ობიექტები თემით "H Social Sciences > HH Economic"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: T | V | Г | Д | И | К | Л | М | Н | П | У | Ч | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 39.

T

Tutberidze, David და Japaridze, Dimitri (2017) Macroeconomic Forecasting Using Bayesian Vector Autoregressive Approach. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 191 (2). С. 42-54. ISSN ISSN: 1728-3817 (general), 1728-2667 (print version), 2079-908X (electronic version)

V

Verulava, Tengiz (2017) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. In: III International Scientific Conference Politics Around the Caucasus, October 21, 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Verulava, Tengiz და Maglakelidze, Tamar (2017) Health Financing Policy in the South Caucasus: Georgia, Armenia, Azerbaijan. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 11 (2). С. 143-150. ISSN 0132 - 1447

Г

Георгобиани, О.Л. (1972) Технический прогресс и проблемы научной организации труда в консервной промышленности грузинской сср. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гошадзe, Г.Г. (1971) Развитие закавказской железной дороги за годы советской власти. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гурцкая, К. (1970) Пути повышения производительности труда в чайных совхозах Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джавахишвили, А. (1969) Вопросы экономики колхозного виноградарства (по материалам колхозов Телавского, Гурджаанского и Ахметского районов ГССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джавахишвили, Р.Г. (1972) Торговля в курортных районах Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дзагоева, Е. (1971) Совершенствование контроля Госбанка СССР в капитальном строительстве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Диаконидзе, И. (1975) Вопросы совершенствования организации управления труда. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дидишвили, Г.И. (1968) Вопросы специализации и рациональной организации вспомогательных служб на предприятиях машиностроивельной промышелнности ( на примере машиностроения Грузинской ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Иоселиани, К. (1971) Материально-техническая база розничной торговли и общественного питания потребительской кооперации Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Иремашвили, Р.Л. (1972) Вопросы экономики колхозной торговли грузинской сср. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кадария, И. (1969) Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кобешавидзе, Ш.B. (1970) Вопросы развития и экономики тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Крутиков, Ф.А. (1971) Принципы и методы изучения рынка предметов потребления. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кунчулия, Т. (1969) Вопросы экономики пчеловодства Грузинской сср. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кутидзе, Р. (1969) Планирование потребности, подготовки и использования квалифицированных рабочих кадров в промышленности Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лордкипанидзе, О.Л. (1972) Вопросы повышения эффективности производства электрических машин малой мощности на основе оптимальной специализации и концентрации. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Микелашвили, Т.Х. (1972) Современное состояние и перспективы развития овощеводства и бахчеводства в Аджарской АССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мозаидзе, Г.С. (1970) Издержки товарного обращения и пути их снижения в розничной торговле потребительской кооперации Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мумладзе, А.Д. (1989) Исследование резервов роста экономического и социального эффекта развития автотехобслуживания населения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мчедлишвили, Т. (1972) Сырьевая база винодельческой промышленности и размещение и специализация предприятий первичного виноделия в шига Кахети. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нодия, Лейла (1966) Переходные формы хозяйства в переходный период от капитализма к социализму (На примере КНР и некоторых стран социалистического лагеря). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Норакидзе, Ю. (1969) Г.Ф. Зданович-Молашвили и эволюция народнических общественно-экономических взглядов в грузии последней четверти ХIХ и начала ХХ вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Пачкория, Натела (1980) Ленинская критика теории "ультраимпериализма" и современность. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

У

Устиашвили, Г.Х. (1970) Система взимания налога с оборота. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чагелишвили, Павел (1966) Развитие производства безалкогольных напитков в Грузинской ССР (1921-1964 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чантладзе, Абел (1965) Развитие коммунального хозяйства и вопросы его экономики в Грузинской ССР (1921-1940 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чантладзе, З.M. (1968) Колхозное цитрусоводство Аджарской АССР и основные вопросы его экономики (1921-1965 г.г). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чантурия, Г.К. (1971) Развитие материально-технической базы сельского хозяйства Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Читанова, Н.А. (1970) Вопросы экономики строительного производства (на примере Грузинской ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхиквишвили, З.Л. (1968) К вопросу экономики виноградарства в колхозах зоны виноградарства табаководством алазанской долины Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "პოლიტიკა კავკასიის გარშემო" შრომათა კრებული. С. 101-116. ISSN 978-9941-13-602-3

ვერულავა, თენგიზ (2017) სამედიცინო ბაზარი: ინფორმაცია და სტიმულები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და კვანჭილაშვილი, ანი და კვიკვინია, მაია და გვარამია, ლაშა და ბურჭულაძე, ლანა და მაჩიტაძე, ანა და ყაჭიური, ცირა (2017) უნივერსალური მოცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმა. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 140-151. ISSN 2449-2469

ჯანჯღავა, ამირან (2017) იუმორი პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Nov 19 00:40:21 2017 PST.