აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > School of Law" წლიდან 2016

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 58.

ანთიძე, თამთა (2016) საკუთრების უფლების ჩამორთმევა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების დროს (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, ანი (2016) გირავნობის სპეციფიკური (არაკლასიკური) საგნები, მათზე გირავნობის უფლების წარმოშობისა და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახობაძე, ქეთევან (2016) სუბროგაციის პრინციპი სადაზღვევო ურთიერთობებში და მისი შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბებია, თეონა (2016) დაუფლების საფრთხე და მისი გავლენა ინტერესთა ბალანსზე ღია ტიპის სააქციო საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბენდელიანი, შოთა (2016) უდავო წარმოება სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერელიძე, ნუცა (2016) სამოქალაქო სამართლის სუბიექტების პერსონალური მონაცემების დაცვა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერძენიშვილი, ნინო (2016) საჯარო რეესტრის სისრულისა და უტყუარობის პრეზუმფცია, როგორც კეთილსინდისიერი შემძენის დაცვის გარანტი (ქართული და გერმანული კანონმდებლობის შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუთიაშვილი, მედეა (2016) არაკეთილსინდისიერ მფლობელობასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები (კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შედარებითსამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბადაძე, თამარ (2016) სადამფუძნებლო ხელშეკრულება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბუნია, კონსტანტინე (2016) კონცენტრაციების სამართლებრივი რეგულირება ეკონომიკურ აგენტებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადაბაძე, თინათინ (2016) შეზღუდული სანივთო უფლებების პრობლემური საკითხები ქართულ სამოქალაქო სამართალში (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გალოგრე, ნინო (2016) შრომით ხელშეკრულებაში „შეუთანხმებელი პირობები“ და სუსტი მხარის უფლების დაცვა (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, ვერიკო (2016) მორალური ზიანის დადგენისა და ანაზღაურების კრიტერიუმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, თეონა (2016) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, მარიამ (2016) სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებიდან გასვლის,მოშლის და ბათილობის სამართლებრივი რეგულირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოდელაშვილი, ანა (2016) ონლაინ კომერცია და მომხარებელთა უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები ქართულ და ევროპულ კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გორდეზიანი, ანა (2016) საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობითი როლი კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავლაძე, თამთა (2016) ლიზინგი საქართველოში და საზღვარგარეთ (შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარსაველიძე, ნინო (2016) მხარდაჭერის ინსტიტუტის ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუაძე, ლევან (2016) უმცირესობაში მყოფი აქციონერის დაცვისა და საზოგადოების მართვაში მონაწილეობის სამართლებრივი მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, ნინო (2016) საზოგადოების ფილიალის სამართლებრივი ბუნება – ქართული, გერმანული და ამერიკის შეერთებული შტატების სამართლის მიხედვით (შედარებითსამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდაძე, გვანცა (2016) მხარეთა ნების განმარტება შედარებით სამართლებრივი ანალიზი (გერმანული,ინგლისური, უნიფიცირებული აქტების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იოსელიანი, ანა (2016) წინასახელშეკრულებო ურთიერთობები და ხელშეკრულების დადება შრომით სამართალში (დასაქმებულის უფლებების დაცვა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკოიშვილი, დავით (2016) საზოგადოების მიერ აქციების გამოსყიდვა (შედარებითსამართლებრივი კვლევა დელავერისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართლის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკულია, თინათინ (2016) სუროგატი დედის სტატუსი (სამართლებრივი მდგომარეობა) შემკვეთ ოჯახთან და სამედიცინო დაწესებულებასთან ურთიერთობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახელაძე, ნინო (2016) ,,მხარდაჭერის მიმღები პირი, როგორც საკანონმდებლო სიახლე და მისი პრაქტიკული ანალიზი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვაჭაძე, ქეთევან (2016) „კონცენტრაციების სამართლებრივი სტრატეგია საქართველოში: ეკონომიკური უპირატესობა თუ ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირვალიძე, სანდრო (2016) დავის მოგვარების მექანიზმები ელექტრონულ კომერციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლიპარტელიანი, დარეჯან (2016) ფიზიკური პირის მიერ სასესხო ვალდებულებისა და შრომითი ანაზღაურების დაზღვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომჯარია, ანნა (2016) გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ინტერესების კონფლიქტის დროს საერთაშორისო აქტების გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამფორია, ია (2016) Greenmail - კორპორაციული შანტაჟის სამართლებრივი ბუნება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარღანია, მაგდა (2016) სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისას ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ზოგადი საფუძვლები (ქართული და გერმანული სამართლის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაყიშვილი, მარიამ (2016) კაპიტალურ საზოგადოებაში დომინანტი პარტნიორის ერთგულების მოვალეობა აშშ-ს, ინგლისისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჩაიძე, პაპუნა (2016) დისკრიმინაციის პრობლემები შრომით ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაჭყებია, ალეკო (2016) საბანკო გარანტიის დამოუკიდებლობა ძირითადი ვალდებულებისგან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟორჟოლიანი, ანანო (2016) ექსპორტის დაფინანსების სამართლებრივი ასპექტები საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვანიძე, მელანო (2016) მომხმარებელთა უფლებების დაცვა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ელექტრონულად დადებული ხელშეკრულების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულაბერიძე, ირაკლი (2016) საჯარო-კერძო პარტნიორობის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტურიაშვილი, ლედი (2016) „ხელშეკრულებიდან გასვლა და ხელშეკრულების მოშლა“ (ქართული და გერმანული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო აქტების შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყემალაძე, ნინო (2016) სახელმწიფო შესყიდვების წილი პასუხისმგებლობა ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის განვითარების სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქათამაძე, ელგუჯა (2016) მხარეთა ნების ავტონომია სამართლის არჩევისას საერთაშორისო ნასყიდობის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქემოკლიძე, თამარ (2016) ინვესტიციის ცნების მნიშვნელობა საერთაშორისო და ქართულ საინვესტიციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტოშვილი, თინათინ (2016) „არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნების აღსრულების სირთულეები ქართული და ევროპული სისტემების შედარებითი ანალიზი”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შერაზადიშვილი, ნინო (2016) სამემკვიდრეო დავების გადაწყვეტა სანოტარო მედიაციის საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეყელაშვილი, გაიოზ (2016) ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საშუალებების ეფექტურობა საქართველოში (წარმოშობის ისტორია საერთაშორისო და ქართული კანონმდებლობის ანალიზი, საავტორო სამართლის დაცვის სფეროში მოღვაწე ქართული და უცხოური ორგანიზაციები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალაური, ალექსანდრე (2016) სანოტარო მოქმედებების მნიშვნელობა და სამართლებრივი შედეგები ნოტარიუსისა და მონაწილე მხარეების მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაძე, გვანცა (2016) საბანკო გარანტია და დოკუმენტალური აკრედიტვი (შედარებითი–სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცანკაშვილი, ირაკლი (2016) არბიტაჟის გადაწყვეტილების გაუქმება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხომარია, ანანო (2016) აბორტი კანონზომიერი ქმედება თუ სამოქალაქო სამართლებრივი დანაშაული? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წოწკოლაური, მარიამ (2016) მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი და მისი სამართლებრივი რეგულირების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანკოტაძე, ლევან (2016) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დაცვის ფარგლები საქართველოში, საქართველოსა და ICSID-ის პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკადუა, გოჩა (2016) შრომით ურთიერთობებში პერსონალური მონაცემების დამუშავება და დასაქმებულის უფლებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭყონია, მარიამ (2016) ქალთა უფლებები მემკვიდრეობის განაწილებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარებაშვილი, ნინო (2016) თავდებობა, როგორც სესხისა და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხონელიძე, მარიამ (2016) შეცდომა - გარიგების ნამდვილობის შემაფერხებელი გარემოება (შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი უნიფიცირებულ აქტებთან, გერმანიისა და ინგლისის სამოქალაქო სამართალთან). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუბუტია, თამარ (2016) მორალური ზიანის ანაზღაურება ქართული და ანგლოამერიკული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, ნათია (2016) ,,შემთხვევითი დაღუპვისა და დაზიანების რისკის გადანაწილება საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებებში’’. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯორბენაძე, სალომე (2016) მხარეთა უფლებები იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jun 21 10:44:52 2018 PDT.