ობიექტების წლებით 1995

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: M | O | Г | К | Р | С | Х | Ц | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 33.

M

Mukhigulashvili, Sulkhan (1995) On a two-point boundary value problem for second order functional differential equations. memoirs on differential equations and mathematical physicsmemoir.

Mukhigulashvili, Sulkhan და Lomtatidze, Alexander (1995) On periodic solutions of second order functional differential equations. Memoirs on differential equations and mathematical physics.

O

Okrostsvaridze, Avtandil (1995) Hercynian Granitoid Magmatizm of the Greater Caucasus (Book English Summary, pp. 178-190). In: Hercynian Granitoid Magmatizm of the Greater Caucasus. NERGEBI.

Г

Гогоберидзе, М.К. (1995) Биосинтез стероидных гликозидов культурой клеток и ткани Yucca glorioza L. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гуриелидзе, К.Г. (1995) Метаболизм олигофуростанозидов в некоторых сапониносодержащих растениях и в культуре клеток диоскореи дельтовидной. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Киртадзе, Э.Г. (1995) Основные метоболические пути при вторичном спиртовом брожении. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рухадзе, Г.Г. (1995) Рота- и коронавирусные инфекции свиней: биология возбудителей и создание средств экспресс-диогностики и специфической профилактики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Садунишвили, Т.А. (1995) Основные метоболические пути ассимиляции аммония в высших растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сопромадзе, А.Н. (1995) Биохимическое исследование фенолкарбоновых кислот, катехинов, проантоцианидинов и антоцианов виноградной лозы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хорнаули, Г.И. (1995) Вопросы грузинской ономастики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Худа, Аль-Мурад (1995) Некоторые вопросы относящиеся к линейным операторам в Гильбертовом пространстве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Циклаури, Г.Ч. (1995) Флавоноидные соединения вечнозеленных (лавровишня, цитрусы) растений. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერიაშვილი, დარეჯან (1995) ბერტოლდ ბრეხტის დრამის "ეპიკური" გადამუშავების პრინციპი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბოლქვაძე, თინათინ (1995) პოეტური პარალელიზმი "ვეფხისტყაოსანში". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუღულაშვილი, მარინა (1995) ქართული საბავშვო მწერლობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დოლიძე, რუსუდან (1995) სამეცნიერო სტატიის კომპოზიციურ-აზრობრივი ორგანიზაცია (ინგლისური და ქართული ენების მასალის მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ვარდოშვილი, ეკა (1995) რელიგიური ნაკადი ილია ჭავჭავაძის ლირიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1995) მომავლის ნიშნები. მერიდიანი, თბილისი.

კალანდია, ლანა (1995) ბესიკ ხარანაულის პოეზია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კირვალიძე, ნინო (1995) მეტყველი სუბიექტის დეიქტური რეპრეზენტაციის ლინგვოპრაგმატიკული თავისებურებები ინგლისურ ენაში (რუსულ ენაზე). არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 3. С. 57-67.

კუტივაძე, ნესტან (1995) შიო არაგვისპირელის ნოველები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლორია, ზიზი (1995) ილო მოსაშვილის შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ომიაძე, სალომე (1995) სიტყვათა სემანტიკური ჯგუფები და "შეუძლებელი შეხამებანი" თანამედროვე პოეზიის ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

საგინაშვილი, ნელი (1995) კონიექტურები "ვეფხისტყაოსნის" გამოცემებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სანიკიძე, ინგა (1995) ასპექტის კატეგორია ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოხაძე, ნათელა (1995) გრიგოლ დიდის "დიალოღონი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სულაბერიძე, მაია (1995) ლია სტურუას პოეზია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სურგულაძე, რევაზ (1995) ჟურნალისტიკის მმართველობითი ბუნება და მისი გამოვლენის თავისებურებანი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სუხიტაშვილი, ნანა (1995) მიხეილ ჯავახიშვილი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ყიფიანი, გურამ და ნოდარ, ამაშუკელი (1995) ,,კოლხური" და ,,ფრიგიული" სახლები. სხვა. ,,ცისარტყელა".

ჩალახეშაშვილი, ნანა (1995) სამიჯნურო სიმბოლიკა X-XI საუკუნეების კლასიკურ სპარსულ პოეზიაში (გორგანი და აბუ საიდი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ძნელაძე, რევაზ (1995) გურიის ტოპონიმიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხუციშვილი, რევაზ (1995) უნგრულ-კავკასიური პრობლემა (უნგრული ტომები ჩრდ. კავკასიაში V-IX სს.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 02:33:58 2019 PST.