ობიექტები თემით "H Social Sciences > HP Administration of public policy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 38.

V

Verulava, Tengiz (2015) Healthcare expenditures in line with the recommendations of the World Health Organization and the funding of Georgia’s healthcare system. Georgia 2020.

ბეგიაშვილი, მარიამ (2014) საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა საავტორო და მომიჯნავე უფლებებთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბლუიშვილი, მარიანა და მაჭარაშვილი, ია (2014) სკოლის დაფინანსების პრობლემატიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუიანოვა, ანა (2014) კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების პრობლემები და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოთუა, ბექა (2015) ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროცესის განხორციელების გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევდარიანი, დემნა (2015) საქართველოს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირების მიმართულებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დენჰარტი, რობერტ და დენჰარტი, ჯენეტ (2012) საჯარო მართვა, მოქმედების კურსი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978–9941–18–099–6

ესებუა, ნიკოლოზი (2014) ონლაინ მეკობრეობის ხელისშემწყობი ფაქტორები, ონლაინ მეკობრეობა როგორც ბაზრის განვითარების მოტორი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო 2020..

ვერულავა, თენგიზ (2016) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური მექანიზმი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ მასალების კრებული. С. 130-134. ISSN 978-9941-13-521-7

ვერულავა, თენგიზ (2013) სამედიცინო შემნახველი ანაბრების სისტემა – ჯანდაცვის ეფექტური დაფინანსების მექანიზმი. ეკონომიკა და ბიზნესი (6). С. 65-90. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ და სიბაშვილი, ნინო (2015) ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი, 8 (3). С. 78-90. ISSN 1987-5789

ზურაბაშვილი, თორნიკე (2014) საზოგადოებრივი ჯგუფების გავლენა პოლიტიკის განხორციელების პროცესზე; ხუდონჰესის მაგალითი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თურმანიძე, ირაკლი (2015) სატრანსპორტო კომუნიკაციები და ქალაქგანვითარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თუშურაშვილი, ნინო (2014) დასაქმებიდასაქმების თანაბარი შესაძლებლობები საჯარო სექტორში: მსოფლიო პრაქტიკა და საქართველო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაკობიშვილი, ნინო (2015) უმაღლესი განათლების პროექტების მართვა სახელმწიფოს მხრიდან საერთაშორისო პარტნიორობების ხელშეწყობის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კავკასიძე, თამარი (2014) ადამიანური რესურსების როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის რეფორმის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლალიაშვილი, ლაშა და არზიანი, ბაკური (2014) კომუნიკაციების რეგულირების სფეროში არსებული საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი აღმოხვრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეფსვერიძე, ნათია (2015) ეკონომიკური ურთიერთობა კონფლიქტურ რეგიონებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუჟიჩენკო, იულია (2015) საჯარო მოხელეების საკადრო ცვლილებები 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვიდობაძე, თეონა და ხელაძე, გვანცა (2014) სახელმწიფო კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასყიდაშვილი, ასმათ (2014) ელიტების/ინტერესთა ჯგუფების ზეგავლენა საჯარო პოლიტიკური დღის წესრიგის ფორმირებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტომაშვილი, ეკატერინე (2014) სიღარიბესთან ბრძოლა საქართველოში: სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სანდროშვილი, თინათინი (2015) რეჟიმისა და ლიდერობის ტიპის გავლენა საკადრო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სელიმაშვილი, გიორგი (2014) კონკურეტული გარემოსა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის პრობლემები საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უგულავა, სალომე (2015) მედიის გავლენა საჯარო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიშვილი, ნინო (2015) პარტნიორობა ღია მმართველობისათვის- საქართველოს მიღწეული შედეგი და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვედაშვილი, გიორგი (2015) მიწის პოლიტიკა საქართველოში - არსებული გამოწვევები და შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩარგეიშვილი, თორნიკე (2015) ახალგაზრდების შესაძლო როლი სამოქალაქო და რეგიონულ განვითარებაში ალტერნატიული არასამხედრო შრომითი სამსახურის მეშვეობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციცაგი, ანა (2015) საქართველოს თვითმმართველობის რეფორმა: მისი მთავარი გამოწვევები და როლი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციცაგი, მედეა (2015) მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცქიტიშვილი, თამარ (2015) ოჯახში ძალადობის პოლიტიკის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხერგიანი, მარიამ (2015) ელექტრონული მმართველობის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუტუაშვილი, ვახტანგ და სანიკიძე, სერგო (2015) საგარეო ფაქტორების გავლენა გაცვლით კურსზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, თამთა (2015) სამოქალაქო სექტორის გავლენა საჯარო მმართველობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაბუა, მარიკა (2015) გენდერული თანასწორობის როლი და გავლენა საჯარო პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჭონაია, ვასილი (2014) ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოჯუა, თეა (2015) სახელმწიფოს პოლიტიკა კრიზისულ ვითარებებში მოქალაქეების მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 02:18:55 2019 PST.