ობიექტები თემით "Q Science > QO Biology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: G | L | T | А | Б | Г | Д | К | Л | Р | С | Т | Ц | Ч | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 37.

G

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transport System in the Spinal Cord: New Mechanistic Targets for Pharmacological Modulation of Excitatory Signalling. The FEBS Journal, 284 (Sp1). С. 151-152.

Gegelashvili, Georgi და Bjerrum, Ole Jannik (2015) Functional Cross-Talk Between Different Systems of Glutamate Transport and Metabolism in the Spinal Cord. In: Glia Amino Acid Transporters in Health and Disease, 2015, Atlanta, Georgia.

L

Lordkipanidze, Tamar და Tsverava, Lia და Lepsveridze, Eka და Nozadze, Maia და Kikvidze, Marine და Solomonia, Revaz (2016) Myoinositol Attenuates the Cell Loss and Biochemical Changes Induced by Kainic Acid Status Epilepticus. BioMed Research International., 2016.

T

Tevzadze, Gigi და Tarkhnishvili, David და Murtskhvaladze, Marine და Gavashelishvili, Alexander (2015) Human Paternal Lineages, Languages, and Environment in the Caucasus. Human Biology. ISSN 1534-6617

А

Амиранашвили, Шота (1976) Внеклассная работа пр биологии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бериашвили, Т.В. (1994) Метаболизм некоторых эндогенных и экзогенных веществ в растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гигинеишвили, Циури (1981) исследование количесева цитоплазматическои рак и сухого веса нервных и глялных клеток при развитии корковои активности. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гловели, Тенгиз (1981) Роль афферентных систем в формировании неироннои активности гипокампа. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джапаридзе, Н.Д. (1989) Изучение количества белка и нуклеиновых кислот в нервных клетках конечного мозга и крыши средного мозга в эмбриогенезе и при импринтите у птиц. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джохадзе, Г.К. (1973) Влияние одновременного деиствия микроэлементов и ризобиума на фотосинтез и некоторые другие физиологические показатели сои. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Дидебулидзе, Н.А. (1989) Влияние спленектомии на соматотропоциты аденогипофиза молодых белых крыс. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Квеситадзе, Э.Г. (1994) Эндоглюканазы мезофильных и термофильных мицелиальных грибов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кецховели, Элисо (1975) Пигменты коры и древесины. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кулиев, К.А. (1984) Исследование особенностей понятийного мышления в условиях применения ТСО/Ук. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лампарадзе, Шота (1984) Сравнительное изучение биологических и хозяйственных особенностей интродуцированных из японии сортов мандарина. Сухуми-1984. (არ გამოქვეყნებულა)

Ласареишвили, Л.Н. (1988) научные основы возделывания орехоплодных культур в грузинской ССР. Сухуми-1988. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рухадзе, Г.Г. (1995) Рота- и коронавирусные инфекции свиней: биология возбудителей и создание средств экспресс-диогностики и специфической профилактики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Салуквадзе, М.М. (1986) Влияние норм и периодичности внесения фосфорф на урожайность, динамику физиологических процессов и биохимический состав чайного сырья. Сухуми-1986. (არ გამოქვეყნებულა)

Сахвадзе, Л.И. (1997) Микробиологическое превращение соединений железа, марганца, фосфора и серы в рудах, почвах и подземных водах Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тодадзе, Э.Б. (1986) Изучение индуцированных мутантов и отбор хозяйственно ценных форм фейхоа. Сухуми-1986. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Церетели, П.Д. (1972) Количественные и некоторие цитохимические изменения сперматогенного эпителия, фолликулярных и интерстициальных клеток перухов русской белой породы в процессе постэмбрионального развития. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Цирекидзе, Н.Н. (1986) Цитологические механизмы роста сердца мыши в постнатальном онтогенезе/изменения числа кардиомиоцитов, их плоидности и массы/. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чубинидзе, В.В. (1994) Вещества вторичного происхождения высших растений Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

აფციაური, თამარ (2010) მრავლობითი ანტიბიოტიკო რეზისტენტული Staphylococcus spp. შტამებისა და მათ მიმართ აქტიური ფაგების სელექცია და შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაქრაძე, ნელი (2013) პენტილენტეტრაზოლის გავლენა ზრდასრული ვირთაგვის ჰიპოკამპის და ქერქის ნეირონულ აღნაგობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელიაშვილი, თამარ (2011) ჰიპოთიროიდული სტატუსი და Akt-რეგულაციური სისტემების ცვლილებები ლიმფოციტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავაძე, თეონა (2011) სინანთროპი მგლების (Canis lupus cubanensis) (დინამიკა)რიცხოვნობის დინამიკა ყაზბეგის რაიონში და მასზე მოქმედი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ედიშერაშვილი, ნათია (2011) აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვის (Capra cylindricornis) პოპულაციის რიცხოვნობის შეფასება ყაზბეგის რაიონში ადაპტირებადი კლასტერების მეთოდის გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეხვაია, ჟანა (2012) ქართული ავტოქთონური ვაზის ჯიშების და ველური ვაზის (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris [C.C. Gmel.] Hegi) პოპულაციების შედარებითი მორფომეტრიული და მოლეკულურ სისტემატიკური შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლორთქიფანიძე, თამარ (2011) ბერგმანის გლიური უჯრედების ლატერალური მორჩების განვითარების დინამიკა, მათი როლი პურკინიეს უჯრედების დენდრიტული ხის ჩამოყალიბებასა და სინაპტოგენეზში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაუტაძე, ეკატერინე (2012) ინოზიტოლების და ოლეამიდის ანტიეპილეფსიური თვისებების შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურცხვალაძე, მარინე (2012) ცხოველთა სახეობების წარმოშობა და პოპულაციის სტრუქტურირების კვლევა კავკასიაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაშვილი, ნათია (2014) მიო-ინოზიტოლის ზეგავლენის შესწავლა ეპილეფტოგენეზის ადრეული სტადიის ბიოქიმიურ ცვლილებებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარქოსაძე, ხათუნა (2011) პერცეპტუალური დასწავლა ადამიანის მხედველობის სისტემაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილაჩავა, ლელა (2012) ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის მყისიერი და შორეული ეფექტი მოზარდი და ზრდასრული ვირთაგვების ჰიპოკამპის აღნაგობაზე და მეხსიერებასა და დასწავლაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხელიძე, ნათია (2011) ცენტრალური კავკასიონის სუბალპური არყნარი ტყის ბუნებრივი რეგენერაციის სუქცესიური სტადიების სახეობრივი მრავალფეროვნება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგურია, დავით (2014) ნ-მეთილ-დ-ასპარტატული რეცეპტორების ცვლილებების შესწავლა წიწილებში იმპრინტინგის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jan 18 02:56:52 2018 PST.