ობიექტები თემით "Q Science > QA Mathematics > Mathematics didactics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: Г | Д | З | К | М | Р | Т | Х | Ч | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 17.

Г

Гвинадзе, П.Н. (1970) Вопросы преподавания арифметики в Грузии со второй половины XIX века до 20-х годов XX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гохидзе, Mихаил (1975) Методика обучения систематическому курсу неравенств в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джапаридзе, Г.Н. (1964) Методика преподавания элементов математикого анализа в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дограшвили, Автандил (1976) Формирование у учащихся умений и навыков решения комбинаторных и вероятностных задач при обучении математике в восьмилетней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Звиададзе, К.В. (1973) Изучениие графиков функций на современов обучения математики в восьмилетней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Келбакиани, В.Н. (1972) Изучение производных и интегралов в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кулаева, Зарифа (1975) Интегральное исчисление в школьном курсе математики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Меписашвили, М.И. (1968) Изучение трансцендентных функций в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Размадзе, Г.Д. (1964) Обучение пределам и связанным с ними некоторым вопросам в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Ткешелашвили, С.В. (1974) Теоретико-множественный и логический подход к обучению математике в восьмилетней школе по новой программе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хелая, А.С. (1970) О современных основах начальных путей формирования понятий числа и величины. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чичикошвили, Г.Т. (1972) Применение точечных множеств и геометрических преобразований при изучении геометрических построений в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

გორგილაძე, ნონა (2016) მათემატიკურ დებულებათა დამტკიცების პრობლემა სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათუკიშვილი, ნინო (2013) კომბინატორიკის სწავლების მეთოდიკური სისტემა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რამიშვილი, ნათია (2014) ალგებრული და ტრანსცედენტური რიცხვები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ელისო (2014) ეილერის მახასიათებელი სკოლის მოსწავლეთათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ნატო (2017) ელექტრონული რესურსების გამოყენება ალგებრის თემატიკის ზოგიერთი საკითხის სწავლებისას (კვადრატული ფუნქცია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Feb 19 18:45:37 2019 PST.