ობიექტები თემით "K Law > KA Business Law"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 234.

აბაკელია, ნიკა (2018) ღია ტიპის სააქციო საზოგადოების მმართველობის ორგანოთა სამართლებრივი როლი და მოვალეობები ერთსაფეხურიანი კორპორაციული მართვის სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბესაძე, ნინო (2015) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანთიძე, თამთა (2016) საკუთრების უფლების ჩამორთმევა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების დროს (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არიშვილი, მირიან (2015) კეთილსინდისიერება და მისი მნიშვნელობა ნასყიდობის ხელშეკრულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, ანი (2016) გირავნობის სპეციფიკური (არაკლასიკური) საგნები, მათზე გირავნობის უფლების წარმოშობისა და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახობაძე, ქეთევან (2016) სუბროგაციის პრინციპი სადაზღვევო ურთიერთობებში და მისი შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადრიაშვილი, ნატო (2016) საბანკო გარანტიის ბენეფიციარის მოთხოვნის უფლების მართვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, ანა (2015) დავის მოგვარება შრომით ურთიერთობებში არასასამართლო გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამაშვილი, ვახტანგ (2018) კრიპტო-ვალუტის დაბეგვრის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, მარიამ (2015) პარტნიორის პირადი პასუხისმგებლობა კაპიტალურ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, ქეთევან (2015) საქმისწარმოება სააპელაციო სასამართლოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბატიაშვილი, მარიამ (2018) ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომხმარებელთა დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების იმპლემენტაცია ქართულ კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბახუტაშვილი, მარიამ (2017) პროპორციულობის პრინციპის როლი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბებია, თეონა (2016) დაუფლების საფრთხე და მისი გავლენა ინტერესთა ბალანსზე ღია ტიპის სააქციო საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბენდელიანი, შოთა (2016) უდავო წარმოება სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჟაშვილი, ნინო (2015) ავტორთა უფლებები სდაცვის მექანიზმები საქართველოში და მისი შესაბამისობა ევროკავშირის სამართლებრივ სისტემასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერაძე, ლევან (2018) კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის უსაფრთხოების ნორმების იმპლემენტაცია შრომის ხელშეკრულებაში სამშენებლო ინდუსტრიის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერელიძე, ნუცა (2016) სამოქალაქო სამართლის სუბიექტების პერსონალური მონაცემების დაცვა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიტაშვილი, თეონა (2017) სამეთვალყურეო საბჭოს, როგორც მოწვეული და დამოუკიდებელი დირექტორებით დაკომპლექტებული სუპერვიზიის განმახორცილებელი მენეჯმენტის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, ანა (2015) დირექტორის პასუხისმგებლობა კორპორაციული ტიპის საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუჩაშვილი, ვიქტორ (2015) წინასახელშეკრულებო და შრომით ურთიერთობაში დასაქმებულის პირდაპირი /არაპირდაპირი დისკრიმინაციის აკრძალვის მოწესრიგების თავისებურება ქართული და ევროპული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერძენიშვილი, ნინო (2016) საჯარო რეესტრის სისრულისა და უტყუარობის პრეზუმფცია, როგორც კეთილსინდისიერი შემძენის დაცვის გარანტი (ქართული და გერმანული კანონმდებლობის შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაური, გია (2018) არასათანადო კაპიტალიზაცია, როგორც გამჭოლი პასუხისმგებლობის საფუძველი და კრედიტორის დაცვის მექანიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაური, ქეთევან (2015) მომხმარებელთა უფლებებისა და პროდუქციის მწარმოებელთა (განმსაღებელთა) პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექოშვილი, მარიამ (2018) მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებისას (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბირკაია, სალომე (2017) მტკიცების თავისებურებანი წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანისას ქართულ სამართალში და მისი მიმართება ევროკავშირის სამართალთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიძინაშვილი, სოფიო (2017) საერთაშორისო ნასყიდობის დროს, საზღვაო გადაზიდვისას არსებული რისკების განაწილება მყიდველის უფლებებისა და ვალდებულებების შესაბამისად, საერთაშორისო კომერციული ტერმინების(ინკოტერმსების) მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, მარიამ (2015) ინტელექტულური საკუთრების დაცვა სამეწარმეო (ბიზნეს) ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბლიაძე, გიორგი (2018) საგადასახადო ვალდებულების შეუსრულებლობა როგორც კაპიტალური ტიპის საზოგადოების პარტნიორის გამჭოლი პასუხისმგებლობის საფუძველი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუთიაშვილი, მედეა (2016) არაკეთილსინდისიერ მფლობელობასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები (კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შედარებითსამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუცინაშვილი, ნინო (2018) ხელშეკრულების მოშლის და ხელშეკრულებიდან გასვლის შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი (საფუძვლები, წინაპირობები და სამართლებრივი შედეგები) ცალკელი ხელშეკრულებების და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბადაძე, თამარ (2016) სადამფუძნებლო ხელშეკრულება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაძე, მარი (2015) შეცვლილი გარემოებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების პრობლემატური საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბუნია, კონსტანტინე (2016) კონცენტრაციების სამართლებრივი რეგულირება ეკონომიკურ აგენტებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგუა, ალექსანდრე (2018) ონლაინ შესყიდვის საფუძველზე წარმოშობილი დავების მოგვარების თანამედროვე ალტერნატიული მეთოდები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადაბაძე, თინათინ (2016) შეზღუდული სანივთო უფლებების პრობლემური საკითხები ქართულ სამოქალაქო სამართალში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გალოგრე, ნინო (2016) შრომით ხელშეკრულებაში „შეუთანხმებელი პირობები“ და სუსტი მხარის უფლების დაცვა (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაწერელია, თათია (2017) საწარმოთა ლიკვიდაციისა და რეორგანიზაციის პრობლემური საკითხები „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, რეგისტრაციის ეტაპზე არსებული ხარვეზები და მათი აღმოფხვრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგეშიძე, ლანა (2015) პასუხისმგებლობის შეზღუდვა სტანდარტული პირობებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, ვერიკო (2016) მორალური ზიანის დადგენისა და ანაზღაურების კრიტერიუმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, თეონა (2016) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, გიორგი (2018) ხელშეკრულების მონაწილე მხარეთა მოთხოვნის უფლებები ლიზინგის ხელშეკრულებაში (შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ლანა (2015) საკუთრების უფლების შეზღუდვა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელხვიიძე, ავთანდილი (2018) ვალუტის კურსის ცვლილების ზემოქმედება სამოქალაქო ურთიერთობებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გერგაია, თეონა (2018) მფლობელობის, როგორც საკუთრების შეძენის ერთ-ერთი საფუძვლის სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეწაძე, თორნიკე (2017) ევროპული პარლამენტისა და ევროპული კავშირის საბჭოს 2009/138/EC დირექტივის იმპლემენტაცია საქართველოს კანონმდებლობაში - გატარებული და გასატარებელი ღონისძიებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვენეტაძე, ქრისტინე (2017) წინასახელშეკრულებო ეტაპზე PECL- ში განსაზღვრული კეთილსინისიერებისა და კონფიდეციალურობის პრინციპების გადმოტანის საჭიროება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, ლელა (2018) შეთანხმებული ქმედება- სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი საქართველოს და ევროკავშირის კონკურენციის სამართლის ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, მარიამ (2016) სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებიდან გასვლის,მოშლის და ბათილობის სამართლებრივი რეგულირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგუა, გიორგი (2015) ხელშეკრულების და ნების გამოვლენის განმარტების მეთოდების შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოდელაშვილი, ანა (2016) ონლაინ კომერცია და მომხარებელთა უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები ქართულ და ევროპულ კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გორდეზიანი, ანა (2016) საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობითი როლი კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუმბერიძე, დავით (2015) პარტნიორთა გამჭოლი პასუხისმგებლობა საწარმოს კრედიტორთა წინაშე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუნდაძე, თამარ (2018) მინდობილობის გაცემის რისკი და თავდაცვითი მექანიზმები ქართული და უნიფიცირებული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურული, ელენე (2018) საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საბანკო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადეგაშვილი, თორნიკე (2015) შეზღუდული პასუხისმგებლობის ტიპის საზოგადოების მიერ სხვა იურიდიული პირის მართვა და წარმომადგენლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითულიანი, გვანცა (2015) საკუთრება და მფლობელობა თანამედროვე სამოქალაქო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავლაძე, თამთა (2016) ლიზინგი საქართველოში და საზღვარგარეთ (შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დამენია, დავითი (2017) უცხოური ინვესტიციის პირდაპირი და არაპირდაპირი (ირიბი) ექსპროპრიაციის გამიჯვნა და მასთან დაკავშირებული საერთაშორისო გადაწყვეტილებების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარსაველიძე, ნინო (2016) მხარდაჭერის ინსტიტუტის ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევიძე, თეონა (2018) აღსრულება იპოთეკით უზრუნველყოფილი უძრავი ქონების დროს, უპირატესი უფლება და სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევრისაშვილი, ლანა (2015) საცხოვრებელი სადგომით წარმოშობილი ურთიერთობის დროს საკუთრების უფლების დაცვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუაძე, ლევან (2016) უმცირესობაში მყოფი აქციონერის დაცვისა და საზოგადოების მართვაში მონაწილეობის სამართლებრივი მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუგლაძე, ანა (2017) მფლობელობასთან დაკავშირებული ხარვეზები ქართული კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელიზბარაშვილი, თეონა (2017) სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება, როგორც სასამართლო გადაწყევტილების ეფექტურად აღსრულების წინაპირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეუაშვილი, ლალი (2017) მხარდაჭერის მიმღები პირის ინსტიტუტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარსიმაშვილი, ლია (2017) უძრავი ქონების მესაკუთრისა და კეთილსინდისიერი შემძენის უფლებათა კოლიზია (ქართული და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, გიორგი (2017) სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის აქტუალური საკითხები პრაქტიკაში (შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, ნინო (2016) საზოგადოების ფილიალის სამართლებრივი ბუნება – ქართული, გერმანული და ამერიკის შეერთებული შტატების სამართლის მიხედვით (შედარებითსამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზამთარაძე, ლადო (2018) სამართალმემკვიდრეობის საკითხი კაპიტალური საზოგადოების რეორგანიზაციის დროს (უპირატესად შრომითი უფლებების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, მარიამ (2015) მოტყუებით დადებული გარიგება და მისი სამართლებრივი შედეგები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თადიაშვილი, თამთა (2017) უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა აღსრულების პრაქტიკა საქართველოში ( მინსკის კონვენციის და სკსკ-ის შედარება ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თალაკვაძე, ლევან (2017) საერთაშორისო ნასყიდობისას საქონლის საზღვაო გადაზიდვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და სავაჭრო ჩვეულებითი საკითხები: 1980 წლის გაეროს საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის შესახებ კონვენციის და 1979 წლის გაერთიანებული სამეფოს საქონლის ნასყიდობის შესახებ აქტის შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თარზიან, გიულიზარ (2018) სამკვიდროს მიღება ანდერძით მემკვიდრეობის დროს და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდაძე, გვანცა (2016) მხარეთა ნების განმარტება შედარებით სამართლებრივი ანალიზი (გერმანული,ინგლისური, უნიფიცირებული აქტების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოფურია, მარიამ (2015) სამეწარმეო საზოგადოებასა და დირექტორს შორის არსებული ურთიერთობების სამართლებრივი ბუნება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივანიშვილი, მარიამი (2017) ფრენშაიზინგის ხელშეკრულების წინასახელშეკრულებო ეტაპის სამართლებრივი რეგულირების პრობლემა საქართველოში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იმერლიშვილი, ანა (2017) ქონებრივი ურთიერთობების დაცვის მექანიზმები არარეგისტრირებული ქორწინებისას საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იოსელიანი, ანა (2016) წინასახელშეკრულებო ურთიერთობები და ხელშეკრულების დადება შრომით სამართალში (დასაქმებულის უფლებების დაცვა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ირემაშვილი, მარიამ (2018) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალში დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მიღებისას არსებული თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაზაზიშვილი, გიორგი (2017) PECL-ში განსაზღვრული არაპირდაპირი წარმომადენლობის კონცეფციის გადმოტანის პრობლემა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკოიშვილი, დავით (2016) საზოგადოების მიერ აქციების გამოსყიდვა (შედარებითსამართლებრივი კვლევა დელავერისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართლის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკულია, თინათინ (2016) სუროგატი დედის სტატუსი (სამართლებრივი მდგომარეობა) შემკვეთ ოჯახთან და სამედიცინო დაწესებულებასთან ურთიერთობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, ერეკლე (2015) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამართლებრივი დაცვის კრიტერიუმები საქართველოს სავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონისა და საერთაშორისო გამოცდილების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, ნონა (2018) მესაკუთრისა და კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესთა კოლიზია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალმახელიძე, ნათია (2017) მესაკუთრისა და კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესთა კონკურენცია (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ბორის (2015) დირექტორის ერთგულებისა და გულმოდგინების სტანდარტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თეონა (2017) კერძო აღსრულების ინსტიტუტი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭახიძე, მარიტა (2017) წინაპირობები, რომლის საფუძველზე არ ხდება უცხო ქვეყნის გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაძე, მარინე (2018) საქართველოში მიღებული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობა‐აღსრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახელაძე, ნინო (2016) ,,მხარდაჭერის მიმღები პირი, როგორც საკანონმდებლო სიახლე და მისი პრაქტიკული ანალიზი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახიანი, რევაზ (2015) გაფიცვის უფლების შეზღუდვა და ლოკაუტის ბოროტად გამოყენება-პრობლემური საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეპულაძე, მარიამ (2015) სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციაზე უარის თქმის აბსოლუტური საფუძვლების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი ევროკავშირისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეპულაძე, ნინო (2015) გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილ წარმოშობის დასახელებების დაცვის მექანიზმების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი (საფრანგეთისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, ქეთევან (2018) დისკრიმინაციის აკრძალვა კერძოსამართლებრივ შრომით ურთიერთობებში (ევროკავშირის სამართლის გავლენა ქართულ კანონმდებლობაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვაჭაძე, ქეთევან (2016) „კონცენტრაციების სამართლებრივი სტრატეგია საქართველოში: ეკონომიკური უპირატესობა თუ ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვიკვინია, სოფია (2018) ვალდებულების დარღვევისას მხარეთა მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის და PECL-ის მიხედვით - შედარებით სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, თორნიკე (2018) ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ანალიზი კერძო კაპიტალის ზრდისა და ეკონომიკური განვითარების ჭრილში საქართველოს და საერთაშორისო პრაქტიკის შედარების საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, ნათია (2018) სეკვესტრი, როგორც იძულებითი აღსრულების პასიური სახე, მისი გამოყენების პრიორიტეტი და განვითარების პერსპექტივა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, ნინო (2017) სასამართლო გადაწყვეტილებების კლასიფიკაცია და მათი მიღების წინაპირობების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკოლაშვილი, თამთა (2015) ფასიანი ქაღალდების ემისიის მიმოხილვა ევროკავშირის სამართალთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირვალიძე, სანდრო (2016) დავის მოგვარების მექანიზმები ელექტრონულ კომერციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირვალიძე, ხატია (2017) კეთილსინდისიერების პრინციპის გამოყენების სამართლებრივი სპეციფიკა ინგლისურ სახელშეკრულებო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კომბეგაშვილი, გვანცა (2018) დასაქმებულის გათავისუფლებასთან დაკავშირებული სტანდარტი - შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის ლეგიტიმური და არალეგიტიმური საფუძვლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოსტავა, ნინო (2017) სასესხო ურთიერთობის თვისებურება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და ონლაინ სესხების საქმიანობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოტორაშვილი, ლიკა (2015) საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა კანონისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა დარგების (სამრეწველო სამართლის) შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაშვილი, ქეთევან (2018) ევროკავშირის მეორე დირექტივით 2012/30/EU დადგენილი მოთხოვნები სააქციო საზოგადოების მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურდღელაშვილი, თამარ (2015) საწარმოს რეზიდენტობის განსაზღვრა საერთაშორისო საგადასახადო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაზიშვილი, მაგდა (2017) უძრავი ქონების შეძენის რისკები და ინტერესები კეთილსინდისიერი შემძენისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლიპარტელიანი, დარეჯან (2016) ფიზიკური პირის მიერ სასესხო ვალდებულებისა და შრომითი ანაზღაურების დაზღვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომჯარია, ანნა (2016) გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ინტერესების კონფლიქტის დროს საერთაშორისო აქტების გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამაგეიშვილი, ანა (2018) კომერციული ბანკების გადახდისუუნარობის მოწესრიგება ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამულაშვილი, ანი (2015) ქმედუუნარო პირების მიმართ ახლებური სამართლებრივი მიდგომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამფორია, ია (2016) Greenmail - კორპორაციული შანტაჟის სამართლებრივი ბუნება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარაქველიძე, თეონა (2015) კრედიტორის დაკმაყოფილება იპოთეკის დროს და მასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარღანია, მაგდა (2016) სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისას ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ზოგადი საფუძვლები (ქართული და გერმანული სამართლის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაყიშვილი, მარიამ (2016) კაპიტალურ საზოგადოებაში დომინანტი პარტნიორის ერთგულების მოვალეობა აშშ-ს, ინგლისისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჩაიძე, პაპუნა (2016) დისკრიმინაციის პრობლემები შრომით ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჩალაძე, ალეკო (2017) დელიქტურ და სახელშეკრულებო ნორმათა კონკურენცია ქართულ სამართალში, პაციენტისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ალექსანდრე (2015) საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასება საქართველოში - შეფასების მეთოდების შერჩევა და გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ქრისტინე (2018) მესაკუთრის ინტერესების დაცვა მისი ნების არარსებობის შემთხვევაში უძრავი ნივთის გასხვისებისას (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი და საკანონმდებლო რეგულაციები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაძე, ნინო (2017) მოწმის ჩვენების როლი სესხის ხელშეკრულების ნამდვილობის დადგენისას - სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეზვრიშვილი, ქეთევან (2015) მორალური ზიანის ანაზღაურება ქართული სამართლის მიხედვით და სასამართლო პრაქტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაშვილი, სალომე (2017) მხარეთა თანასწორობის პრობლემა სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულად განხორციელებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტრეველი, ლიკა (2017) სუბროგაცია, როგორც ზიანის მიმყენებლის უსაფუძვლო გამდიდრების პრევენციის საშუალება სადაზღვევო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეხაშიშვილი, თამარ (2015) ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულების არსებითი პირობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მირზაშვილი, სალომე (2017) ნარდობისა და შრომითი ურთიერთობის გამიჯვნა და შესაბამისი სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაია, სალომე (2015) პატივისა და ღირსების შელახვისას მორალური ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქელაძე, ჯემალ (2018) არაღიარებული ქვეყნების სამართლებრივი სტატუსი და მასთან დაკავშირებული საერთაშორისო კერძო სამართლებრივი საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მკერვალიშვილი, გვანცა (2018) ელექტრონული კომერციის განვითარება საქართველოში და მისი შესაბამისობა ევროკავშირის დირექტივებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მორჩაძე, ნინო (2018) გამარტივებული წარმოება როგორც დავის გადაწყვეტის ეფექტური საშუალება (შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოსაშვილი, ბექა (2017) პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძვლები ვალდებულების შესრულების შემაფერხებელი გარემოებების არსებობისას, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და უნიფიცირებული აქტების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოქია, ია (2015) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების რეგულირების პრობლემები ქართული სამართლის და ნიუ-იორკის 1958 წლის კონვენციის მიხედვით (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოწონელიძე, ნანი (2015) ანტიდემპინგის აუცილებლობა ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაუმჯობესებისათვის, ევროკავშირის კანონმდებლობასა და პრაქრიკაზე დაყრდნობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, სალომე (2018) მტკიცების ტვირთის განაწილების სამართლიანი და ობიექტური სტანდარტი (გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობის შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადარეიშვილი, ლელა (2015) მშენებარე მრავალბინიან კორპუსში საკუთრების უფლების წარმოშობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნათელაშვილი, ნიკოლოზ (2018) მესაკუთრის და მფლობელის პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენის პრობლემა სატრანსპორტო საშუალებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამორაძე, ბექა (2015) შრომის ხელშეკრულების დაცვის გარანტიების გვერდის ავლა შრომის სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარიმანიძე, სალომე (2015) დერივაციული სარჩელის როლი საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარმანია, სალომე (2017) ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმის სამართლებრივი და პრაქტიკული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარუშვილი, ბექარ (2015) მხარეთა უფლებების დაცვის გარანტიები იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასყიდაშვილი, გიორგი (2018) არაკეთილსინდისიერი სუბიექტის მონაწილეობის შეზღუდვა სახელმწიფო შესყიდვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნატროშვილი, ნანა (2017) სასამართლო პროცესის გაჭიანურება, როგორც სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზაციის შემაფერხებელი გარემოება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაჭყებია, ალეკო (2016) საბანკო გარანტიის დამოუკიდებლობა ძირითადი ვალდებულებისგან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნემსიწვერიძე, სალომე (2015) სასამართლო მედიაციისა და სასამართლო მორიგების შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და საერთაშორისო პრაქტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლაიშვილი, ნანა (2015) აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტების სამართლებრივი ფორმები საქართველოს ძველი და ახალი კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, ქეთევან (2017) უმცირესობაში მყოფი აქციონერების ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები ბიზნეს გარიგებების განხორციელებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოდიშელიძე, ნანა (2015) მმართველობითი და სამეთვალყურეო უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შედარებითი ანალიზი კორპორაციულ მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროპირიძე, ომარ (2018) სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენციის განსაზღვრა უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა‐აღსრულებისას (შედარებით‐სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟორჟოლიანი, ანანო (2016) ექსპორტის დაფინანსების სამართლებრივი ასპექტები საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამნიაშვილი, თამარ (2017) საწარმოში თავდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებისას ხელმძღვანელთა როლისა და ვალდებულებების შედარებით- სამართლებრივი ანალიზი აქციონერთა ქონებრივ უფლებებთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამნიძე, თამარ (2017) ოფშორული კომპანიების სამართლებრივი სტატუსი და მათი საქმიანობის რეგულირება საქართველოს საკორპორაციო სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სანიკიძე, ვერიკო (2018) უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკული პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სარალიძე, მარიამ (2015) უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის) უცხოელებისთვის მიყიდვის წესი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვანიძე, მელანო (2016) მომხმარებელთა უფლებების დაცვა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ელექტრონულად დადებული ხელშეკრულების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიგუა, მეგი (2015) ცარიელი სივრცეები ელექტრონული ვაჭრობის ქართულ სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიმონიშვილი, თათია (2015) ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები, როგორც კერძო სამართლის სუბიექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიმონიშვილი, ქეთევან (2018) საწარმოთა რედომიცილების სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუდაძე, თეონა (2017) სასამართლო გადაწყვეტილების გავლენა საერთო კრების მოწვევისა და ჩატარების პროცედურებზე ქართულ საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულაბერიძე, ირაკლი (2016) საჯარო-კერძო პარტნიორობის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტატიშვილი, დავით (2018) არარეგისტრირებულ მოძრავ ნივთებზე იძულებითი აღსრულების განხორციელების პრაქტიკა და მისი სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტურიაშვილი, ლედი (2016) „ხელშეკრულებიდან გასვლა და ხელშეკრულების მოშლა“ (ქართული და გერმანული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო აქტების შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყემალაძე, ნინო (2016) სახელმწიფო შესყიდვების წილი პასუხისმგებლობა ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის განვითარების სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყეშელაშვილი, თეონა (2017) იპოთეკის მარეგულირებელი ხარვეზიანი ნორმების აღმოფხვრის პერსპექტივები შედარებით-სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყეშელაშვილი, ქეთევან (2015) ნების გამოვლენის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარადაშვილი, ნათია (2018) „კეთილსინდისიერი შემძენი და მისი სამართლებრივი თავისებურებანი ქართული სამართლის მიხედვით (( საკონსტიტუციო) სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი)”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარეიშვილი, ანა (2015) სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპისა და კონტრაჰირების იძულების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაშურიშვილი, ნინო (2015) ბაზარზე მონოპოლიური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების აკრძალვის სამართლებრივი რეგულირება (საქართველოს და ევროკავშირის სამართლის შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფიდუაშვილი, მარინა (2017) ,, უძრავ ქონებაზე იძულებითი აღსრულების ხარვეზები და მათი გადაჭრის გზები'' (შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და აშშ-ს სამართლის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირაშვილი, თათია (2015) მხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმები ელექტრო ენერგეტიკულ სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, მარიამ (2017) დაუქორწინებელი მშობლებისგან მამობის დადგენა - პრაქტიკის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქათამაძე, ელგუჯა (2016) მხარეთა ნების ავტონომია სამართლის არჩევისას საერთაშორისო ნასყიდობის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქათამაძე, მინდია (2018) მედიაცია, როგორც კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატივა, მისი გამოყენების კერძო სამართლებრივი სფეროები და საკონონმდებლო რეგულირება (შედარებით-სამართლებივი კვლევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქამადაძე, მაგული (2015) ხელშეკრულებიდან გასვლა და ხელშეკრულების შეწყვეტა (მოშლა) განსხვავება და სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაშაკაშვილი, მარიამ (2017) ელექტრონული ხელშეკრულების ნამდვილობის პირობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქემოკლიძე, თამარ (2016) ინვესტიციის ცნების მნიშვნელობა საერთაშორისო და ქართულ საინვესტიციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქვაჭრელიშვილი, მზია (2017) ფულადი ვალდებულებების შესრულების წესი ფულადი ერთეულის კურსის ცვლილების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქინქლაძე, ქეთევან (2017) მორალური ზიანის ანაზღაურების წინაპირობები და მისი ოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტესაშვილი, ეკა (2015) „სახელშეკრულებო თავისუფლების შეზღუდვის მიზანშეწონილობა სასამართლოს მხრიდან პირგასამტეხლოს შემცირებისას". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტოშვილი, თინათინ (2016) „არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნების აღსრულების სირთულეები ქართული და ევროპული სისტემების შედარებითი ანალიზი”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქომეთიანი, სალომე (2018) პარტნიორის პირადი ქონებრივი პასუხისმგებლობა კორპორაციის დელიქტური ვალდებულებისათვის შედარებითსამართლებრივი ანალიზი საქართველოს და აშშ-ს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუბრიაშვილი, სოფიო (2017) უძრავი ქონების რეალიზაცია ელექტრონულ აუქციონზე და გარდამავალი უფლებების პრობლემური ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაველაშვილი, ინგა (2018) დელიქტურ ვალდებულებათა თავისებურებანი სამედიცინო დაწესებულების მიერ ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყვითელაშვილი, მაია (2015) არბიტრაჟის კომპეტენცია და მისი საქმიანობის კონტროლის მექანიზმები საქართველოსა და საერთაშორისო პრაქტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაველაშვილი, ალექსი (2017) ხელშეკრულების მოშლის დროს მომშლელი მხარის გარანტიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაიშმელაშვილი, მარიამ (2017) საჯარო წესრიგის მნიშვნელობა უცხო ქვეყნის გადაწყვეტილებათა ცნობა აღსრულების პროცესში ( ქართული და ევროკავშირის სამართლის შედარებითი სამართლებრივი კვლევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, ბექა (2015) “სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციისას საკუთრების უფლების შეზღუდვა”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შერაზადიშვილი, ნინო (2016) სამემკვიდრეო დავების გადაწყვეტა სანოტარო მედიაციის საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეყელაშვილი, გაიოზ (2016) ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საშუალებების ეფექტურობა საქართველოში (წარმოშობის ისტორია საერთაშორისო და ქართული კანონმდებლობის ანალიზი, საავტორო სამართლის დაცვის სფეროში მოღვაწე ქართული და უცხოური ორგანიზაციები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალაური, ალექსანდრე (2016) სანოტარო მოქმედებების მნიშვნელობა და სამართლებრივი შედეგები ნოტარიუსისა და მონაწილე მხარეების მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაჩანიძე, ნოდარ (2017) საწარმოს დირექტორის ფინანსური პასუხისმგებლობის ფარგლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტალაძე, სალომე (2015) საარბიტრაჟო შეთანხმების ავტონომიურობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაშვილი, ეკატერინე (2015) მესაკუთრის ინტერესების დაცვა უძრავი ნივთის არამართლზომიერი გასხვისებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაძე, გვანცა (2016) საბანკო გარანტია და დოკუმენტალური აკრედიტვი (შედარებითი–სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხრაძე, ბაქარ (2015) დირექტორის ფიდუციური მოვალეობების დაცვის პრობლემური საკითხები და მისი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიშვილი, დიანა (2015) უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობის ფარგლები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხარტიშვილი, დავით (2017) დერივატიული სარჩელის როლი საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხენკელი, ვახტანგ (2015) ვალდებულებითი უფლებით დატვირთული უძრავი ქონების აუქციონზე რეალიზაციის სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარეიშვილი, მარიამ (2017) დისკრიმინაცია და სამართლებრივი დანაწესების ვაკუუმი საოჯახო სამართლის სუბიექტთა ურთიერთობების მოწესრიგებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარეიშვილი, მარიამ (2018) მკაცრი შესაბამისობის დოქტრინის მნიშვნელობა და თაღლითობის გამონაკლისი წესის განხილვა საერთაშორისო სავაჭრო პალატის „დოკუმენტური აკრედიტივის უნიფიცირებული წესებისა და ჩვეულებების“ (UCP 600) მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცანკაშვილი, ირაკლი (2016) არბიტაჟის გადაწყვეტილების გაუქმება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ტარიელ (2017) მორალური ზიანის განსაზღვრასთან დაკავშირებული სამართლებრივი პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციხისელი, ნინო (2018) შრომითი ურთიერთობისას დასაქმებულის შრომის უსაფრთხოების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების დანერგვა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხომარია, ანანო (2016) აბორტი კანონზომიერი ქმედება თუ სამოქალაქო სამართლებრივი დანაშაული? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წეროძე, ანა (2017) ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიგნაძე, სოფიო (2015) სასამართლო მედიაცია როგორც დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წივილაშვილი, ქრისტინე (2018) ეროვნული ბანკის გამოწვევები საფინანსო სექტორის ზედამხადველობის განხორციელებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წილოსანი, თამარ (2018) სანივთო და ვალდებულებითი სამართლის ურთიერთქმედება გარიგებების დადებისას, კანონმდებლობის და სასამართლო პრატიკის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიქარიშვილი, ეთერი (2017) კეთილსინდისიერი შემძენის სამართლებრივი დაცვის გარანტიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიწილაშვილი, ნატალია (2017) უსაფუძვლო გამდიდრების ანალიზი საქართველოს კანონმდებლობის, კონტინენტური ევროპის და ანგლო-ამერიკული ქვეყნების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წოწკოლაური, მარიამ (2016) მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი და მისი სამართლებრივი რეგულირების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანკოტაძე, ლევან (2016) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დაცვის ფარგლები საქართველოში, საქართველოსა და ICSID-ის პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურია, ანა (2017) კონკურენციის შეზღუდვა ფასებისა და სავაჭრო პირობების ფიქსირებით: ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოსა და ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის გამოყენების პრაქტიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურია, ნათია (2017) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირება და შიდასახელმწიფოებრივი დაცვა (შედარებითი ანალიზი ქართული და საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკადუა, გოჩა (2016) შრომით ურთიერთობებში პერსონალური მონაცემების დამუშავება და დასაქმებულის უფლებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭყონია, მარიამ (2016) ქალთა უფლებები მემკვიდრეობის განაწილებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაბეიშვილი, თათია (2018) სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა გამოყენების თავისებურებანი საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარებაშვილი, ნინო (2016) თავდებობა, როგორც სესხისა და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარშილაძე, სალომე (2018) უმცირესობაში მყოფი აქციონერების უფლებები საწარმოთა რეორგანიზაციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხასია, გვანცა (2015) იპოთეკარის ინტერესების დაცვა მოთხოვნის დაკმაყოფილების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხერხაძე, სალომე (2018) უზრუნველყოფის გარანტიის გამოყენების თავისებურებანი სამოქალაქო სამართალწარმოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვიჩია, დიტო (2015) Societas Europaea როგორც ტრანსსასაზღვრო სამეწარმეო საზოგადოების ფორმა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხონელიძე, მარიამ (2016) შეცდომა - გარიგების ნამდვილობის შემაფერხებელი გარემოება (შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი უნიფიცირებულ აქტებთან, გერმანიისა და ინგლისის სამოქალაქო სამართალთან). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოხიაშვილი, ეკატერინე (2015) „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ქონებრივ უფლებათა კოლექტიურ საფუძველზე მართვის ძირითადი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუბაშვილი, თამარ (2015) ექსპროპრიაციის შედეგები და ინვესტორისთვის გადასახდელი კომპენსაციის მახასიათებლები: საქართველოსა და ICSID-ის პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუბუტია, თამარ (2016) მორალური ზიანის ანაზღაურება ქართული და ანგლოამერიკული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, ნათია (2016) ,,შემთხვევითი დაღუპვისა და დაზიანების რისკის გადანაწილება საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებებში’’. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, ოთარ (2018) ღია ტიპის სააქციო საზოგადოებაში სასამსახურო ხელშეკრულების ფარგლები და მისი რეგულირების საკორპორაციო-სამართლებრივი და შრომით-სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუჯაძე, თამარ (2015) მოძრავ ნივთებსა და ავტომობილზე საკუთრების უფლების წარმოშობასა და მისი დაცვის გარანტიებთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები (კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანგულაშვილი, ასმათ (2015) უძრავ ქონებაზე საკუთრების მოპოვებისა და წარმოშობის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭველაშვილი, თამარ (2015) გირავნობა, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება შედარებით სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქია, ელენე (2018) მართლზომიერ მფლობელობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულაციები და მისი სრულყოფის მექანიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯელავა, სოფიკო (2015) სახელშკრულებო პასუხისმგებლობა ნასყიდობის ხელშეკრულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯორბენაძე, სალომე (2016) მხარეთა უფლებები იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Feb 19 19:44:14 2019 PST.