ობიექტები თემით "P Language and Literature > PB Georgian Language and Literature"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: D | T | Р | Ц | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 45.

D

Doborjginidze, Nino (2003) Das Problem der Bibelübersetzung und seine Bedeutung für die Entwicklung der georgischen Sprache im christlichen Mittelalter. Caucasica Oldenburgensia 1.

Doborjginidze, Nino (2009) Die georgische Sprache im Mittelalter. Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 17.

Doborjginidze, Nino (1999) Grammatisch-sprachwissenschaftliche Fragestellungen in altgeorgischen Psalmenkatenen. Georgica (22).

Doborjginidze, Nino (2000) Identitätsbildende Funktion der Sprache und Übersetzungsprobleme bei den altgeorgischen Exegeten. Munster und Funktionen kultureller Selbst- und Fremdwahrnehmung.

Doborjginidze, Nino (2014) Religious inculturation and problems of social history of the georgian language. Georgian Christian Thought and its cultural context.

Doborjginidze, Nino (2008) Zur Herausbildung von Sriftsprachen im christlichen Osten, Einige Aspekte am Beispiel des Georgischen. Le Muséon, Tome 121.

T

Tsagareli, Levan (2016) Die Dezentrierung als transkulturelles Merkmal der postmodernen österreichischen und georgischen Künstlernarrative. Chancen und Schwierigkeiten des interkulturellen Dialogs über ästhetische Fragen, 13. С. 103-117. ISSN 978-3-643-50714-3

Tsagareli, Levan (2017) Die Parodistische Repräsentation von nationalen Mythologemen in Nino Haratischwilis Roman Das achte Leben (für Brilka). In: Deutsch-Georgische Wissenschaftsbeziehungen? Partner zwischen Tradition und Innovation. DAAD-Alumnitreffen in Tiflis, 15-17 June 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. (არ გამოქვეყნებულა)

Tsagareli, Levan (2017) Grigol Robakidses Die Hüter des Grals als ein exophones Projekt. In: Deutsch-Georgische Begegnugsorte in der Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts. Humboldt-Kolleg Tbilissi, 20-22 September 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. (არ გამოქვეყნებულა)

Tsagareli, Levan (2017) Künstlerinnen im Totalitarismus. Dekonstruktion der Fremdbilder in Nino Haratischwilis Roman Das achte Leben (für Brilka). In: Die transkulturellen Repräsentationen der Frau in der Literatur und Philosophie unter besonderer Berücksichtigung georgischer und österreichischer Diskurse. Internationale Tagung, 12.-13. Oktober 2017, Ilia State University. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рехвиашвили, М.М. (1966) Имя прилагательное в грузинском языке и его преподавание в школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цуладзе, Л.П. (1964) Преподавание слитного предложениия в школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

გაგოევი, ნინო (2014) ქართულ ლექსიკაზე მუშაობა სომხურენოვან სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გვილია, თამუნა (2014) ენობრივი პოლიტიკა და საელმწიფო ენის სწავლებსი პროცესში არსებული სირთულეები არაქართულ სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

დობორჯგინიძე, ნინო (2013) ათონის ქართველ მწიგნობართა ენობრივი კონცეფცია. ლიტერატურის ინსტიტუტის გზამკვლევი.

დობორჯგინიძე, ნინო (2011) ტექსტის კვლევის ისტორიისათვის ძველ ქართულ ფილოლოგიაში (ფსალმუნთა ინტერპრეტაციის თეორიული საკითხები ეფრემ მცირის მეტატექსტებში). Folia Caucasica.

დობორჯგინიძე, ნინო (2001) ეტიმოლოგიურ-ლექსიკოლოგიური ხასიათის კომენტარები „ფსალმუნთა გამოკრებული თარგმანებიდან“. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 30.

დობორჯგინიძე, ნინო (2005) ქრისტიანული ისტორიოგრაფია და თხუთმეტი სამწერლო ენის ტოპოსი (ცნობები იბერიელი დამწერლობის შესახებ). ლიტერატურა და სხვა.

დობორჯგინიძე, ნინო (2011) სიტყვა, კონტექსტი და მნიშვნელობის კონსტრუირება (სიტყვის კვლევის ისტორიისათვის ძველ ქართულ ფილოლოგიაში). წახნაგი, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული.

დობორჯგინიძე, ნინო (2012) ლინგვისტურ-ჰერმენევტიკული მეტატექსტები, პრაქტიკული გრამატიკა და ჰერმენევტიკა X-XIII საუკუნის ქართულ წყაროებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

ზუბიაშვილი, თეონა (2014) დიალექტიზმები მოსწავლეთა მეტყველებაში და მათი აღმოფხვრის გზები სასკოლო განათლების საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაკობიძე, ირინე (2014) ტექსტის ენობრივ - გამომსახველობით მხარეზე მუშაობა ვაჟა-ფშაველას თხზულებათა სწავლებისას სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდარიშვილი, ელისო (1992) სულხან-საბა ორბელიანის "სწავლანი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კომლაძე, ნათია (2014) ქართული სამეტყველო უნარ–ჩვევების ფორმირება სახელმწიფო (ქართული) ენის სწავლებისას აზებაიჯანულენოვან სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაძე, თამთა (2017) ქართული ორთოგრაფიულ ჩვევათა ფორმირება ქართული ენის სწავლებისას არაქართულ სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, ლელა (2014) ლიტერატურის გაკვეთილების როლი თანამედროვე უფროსკლასელთა მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ჩამოყალიბებაში (ნიკოლოზ ბარათაშვილის „ბედი ქართლისას“ მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, თამარ (2014) ქართული რომანტიზმის პოეტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-219-8

ლომიძე, თამარ (2005) „მეს“ კონცეფცია ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედებაში. „სჯანი“ (6). ISSN 1512-2514

ლომიძე, თამარ (2009) მეორეული სემანტიკა პოეტურ ტექსტში. „სემიოტიკა“ (6). ISSN 1512-2409

ლომიძე, თამარ (2013) სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა“ (სემანტიკური სტრუქტურა). სემიოტიკა (13). ISSN 1512-2409

ლომიძე, თამარ (2008) ფერის მხატვრული გააზრების თავისებურებები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში. „სემიოტიკა“ (3). ISSN 1512-2409

ლომიძე, თამარ (2010) „მამათა“ და „შვილთა“ ბრძოლა მე-19 საუკუნის საქართველოში და ზოომორფულ მეტაფორათა ფუნქცია აკაკი წერეთლის პოეზიაში. წახნაგი. ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული (2). ISSN 1987-7218

ლომიძე, თამარ და ბეზარაშვილი, ქეთევან (2009) ამაღლებულისა და განსაცვიფრებლის ცნებები ძველ ლიტერატურულ-თეორიულ ნააზრევში და გალაკტიონთან. წახნაგი. ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული (1). ISSN 1987-7218

ლომიძე, თამარ და ბეზარაშვილი, ქეთევან (2011) Gregory of Nazianzus and Nikoloz Baratashvili. Christian Sources of Georgian Romanticism. Pro Georgia (Journal of Kartvelological Studies) (21). ISSN 1230-1604

მანჩხაშვილი, მირანდა (2014) ტექსტის ანალიზი და ინტერპრეტაცია,როგორც კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი ტექნოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაძე, ქეთევან და ნებულიშვილი, სალომე და აბჟანდაძე, ნინო (2017) მულტიმედიის როლი ლიტერატურული ტექსტების გააზრებაში ქ.თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მე-11 კლასების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, ნინო (2010) დიალოგი, როგორც დისკუსიის წინაპირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიაშვილი, თამთა (2011) ტექსტის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები კითხვის შემდგომ ეტაპზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ურიადმყოფელი, ეკატერინე (2016) კითხვის მოტივაციის ამაღლების მეთოდები, როგორც მოსწავლეთა წიგნიერების განვითარების საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შვანგირაძე, თინათინ (2014) პერსონაჟის ენაზე დაკვირვება მხატვრული ტექსტის დამუშავებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარეიშვილი, თეონა (2014) ინტერკულტურული მიდგომები ქართული ენის სწავლებისას ეთნიკურად მრავალფეროვან სასწავლო გარემოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარელი, ლევან (2017) დიალოგურობა ილია ჭავჭავაძის "მგზავრის წერილებში". In: ილია ჭავჭავაძის დაბადების 180 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 24-25 ოქტომბერი 2017, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცერცვაძე, ნინო და დებიაზი, კლაუდიო და ახმეტელი, თინათინ (2006) DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (A–Z), II edizione riveduta e aggiornata, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (A –Z), II შევსებული და შესწორებული გამოცემა. In: DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (A–Z), II edizione riveduta e aggiornata, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (A –Z), II შევსებული და შესწორებული გამოცემა. 805.0-3=9.463.1 (ი 913). ,,ოაზისი", თბილისი, 1-დან. ISBN 99928-894-8-9

ცერცვაძე, ნინო და დებიაზი, კლაუდიო და ახმეტელი, თინათინ (2004) DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (M-Z), I edizione, II volume, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (M-Z) , გამოცემა I, ტომი -II. In: DIZIONARIO ITALIANO-GEORGIANO (L-M), I edizione, II volume, იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (L-M) , გამოცემა I, ტომი -II. 805.0-3=9.463.1, II (ი 913). ,,ოაზისი", თბილისი, С. 1-1034. ISBN 99928-894-3-8

წიფურია, ბელა (2016) ქართული ტექსტი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა/პოსტმოდერნულ კონტექსტში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-240-2

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 20:15:36 2019 PDT.