აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2013

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 22.

ადეიშვილი, ქრისტინა (2013) არგუმენტაცია პოლიტიკურ დისკურსში (შეპირისპირებითი ანალიზი. ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერელაშვილი, ეკა (2013) გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ-ისტორიული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, მაია (2013) მასწავლებელთა პროფესიული „გადაწვის“ ზოგიერთი პიროვნული და სოციალური ასპექტი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბრეგვაძე, თამარ (2013) ფორმალური ზოგადი განათლება და კერძო რეპეტიტორობა როგორც პარალელური სისტემები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვალია, გიორგი (2013) როგორ ირჩევენ პატარა ქვეყნები სტრატეგიულ მოკავშირეებს? დაბალანსების და მიტმასნების სტრატეგიები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოხია, რუსუდან (2013) ,,უცხოური ენის დაუფლების ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების კვლევა”. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითიშვილი, ნათია (2013) პოეტური მეტაფორა ინგლისურენოვან რომანტიკულ ტექსტში (უილიამ ბლეიკის პოეზიაზე დაყრდნობით). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თარხნიშვილი, ლევან (2013) ღირებულებები - კონცეფცია, კვლევა და ალტერნატიული მიდგომა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევდორაძე, ეკატერინე (2013) სტაფილოკოკური Sb-1 ბაქტერიოფაგის გენომის ანალიზი და ლეთალური აქტივობის მქონე ფაგოსპეციფიური რეკომბინანტული კლონების შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილანავა, ცირა (2013) ქართული ნაციონალური დისკურსის ფორმირება: საქართველოსა და რუსეთის იმპერიის მარკირების მოდელები და ქართული ნაციონალური თვითიდენტიფიკაცია მე-18 საუკუნის დასასრულისა და მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუნელაური, ნანა (2013) მხედველობითი იმპრინტინგი წიწილებში - მიტოქონდრიული ცილები და α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპიონის მჟავას ტიპის გლუტამატის რეცეპტორები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუსრაძე, ია (2013) ანტიბიოტიკორეზისტენტული Acinetobacter baumannii-ის სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების დახასიათება სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატის შექმნის მიზნით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა (2013) ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, ირინა (2013) იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში (შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი: ინგლისური, ახალი ბერძნული და რუსული ენების მასალის საფუძველზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, ლევან (2013) საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურვანიძე, ელისო (2013) სპეციფიკური ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტურობა ცერებრული დამბლის სხვადასხვა ფორმის დროს. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოკუნევა, ვერა (2013) ქრონიკული ჰიპოკინეტური სტრესის ეფექტი ნუშისებრი სხეულის ცენტრალური ბირთვის აქსო-დენდრიტული სინაფსების აღნაგობაზე. ელექტრონულ-მიკროსკოპული და ატომურ-ძალოვან-მიკროსკოპული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარეშიშვილი, მარიამი (2013) საგაზეთო სტატიების სათაურების თარგმნის პრაგმატიკული ასპექტები ფრანგულ და ქართულ ენებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარუმიძე, ნათია (2013) ჩირქოვან-ანთებითი ინფექციების საწინააღმდეგო ნატურალური ანტიმიკრობულ-ანტიფუნგალური ბიოკომპოზიტის შექმნა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუკაკიძე, ბერიკა (2013) ოჯახის, სკოლისა და მოსწავლის ფაქტორების გავლენა მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებზე კითხვაში (პიზა 2009 წლის კითხვის ტესტის შედეგების ანალიზი: განვითარებული (ესტონეთი) და განვითარებადი (აზერბაიჯანი) ქვეყნების მაგალითზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურია, გვანცა (2013) საქართველოში გავრცელებული Francisella tularensis მოლეკულურ-ეპიდემიოლოგიური დახასიათება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიჭინაძე, მაია (2013) ანტიკური ხანის ცენტრალური კოლხეთის პალეოეკოლოგია და ეკონომიკა (არქეოლოგიური ძეგლების პალინოლოგიური კვლევის საფუძველზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 03:20:13 2018 PDT.