ობიექტები თემით "P Language and Literature > PP Applied Linguistics"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 25.

აბრამიშვილი, თამარ (2018) მოზარდების მეტყველებაში ნეოლოგიზმების წარმოშობისა და გავრცელების დინამიკის სოციოლინგვისტური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აკულიანი, სოფია (2016) პიროვნება და სახელმწიფო კინოდისკურსში (ამერიკულ და ბრიტანულ კინოზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, თამარ (2016) ნაცვალსახელის მოდელირებისთვის ძველ ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ანა (2018) ქართული ენის გურული დიალექტის დამუშავება სასრული პოზიციის გარდამქმნელის სახით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ნათია (2018) დმანისის წარწერების ციფრული გამოცემა, სტანდარტიზებული კოდირება და სარედაქციო ფოკუსი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადუნაშვილი, მარიამ (2016) ატრიბუტული მსაზღვრელ-საზღვრულის კომპიუტერული დამუშავების საკითხები ძველ ქართულში(წინაათონური პერიოდი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დამენია, თეონა (2015) მსაზღვრელ-საზღვრულის კომპიუტერული დამუშავებისათვის ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დონაძე, ნინო (2016) თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნებისათვის სასრული პოზიციის ავტომატების გამოყენებით (ძველი ქართული ენა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ენუქიძე, ნინო (2019) კონფორმულობასთან და წინასწარგანწყობასთან დაკავშირებული ტერმინები (ინგლისურ, ქართულ და ებრაულ ენებში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იშხანოვა, მარიკა (2018) ექვს წლამდე ბავშვებში ხმოვანთა ჩამოყალიბების დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალხიტაშვილი, თამარ (2015) ელექტრონული ეპიგრაფიკული კორპუსის გამოცემის სტანდარტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარგველაშვილი, სოფიკო (2016) კომპიუტერული ლექსიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარიდაშვილი, ქეთევან (2016) ორმაგი ბრუნების კომპიუტერული დამუშავების პრობლემები ძველ ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქიაშვილი, სალომე (2018) პოლიტიკური სტატიების ქართულად თარგმნის მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, შორენა (2016) კატეგორიული და არაკატეგორიული უარყოფა ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოკუჯავა, მარიამ (2016) მეტაფორა ქართულ და ებრაულ პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სადღობელაშვილი, ნათია (2018) დმანისის ციფრული ეპიგრაფიკული კორპუსის სტანდარტიზებული კონტროლირებადი ლექსიკონი და პროსოპოგრაფიული კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სერგია, ლია (2016) ხმოვანფუძიან არსებით სახელთა მოდელირებისათვის სასრული პოზიციის გარდამქმნელის გამოყენებით (ძველი ქართული ენის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სონღულაშვილი, ლევან (2018) ერთი ტიპის ზმნათა კლასიფიკაციისთვის ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყებუჩავა, ანა (2016) სასრული პოზიციების გარდამქმნელების გამოყენება რაოდენობითი რიცხვითი სახელის გენერაციისათვის (ძველი ქართული ენის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინჯილია, მარიამ (2019) ზმნური მოდელების ტიპოლოგიისათვის ქართველურ ენებში (ვნებითი გვარის მოდელები საშუალ ქართულსა და მეგრულში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაგუნავა, ანა (2017) აფრიკატიზაცია თანამედროვე ქართულ ენაში (ფონეტიკური პროცესის კომპიუტერული ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, მარიამ (2017) ნაწილაკები ენის ლექსიკურ-სემანტიკურ სისტემაში (მეგრული ენის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, ნინო (2017) ცოცხალი/არაცოცხალი კატეგორიის ლექსიკური გამოხატვა მეგრულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭარაძე, ლია (2018) საერთაშორისო მოლაპარაკებების ინტერკულტურული ასპექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Mar 20 08:37:46 2019 PDT.