძე, მიხეილ (2011) ერთი არაწრფივი დიფუზიური მოდელის გამოკვლევა და მიახლოებითი ამოხსნა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიულბეკიანი, როზა (2011) ბინარულ ნარევთა დრეკადობის წრფივი თეორიის სტატიკის სასაზღვრო ამოცანები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დეკანოიძე, გიორგი (2011) საომარი მოქმედებების არაწრფივი მათემატიკური მოდელები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარადაშვილი, გიორგი (2011) საბოლოო მომხმარებელზე ორიენტირებული სკრიპტული ენის ერთი რეალიზაციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზითანიშვილი, ევა (2011) სიბრტყის პოლინომიური ენდომორფიზმის ტოპოლოგიური ხარისხის ზუსტი შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კავლელაშვილი, თამარ (2011) ზოგადი ამონახსნების წარმოდგენები დრეკადობის კლასიკურ თეორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, ლანა (2011) პოლინომის მდგრადობის ტოპოლოგიური კრიტერიუმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილაძე, ანა (2011) დიდი ორგანიზაციების მიერ წარმოებული საბანკო ოპერაციების ელექტრონული აღრიცხვის ერთი რეალიზაციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, თენგიზ (1994) ზოგიერთი ფუნქციონალური ბანახის სივრცის სტრუქტურული თვისებების შესახებ. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კურდღელაშვილი, გიორგი (2011) “ზოგიერთი ინტეგრო–დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნა გალიორკინის მეთოდით ”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლათიბაშვილი, ბექა (2014) შერეული ამოცანა მეორე რიგის ფუნქციონალურ დიფერენციალური განტოლებებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, მაია (2014) დრეკადობის ორგანზომილებიანი თეორიის მოდელები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამრიკიშვილი, ალექსანდრე (2011) საინფორმაციო ომის პრევენციული მათემატიკური მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, თეონა (2011) „ზოგიერთი ინტეგრალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნა სპექტრალური და კოლოკაციის მეთოდებით“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, ილია (2011) საშუალო კვადრატული აზრით ოპტიმალური ჰეჯირების სტრატეგია დისკრეტულ დროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, მეგი (2014) დირიხლეს ამოცანა მეორე რიგის ფუნქციონალურ დიფერენციალური განტოლებებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ონაშვილი, ეკატერინე (2014) ორცვლადიანი პოლინომური სისტემების ნამდვილ ამონახსნთა რაოდენობის ალგორითმული დადგენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპუკაშვილი, გიორგი (2011) “სიმისა და ძელისთვის ზოგიერთი არაწრფივი ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის მეთოდები”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რთველიაშვილი, გიორგი (2011) ბისექტრისები სამკუთხედში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ბესიკ (2011) ერთი არაწრფივი კერძოწარმოებოლებიანი დიფერენციალური განტოლებების სისტემის მიახლოებითი ამოხსნა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტალიკიშვილი, ნინო (2011) სიბრტყის ერთგვაროვანი ენდომორფიზმის ტოპოლოგიური ხარისხის გამოთვლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაროსანიძე, ეკატერინე (2013) ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების მეთოდიკური სისტემა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყულოშვილი, სოფიო (2014) დრეკადობის წრფივი თეორიის კვაზისტატიკის სასაზღვრო ამოცანები ორგვარი ფოროვნობის მქონე სხეულებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახაძე, ოლეგ (2011) საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლების განაწილებისა და მოხმარების მათემატიკური მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯიეშვილი, ლია (2011) დინამიური ვებ გვერდის შექმნა და საძიებო სისტემა „Google“-თან ოპტიმიზაციის ამოცანები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 15:06:23 2019 PDT.