აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > PhD Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2014

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 14.

გაბაშვილი, მარიამ (2014) მხატვრულ–კულტურულ ტრადიციათა ტრანსფორმაციის ასპექტები ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში (ახ.წ. I-III სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გარაყანიძე, ელზა (2014) პედაგოგიური სიტუაციების მოდელირება, როგორც მუსიკის მასწავლებლის მომზადებისა და გადამზადების საშუალება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გობიანი, მირანდა (2014) დისკურსის გენდერული დინამიკა ახალგაზრდების მეტყველებაში (გერმანული და ქართული ენობრივი მასალის მიხედვით). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, ხათუნა (2014) ჰოსპიტალიზებული ბავშვების საჭიროებები და ფსიქო-სოციალური, ჩაილდ ლაიფ ინტერვენცია ნახატებისა და სერიული შემთხვევების ანალიზი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვანტიძე, გულნარა (2014) ეთნოგრაფიული სურათები XVII-XVIII სს. საქართველოს ისტორიიდან (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კვლევა). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილაძე, მაია (2014) კაინის მჟავას ეფექტი ჰიპოკამპის ცოცხალი ნეირონის დენდრიტულ ხორკლებზე: მრავალფოტონიან-მიკროსკოპული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირვალიძე, ანა (2014) ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ პარადიგმათა ლიმიტაციები მეხსიერების კვლევაში ინტეგრაციული მეთოდოლოგიური ალტერნატივა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვენიერაძე, თამარ (2014) დიალოგიზმი, პოლიფონია და ინტერტექსტუალურობა პოლიტიკურ დისკურსში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოდიკაძე, ელისო (2014) ენის ჰუმბოლდტისეული კონცეფცია და დისკურსი როგორც შემოქმედებითი აქტი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ნინო (2014) ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთელ ქართველებში (ინეგოლის რაიონის სოფელ ჰაირიეს მოსახლეობის მაგალითზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტურაშვილი, თამარ (2014) ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის განმსაზღვრელი ზოგიერთი ფაქტორის კვლევა ქართველ სტუდენტებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ურუშაძე, ნატალია (2014) მეხსიერების ფაქტორი უმაღლეს სკოლაში უცხოური ენების სწავლების თანამედროვე მეთოდიკის კონტექსტში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქობალია, ქეთევან (2014) ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის პროფესიულად ღირებული პიროვნული ნიშან-თვისებების მოდელი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩარკვიანი, თამარ (2014) ნეოპატრიმონიალური და მერიტოკრატიული მართვის სტრატეგიები ტრანსფორმირებად საჯარო სამსახურში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Jun 22 01:58:50 2018 PDT.