ობიექტები თემით "D History General and Old World > D History (General)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: D | G | K | T | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 295.

D

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) კომუნიზმის შავი წიგნი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

G

Gigolashvili, M. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2006) On the date when Christianity became the state religion of Georgia. Astronomical & Astrophysical Transactions, 26 (4). С. 199-201.

K

Kochlamazashvili, Ekvtime (2014) Zur Herkunft des altgeorgis chen heortologischen Terminus martylia für Pfingsten. Synacsis Katholike.

Kupatadze, Ketevan და Malazonia, David და Gverdtsiteli, Mikhael (2016) The Overview of Chemical Knowledge in Eighteenth Century Georgia According to the Chemistry Book by King Vakhtang VI. Orbital - The Electronic Journal of Chemistry, 8 (3). С. 204-210. ISSN e-ISSN 1984-6428

T

Tevzadze, Gigi (2009) The Birth of the Georgian Nation Identity and Ideology. Politetal and Societal Identities. Nationality and Religiosity. Identity Studies, 1 (1). С. 5-21.

Tevzadze, Gigi (2010) secularization and the birth of a nation. Identity Studies, 2.

Tevzadze, Gigi და Vacheishvili, Nikoloz (2014) Project Svaneti: Mystery of Svanetian Towers. History and Hypothesis. Project Svaneti: Mystery of Svanetian Towers.. (არ გამოქვეყნებულა)

А

Абдаладзе, А.П. (1989) Политические взаимоотношения Грузии и Армении в период с середины IX века до 60-х годов XI века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Абесадзе, Н.Н. (1987) Ремесленное производство и быт ремесленников в городах Грузии (вторая пол. XIX в. - нач. XX в.) (историко-этнографическое исследование). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Абуладзе, Цисана (1989) Османские документалные и нарративные источники 15-18вв. По истории Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Авбецвашвили, Г.Р. (1990) Пути реализации аграрной политики Советского государства в Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Авидзба, Х.А. (1970) Абхазская организация компартии Грузии в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхлзов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Адилсултанов, А.А. (1991) социально-экономические и политические отношения в акки в XVII-XYIII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Адлейба, Д.А. (1988) Подготовка кадров интеллигенции и ее роль в социально-экономическом и культурном развитии Абхазской АССР (1946-1965 гг). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Айларова, С.А. (1989) Общественно-политические и исторические взгляды передовой Северо-кавказской интеллигенции (60-90-е гг.XIX в.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Акопова, Римма (1982) Деятельность компартии грузии по военно-патриотическому воспитанию трудящихся в предвоенные годы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Андриашвили, Р.И. (1990) Особенности исторической эволюции ислама в Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Антадзе, Г.К. (1991) Население Грузии в 1921-1939 годах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Антадзе, И.З. (1992) Проблема времени и пространства в "Витязе в барсовой шкуре". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Антелава, И.П. (1986) центральное и местное управлени грузии в Хi-ХШвв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Анчабадзе, Г.З. (1990) Источниковедческие проблемы военной истории Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Анчабадзе, Георгий (2009) Князья Мачабели. Ю.Чиковани. Род князей Мачабели. С. 7-18. ISSN 1987-8346

Анчабадзе, Д.М. (1986) Абхазская АССР в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйствва и упрочения социалистического общества. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Апрасидзе, Г.П. (1985) Средневековые города грузии/ХI-первая четверть ХШ века/. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Апциаури, Н.К. (1989) Источниковедческие проблемы распространения христианства на Кавказе (цикл "Жития Григория Просветителя"). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Аргун, Х.Ш. (1973) Борьба большевистскои партии за союз рабочего класса и крестьянства в период буржуазно-демократических революции (1903-февраль 1917 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Асатиани, Н.Ш. (1989) Кахетинское царство в XV-XVI веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Атаев, М.М. (1990) Авария в X-XV вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ахалаиа, Т.Э. (1989) Древнегрузинская социальная терминология как источник истории Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ахалая, Ш.Ш. (1990) Трудовое участие молодежи Грузии в Великой Отечественной Войне Советского Союза (1941-1945 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ахобадзе, Н.М. (1990) Крестьянское движение в Грузии в 1910-1917 гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Баазова, Л.Х. (1986) Захватническая политика Англии в Афганистане во второй половине XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бабаев, Тофик (1978) Пчеловодство в азкрбайджане. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бакрадзе, А.К. (1990) Основные проблемы грузинской сфрагистики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бекая, М.А. (1989) Социальные проблемы семьи промышленного города Грузии (историко-социологическое исследование). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бекишвили, Владимир (1979) Единство фронта и тыпа в период битвы за перевалиы главного кавказского хребта (1942-1943). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бендианишвили, Л.А. (1989) Грузинская общественная мысль о буржуазных революциях Ирана и Турции 1905-1911 годов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Берадзе, Т.Н. (1986) Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бердзенишвили, Г.В. (1988) Государственные налоги Квемокартлийских эли с XVII в. по 40-е годы XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бердзенишвили, Д.К. (1984) Историческая география южнои грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бердзенишвили, М.М. (1990) Проблемы истории Грузии феодальной эпохи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бердзнишвили, И.З. (1973) Народническое движение в грузии и общественно-политические взгляды нико ломоури. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Беридзе, Т.П. (1990) Исторические процессы формирования агломерационной среды столицы Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Берулава, Г.Г. (1990) Грузия в русской исторической и научно-описательной литературе XVIII в. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Богверадзе, А.А. (1990) Политическое и социально-экономическое развитие в IV -VIII веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Борчашвили, Э.А. (1988) Социально-экономические отношения в Чечено-Ингушетии в XVIII-XIX веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Босташвили, Н.И. (1990) Письмо Иасэ Рачвели (Мехузла) из Турции как исторический источник. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Буб, М.Д. (1986) социально-экономические отношения борьба на Западном Кавказе. 1867 -1917. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бубулашвили, Э.М. (1987) Захарий Чичинадзе и вопросы новой истории Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Будеишвили, М.Н. (1989) Два посольства из Восточной Грузии в Россию во второй половине XVIII в. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Ванишвили, Ш.Н. (1990) Закавказье в системе Российского правления. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Вардосанидзе, С.С. (1989) Георгий Церетели о вопросах истории Грузии и грузинская просветительско-демократическая историография. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Варшанидзе, Ш.С. (1989) Юго-западная Грузия в античную и раннефеодальную эпоху (Ачара с античного периода до создания единой монархии Грузии). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Вахтангишвили, Т.Б. (1986) Промышленность Грузии в конце XIX - наяале XX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Воробейчик, Ефим (1982) Деятельность газеты "Кавказский рабочий" по мобилизации револуционных сил и укреплению большевистских организаций закавказья в период подготовки и проведения октябрьской революции. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Габлищвили, Н.А. (1990) Грузия в период второй революционной ситуации в России. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Галашвили, Нана (1978) Из истории ирано-грузинских взаимоотношений. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гамрекели, В.Н. (1972) Вопросы взаимодействий Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гамсахурдия, Г.К. (1969) Борьба коммунистическо йпартии за дальнейшее укрепление союза рабочего класа и крестьянства в период строительства социализма. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гаприндашвили, М.М. (1978) Грузинское просветительство. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гарибашвили, А.В. (1972) К. Маркс и Ф. Энгельс о диктатуре пролетариата. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гасанов, М.Р. (1986) Взаимоотношения народов Дагестана и Грузии в XIX - начале XX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гассиев, В.И. (1985) участие юго-осетинской автономной области грузинской сср в битве за кавказ. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гатикоев, Гиви (1979) Партииныу организации юго-осетии в период великои отечественнои воины /1941-1945 г.г./. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвасалия, Д.Г. (1986) Историческая география Восточной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвенцадзе, Анзор (1982) Комсомол закавказья в борьбе за оосуществление ленинского кооперативного плана. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвенцадзе, Г.В. (1989) Факторы повышения социальной активности молодежи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвианишвили, Н.В. (1990) Место социально-политических воззрений анархистов в истории грузинской общественной мысли. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвритишвилли, Луиза (1973) Церковнно-монастерское хозяиства Грузии 11-13 в. В. (На грузинском язвке). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гдзелидзе, Б.О. (1989) Из истории социальных отношений горцев Грузии (формы взаимопомощи в горной части Восточной Грузии по письменным источникам и этнографическим материалам). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гегелишвили, Н.М. (1992) Русско-грузинские политические отношения на грани XVII-XVIII веков (Арчил II). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Георганашвили, Э.М. (1986) История музыкального образования в Грузии в период строительства социализма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гогинашвили, И.И. (1989) Система родства в горной части Восточной Грузии (Мтиулети и Гудамакари) по письменным источникам и этнографическим материалам. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гочолейшвили, Дито (1978) Из истории египетско-грузинских взаимоотношении (XIII-XIV). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Губаханова, Разият (1986) Политика России в Дагестане в пореформенный период. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гукасян, Аделаида (1980) Деятельность компартии грузии по подготовке и воспитанию партийных и советских кадров в период строительства социализма и упрочения советского общества. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гулкан, А.Ж. (1987) Восточная Грузия в 30-50-е годы XVII века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гумашвили, З.Э. (1998) Из истории чеченской и ингушской республик в конце XIX - начале XX веков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гургенидзе, В. (1983) Производственная сельскохозяйственная кооперация в политической системе развитого социализма (на материале грузинской сср). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гурешидзе, Д.А. (1988) Благотворительные общества в дореволюционной Западной Грузии (70-е годы XIX века - 10-е годы XX века). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Дабрундашвили, Гурам (1980) Деятельность коммунистической партии грузии по интернациональному воспитанию трудящихся республики в IX пятилетке (1971-1975 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Давлианидзе, Л.С. (1990) Вопросы политической истории Грузии в армянских исторических источников. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дарчиашвили, Д. (1991) Батумский вопрос в колониальной политике Российской империи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джавахия, Б.А. (1986) Из истории ирано - грузинских взаймоотношений. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джавелидзе, Н.М. (1986) Взаймоотношения османской империи с Западной Грузией в первой половине XVIII века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джалабадзе, Н.Г. (1988) Из истории религиозного синкретизма в Грузии (историко-этнографическое исследование). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джалиашвили, Д.В. (1985) Научно-педагогическая интеллигенция в условиях развитого социализма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джамбурия, З.Г. (1990) Мцхетский документ XI века как исторический источник. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джамирзаев, С.М. (1999) Проблемы древней этнической истории Грузии и Кавказа (к древней истории нахских племен III-I тысячелетия до нашей эры). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джангвеладзе, Гигла (1973) Борьба коммунистическои партии грузии по идеиному и организационному разгрому буржуазных и мелькобуржуазных партии (1903-1923 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джанджгава, В.С. (1986) Революционное движение крестьян в Грузии в 1895 - 1904. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джанелидзе, И.П. (1986) Грузинское студенчество украинских университетов в период трех революций в россии (1900 -1917). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джапаридзе, Шота (1978) Деятельность коммунистической партии грузии по развитию субтропического хозяйства (1921-1971). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джеджея, И.И. (1989) Деятельность культурно-просветительных учреждений в Советской Грузии в 70-е годы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джикидзе, Владимир (1980) Деятельность абхазской организации кп грузии по атеистическому воспитанию трудящихся в период строительства социализма (1921-1937 гг). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джологуа, Н.В. (1973) Абхазкая организация компартии грузии в период великой отечественной войны советского союза. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джорджанели, Рамаз (1979) Роль КПСС в мировом революционом процессе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Диасамидзе, Б.Р. (1984) Формирование научного мировоззрения студенческой молодежи в условиях развитого социализма (на примере педвузов ГССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Думбадзе, Серго (1980) Партийная организация аджарии в городы великой отечественной воины (1941-1945). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дундуа, Н.Ш. (1986) Проблемы источниковедческой характеристики грузинско - персидских исторических документов XVI - XVIII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Е

Емиж, Р.М. (1990) Аграрные преобразования и социально-экономические отношения в адыгейском ауле. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ж

Жгенти, И.Т. (1991) Роль профессионально-технического образования Грузии в деле подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства республики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Жгенти, К.О. (1984) Антиимпериалистическое и антисионистское движение в палестине в годы английского мандата. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Зандукели, М.А. (1987) Экспансионистская политика Англии в последней четверти XIX века и ее отражение в грузинской периодической прессе того времени. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Заркуа, Орден (1980) Борьба комунистической партии грузии за решение земельного вопроса в первые годы советской власти. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Зульпукарова, Э.М. (1988) Просветительское движение в Дагестане в конце XIX - начале XX века (до 1917 года). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Зурабашвили, Л.М. (1990) Традиции межнациональных отношений в Грузии в XVIII-XIX веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Ивелашвили, Т.В. (1991) Брачные обычаи и обряды в Грузии XIX-XX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Инцкирвели, Нестор (1987) История строительства и развития нефтеператывающих заводов в советскои грузии /1921-1941/. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Иобашвили, Г.В. (1973) Города западной грузии в первой половинне ХIХ века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Иосебидзе, Джильда (1980) Роспись ачи - памятник грузинской монументальной живописи конца XIII века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Иремашвили, Нана (1992) Общественно-политические взгляды Самсона Пирцхалава. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кадагидзе, М.А. (1991) "Жизнь царицы цариц Тамар" как исторический источник. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кадагишвили, Д.Ш. (1988) Итальянское национально-освободительное движение в 1860-70 гг. и грузинское общественное мнение. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кадария, Т.В. (1992) Самегрело в первой половине XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Каландадзе, Мераб (1988) Фридрих Шиллер и проблеми новои истории. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Канделаки, З.Н. (1990) Крестьянское движение в Западной Грузии 1864-1895 гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Каприэлова, Роза (1979) Деятельность компартии Армении по патриотическому воспитанию и военному обучению молодёжи вгоды великои отечественнои воины и использование накоплкнного опыта в современных условиях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кацадзе, А.Н. (1985) Миграция населения и региональные проблемы социального разветской грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кацарава, Л.Н. (1991) Вопросы новой истории Англии и грузинская пресса (1864-1905). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Качарава, Э.Ю. (1992) История Алавердского епископата (VI-XVIII вв.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кбилцецхлашвили, Н.М. (1991) "История Картли "Иоанна Багратиони как исторический источник. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кварацхелия, Б.Е. (1972) Абхазкая организация компартии грузии в период борьбы за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кварацхелия, Н.Г. (1990) Крепостные крестьяне Имерети во II половине XIX в. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кварцхава, Аполон (1973) Борьба Абхазскои организации КП Грузии за развитие субтропического хозиство. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кварцхелия, Э.Г. (1990) Вопросы труда в деятельности пофессиональных союзов грузии в период восстановления наролного хозяиства. Москва. (არ გამოქვეყნებულა)

Квачантирадзе, Г.А. (1973) руководство коммунистическо партии грузии партийно-советской прессой. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квачантирадзе, Э.Г. (1990) "Всеобщая история" Вардана Аревелци как исторический источник. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кикнадзе, М.Р. (1990) Терминологические разыскания и проблема интерпретации письменных источников. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Клдиашвили, Дареджан (1981) Из истории феодального родаДжакели (11в.-первая половина 14 в). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кобахидзе, Ц.А. (1989) Из истории общественной мысли Грузии второй половины XVIII - первой четверти XIX века (Давид Ректор). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кожоридзе, Д.Г. (1989) Юго-западная Грузия (Самцхе-Джавахети) в годы советской власти (1921-1985 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кохреидзе, А.П. (1990) Симон Хундадзе - исследователь истории и общественной мысли Грузии XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кочорадзе, Отар (1987) Третий трудовой семестр-школа трудового воспитания студенческой молодежи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Куадже, Р.З. (1988) Социальные отношения и их отражение в неписанном феодальном праве Адыгеи (Черкессии) XVIII - первой половине XIX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кулиев, А.А. (1990) Труд"Рийаз Ас-Сииахат" Хаджи Зайн Ал-Абдина Ширвани и "Хакикат Ал-Хака"Ик" Хаджи Мухамеда Али Ширвани как источники по истории и культуре стран Ближнего и Среднего Востока. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Куправа, М.А. (1988) Государственное руководство культурным строительством в Абхазии (1921-1925 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Куталеишвили, Зураб (1979) Судозодство в западнои Грузии (По этнографическим данным). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лазаров, В.В. (1988) Болгаро-грузинские параллели народной культуры виноградарства и виноделия (опыт сравнительно-исторического изучения). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Леонидзе, Нана (1981) Драматургия Викторьена Сарду. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ломидзе, Д.И. (1986) Восточная Грузия в 1735 - 1749 годах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ломтадзе, И.Г. (1989) Подготовка рабочих кадров в системе профессионально-технического образования Грузии (1921-1941 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ломтатидзе, Кетеван (1988) Критика современных англо-американских буржуазных теорий о молодежи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Маградзе, Л.М. (1990) Французско-грузинские взаимоотношения конца XIX-начала XX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Малания, Э.В. (1986) Развитие творческой работы науки и сельского хозяйства Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамаиашвили, Ирина (1984) Народная струя в Грузинскои монументальнои живописи позднего средневековья. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамардашвили, Э.Г. (1990) Помещичье хозяйство Имерети в дореформенный период XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамедова, Р.М. (1992) Сефевидо-Монгольские дипломатические отношения во второй половине XVI - первой четверти XVII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамулия, Г.С. (1990) Социальная история древней и раннесредневековой Картли. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Манджавидзе, Д.А. (1990) Русскоиранские торгово-экономические отношения и Восточная Грузия (XVII-XVIII). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Маргошвили, Л.Ю. (1991) Культурно-этнические взаимоотношения между Грузией и Чечено-Ингушей в XIX и начале XX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Марсагишвили, М.В. (1991) Источниковедческая терминология в древнегрузинской литературе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Махарадзе, Генадии (1988) Становление и развитие книгоиздательского дела в Аджарии. Москва. (არ გამოქვეყნებულა)

Мегреладзе, Д.Г. (1989) Грузинское крестьянство в XVI-XVII вв. (по материалам Восточной Грузии). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Межерицкина, Яков (1978) Римское общество времени сенеки. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мейшвили, А.М. (1978) Изменения в социальнои структуре советского рабочего класса в условиях развитого социялизма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Меладзе, Н.Г. (1991) Записки английских путешественников XIX века по истории Нагорья Западной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ментешашвили, И.Ш. (1984) Закавказье в империалистической политике англии в 1880-1914 гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мерабишвили, Г.И. (1989) Международное положение во второй половине XVIII века в внешнеполитической ориентации Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Месхия, М.Ш. (1986) Тбилиси в XVI -XVII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Метревели, Гурам (1987) Внутренее положение и внешнеполитические отношения Грузии во второи половине 18в. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мибчуани, Т.Ш. (1990) Из истории этногенеза, расселения и культуры заподногрузинских горцев. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Микадзе, М.С. (1990) Южная Грузия в 30-70-х годах XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мумладзе, Л.Д. (1986) представительная организация торгова-промышленной буржуазии грузии(1896-1924). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мушкудиани, К.М. (1972) Лечхуми в эпоху феодализма. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Надирадзе, Э.Ш. (1988) Обработка камня и каменные изделия в Грузии (Имерети) XIX-XX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Накопия, Джанри (1987) Социально-экономическая политика правителства Танзании в 1967-1977 годах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Наникашвили, Л.П. (1989) Угольная промышленность Грузии в период Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нацвлишвили, А.В. (1989) Грузинская демократическая мысль в период первой русской буржуазно-демократической революции (газеты "Глехи" ("Крестьянин") и "Мица" ("Земля")). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Начкебия, И.Н. (1990) Труд А.Жобера "Путешествие по Армении и Персии в 1805-1806 гг." как источник по истории стран Ближнего Востока начала XIX в. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нгуен, В.К. (1986) Колониальная политика франции и национально - освободительское движение в Индокитае в 1918 - 1929. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нижарадзе, Р.Г. (1988) Г.Ф.Зданович-Маиашвили: жизнь, деятельность и общественно-политические воззрения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Николеишвили, А.О. (1999) Культура в Демократической Республике Грузия (май 1918 г. - февраль 1921 г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Николеишвили, Амиран (1980) Деятельность коммунистической партии грузии по развитию грузинской художественной литературы (1966-1975 гг). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Николейшвили, М.В. (1990) Строительство железной дороги и социально-экономическая жизнь пореформенных городов Западной Грузии XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нинидзе, Д.В. (1992) Внутриполитическая борьба и "Провинциальные" цари в Грузии XIV-XV в веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ниорадзе, М.Г. (1968) Пещера Самерцхле-клде и верхний палеолит западной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ниорадзе, Р.Т. (1986) Полководческая деятельность Георгия Саакадзе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нишнианидзе, О.Г. (1987) Античный мир в грузинской средневековой историграфии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нозадзe, Прокофии (1973) Деятельность коммунистическои партии Грузии по дальнеишему подъему сельского хозяиства в семилетке 91959-1965). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

О

Окуджава, Мурман (1981) Абхазская организация ЛКСМ Грузии в период строительства социализма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ортабаев, Б.Х. (1986) Социально - экономические отношения у горских народов Терека в конце XIX - начале XX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Отхмезури, Георгии (1981) Грузинские лапидарные надписи рубета 17-18 в.в. Как историческии источник (Вопросы царского землевлаения и государственного управление). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Павлиашвили, Д.С. (1986) История развития плодоводства св Советской Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Павлиашвили, К.Д. (1989) Политика Ватикана 20-50-ых годов XVII-го столетия по отношению к Грузии и Ирану. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Папашвили, М.Г. (1986) Внешнеполитическое взаимоотношения Грузии в первой четверти XVIII века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Парцвания, Тамара (1979) Из истории борбы Грузинского народа против иноземных захватчиков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Патаридзе, Л.А. (1991) Картина мира в грузинских раннехристианских письменных источниках ("Житие святой Нино"). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Пирцхалава, Л.Г. (1990) Газета "Иверия" о проблемах новой истории Европы (1886-1902 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рамишвили, Шота (1980) Деятельность комунистическои партии грузии по созданию и укреплению сельскохозяйственной кооперации (1921-1925 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ратиани, З.П. (1986) Социальная структура Грузии в X-XVII веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Рехвиашвили, Михаил (1979) Кмеретское царство в 16 веке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Родэ, М.П. (1987) Патриотизм и боевые подвиги женщин Грузии в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Саакян, Р.Г. (1985) франко-турецкие отношения и киликия в 1918-1923гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Саджая, М.И. (1986) Деятельность большевистских организации Грузии по переводу на грузинский язык произведений В.И.Ленина и их распространению. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Санадзе, Манана (1979) Крестьянство западнои Грузии 15-18 веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сандодзе, Д.А. (1990) Культурные взаимоотношения между Грузией и Украиной в 1921-1940 годах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сарджвеладзе, А.З. (1990) Социально-политические институты древней и раннесредневековой Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сванидзe, Д.С. (1973) Борьба болшевиков грузии за осуществление ленинских идей союза равочего класса и крестьянства в 1902-1907. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Сепашвили, Индико (1980) Деятельность компартии грузии по дельнейшему развитию сельского хозяйства (1971-1975 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сидамонидзе, У.И. (1990) Историография демократического движения и установления советской власти в Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Силогава, Валерии (1989) Писменные памиатники сванети 10-13 вв. (Источниковедческого-историографическое исследование. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сиоридзе, М.М. (1986) Батумская область в империалистических планах западных держав. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сихарулидзе, Ф.М. (1990) Очаг грузинской культуры в Москве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сонгулашвили, А.В. (1986) Социально - экономическое и культурное развитие Тбилиской пригородной зоны в период строительства социализма / 1921 - 1941гг./. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Степнадзе, Д.К. (1987) Социально-экономическое и политическое положение Грузии второй четверти XII - первой четверти XIII веков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сургуладзе, Mедея (1981) Грузинско-Англискые взаимоотношения дореволюционнои эпохи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сургуладзе, М.К. (1990) Грузинские исторические акты (XI-XV). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сургуладзе, Нугзар (1979) Из истории государственного строя сафевидского Ирана (Чиновники финансового ведомства). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тавадзе, Маквала (1978) Профсоюзы в трех револуциях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тарсаидзе, Н.Г. (1964) Материалы по истории поселения грузин в России в первой половине XVIII века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Таяри, Муртув (1986) Ирано - турецкие военные конфликты в первой четверти XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тикадзе, М.И. (1970) Сирийские города в период турецкого владычества. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ткавашвили, М.Г. (1991) Взаимоотношение между Грузией и Дагестаном в первой трети XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тогошвили, Вера (1986) Роль науки в реадизации продоволбственнои програми (На примере Грузинскои ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Топуриа, П. А. (1972) Госудпрственные образования восточного закавказья в XI-XII веках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Трапаидзе, О.К. (1987) Внешнеполитическая деятельность Советского государства в 1975-1986 гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Туквадзе, Автандил (1978) Особенности культурной револуции в ссср в период развитого сойиализма. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тунян, В.Г. (1989) Административная и экономическая политика самодержавия в Закавказье 1801-1853 гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Турманидзе, О.М. (1988) Аджарская АССР в послевоенный период (1946-1965 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

У

Урушадзе, Леван (1990) Вопросы политическои истории Грузии 15-18 вв в Турецкии исторшографии 20 века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ф

Фурер, А.З. (1991) Профессиональная и общественная деятельность поляков в Грузии во второй половине XIX и начале XX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хакулова, Л.М. (1986) Русско - Кабардинское отношеия в 60 - 90 -х гг. XVIII в. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Харбедиа, М.Ш. (1990) Творческая активность трудящихся в промышленных коллективах Грузии в 1960-1980 гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хахуташвили, Нана (1987) Приморье Юго-Западои Грузии в эпоху раннего железа. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хведелидзе, В.Г. (1989) Генезис в развитии неонароднического течения в революционном движении в Грузии в конце XIX - в начале XX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хидурели, Заза (1981) Царская вотчина в восточнои грузии 18 века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ходжаш, А.С.Г. (1990) Древнеегипетская глиптика: Скарабей. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хурцилава, Константин (1979) Комсомол Грузии в борьбе за социапистическои реконструкции народного хозяиства (1933-1937). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хуцишвили, Р.Т. (1985) груино-венгерские культурно-исторические связи (1917-1981 гг). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цамцишвили, А.И. (1968) Грузины — деятели искусства в Европе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цамцишвили, А.И. (1989) Культурные связи грузин с зарубежными странами (вторая половина XIX - первая половина XX вв.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цинадзе, Анзор (1979) Вопросы истории Грузии на страницах газети "Кавказ" /1846-1881/. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Цицишвили, Г.С. (1972) Борьба коммунистической партии грузии за развитие промишелности в годы втрой пятилетки. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Цолоев, Т.С. (1989) Из истории взаимоотношений между Чечено-Ингушетией и Грузией (I - XVII вв). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цотниашвили, М.Ш. (1986) История Цхинвали. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цуладзе, Г.Е. (1986) Проблемы рождаемости на современном этапе развития советского общества. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цхакая, Ш.Г. (1990) Сельское хозяйство Абхазской АССР в период Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чагунава, Самсон (1954) Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чалабашвили, Эсма (1987) Роль сельских советов народних депутатов в социально-экономическоы развитиидеревни (1970-1985гг) (По материалам Восточнои Грузии). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чания, В.B. (1985) Единство национального и интернациального в развитии культуры социалистических наций (на примере Грузинской ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чануквадзе, Владимер (1973) Деятелность коммунистическои партии советского союза по осуществлению ленинских идеи о коммунистическом труде в условиях развитого социализма (На материалах Грузинскои ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чартолани, Ш.Г. (1991) К истории нагорья занадной Грузии доклассовой эпохи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чигвария, Тариел (1987) Поражение политики международного империализма против советскои Грузии в 1921-1924гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чиковани, Л.Ф. (1990) Нико Николадзе и демократическая печать в Грузии 70-80-х годов XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чиковани, Н.И. (1986) Развитие русского кавказоведение в XIX веке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чиковани, П.К. (1988) История идейно-воспитательной работы среди учащейся молодежи в 1976-1987 гг. (на примере общеобразовательных школ Тбилиси). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чичинадзе, Н.У. (1990) Сетийский Триптих. Из истории Грузинской иконописи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чкадуа, Али (1979) Вопрос сванети во внешнеи политике России в первои половине 19 века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чкония, Л.Ш. (1988) Виноградарство и виноделение Восточной Грузии (по историко-этнографическим материалам Гаре Кахети). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чочиев, В.Г. (1972) Международные отношения ближнего востока в XVI-XVIII веках. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чочия, В.Г. (1999) Бисмарк и внешняя политика Германии 1871-1882 годов и Грузинская пресса. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхартишвили, Ц.С. (1990) Грузинская культура в период реакции 80-х годов XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхатарайшвили, К.А. (1987) Социальная сущность военной организации феодальной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ш

Шалвашвили, Ш.И. (1989) Революционное движение крестьян Восточной Грузии в 1900-1921 гг. (по материалам Сигнахского уезда). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Шаниашвили, Т.Г. (1989) Акционерный капитал в промышленности Грузии в конце XIX - в начале XX веков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Шарашидзе, Нана (1983) Формы участия рабочего класа в управлении производством в период строительства социализма (1921-1932 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Швелидзе, дмитрии (1981) Борьба грузинских большевмков против мелкобуржуазно-националистическом партии социап\листов-федералистов (1895-1907 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Шотаев, Науруз (1978) Горская организация РКП(б) в борьбе за восстановление и развитие народного хозяиства на основе новои экономическои политики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Шубитидзе, Важа (1987) Интернационалистско-патриотическое воспитание личности в многонациональном трудовом коллективе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Эбаноидзе, Важа (1978) История партийной организации тбилисского электровагоноремонтного завода им. И. В. Сталина. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Эланидзе, В.А. (1989) Основные проблемы истории позднего средневековья горной части Восточной Грузии (Тушетии). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Эристави, Э. Р. (1972) История ферросплавного производства в советской грузии. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიიდან/From the ethnic and cultural history of the ancient population of the central Caucasus. ამირანი (XXIX). С. 53-66. ISSN 1512-0449

გვალია, ნათია (2011) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თვითგამოცემა ,,საქართველოს მოამბის” ფურცლებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზოსიძე, ნუგზარ (1993) პოლიტიკური სიტუაცია და ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობა აჭარაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაშვილი, სოფიკო (2011) სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს საკითხი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2009) განჯადოება. ხუთი ესე თანამედროვე საქართველოს შესახებ. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და ვაჩეიშვილი, ნიკოლოზ (2014) პროექტი სვანეთი: სვანური კოშკების საიდუმლო. ისტორია და ჰიპოთეზა. პროექტი სვანეთი: სვანური კოშკების საიდუმლო.. (არ გამოქვეყნებულა)

თინიკაშვილი, დავით (2015) ქართველებისა და დასავლეთ ევროპელთა რელიგიურ-პოლიტიკური ურთიერთობა XI-XIII საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვანტიძე, გულნარა (2014) ეთნოგრაფიული სურათები XVII-XVIII სს. საქართველოს ისტორიიდან (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კვლევა). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მალაზონია, დავით (1999) სერგეი მესხი ქართული საისტორიო წყაროების შესახებ. სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ (2 (5)). С. 101-103. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით (2003) „კავკასიის საცენზურო კომიტეტის შემზღუდველი საქმიანობა - ისტორიული და ეროვნულ-პოლიტიკური ხასიათის წერილების აკრძალვა. „საისტორიო მოამბე“ (75-76). С. 89-93.

მალაზონია, დავით (2011) „იაკობ გოგებაშვილი როგორც ისტორიკოსი“. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ (3). С. 99-107. ISSN 1987-782X

მალაზონია, დავით (1998) ”ილია ჭავჭავაძე საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდის შესახებ”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" (2). С. 71-73. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით (2014) სოციალურ-ეკონომიკური მოტივები "თერგდალეულთა" მხატვრულ შემოქმედებაში. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. С. 189-202.

მალაზონია, დავით (1998) ილია ჭავჭავაძე ისტორიაში პიროვნების როლისა და გამოჩენილ ქართველ ისტორიულ მოღვაწეთა მნიშვნელობის შესახებ. საისტორიო ალმანახი ”კლიო” (2). С. 23-33.

მალაზონია, დავით (1999) ილია ჭავჭავაძის იდეურ-პოლიტიკური მრწამსი. საისტორიო ალმანახი ”კლიო” (5). С. 122-134.

მალაზონია, დავით (2000) საზოგადოებრივი პროგრესის პრობლემა თერგდალეულთა თეორიულ მემკვიდრეობაში. საისტორიო ჟურნალი კლიო (9). С. 78-88.

მალაზონია, დავით (2005) ქართველი სამოციანელები მე-19 საუკუნის ხალხური ზეპირსიტყვიერებისა და ისტორიული კვლევების მნიშვნელობის შესახებ. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "პრომეთე" (6 (18)). С. 286-290. ISSN 1512-2131

მალაზონია, დავით (2000) ”ზოგიერთი უძველესი ტომის ეთნიკური კუთვნილების პრობელმა XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ ისტორიოგრაფიაში”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი (2 (8)). С. 113-116. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით (2000) "XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული ისტორიოგრაფია და ქართველი ხალხის ეთნოგენეზის საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" (2 (8)). С. 110-113. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით და მამუკელაშვილი, ნაირა (2013) ისტორიის სახელმძღვანელო მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის. 2013 წ. სახელმძღვანელო, 1 . „საქართველოს მაცნე“, თბილისი. ISBN 978-9941-16-374-6

მალაზონია, დავით და ფხალაძე, თამარ (2012) „თვითმპყრობელური რუსეთის ბრძოლა ქართული საეკლესიო ენის წინააღმდეგ (XIX საუკუნის II ნახევარში“. სამეცნიერო ჟურნალი „ბალავარი“ (4). С. 187-196. ISSN 1987-5916

მთიულიშვილი, ნონა (2011) ყველიერი სოფელ მატანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ნინო (2014) ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთელ ქართველებში (ინეგოლის რაიონის სოფელ ჰაირიეს მოსახლეობის მაგალითზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულაბერიძე, სალომე (2011) ბაგრატიონთა სამეფო სახლის დევნა რუსული ხელისუფლების მიერ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაღავა, ირაკლი (2015) შუასაუკუნოვან საქართველოში ნუმიზმატიკური ევოლუციის ანალიზი (VIII-XIII სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფხალაძე, თამარ (2005) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ქართული ენის საკითხი XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქვრივიშვილი, მაია (2005) ქართული კულტურა 1921-1941 წლებში: ძირითადი მიმართულებების ფორმირება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქუთათელაძე, ქეთევან (1998) ქვემო ქართლის სოციალურ-პოლიტიკური ისტორია: (IX საუკუნის ბოლო-XIII საუკუნის დასაწყისი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩხარტიშვილი, მარიამ (1997) ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი: (IV-VII სს ისტორიის ამსახველი ძეგლები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2015) თხრობის თეორია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხაჟომია, ქეთევან (2011) შავი ზღვის (ყუბანის) კაზაკების წარმოშობა და მათი მონაწილეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, რევაზ (1995) უნგრულ-კავკასიური პრობლემა (უნგრული ტომები ჩრდ. კავკასიაში V-IX სს.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 19:20:05 2019 PST.