ობიექტები თემით "H Social Sciences > HU Addiction Studies"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 11.

ბესელია, ადა (2018) ღამის ცხოვრება და კლუბური ნარკოტიკების მოხმარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივანიშვილი, მიხეილ (2017) წამადამოკიდებულთა სპეციალიზებული მკურნალობის პრობლემები საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეშელავა, თამარ (2017) შპრიცებისა და ნემსების პროგრამით სარგებლობის კმაყოფილების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეჟავა, თამარ (2018) ნარკოპოლიტიკის გავლენა ქვეყნის ნარკოვითარებაზე-შემთხვევის მეტა-ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღებრიშვილი, თამარ (2018) ძალადობის მსხვერპლი წამალდამოკიდებული ქალების წვდომა თავშესაფრებზე და შესაბამისი სერვისის მიწოდების მზაობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სალამაძე, ლევან (2017) ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ოპიოიდების მოხმარებიდან სტიმულატორების მოხმარებაზე გადასვლის ხელშემწყობი და თანმხლები ფაქტორების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ქეთევან (2017) ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები : ზიანის შემცირების სერვისებით სარგებლობა, ბარიერები და საჭიროებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სომხიშვილი, ნატო (2018) ინტერნეტ თამაშებზე დამოკიდებულობის პრევენციის მექანიზმების შესწავლა საქართველოს ორ საჯარო საჯარო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტეფანიშვილი, ნათია (2018) ნარკოვითარება საქართველოში წლიური ანგარიში 2016. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუთელია, ლიკა (2017) გემბლინგის პრობლემის შესწავლა საქართველოს დევნილთა პოპულაციის ორ თემში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, ბაჩანა (2017) საქართველოში, გლობალური ფონდის მეთადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებში არსებული სამედიცინო და ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაციის სერვისების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 07:49:38 2019 PDT.