აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > School of Law" წლიდან 2015

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 71.

აბესაძე, ნინო (2015) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არიშვილი, მირიან (2015) კეთილსინდისიერება და მისი მნიშვნელობა ნასყიდობის ხელშეკრულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, ანა (2015) დავის მოგვარება შრომით ურთიერთობებში არასასამართლო გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, მარიამ (2015) პარტნიორის პირადი პასუხისმგებლობა კაპიტალურ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, ქეთევან (2015) საქმისწარმოება სააპელაციო სასამართლოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჟაშვილი, ნინო (2015) ავტორთა უფლებები სდაცვის მექანიზმები საქართველოში და მისი შესაბამისობა ევროკავშირის სამართლებრივ სისტემასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, ანა (2015) დირექტორის პასუხისმგებლობა კორპორაციული ტიპის საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუჩაშვილი, ვიქტორ (2015) წინასახელშეკრულებო და შრომით ურთიერთობაში დასაქმებულის პირდაპირი /არაპირდაპირი დისკრიმინაციის აკრძალვის მოწესრიგების თავისებურება ქართული და ევროპული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაური, ქეთევან (2015) მომხმარებელთა უფლებებისა და პროდუქციის მწარმოებელთა (განმსაღებელთა) პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, მარიამ (2015) ინტელექტულური საკუთრების დაცვა სამეწარმეო (ბიზნეს) ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაძე, მარი (2015) შეცვლილი გარემოებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების პრობლემატური საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაჩეჩილაძე, ზვიად (2015) საქმიანი რეპუტაციის შელახვის შედეგად წარმოშობილი მორალური ზიანის ანაზღაურების პრობლემები ქართული კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგეშიძე, ლანა (2015) პასუხისმგებლობის შეზღუდვა სტანდარტული პირობებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ლანა (2015) საკუთრების უფლების შეზღუდვა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგუა, გიორგი (2015) ხელშეკრულების და ნების გამოვლენის განმარტების მეთოდების შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუმბერიძე, დავით (2015) პარტნიორთა გამჭოლი პასუხისმგებლობა საწარმოს კრედიტორთა წინაშე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადეგაშვილი, თორნიკე (2015) შეზღუდული პასუხისმგებლობის ტიპის საზოგადოების მიერ სხვა იურიდიული პირის მართვა და წარმომადგენლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითულიანი, გვანცა (2015) საკუთრება და მფლობელობა თანამედროვე სამოქალაქო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევრისაშვილი, ლანა (2015) საცხოვრებელი სადგომით წარმოშობილი ურთიერთობის დროს საკუთრების უფლების დაცვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, მარიამ (2015) მოტყუებით დადებული გარიგება და მისი სამართლებრივი შედეგები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოფურია, მარიამ (2015) სამეწარმეო საზოგადოებასა და დირექტორს შორის არსებული ურთიერთობების სამართლებრივი ბუნება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ადა (2015) ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების მნიშვნელობა სახელშეკრულებო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, ერეკლე (2015) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამართლებრივი დაცვის კრიტერიუმები საქართველოს სავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონისა და საერთაშორისო გამოცდილების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ბორის (2015) დირექტორის ერთგულებისა და გულმოდგინების სტანდარტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახიანი, რევაზ (2015) გაფიცვის უფლების შეზღუდვა და ლოკაუტის ბოროტად გამოყენება-პრობლემური საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეპულაძე, მარიამ (2015) სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციაზე უარის თქმის აბსოლუტური საფუძვლების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი ევროკავშირისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეპულაძე, ნინო (2015) გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილ წარმოშობის დასახელებების დაცვის მექანიზმების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი (საფრანგეთისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკოლაშვილი, თამთა (2015) ფასიანი ქაღალდების ემისიის მიმოხილვა ევროკავშირის სამართალთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოტორაშვილი, ლიკა (2015) საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა კანონისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა დარგების (სამრეწველო სამართლის) შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურდღელაშვილი, თამარ (2015) საწარმოს რეზიდენტობის განსაზღვრა საერთაშორისო საგადასახადო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამულაშვილი, ანი (2015) ქმედუუნარო პირების მიმართ ახლებური სამართლებრივი მიდგომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარაქველიძე, თეონა (2015) კრედიტორის დაკმაყოფილება იპოთეკის დროს და მასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ალექსანდრე (2015) საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასება საქართველოში - შეფასების მეთოდების შერჩევა და გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაშვილი, ნატო (2015) გამჭოლი პასუხისმგებლობის საკითხი ქართულ საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეზვრიშვილი, ქეთევან (2015) მორალური ზიანის ანაზღაურება ქართული სამართლის მიხედვით და სასამართლო პრაქტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეხაშიშვილი, თამარ (2015) ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულების არსებითი პირობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაია, სალომე (2015) პატივისა და ღირსების შელახვისას მორალური ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოქია, ია (2015) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების რეგულირების პრობლემები ქართული სამართლის და ნიუ-იორკის 1958 წლის კონვენციის მიხედვით (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოწონელიძე, ნანი (2015) ანტიდემპინგის აუცილებლობა ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაუმჯობესებისათვის, ევროკავშირის კანონმდებლობასა და პრაქრიკაზე დაყრდნობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადარეიშვილი, ლელა (2015) მშენებარე მრავალბინიან კორპუსში საკუთრების უფლების წარმოშობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამორაძე, ბექა (2015) შრომის ხელშეკრულების დაცვის გარანტიების გვერდის ავლა შრომის სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარიმანიძე, სალომე (2015) დერივაციული სარჩელის როლი საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარუშვილი, ბექარ (2015) მხარეთა უფლებების დაცვის გარანტიები იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნემსიწვერიძე, სალომე (2015) სასამართლო მედიაციისა და სასამართლო მორიგების შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და საერთაშორისო პრაქტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლაიშვილი, ნანა (2015) აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტების სამართლებრივი ფორმები საქართველოს ძველი და ახალი კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოდიშელიძე, ნანა (2015) მმართველობითი და სამეთვალყურეო უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შედარებითი ანალიზი კორპორაციულ მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სარალიძე, მარიამ (2015) უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის) უცხოელებისთვის მიყიდვის წესი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიგუა, მეგი (2015) ცარიელი სივრცეები ელექტრონული ვაჭრობის ქართულ სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიმონიშვილი, თათია (2015) ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები, როგორც კერძო სამართლის სუბიექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყეშელაშვილი, ქეთევან (2015) ნების გამოვლენის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარეიშვილი, ანა (2015) სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპისა და კონტრაჰირების იძულების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაშურიშვილი, ნინო (2015) ბაზარზე მონოპოლიური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების აკრძალვის სამართლებრივი რეგულირება (საქართველოს და ევროკავშირის სამართლის შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირაშვილი, თათია (2015) მხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმები ელექტრო ენერგეტიკულ სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქამადაძე, მაგული (2015) ხელშეკრულებიდან გასვლა და ხელშეკრულების შეწყვეტა (მოშლა) განსხვავება და სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტესაშვილი, ეკა (2015) „სახელშეკრულებო თავისუფლების შეზღუდვის მიზანშეწონილობა სასამართლოს მხრიდან პირგასამტეხლოს შემცირებისას". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყვითელაშვილი, მაია (2015) არბიტრაჟის კომპეტენცია და მისი საქმიანობის კონტროლის მექანიზმები საქართველოსა და საერთაშორისო პრაქტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, ბექა (2015) “სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციისას საკუთრების უფლების შეზღუდვა”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტალაძე, სალომე (2015) საარბიტრაჟო შეთანხმების ავტონომიურობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაშვილი, ეკატერინე (2015) მესაკუთრის ინტერესების დაცვა უძრავი ნივთის არამართლზომიერი გასხვისებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხრაძე, ბაქარ (2015) დირექტორის ფიდუციური მოვალეობების დაცვის პრობლემური საკითხები და მისი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიშვილი, დიანა (2015) უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობის ფარგლები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხენკელი, ვახტანგ (2015) ვალდებულებითი უფლებით დატვირთული უძრავი ქონების აუქციონზე რეალიზაციის სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიგნაძე, სოფიო (2015) სასამართლო მედიაცია როგორც დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხასია, გვანცა (2015) იპოთეკარის ინტერესების დაცვა მოთხოვნის დაკმაყოფილების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვიჩია, დიტო (2015) Societas Europaea როგორც ტრანსსასაზღვრო სამეწარმეო საზოგადოების ფორმა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოხიაშვილი, ეკატერინე (2015) „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ქონებრივ უფლებათა კოლექტიურ საფუძველზე მართვის ძირითადი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუბაშვილი, თამარ (2015) ექსპროპრიაციის შედეგები და ინვესტორისთვის გადასახდელი კომპენსაციის მახასიათებლები: საქართველოსა და ICSID-ის პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუჯაძე, თამარ (2015) მოძრავ ნივთებსა და ავტომობილზე საკუთრების უფლების წარმოშობასა და მისი დაცვის გარანტიებთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები (კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანგულაშვილი, ასმათ (2015) უძრავ ქონებაზე საკუთრების მოპოვებისა და წარმოშობის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭველაშვილი, თამარ (2015) გირავნობა, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება შედარებით სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯელავა, სოფიკო (2015) სახელშკრულებო პასუხისმგებლობა ნასყიდობის ხელშეკრულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 17:39:36 2018 PDT.