ობიექტები თემით "D History General and Old World > DA Ethnography"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: А | Б | В | Г | Д | И | К | С | Т | У | Х | Ч | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 23.

А

Алиева, А.И. (1988) Поэтика и стиль волшебных сказок адыгских народов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бердзенишвили, Л.Н. (1971) Вопросы народной словесности в журнале "Акакис Кребули". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Велюс, Н.А. (1988) Хтонический мир в литовской мифологии (Анализ фольклорного вяльняса). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гадагатль, А.М. (1989) Идейно-тематическое и художественное своеобразие героического эпоса "Нартхэр" адыгских народов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Деканозишвили, К.Ш. (1987) Грузинское народное габаасеба. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джагоднишвили, Т.И. (1987) Пути становления грузинской фольклористики XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Ивелашвили, Т.В. (1991) Брачные обычаи и обряды в Грузии XIX-XX вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Калоева, Д.А. (1970) Цикл Даредзан в осетинской эпосе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Куен, А.С. (1987) Мифологические образы адыгского эпоса "Нарты". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сихарулидзе, К.И. (1992) Некоторые аспекты происхождения и становления мифо-эпического героя Амирани. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Схаплок, Г.Ю. (1987) Адыгейская советская народная поэзия. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тлехас, Б.Г. (1989) Мотивы социального неравенства в сказочном фольклоре народов Северного Кавказа. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

У

Унарокова, Р.Б. (1989) Опосредованные формы общения в традиционной культуре адыгских народов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Халипаева, И.А. (1987) Мифологические персонажи кумыской несказочной прозы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хелашвили, Циала (1987) Образ Аиара в персидских народных и их Грузинскиих версиях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хут, Ш.Х. (1971) Адыгейская волшебная сказка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хут, Ш.Х. (1989) Несказочная проза адыгов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Челидзе, В.Г. (1987) Грузинские фольклорные записи в сборнике Роберта Лаха. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чуяко, Н.М. (1992) Малые жанры адыгского фольклора. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхеидзе, Р.О. (1991) Проблема первоначального вида сказания об Амиране. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхеидзе, Р.О. (1988) Библейский рассказ о Иосифе Прекрасном и его мотивы в фольклоре. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიიდან/From the ethnic and cultural history of the ancient population of the central Caucasus. ამირანი (XXIX). С. 53-66. ISSN 1512-0449

ლალიაშვილი, ნიკოლოზ (2005) საკრალური და პროფანული ქართულ ფოლკლორში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Mar 18 22:05:41 2018 PDT.