აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2000

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | D | А | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 15.

B

Bukhrashvili, Paata (2000) Binarität und Komplementarität in Nordostgeorgien. Die Vorstellung von Jungen und Mädchen bei dem Iaqsari-Heiligtum. ამირანი (3). С. 41-56. ISSN 1512-0449

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2000) ჟან-კლოდ ეტიენი რდუარდ შევარდნაძე. საქართველოს მისეული ხედვა. "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა".

А

Анчабадзе, Георгий (2000) Проблемы этнической истории абхазов на фоне грузино-абхазского конфликта. Аспекты грузино-абхазского конфликта. Материалы грузино-абхазской конференции , 2. С. 20-40.

ბუხრაშვილი, პაატა (2000) რუსული კოლონიალური ცნობიერება და ამიერკავკასიის ეთნოპოლიტიკური რეალობა. ამირანი (2). С. 72-86. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2000) ,,მარჯაჰ!". ამირანი (3). С. 106-116. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2000) ქრისტემდე III ათასწლეულის შუა ხანების ცენტრალური ამიერკავკასიის მოსახლეობის სამეურნეო-ყოფითი სტრუქტურის განსაზღვრისათვის. ამირანი (2). С. 19-35. ISSN 1512-0449

თევდორაძე, ნინო (2000) რეფერენტული სივრცის ცნება და ცნობიერების ნაკადის როგორც ტექსტის პრობლემა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, V. С. 9-16. ISSN 99928-830-4-9

მალაზონია, დავით (2000) ”ეთნოგრაფიული წერილები გაზეთ ივერიაში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” (1 (7)). С. 119-122. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით (2000) ”საქართველოს კუთხეების ეთნოგრაფია გაზეთ ივერიაში”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". С. 122-125. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით (2000) დიმიტრი ბაქრაძე და ”ქართლის ცხოვრება”. საისტორიო ჟურნალი ''კლიო'' (8). С. 23-35.

მალაზონია, დავით (2000) საზოგადოებრივი პროგრესის პრობლემა თერგდალეულთა თეორიულ მემკვიდრეობაში. საისტორიო ჟურნალი კლიო (9). С. 78-88.

მალაზონია, დავით (2000) ილია ჭავჭავაძე ისტორიის აღმზრდელობითი მნიშვნელობის შესახებ. სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი ”სკოლა და ცხოვრება” (1-6). С. 83-89.

მალაზონია, დავით (2000) ”ზოგიერთი უძველესი ტომის ეთნიკური კუთვნილების პრობელმა XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ ისტორიოგრაფიაში”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი (2 (8)). С. 113-116. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით (2000) "XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული ისტორიოგრაფია და ქართველი ხალხის ეთნოგენეზის საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" (2 (8)). С. 110-113. ISSN 1512-0333

ჯაში, ქეთევანი და კვანტალიანი, ქეთევანი (2000) ფრანგულ-ინგლისურ-რუსულ-ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი. წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბიოთეკაში . ენა და კულტურა, ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN УДК 804.0-3=20=82=94.6

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 12:09:34 2018 PDT.