ობიექტები თემით "P Language and Literature > PP Applied Linguistics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 15.

აკულიანი, სოფია (2016) პიროვნება და სახელმწიფო კინოდისკურსში (ამერიკულ და ბრიტანულ კინოზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, თამარ (2016) ნაცვალსახელის მოდელირებისთვის ძველ ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადუნაშვილი, მარიამ (2016) ატრიბუტული მსაზღვრელ-საზღვრულის კომპიუტერული დამუშავების საკითხები ძველ ქართულში(წინაათონური პერიოდი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დამენია, თეონა (2015) მსაზღვრელ-საზღვრულის კომპიუტერული დამუშავებისათვის ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დონაძე, ნინო (2016) თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნებისათვის სასრული პოზიციის ავტომატების გამოყენებით (ძველი ქართული ენა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალხიტაშვილი, თამარ (2015) ელექტრონული ეპიგრაფიკული კორპუსის გამოცემის სტანდარტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარგველაშვილი, სოფიკო (2016) კომპიუტერული ლექსიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარიდაშვილი, ქეთევან (2016) ორმაგი ბრუნების კომპიუტერული დამუშავების პრობლემები ძველ ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, შორენა (2016) კატეგორიული და არაკატეგორიული უარყოფა ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოკუჯავა, მარიამ (2016) მეტაფორა ქართულ და ებრაულ პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სერგია, ლია (2016) ხმოვანფუძიან არსებით სახელთა მოდელირებისათვის სასრული პოზიციის გარდამქმნელის გამოყენებით (ძველი ქართული ენის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყებუჩავა, ანა (2016) სასრული პოზიციების გარდამქმნელების გამოყენება რაოდენობითი რიცხვითი სახელის გენერაციისათვის (ძველი ქართული ენის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაგუნავა, ანა (2017) აფრიკატიზაცია თანამედროვე ქართულ ენაში (ფონეტიკური პროცესის კომპიუტერული ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, მარიამ (2017) ნაწილაკები ენის ლექსიკურ-სემანტიკურ სისტემაში (მეგრული ენის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, ნინო (2017) ცოცხალი/არაცოცხალი კატეგორიის ლექსიკური გამოხატვა მეგრულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sat Jul 21 15:58:41 2018 PDT.